Dokument om Orust i Riksarkivet

Del 1. Fisket och fiskelägena på 16- och 1700-talen.

Del 2. Allmogens besvärsskrivelser till riksdagarna 1664-1746.

Utdrag ur ett kompendium utgivet 1995 av Rolf Berlin.
Denna skrift tar upp en mycket dramatisk tidsperiod för en yrkesgrupp 
på Orust som under alla tider varit vana vid svåra levnadsvillkor. 

För fiskarna på västsidan av Orust var 1600-talet och tiden fram 
till mitten av 1700-talet fylld av svåra umbäranden. Utöver den 
ständiga risken att förolyckas under pågående fiske drabbades de av 
låga fiskefångster, ett flertal krig, pest, trolldomsprocesser samt 
myndigheternas förbud mot att idka handelssjöfart. Detta ledde till 
att fiskarbefolkningen på 1720-talet var fattigare och färre än vad 
som hade gällt under hela 1600-talet. De här redovisade dokumenten 
från Svenska Riksarkivet ger några inblickar i denna händelserika tid.

Förutom fiskeförhållandena ägnas stort utrymme i boken åt alla försök 
att få friköpa fiskelägena Käringön och Gullholmen från staten. 
Ortsbefolkningen fick redan år 1722 rätt att få friköpa dessa fiskelägen 
från staten. På grund av en mängd orsaker har rättstvister om dessa 
fiskelägen dragit ut på tiden och om inget oförutsett inträffar kommer 
tvisten om äganderätten till Käringön och Gullholmen att kunna fira 
300-års jubileum år 2022!!!

Arbetet med denna bok har drivits som ett projekt där deltagarna har varit:
Rolf Berlin i Järfälla (med anor från Käringön), Olle Larsson på Gullholmen, 
Jan Rehnberg på Käringön samt kultursekreterare Folke Almegius. En del av 
dokumenten från Riksarkivet har kunnat utnyttjas som faktaunderlag till 
den av Orusts kommun nyligen utgivna boken "Orust. Historia och miljö." 

_____________________________________________________________________________Innehållsförteckning

Tvisten om Råön år 1638
Några bouppteckningar från 1640-1660
Israel Lagerfällts reseberättelse år 1666
Fiskeriskatten 1661-1732
Friköpandet av Gullholmen 1722- - -
Friköpandet av Käringön 1722- - -
Fiskeriutredningarna år 1752 och 1774


Denna sammanställning av dokument om Orust, utgör 
endast en liten del av de i svenska riksarkivet 
bevarade handlingarna om Orust. Arkivet består av 
mer än 130 000 hyllmeter med handlingar från hela 
Sverige, och dessa är oftast bristfälligt 
förtecknade. För att en tillfällig besökare skall 
finna ett dokument utan att veta exakt beteckning 
fordras både tur och skicklighet. Denna förteckning 
över en del av dokumenten skall förhoppningsvis 
underlätta för Orust-forskare att orientera sig 
ibland Riksarkivets mycket innehållsrika samlingar.

De här presenterade handlingarna är inte 
mikrofilmade och är därför svåråtkomliga för de 
flesta forskare. Från 1700-talets senare hälft 
finns en mängd handlingar i Riksarkivet rörande 
sillfisket i Bohuslän. Dessa har dock inte tagits 
med i denna bok, eftersom de flesta av dessa 
handlingar också finns i kopia i Göteborg och 
Bohusläns landskontors arkiv i Landsarkivet i 
Göteborg.

Avskriften är gjord på ett så bokstavstroget sätt 
som möjligt. Några avsnitt är dock endast återgivna 
i refererat och är då angivna med kursiv stil. 
Denna stil används också i de avsnitt före varje 
dokument, som ger en sammanfattning av dokumentets 
innehåll och i vilket arkiv det förvaras. 

Handlingarna är framtagna och kopierade av Rolf 
Berlin Järfälla, och därefter renskrivna av Olle 
Larsson på Gullholmen. Jan Rehnberg på Käringön har 
bidragit med en del handlingar rörande friköpandet 
av Käringön från kronan.

Ett särskilt tack till kultursekreteraren i Orusts 
kommun Folke Almegius, som medverkat till att denna 
skrift blivit tryckt.


Källförteckning

Otryckta källor i Svenska Riksarkivet

Kammarkollegiet:
 Bohusläns kommission år 1662.
 Länsräkenskaper för Göteborg och Bohuslän. Verifikationer för åren 1659-1765.
 Andra provinskontoret:
   Skatteköpshandlingar.
   Årshandlingar.
   Memorial.
   Nummerserier, lotshandlingar.


