Morlanda sockens historia och befolkning

Uppgjord av Rolf Berlin

Morlandas gårdar och fiskelägen enligt Rosenberg år 1881

Morlanda. Sn och pastorat i Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, omfattande ön Orousts v. del vid Kattegatt samt talrika utanför liggande smärre öar. Hit höra kapellförslgrna Fiskebäckskil, Grundsund, Gullholmen, Käringön och Mollösund. 0,986 qv.-mil, hvaraf land 0,983 eller 22,750 tnld, 63 ½ mtl, 7,942 inv., 2,082,000 kr. fastighetsvärde. På Oroust ligger en två mil lång bergstrakt genom hvilken den vackra och bördiga, smala Morlanda-dalen sträcker sig från skogstrakter och Koljöfjärden i n. till Boxvikskilen i s. På hufvudön ligga de stora fiskelägena Hällviksstrand och Mollösund samt några smärre. Norrut ligger ön Skaftölandet med fiskelägena Fiskebäckskil, Grundsund och Rågårdsvik, ö. derom och n. om Oroust märkas Flatön, Malön och Engön, vesterut Gåsön med fiskeläge, söderut åter Lafön. Längst i s.v. ligga Hermanö med fiskeläget Gullholmen, Käringön med liknämdt fiskeläge. Måsskär med fyr. Näringarne äro jordbruk samt mycket fiske och mycken sjöfart, vidare båtbyggeri, skogsbruk och hemslöjd. Bland fiskelägena äro flere betydande, ha regelbunden ångbåtstrafik och båtskjutsanstalt, post-, tull- och lotsstation, liflig rörelse och visa välmåga, helst de stundom äro snarare skepparesamhällen än fiskelägen. Fiskebäckskil är badort och mest betydande. Herregården Morlanda vid kyrkan nära Koljöfjärden utgör 1 mtl säteri med Berg 1, Ebildsslätt ¼, Getrilla ½ och Hätteröd ½, tills. 3 ¼ mtl, tax. 70,000 kr., Getrilla qvarn 6,000 kr., Hätteröds qvarn 1,500 kr., Ilandefors garfveri 1,500 kr. eller alt 79,000 kr. Pastoratet eger 6 skolhus och är patronelt af 2 kl. i Göteborgs stift under säteriet Morlanda. Poststationer äro Kårehogen vid kyrkobyn, Mollösund, Käringön, Gullholmen, Grundsund, Fiskebäckskil och Gåsön.

Assletorp. By i Morlanda sn, Orusts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Backa i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn på Skaftölandet vid Grundsunds kapell.

Barrviken. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, vid Kattegatt.

Berg i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd, Morlanda sn. Gård under Morlanda herregård. Ett annat Berg i sn är en by på Skaftölandet.

Bjönne. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Orousts fastland.

Bro i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn.

Bräcke i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd, Morlanda sn. By nära Boxvikskilen af Kattegatt.

Bua i Göteborgs och Bohus län, Oroust v. hd, Morlanda sn. Byar: »B. i Dalen» ( på Oroust fastland) och »B. å Flatön

Bäcken i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn nära kyrkan.

Dale i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Gård i Morlanda sn.

Ebildsslätt. Gård i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, under Morlanda.

Edshult i Göteborgs och Bohus län. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, vid Kattegatt. Här ligger ett mindre fiskeläge, kalladt Edshultshall.

Efvensås. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandet.

Ellös. Fiskeläge i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, vid Ellösefjärden af Kattegatt, hvilken fjärd bildas af Skaftölandet i n. samt Hermanö och Lafö i s.

Eskekärr i Göteborgs och Bohus län. By i Morlanda sn, Orousts v. hd.

Fiskebäck i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn på Skaftölandet.