Kommerskollegiet:
 Registraturet för åren 1658-1765.
 Särskilda utredningar. Fiskeriutredningen år 1752, F IV:37.


Riksarkivets ämnesserier:
 Topografica. Morlanda socken.
 Fisket.


Riksdagens Arkiv:
 Orust och Tjörns allmoges besvär till Riksdagen för åren 1662-1766. Mikrofilm FO 35-30575.


Riksens Ständers Arkiv:
 Landsböcker för Göteborg och Bohuslän för åren 1719-1765.


Sammansatta kollegier: 
 Kommissionen om Käringön år 1777.


Sandbergska samlingen:
 F4274.Litteratur

Almegius, Folke "Jöns Gullbrandsson i Vräland"
Arcadius, C. "Om Bohusläns införlivande med Sverige"
Berlin, Rolf "Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän"
Haneson, Valdemar "Bohusfisket. Skrifter utgivna vid Göteborgs 300 års jubileum XIX"
Hansson, Olof "Min barndom på Gullholmen"
Hasslöf, Olof "Bankskutor och sjöbåtar"
Hasslöf, Olof "Svenska västkustfiskarna"
Hennel, Lennart "Båtsmansindelningen i Västsverige 1700-1732"
Holm, Poul "Kystfolk"
Johansson, Sune "Ortnamnen i området vid Gullholmen och Härmanö"
Klippner Johansson, Valborg "Gullholmen. En ö i äkta västkustmiljö"
Pettersson, Johan "Den svenska skagerakkustens fiskebebyggelse"
Plaenge Jacobson, Sigbritt "1766 års allmänna fiskestadga"
Sandklef, Albert "Västkustens allmogesjöfart 1575-1850"
Svenungsson, L. M. "Trolldomen i Bohuslän 1669-1672"
Tengby, Nils "Käringön. Ett litet fiskeläges historia"
Thornblad, Lars "Mollösund. Ur ett gammalt fiskeläges historia"
(Turesson, Ture?) "Afhandling om fisket" Stockholm år 1778
______________________________________________________________________

TVISTEN OM RÅÖN ÅR 1638

Avskrift av en dom i Bohus lagting år 1638 rörande 
skatterättigheten till ön Råön i Morlanda socken. Avskriften 
finns bevarad i Riksarkivets serie Topografica under Morlanda 
socken och inlämnades sannolikt till Kungl. Maj:t på 1660-talet 
av Knut Bildt till Morlanda. Dokumentet innehåller en uppgift 
om vem som var den förste som bosatte sig på Råön och av 
innehållet i övrigt framgår att detta skett under 1500-talets 
sillperiod.
-

Hans Frandtzon Laugman i Baahuus Lehn oc Wijgen, Gunder i 
Torebye, Anbiörn i Resta, Ole i Torödh, Simen i Sleboe, Ole i 
Restad och Biörn i Norum, Laugrettsmand paa Indlandh. Anders i 
Kielsby, Brönte i Röre, Ingemor i Hualseng, Laugrettsmand paa 
Tiörn och Ole i Svanvijg;

Giör alle witterligt, at aar effter Christi födsel 1638 den 8 
Junij. Ware vi forsamblet paa it siun och deilis gang paa den 
öe Nemblig Raaön i Morland sogn paa Oroust liggende;
Efter en fremvijstelse och opsettelse aff Baahuus Laugting, den 
5 Februarij Nest for i samme aar giort vaar:
I mellem Kongl: May.tts paa den Ene, och aff den Anden side 
Welb: Daniel Bildt Knudtzön till Morlandgaardh, paa den bonde 
Ole i Svanvijg hans Wegnar.
Haffwer Vi da i dag des Aasteds siett och besichtiget, sampt 
igenemseet huis breffue parterne haffde at vijse.

Saa fremlagde nu Welb: Daniel Bildt en Slottsens steffning 
offuer Shriffueren Morten Frost och di 6 mende laugrettet paa 
Orust till Seniste laugting tagen, och her nu paa Aasteden vaor 
Udvijst Daterit Baahus d. 8 Decemb: 1637. 
Hwor den gode mand haffde indsteffnet for.te Maarten Frost med 
for.te sine bessiddere i Laugrettet, for en dom di den 7 
decemb: 1635 Udsted haffde, andlangende den öe Raaöen. Huilchen 
dom den gode Mand formente for atshilliger aarsager, iche at 
were saa rettmessig som det sig burde.
Saa oc vaar steffnet Welacht: mand Erich Jensson Ridefouget 
offuer Orust och Tiörn, om hand noget der imod haffde at svare, 
som steffningen wijdere i sig sielf indeholder.