Fiskebäckskil. Kapellförslg och betydligt fiskläge i Morlanda pastorat, Oroust v. hd, Göteborgs och Bohus län, på den n., klippiga och skoglösa stranden af Skaftölandet vid Gullmarsfjorden af Kattegatt, midt emot Lysekil. Platsen, som sommartiden är en ganska mycket besökt badort, som räknar 712 inv., har poststation samt flere handlande och handtverkare. Regelbunden ångbåtsförbindelse med Göteborg, Uddevalla och andra orter. Båtskjuts erhålles till Lysekil 0,5 mil och Grundsund 0,7 mil. Taxeringsvärdet af alla lägenheter 103,300 kr.

Flatön. Ö i Kattegatt vid segelleden till Uddevalla, mellan halfön Bokenäset och Oroust. Här ligga flere byar, tillhörande Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Fossa i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn på Skaftölandet.

Getrilla. Gård i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, nära Kolsjöfjärden af Kattegatt. Qvarn tax. 6,000 kr.

Glimsås. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, nära Kattegatt.

Grundsund i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Betydligt fiskeläge vid Kattegatt i Morlanda pastorat på Skaftölandets s.v. kust. Platsen, har 795 inv., som lefva af fiske (storsjöfiske med salterier o. dyl.). Alla lägenheters tax.-v. 80,500 kr. Ångbåtsförbindelse med Göteborg, Fiskebäckskil, Lysekil m. fl. Från Grundsunds gästgifvaregård fås båtskjuts till Lysekil 0,7 mil, Fiskebäckskil 0,7, Gullholm 0,7 och Ellös 0,5 mil. Grundsund har liknämd poststation och utgör en kapellförslg i Morlanda pastorat.

Grönskhult. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandets ö. sida.

Gullberg i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Fiskeläge i Morlanda sn vid Ellösefjärden af Kattegatt.

Gullexeröd. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Gullholmen. Stort fiskeläge vid Kattegatt, på n.ö. sidan af Hermanön vid segelleden till Uddevalla. Platsen som har post- och lotsstation, gästgifveri, och flere handlande, har 526 invånare och utgör en kapellförslg i Morlanda pastorat, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län. Jemte det egentliga fisket förekommer inläggning af fiskvaror. Gullholmen har regelbunden ångbåtsförbindelse med Göteborg, Kristiania och mellanliggande ställen. Båtsskjuts erhålles till Ellös 0,5 mil, Grundsund 0,7, Rågårdsvik 0,7, Helleviksstrand 1 och Käringön 1 mil.

Gunneröd i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn.

Gunnesbo. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandet.

Gåsö i Göteborgs och Bohus län. Bebygd ö i Gullmarsfjorden af Kattegatt, tillhörande Morlanda sn, Orousts v. hd, s. om Lysekil och v. om Fiskebäckskil på Skaftölandet, hvarifrån hon skiljes genom sundet Gåsöredd. Qvarn.

Hermanö. Ö i Kattegatt, v. om Oroust, ½ mil lång, men smal, samt klippig och kal. På n. delen ligger Gullholmens stora fiskeläge, sydligare märkas byarne St. och Lilla Hermanö, alt i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Huseby i Göteborgs och Bohus län. By i Morlanda sn, Orousts v. hd.

Hålta i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Gård i Morlanda sn.

Hällvik i Göteborgs och Bohus län. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, vid Kattegatt.

Hällviksstrand. Fiskeläge i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, vid Kattegatt. Poststation kallad Helleviksstrand.

Härbjörneröd. By i Morlanda och Tegneby snr, Orousts hd, Göteborgs och Bohus län.

Hästekälla. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Hätteröd. Gård med qvarn i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Ilandefors. Garfveri i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län. Lyder under Morlanda gård.

Islandsberg. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandet i Kattegatt.

Jonsborg i Göteborgs och Bohus län. Liten ö i Kattegatt s. om Skaftölandet, bebodd och som 1/8 mtl räknad till Morlanda sn, Orousts v. hd.

Kila i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn.

Kongsviken. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, vid Koljöfjärden af Kattegatt.

Korsgård i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn, på Flatön i Kattegatt.