Saa och saa i rette lagde den gode Mannd for:te Maarten Frostes 
breff, Daterit Hielmwijg den 7 decem: 1635 som i mening med 
förde.

At fougden Erich Jenssön, da haffde insteffnet Ole Guttormssön 
i Svanwijg for samme öe Raaöen i Morland Sogn paa Orust, som 
hand till Welb: Daniel Bilddes helfften shulle haffde solt. 
Detta fougden da formente for:te Ole W.rett at haffue giort, 
och samme öe iche at haffue Waerit hans Odell, mens Kongl: 
Maij:t at tillkomme. Waar och Steffnet Welb: Daniel Bildt, om 
han noget der imod haffde at sware. 

Haffuer oc fougden da for skriffueren och Laugrettet giffuet 
tillkiende wed sit forsedd dateriet Hielmvijg den 7 decemb: 
Anno 1635 at fornemb: Raaöen altijd haffuer shijldet till 
Bondelensmanden, den Ena efter den anden, En halff waale fish, 
och aff försten aff dennen shulle vaeret förloffuet paa Kong: 
Maij:tt Wegne at böggis; 
der ofuer formente samme öe Cronan at tillkomme, Uden for:te 
Ole mod Odelsbreffue eller breide sig samme halfue öe kunde 
tillbeuise. Huorfore fougden formente for.te Ole W.rett at 
haffue giort, och derfore at staemde till rette.

Her imod samme Ole for skriffueren, och Laugrettet da haffuer 
giffuet tillkiende, ved sit shrifftlige forsett daterit den 29 
Novemb: Anno 1635. Efftersom han waar steffnet for sin sande 
odelsjordh, hand till Wellb. Daniel Bildt haffde affhendt, 
Nembl. Raaöen, det fougden formente, at hafde warit en 
bevilning Under Suanwijg.

Saa viste vel Fougden, huad for en beshieden hand nogle aar for 
i Fougden Egen Nerverelse haffde forhuerfuet, som han til Welb: 
Daniiel Bildt haffde offuerleffueret, vijdere beshieden viste 
hand iche der om, och Endelig hans lange heffuede paastod det 
samme Tingsvidne medförde. 

Fremblagde for.te Ole och da sin gamle adkomstbreffue paa sin 
andeel i gaarden Svanwijg. End oc som Welb: Daniel Bildt da oc 
for Laugrettet vaar indsteffnet, da ved sit forset gaff 
tilkiende daterit Morland d. 29 Novemb: 1635.

Först formente fougden Erich Jenssön, iche med nogen Jordebog 
eller documenter, shulle beuise Kongl: May.tt noget i forsh: öe 
at Eye, Meden at Were Ole Svanvigs Rette Odel, som kunde 
beuises med it beshichelse Vidne tagen paa Morland kyrchegaard 
i Fougden Erich Jenssöns Egen Nerwerelse,
sambt siden Svoren och Udsted Tingsvinde effter, aff 
Ormebacheting och i for.te Erich Jenssöns Nerwerelse 1628. d. 8 
decemb: som samme Tingsvinde i sig sielff Uduijser. oc der som 
fougden haffde vist sig nogen rett paa Kongl: May.ttz Wegner, 
da billigen burde at haffve talt:

Iche heller Fougden eller hans formende shulle kunde beuiste 
nogen rettigheed paa Kongens vegner aff for.te öe nogen tijd at 
haffue opbaaren.

Men samme öeboer ingen Hosbunder vist aff at sige, uden for.te 
Ole i Svanvijg och hans formendh. Saa Lensmanden intet at 
haffue for sig, huor effter di sig slig Rettighedh opbörssel 
tager.

Dissligest beuisses kand, Lensmanden aff andre öer lijge saadan 
opbörsel fordrer oc tager, der Kongl: May.tt: aldelis indet i 
Eyendes er, Medens som en gammel beuillning /: muelig moed 
eller med deris wilje :/ det samme forset vitlöffligen 
indeholder.

Noch waar och for shriffueren och Laugrettet aff den gode Mand 
da fremblagd, it Pergamentz forsteyled tingwinde, daterit 
Ormebache ting d. 8 decemb: 1628. som medförde. 