Kårehogen. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, vid Morlanda kyrka. Poststation.

Käringön. Holme i Kattegatt, v. om Oroust, med fiskeläge och kapell samt såsom egen kapellförslg (518 inv.) räknad till Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län. Post-, skjuts-, tull- och lotsstation. Båtskjuts lemnas härifrån till Mollösund 1 mil, Hällviksstrand 1 och Gullholmen 1 mil. Platsen anlöpes regelbundet af kustångbåtarne.

Köperöd i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn.

Lafö. Bebodd ö i Kattegatt tillhörande Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, innanför Gullholmen och vid Orousts fastland. Ön är 1/3 mil lång och utgör 1 mtl.

Lunden i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd, Morlanda sn. By.

Lönndal. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Malö. By på en liknämd ö i Ellösefjärden af Kattegatt och räknad till Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Mollösund. Betydligt fiskeläge och egen kapellförslg vid Kattegatt på Orousts långt utskjutande sydvestligaste udde inom Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län. Midt för läget ligger Mollön, som äfven är bebodd af fiskare. Platsen, som har regelbunden ångbåtstrafik med kustorterna, är väl bebygd och drifver ej obetydlig rörelse. Särskildt idkas sillsaltning o. dyl. i stor utsträckning. Post-, tull- och skjutsstation. Båtskjuts lemnas till Käringön 1 mil, Nösund 0,5, Hallsbäck 0,5 och Hällviksstrand 0,8 mil. Kapellförslgn räknar 713 invånare.

Näreby i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn på Skaftölandet i Kattegatt.

Otteslätt. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Rågårdsvik. Fiskeläge i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandet, vid Ellösefjärden af Kattegatt. Med båtskjuts befordras till Ellös 0,5 mil, Gullholmen 0,8, Fröjdendal 0,5 och Flatö 0,5 mil.

Rålandsberg. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Råön. Ö med ett litet fiskeläge, belägen i Kattegatt strax v. om Oroust och s. om Gullholmen samt räknad till Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Röd i Göteborgs och Bohus län, Oroust v. hd, Morlanda sn. Gård på Skaftölandet; på sns fastland finnes en liknämd by.

Skaftön eller Skaftölandet. Betydlig ö i Bohusläns skärgård, den största näst Oroust, Hisingen och Tjörn, 2/3 mil lång i n.o. och s.v., nära 1/3 mil bred, skild genom Gullmarsfjorden i n. från Lysekil, genom Ellösefjorden i s. från Oroust. Den ganska kala, klippiga ön har odlade dalar och har ursprungligen varit flere öar, hvilka förenats genom sundens uppgrundning. Ön utgör 11 ¾ mtl och har mångar byar och gårdar samt de ansenliga fiskelägena Grundsund och Fiskebäckskil, båda med kapell, ångbåtsstation o.s.v., samt Rågårdsvik - alt inom Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län. Byn Skaftö ligger på öns n.ö. sida och har qvarn tax. 4,000 kr. Från Skaftö skjutsstation befordras till Forsa 0,9 mil, Fiskebäckskil 0,8, Grundsund 1, Stockevik 0,8; båtledes till Oxevik 0,3 mil, Lysekil 0,8, Flatö 0,5 och Fröjdendal 0,8 mil.

Slätthult i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn vid Ellösefjärden af Kattegatt.

Stensbo i Göteborgs och Bohus län. By i Morlanda sn, Orousts v. hd.

Stocken i Göteborgs och Bohus län. Litet fiskeläge vid Kattegatt på en halfö af vestligaste Oroust, räknadt till Morlanda sn, Orousts v. hd.

Strömdala. Garfveri i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Stufveröd i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Gård i Morlanda sn på Skaftölandet i Kattegatt.

Svanvik i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Gård i Morlanda sn. Tillhör sns fattigväsen.

Sörbo i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn, s. om kyrkobyn. Från härvarande gästgifvaregård skjutsas till Hogen 1,1 mil, Hällevik och Hälleviksstrand 0,8 och Ellös 0,3 mil.