At daa paa for.de ting i fougden Erich Jensöns Nerwerelse; waar 
shichet Peder Söffrensön i Frydendal, Reer Madtzön i Sletholt, 
och Siffuer Bertelsön i Hetteröd, der loulige bogs Eed Wiede 
och Swoer, 
At den 30 Novemb: paa Morland Kirchegaard, siden messen vaar 
Endt, daa paa Ole Gutormsons vegner i Svanvig, tilspurde den 
menig almue i fornemb: Morland sogen, om nogen aff dem haffde 
hört, eller waar beuist, End at dj folch Ole Guttormsön i 
Svanwijg, der nu boer, paa hans hustrues Vegner, och hindes 
fader och gamble forelder altijd mand efter mand,
haffde raade for den öe Raaöen liggende i Morland sogn, oc di 
der for haffde boet paa foresch.ne Raaöe, haffde altijd hafft 
den i mindelighed, stede och feste, aff di mand der haffde 
boet, och nu boer i Swanvijg.

Der till menig almue haffde giffuet dennem saadant louglig 
svar, at udi deris aar alder och minde, dissligest som deris 
gamble foreldre haffde sagt for dem, da haffde bönderne udi 
Svanvijg, veret den Raadig, for deras gamle rette Eyande 
odelsjord aff laugfeigdenn, det samme Tingsvjnde i sig sielf 
udvjser.

Hwor imod fougden Erich Jonsön den 26 Februarij 1636. for 
shriffuren och Laugrettet paa Ormebache ting, haffuer paa 
Kongl: Mayt: Wegner fört efftershr: vidne, Esbiörn paa 
Kierlingöen, oc Niels Rassmussön 
/: Lauritz i Giögestätdder och Simon i Multorp, som vandt den 
gamle qvindes ord :/
Esbiörn bekiende och lijdeligen foregaff, at hans fader ved 
Naffn Henning vaar den den förste mand som bögde huus paa 
Raaöen, och gaff hand bunde Lensmanden, 
j tu:na Machrel det förste aar for han maate bygge paa samme 
öe.
Siden haffde hans Fader det i minde aff bunden, som daa boede 
paa Svanvijg, och boenden i for.te Svanvijg gaff bunde 
lensmannen ij vorde Langer aarlig. Det samme vant Ole Nielsön 
paa sin faders vegne med fuld Eed staae. 
Lauritz Erichsön och Simen i Multorp, som i beshichelse wijs 
vaar hos den gamle qwinde, Maret Tolletsdatter ved 70 aar.
Da bekiende huun for dem, att hun boede paa Herman i 15 aar, 
och siden flötte till Biönnij och boede der i 9 aar, vaar 
hinder aldrig andet beuijst End den ombtrettende öe, jo vaar 
Kongl: Maj.tt och laa under Svanvijg, rettigheden der aff gaff 
bunden paa Svanvig, till Bundelensmanden; 
Disse hindes ord for.te tuende Mand ved deris Eed efter lougen, 
haffde stadfest. 

Huor paa shriffuren med Laugrettet den 13 Decemb: 1636. haffuer 
sluttet och dömbt.
Effterdi forenembde Ole i Svanvijg med loulig gamle 
Odelsbreffue eller loulig Odelsbrijde, da eller tillforne iche 
till tinge giort beuijsligt hannem samme öe att tillkomme, 
Men allene effter it sogne Widnesbyrd, den gemene Mand kunde 
tillsvare oc siden till tinget tagen beshreffuet effter 3 mands 
bekiendelse: och ingen anden beshied der om fört, iche heller 
kand benechte, jo till bundelensmanden at haffue giffuet ½ 
vorde fisk. Öboerne och seerlig giord shydtzferd, saa och 
giffuet Sölffshatt, och verit i Udshrifft.
Oc efftersom fougden da haffuer ladet fyre louglige 
Vidnesbyrde, Naar samme öe förste gang haffuer Warit bygt, saa 
alijd haffuer waret rettigheed affgiffuen till kongens 
bestillningsmand.
Oc Ole i Svanvijgs odelsbreffue iche paabiuder samme öe, 
haffuer de iche Retter kundet forfinde, End den jo shall fölge 
och bliffue under Kongl: May:tt oc Cronen med huis Rettigheed 
der kand hende at paabiudes som tillforn gammelt haffuer Waret,
Undertagend Ole forshre.ne kan med loulig odelsbrefue beviss, 
eller logfaste Widnesbyrd effter Norriges loug, End di der 
tillseet haffde, som samme dom i sine punchter Widtlöffligen 
medförder.

Fremblagde och den Welb: gode Mand, et Beshichelsebreff daterit 
1637 d. 5 Februarij aff Jens Jacobsön och Hendrich i Guldbring 
Undersskeffuet hworledes di haffde weret hos bundelensmanden 
Niels Jensson i Dale, och han tillspurt om han nogen tijd 
haffde faaet nogen rettigheed aff di folch paa Raaöen, daa 
haffuer han svaret Ney,
Mens aff den bunde paa Svanvijg haffde han aarlig bekommit ½ 
vorde fish, indtill han kom i handling med Welb: Daniel Bildt, 
och siden intet det samme breff vijdere i sig medförer.