Tofta i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Fattiggård i Morlanda sn vid Kattegatt; 1 mtl, tax. 30,000 kr.

Torebo i Göteborgs och Bohus län. Herregård i Morlanda sn, Orousts v. hd, nära Koljöfjärden; 1 mtl, tax. 28,000 kr., qvarn 3,000 kr.

Tången i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By med qvarn i Morlanda sn, på en liknämd halfö i Kattegatt.

Tönsäng i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn, vid Lafösundet af Kattegatt.

Vassdal. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Vrångvatten. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Vägeröd. Kronoegendom i Morlanda sn, Orousts hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandet; ½ mtl.

Ängö i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By på en liknämnd ö i Koljöfjärden i Morlanda sn.

Östersidan. Fiskeläge i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Vid Morlanda frälsegård på den västra delen av ön Orust i Bohuslän byggdes på medeltiden en kyrka. Den församling som bildades runt kyrkan kallades Morlanda socken. Som framgår av Carl Gripenhielms karta från år 1690 gränsade socknen till Tjörn i söder och till Bokenäset och Lysekil i norr. Öster om Morlanda låg Tegneby och Röra socknar och dessa tre socknar bildade tillsammans Orust Västra Härad.

På 1500-talet bildades Fiskebäckskils och Mollösunds kapellförsamlingar. De följdes av kapellförsamlingarna på Käringön, Gullholmen och Grundsund under 1790-talet. Skaftö församling bildades år 1888 och tillhör numera Lysekils kommun medan övriga delen av Morlanda tillhör Orust kommun.

Morlanda sockens historia beskrevs första gången av författaren och prästen Johan Oedman 1746. Därefter följde de två beskrivningarna av Johan Hellberg och Axel Holmberg åren 1824 och 1848. De två förstnämnda författarna beskriver Morlanda socken på 10 sidor vardera medan Axel Holmbergs omfattar 20 sidor.
Oedman, Johan: Chorographia Bahusiensis. Thet är Bahus-Läns Beskrivning
Hellberg, Johan: Försök till beskrifning öwer Orousts och Tjörns häraders fögderi
Holmberg, Axel: Bohusläns historia och Beskrifning, Del 3

En redogörelse för hur Orusts befolkning upplevde den dramatiska tiden vid mitten av 1600-talet och början av 1700-talet finns i följande skrifter:
Allmogens besvärsskrivelser till riksdagarna 1664-1746
Orust och Tjörns dombok 1662-1745
Taxeringslängden för Göteborg och Bohuslän 1715 ,  PDF-fil

Morlanda socken upphörde formellt år 1863 då socknen delades upp i en kyrklig och en borgerlig kommun, ledda av kyrkostämman respektive kommunalstämman. Det område som dessa nya enheter skulle bestämma över var det samma som för sockenstämman, nämligen socknen. För den borgerliga kommunen kom området att kallas kommun, och för den kyrkliga församling. Införandet av kommuner uppfattades nog av de flesta enbart som ett namnbyte, om ens det. Något som också ofta märks i protokollen där man ofta fortsatte att skriva ”sockenstämman” och ”socknen” trots att det var kommunstämman som hade möte i kommunen.

Befolkningen:
Folkmängden i Morlanda har varit starkt påverkad av hur många som kunnat sysselsättas inom fisket. Vid de två största sillfiskeperioderna åren 1560-1590 resp 1750-1805 ökade befolkningen mycket kraftigt. Från 500 personer i början av 1500-talet till 2000 under 1600-talet. Från år 1750 till år 1850 steg befolkningen från 2000 till ca 6000 personer.Det högsta befolkningstalet uppnåddes på 1890-talet då över 9000 personer bodde i Morlanda. Därefter minskade befolkningen genom en kraftig utflyttning till Göteborg och en stor emigration till USA.  Carl Martin Rosenberg gav  år 1881 ut  en  beskrivning  av alla Sveriges socknar och församlingar med befolkningsstatistik, taxeringsvärden och ortnamn. Beskrivningen av Morlanda med tillhörande fiskelägen och gårdar omfattar ca 5 sidor.
Rosenberg, Carl: Geografiskt-Statistiskt handlexikon öfwer Sverige