End for det sidste gaff den gode Mand tillkiende wed sit 
skrifftlig forsett, daterit Morlandgaar d. 3 Februari 1638, 
imod shriffuaren och Laugrettet, formente sig aff dem att Ware 
for W.rettet, i det iche for dhem er beuissligt giort, Kongl: 
May.tt nogen ser Rettighed aff Raaöen haffuer effterfuld.
Mens altid fölget odelsfolchet till Svanvijg, som med 
tingsvinde vaar at beuise. Iche heller achet det lange heffuedh 
W.paakierdt, det Svanvijgs folch öen haffuer effterfuldt.
Saa och beskyllder itt aff fougdens beshichelse vidne och att 
hand iche der imod er steffnet, som dog förste gang haffuer 
veret ceterit.
Dem och beshylder for de iche haffuer indfort i deris domb, 
Tuende denn gode mands beshichelse viedne, W.andseet de dem 
haffde tilladet at aflegge Eed.
Formener och lensmannen for den ½ vorde fishis opbörsel, iche 
shulle haffuer nogen documenter eller beshied. For dies omstede 
formente deras dom burde Machtislös at Were.

Heremod mötte i Rette Welacht mand Erich Jensön Kongl: May.ttz 
Ridefougde paa Orust oc Tiörn ved sit shrifftlig forset daterit 
d 8 Junij 1638 gaff tilkiende, nu som tilforne, och paa Kongl: 
May.tt vegne, formente for.te öe, iche at vare bundens odel,
efftersom han iche med odelsbreffue eller breijde, effter 
lougen kunde tillegne, mens at höre Kongl: May.tt och Cronen 
till.
Effterdi det er bevisligt giort, at kongens ombud 
bundelensmanden den förste gang haffuer ladet heden bygge, till 
en Mand ved naffn Henning, och alltijd Waret Erachtet for 
Kongens Eyendomb som wijndisbiurden formelder, derfore endnu 
hart paasttaar samme öe frembdelis at fölge Kongl: May.tt och 
Cronen.
Effterdi land och Rigen hörer kongen till, huem andet sig noget 
will tillegne, giörer sig det ved breff och seygel eller 
louglig odels Winde, som her udj endnu iche sheed er, formener 
derfor den 6 mande domb bör vedmacht at staae, och bunden at 
standa till Rette effter lougen, som samme forsett 
Widtlöffligen medföres.
För det sidste mötte och udi Rette skriffuren Morten Frost med 
di dannemanden Laugrettet paa Orust formente sig i deris dom 
ingen Wrette at haffue giort och formente den burde wed macht 
at bliffue, med merre ord her om sheede.

Da effter forberördte Leylighed och dis Proces som vidlöffligen 
i den 6 mande dom er indfört, och som vi nu her paa aasteden 
forsh.ne öe Raaöen haffuer beseet, sampt gaarden Svanvijg, och 
befinder samme öe, effter Menige Mands ordh eet samtöche, som 
her idag tillstede Ware, och ingen anden haffde och mindes, End 
at fornemte öe, jo altiid haffde veret heffdet och brugt under 
Suanvijg, som Widnes biurdene paa begge sidder med stemmer 
offuer Eens.
Dette tings Winde effter it Sogne viede ved 3 mander stadfest, 
giort er, der imod Kongl: May.ttz ombud iche findes steffnet, 
des Widnesbiurd Kongens fouget oc haffuer fört, der imod Velb: 
Daniel Bildt iche heller er steffnet, som fra försten kom i 
processen. Fougden ingen Jordebog paa Raaöen om den ½ vorde 
fishis udgifft kunde fremvijse, 
Iche heller findes i affkortningen under Lensmandens lön at 
veare indfört, mens saasom en udtegt hennsendis till Kong: 
May.tt Eyendeel i Svanvijg och dis tilliggende öer och Eyendom, 
den 6 mandedom som bunden ald öen i frakiender, W.andseet 
bunden Eyer helften gaarden, och end meere, efter sin adkomst 
paa gaarden Svanvijg, och öen altid der under haffuer fuldt.
(Knut Bildts marginalanteckning = NB)

Er saa for Retten affsagd, at mand iche nu Haffuer vist for.te 
6 mande dom at fölge, mens machteslös verre, och for.te öe 
Raaöen her effter som tillforn, at bliffue under gaarden 
Svanvijg, Kongl: May.tt vare lijge J öen Eyende saasom i 
gaarden, bondens och i lijge maade oc i for.de öe at vere 
Eyende, saa som hand sig udi gaarden, ved odelsbeuisligheder 
kand tillegne.
Her med och W.formenet om parterne inden 12 maanedis dag her 
nest effter der om paa Enten sijder kand förete, nogen serr 
odelsbreffue, Eller beuisligheder, da visde sig saa som loven 
siger. Till vitterlighed mit eget zignet herneden trycht,
Actum Anno, die loco ut supra

Hans Frandzon 
Laugmand

Detta at ware richtig copia aff originalen Contesterer vi 
undertegnede, anno die ut Supra.

Willum Nielsön Brems m m
   Hans Reffsal s s Theol. studiosj 

Därefter följer en tilläggsanteckning, sannolikt skriven av 
Knut Bildt till Morlanda.

Med denne Lagmandsdom (pag: ultima lin 14 och 15.) kand 
bewijses at Bonden, som har saalt min Sl: fader den skattegaard 
Svanvig, Eyede Mere, End halffparten udj samme, gaard, och 
derfor var byxel eller tagen raadig, effter Laugenn, och 
herforuden eyer jag paa kirchens wegner ett Öresbol iord, som 
fölger med jure patronatus.

__________________________________________________________________

NÅGRA BOUPPTECKNINGAR FRÅN 1640-1660

Det finns endast några få bouppteckningar bevarade från Orust 
från 1600-talet. I dessa fall rör sig oftast om personer som 
hade gegått brott, rymt och efterlämnat gods som kronan då tog 
i beslag. Från fiskelägena på Orust finns 3 bouppteckningar i 
de danska länsräkenskaperna från 1640- och 50-talet. Dessa kan 
jämföras med den utförliga bouppteckningen, efter den förrymde 
länsmannen Jacob Bertillsson i Bräcke, Tegneby socken, som 
finns i de svenska länsräkenskaperna för år 1659. De kan också 
jämföras med taxeringslängden år 1715 (Se 
litteraturförteckningen sid 102) och de äldsta boupp-
teckningarna i häradsrättens arkiv från 1740-talet.
Det framgår då, att den tidens fiskare tycks ha varit relativt 
välmående, jämfört med bönder, och med senare tiders fiskare. 
De här nedan redovisade bouppteckningarna torde dock endast 
visa standarden hos de mest framgångsrika fiskarna på 1640-
talet.

Bouppteckningarna från 1640- och 50-talen är tagna från Folke 
Almegius avskrift av de mikrofilmade danska länsräkenskaperna. 
Almegius har redogjort för Jacob Bertillssons rymning till 
Norge på sidan 99 i boken "Jöns Gullbrandsson i Vräland."


Utdrag ur Bohusläns länsräkenskaper för år 1640.

Sagefald: Morlanda soggen
Jacob Iffuersen paa Guldholmen en egte gifft mand forsaae sig 
vdj sit egteshab med horerj med Ingeborg Suendsdaatter et 
suensh quindfolch, hans anpart bodslod forfalden och dömt till 
K.M. och belöb sig effter worderingsbreffs jinhold 
peng j hundret   xx rdlr.

Anno 1640 dend 8 julij wore wj efftershreffne Morten Frost 
sorenshriffuer paaa Oroust och Thiörn, Niels Joensson 
bondelensmand i Morlanddalen, giör witterligt att wj wore med 
Erich Jensen paa Ellös ridefougett offuer Oroust och Thiörn, 
paa Guldholmen, Jacob Iuerssons boslod och lössöre att 
opshriffue och wordere efftersom den wor fofalden for horerj 
wdj sit egteshab effter huis dom fougden offuer honom 
forhuerffued haffuer, med oss offuerwerrede till wittnesbiurd 
och att wordera, Olle Laursen i Glembsaas strandfougdett, 
Gunder Börresen paa Guldholmen och Rasmus shomager paa Ellös 
och befantis i hans gandshe boe som effterfölger:

Först:

j messingskiell           2 dlr slette
j koberkiell wog ix mk         ij d j mk
j brygekiell i-j pd             ix d
iiij ny kobergryder i-j pd iij mk   ix d iij mk
ij jerngryder for               j d
xiiij tome thönder for           vij mk
j gammel walmels sengedyne och
j hoffueddyne, ij puder           v dr
iij gamle forslitt hiunder          j d
j gammel benckedyne             -j d
ij par nye groffue lagen           ij d
ij par blagarns lagen             j d
j dug for                   j d
iiij allne bondall               j
ij pudesuar                iij mk
xxxiiij allen blagarn           xij mk
j gammel bösse                v mk
j hatt                    v mk
j sölffstob och ij kobespender 
vog 27 lod                 xxj d
j par bugser och j tröge          iij d
j gammel grön shiört             ij d
noch j shiort               iiij d
j gammel kobbe               i-j d
iij gamble kister               j d
400 gamble bacher             iiij d
hussene worderet for             x d
iij t malt                  ix d
ij t rug                  vij d
24 worrer fish woren v mk          xxx d
ij t seed? och maffue?           i-j d
ij kiör                  viij d

     suma penge      145½ daler slette

Thillstående gield der ald bortskyldig gield wor bethalt, 

först:

Rasmus på Guldholmen         80 d slette
Christen Storch jbidem            50 d
Torger paa Lafföen              2 d
Margrette Christians             30 d
Christophers arffuinge            xv d
Gunder Börresen               xv d
Peder Niellsen                ix d
Arett Mortensen             xiiii-j d

     sume penge       214½ dlr slette

Er till samen penge 240 rdlr, deraff den -j part till K. M. 
tillkom penge et hundrett och tyffue rixdaler. Dess till 
windisbyrd att forshreffne boe er vdj gott folckis 
offuerwerellse saa opshreffuen och worderett som forshreffuet 
staar det winder och bekiender wj med woris zignetter her neden 
vnderthrögt actum Guldholmen ut supra.


Utdrag ur Bohusläns länsräkenskaper för år 1649.

Annammedt römming mandtz goedtz:

Förriss till jntegt Jacob Suendsen paa Kierlingöen for tyffuerj 
bortrömbte hans effterloedte boe effter at hans gield waar 
betaldt so effter hossfölgende registrering belöper som K.M. 
tilldömbt er penge  vj rdlr ij ort lj sk?

Morten Frost i Mollesuen suorrenshriffuer paa Orost och Tiören, 
Gullick i Herlöcke, Olle i Liffuetorp, Olle i Warkiell, Anders 
i Smeby, Jenns i Torsby och Östen i Roem, laurettismen paa 
Orost, giör ueterligt at aar 1649 paa sanct Mortens dag worre 
uj befallet af K.M. ridefouget welagt Jacob Handsen Nörring, at 
opskriffue och wordere Jacob Suendtzens boe paa Kierlingöen 
efftersom hanns halffue boedzloedt erre dömt vdj K.M. werre 
formedelst hans thyffuerj hand haffuer begaeet som hans dom 
witlöfftig omformelder.
Daa fantes dette effterschreffne guoedz som blef regtig 
registreret och worderett,

Först
thou dynner for             10 slette daller
2 puder for                  i-j daller
2 lagen                    i-j daller
et thebenne for                   3 mk
3 handklede                    ii-j mk
en bengkedyne for                  3 mk
et hynne                       2 mk
2 stenfaed                      6 sk
3 tinfader                      3 mk
2 lysestager                     2 mk
en messingarme till at sette et lys vdj       2 mk
et huidtstenkrues                  j mk
et brunstenkrues                   8 sk
et blaet krus                    8 sk
2 sma tinshaller                   j mk
et lidet koberfaed                  2 mk
2 paupines?tauler? for               i-j mk
et trefaed for                    2 sk
en gammel sökort och et paesbord           3 mk
en rock?                       3 mk
et lidet riffieren                  2 sk
8 tretallerken for                  5 sk
en leershaell                    2 sk
et tin?smörfaed                   2 sk
en liden sonl?                    8 sk
2 halffue angker                  12 sk
en stomtön?                     4 sk
2 altre?                      i-j mk
en brun kleesklening              ij daller
en gamell bla tröije              i-j daller
3 fierring makrell                 18 mk
i-j tönfishe                   6 daller
en liden lue                     2 mk
hans hues worderet for          15 slette daller

Belöber sig forshreffne registreretde
boe tillhobe penge         56 slette daller 3 sk.

Warre och nu telstede diese efftershreffne chredjtorer som 
regtig beuiste att foreshreffne Jacob worre dem shyldig, som er 
först 

Jacob Handssens fodring belöbe sig    33 slette daller
Esbiörn Hemingsen                  14 mk
er tillhobe penge             36 daller 2 mk

Naer forshreffne giell er batalt saa bliffuer igien
19 slette daller 29 sk, deraf tillfalder foreshreffne 
römmningsmandtz hustrue den halffue part som er 9½ slatte 
daller 14 sk 6 pg, bliffuer saa igien som K.M. tillkommer 9½ 
daller 14 sk 6 pg.

Des til windesbyr thröcker uj worres segnetter her neden vnder. 

Actum ut supra
Mortenn Frost egenn handtt.


Utdrag ur Bohusläns länsräkenskaper för år 1651.