Familjeregister:
Med hjälp av skattelängderna för åren 1500-1850 och kyrkoböckerna 1711-1899 har ett befolkningsregister för Morlanda tagits fram. Släktregistret (revidering X) omfattar ca 38 600 personer som levt i Morlanda under åren 1500-1899 varav 35 600 har såväl födelse som dödnotis.
Familjeregistren (rev V) omfattar ca 9500 familjer som bott i Morlanda. De är geografiskt och kronologiskt upplagda per gård och fiskeläge. Se vidare i nedanstående XL-filer.
Till rev (P), har personregistret kompletterats med källhänvisningar till ca 400 bouppteckningar och förmynderskapsprotokoll under åren 1742-1800.

Uppgifterna är i första hand hämtade från mantalslängder och jordeböcker men även kyrkoböcker och domböcker har använts. Kyrkoboksuppgifterna kommer till stor del från Kent Isakssons och Rune Arvidssons avskrifter som finns uppställda på biblioteket i Henån. Många forskare har bidragit med uppgifter och jag vill särskilt tacka Jan Rehnberg och Maren Bagge för uppgifter om Käringön, Olle Larsson och Lars Olander om Gullholmen, Georg Zinnerström om Mollösund, Hans Ganstrand om Skaftö samt Ingela Spångberg, Bengt Bernhardsson och Mårten Hougström för uppgifter om gårdarna. Hembygdsföreningen Skaftö Gille har bidragit med uppgifter om Skaftö. Tidpunkter som inte är exakt kända anges med x, exvis betyder 163x i kolumnen för födelsetid att personen är född någon gång under 1630-talet.
Synpunkter och rättelser till registret mottages tacksamt per epost till:  rolf@morlanda.se

Släktregister med släkttavlor rev: X                        På svenska      Ancestors from Morlanda
Person och bouppteckningsregister rev: V
   
        XL-fil (4300 KB)   PDF-fil
Familjeregister för Morlandas fiskelägen rev: V   XL-fil (1800 KB)   PDF-fil
Familjeregister för Morlandas gårdar rev: V       XL-fil (1500 KB)   PDF-fil
Familjeregister för fiskelägena på Skaftö rev: V  XL-fil (1100 KB)     PDF-fil
Familjeregister för gårdarna på Skaftö rev: V     XL-fil (600 KB)     PDF-fil
Domboksutdrag för Morlanda 1680-1719:       DOC-fil (400 KB)   PDF-fil


 

Uppdaterad:

2020-01-21
Version 2 av databasen på USB "Jöns Gullbrandsson i Vrälands ättlingar" finns nu att köpa hos Föreningen Orust Släktforskare. Det som tillkommit från version 1 är 20 000 personer som huvudsakligen är födda på Tjörn och södra Bohuslän inkl Göteborg. Priset är 500 kr för nya köpare och 250 kr för de som köpt version 1.
Beställning kan göras på ruckelbryggan@hotmail.se eller tel. 0304-39012

2018-11-21

2018-01-07
Släktregistret har uppdaterats med DNA uppgifter för 2 100 personer. Med hjälp av det nya släktforsknings programmet Genney 2.0 som har stöd för DNA-genealogi visas antavlor och ättlingar.

2017-05-11
Släktregistret har uppdaterats med 51 000 källhänvisningar till Arkiv Digitals färgbilder av Morlandas kyrkböcker.
The English version of the database is now updated 11 200 families from Morlanda, 40 100 birth and 38 900 death records."

2016-12-30
Välkomna att gå med i gruppen
Jöns Gullbrandssons ättlingar
på Facebook där vi diskuterar frågor om släktforskning på Orust.

2014-10-15
Under hösten har det utkommit en ny bok om Råön "Från storsjöfiske till krabbrace" Beställes genom Lennart Svensson eller Leif Morkvist.


2014-05-25
En arbetsgrupp med Lars Olander gav 2013 ut boken "Gullholmen husen och människorna" och kommer till hösten med en ny bok "Stora Härmanö från dåtid till nutid". Beställes genom May Berglind på Gullholmen.


2014-04-07
Släktregistret har uppdateras med 30 000 källhänvisningar till Arkiv Digitals färgbilder av Morlandas kyrkböcker.

The English version of the database is now updated 10 200 families from Morlanda, 38 400 birth and 33 000 death records."

2011-12-09
Min lärare och förebild inom släktforskning var min mors farbror Sigge Sjöberg född 1895 på Käringön. Jag hade förmånen att intervjua honom och spela in hans berättelser om gemensamma släktingar 1970. Min kusin Maren Bagge har lagt ned ett stort arbete att skriva ned dessa berättelser som presenteras här: Sigge berättar.
Då ljudkvaliteten på mina inspelningar av Sigge Sjöberg är mycket dålig återges istället en annan kortare inspelning gjord 1951 på Käringön av folkminnesarkivet. Sigge berättar om kyrkliga seder vid begravningar - lyssna på Sigge här.

2011-09-18
Tidningsartikel i Dagens Nyheter om DNA-genealogi.
Facebook gruppen DNA-anor diskuterar aktuella frågor om släktforskning. Fler medlemmar sökes - gärna med anor från Bohuslän.

2011-09-01
Familjeregistren för Mollösund, Käringön och Gullholmen är kompletterade och uppdaterade till 1899. Den komprimerade Gedcom-filen har även uppdaterats. Antalet familjer är nu över 7700.

2010-07-07
Arkivarien Susanne Berntsson med anor från Hälleviksstrand har översänt följande mycket intressanta uppsats från Södertörns högskola:
En provinsialläkares årsberättelse från Orust och Tjörns distrikt.
Uppsatsen behandlar provinsialläkaren Nils Johan Gottfrid Högdahls årsberättelser 1863-66 till Sundhetskollegium. Han tjänstgjorde inomOrust och Tjörns distrikt och bodde i Morlanda.

2008-11-21
Familjeregistren har kompletterats och uppdaterats till år 1860. Antalet familjer i Excel, PDF och Gedcom-filerna är drygt 6500.


2008-01-12
English version of the database "Ancestors from Morlanda"

Ny litteraturlista med 600 böcker och tidningsartiklar från Morlanda och Skaftö i PDF-format.

Aalborgs tullräkenskaper för åren 1583-1606 med namn på ca 500 skeppare från Bohuslän .

2008-01-01
Släktregistret uppdaterat med antavlor för perioden 1500-1859. En ny gedcomfil har skapats för import till släktprogram som tex Disgen eller Min Släkt. Den innehåller 36 000 personer och 5850 familjer samt hänvisningar till bouppteckningar mm :   morlrevx.zip

2007-04-05
Artikel om DNA och släktforskning i tidningen Vasabladet.

2006-12-07
Fotografier från år 1943 ur boken "Svenska Gods och Gårdar" länkade till ortsförteckningen här till vänster.

2006-09-04
Personregister (T) kompletterat med uppgifter från CD-skivorna "Sveriges befolkning år 1890" och "Emigranten" samt utökat med 9000 personer till 35 600.

2006-01-21
Domboksutdragen kompletterade med Trolldomsprocesserna på Orust 1669-1672

 

Bibliografi för Morlanda

Debattforum

Hembygdsföreningar

Kontakt

Länkar

 

Denna databas har även kopierats till följande webbplatser där det finns möjligt för flera användare att uppdatera och dela informationen. Om du är intresserad att hjälpa till med arbetet så hör av dig per mail.

Ancestry.se

Geneanet

 

free counters