Peder Annderssen j Holmb soerennschriffuer paa Oroust och 
Thiörnn, Gilich i Herlöche, Oluff i Liffuetorp, oluff i 
Warkield, Annders i Smeby, Jenns i Torssby och Östen Rassmussen 
i Stalle, laugretzmennd paa Oroust, giörre witterligt att epter 
chrestie föedzell anno 1651 den 3 nouembris paa almindelige 
ting som holtes paa Oroust udj Kierre, offuerwerendes erlig och 
welforstandige mand Jacob Nöring, K.M. ridefouget offuer Oroust 
och Tiörnn, 
komb udj rette Lauretz Olssen fraa Amsterdam, barnföed paa 
Guldholmen udj Maalandtzougen paa Oroust, hannss fuldmechtige 
Jenns Jörgenssen som fremblaugde et shifftebreff dateret 
Guldholmen den 4 februarij anno 1650 som formelte att 
foreshreffne Lauritz Olssen arffueligenns war tilfalden effter 
sin salige fader Olluff Anderssen paa foreshreffne Guldholmen, 
penge trej hundre slette daller huoraff hand haffuer vdgiffuet 
till hanns K.M. dend siette part, nemlig halftressindsstiuge 
slette daller, eptersom hand haffuer fördt sin faederne arff 
med sig vden regett.

Utdrag ur Bohusläns länsräkenskaper, verifikationer för år 
1659, fol 410.

Peder Anderssenn suorenskriffuer paa Oroust och Thiörn, Oluff i 
Liffuetorp, Jens i Thorbye, och Östen i stalle, Laugretzmend 
paa Oroust, giöre alle wetterligigt at anno 1660, den 17 
nouembres, ware wij effter cronens befalningsmand offr Oroust 
och Thiörn erlige och welforstandige Suen Andersen hans 
shrefflige begiering, dateret Hielmbuig den 16 ogtobris nest 
forshennt, forsamblede udj Breche i Thegnebye sougen paa 
Oroust, att registere offuersee, och wordere Jacob Bertelsen 
effterladhe boedtz och formuffue, sambt bortskyldige, och 
tilstaende gield och befandtess som fölger,
                      Rdr   Ör   Pr
Jacob Bertelsen skyldig till S: Amund
Olsens börn udj Söebön som hand til
sig paa tinget udj Houffue annamet 
den 25 aprilis 1660 boedpenge        32      
itemb shyldig till Agnettess barn 
paa Guldholmen                3      
Noch shyldig till kiöbmand och andre 
effter windeses eigen beretning nem-
mblig till Hans Krusse i Marstrand     40      
Thill Wulff Junch Sommer ibm:        20      
Thill Jochumb Weffer ibm:          26   2   16
Thill Thorchild Erichsen i Odeuald     10      
Thill Jens Holst udj Kongelff        10   1   8
Peder Floer ibm:              16      
Latris                   158      
         
Peder Andersen i Holmb fordrer som 
hand aff hans aarlige shriffuer löen aff 
Thegnebye och Maarland sougen 
haffde oppebarett och ellerss for 
hannnemb udlagt til captein Jonas      32   3   16
Olle i Liffuetorp              10      
Jens i Thorsbue               6   2   
Peder Smid i Holmb for arbeide        8       2
Latris                   57   1   10
Summa er penge               215   2   10

Lössöre                  Rdr   ör   pr
Sex sölffshee weide till           6      
Otte thinfade weide 20 ezs?ker        2   2   8
Ett dösin talerchen och tou sald 
sercher weide 16 ezs?            2      
Et pone messing stager            1      
Ett fyrbechen                       16
Ett fyrfad                     1   
En lysesax                         16
Threj smaa kaaber kieler for         3      
Ett reenbons? fad              1      
Ett doerslaug                    1   8
Ett potteloug                       8
Thou kaabergryder for            2      
Latris                   18   2   8
Ett jern harff                1      
Thou ploug jern                   2   
Thra aag med thester?                2   
Thou lenche ree                      8
En gammel röst och et spid                 8
En jernpande                        8
Threj gamle jerngryder for             2   
Ett plougsline med en jernklauffue for       1   
         
Linklederne         
Threj par höegarnslagen for         9      
Thou par grouffue dito for          2      
Ett par blargarns dito               3   
Femb par pudeswahr              4       16
Threj fine dreijels duge           4   2   
Thou smaa blargarns dito           1   2   
Thou grouffue dito              1      
Threj smaa blargarns handklede        2   1   
Trej grouffue dito              1      
Sperlagen til thou senger, det enne blat 
och huit, det andet grao och guuld med 
tou guldshinds kapper            2      
Noch tou stöcher omseng til inseng 
med en gammell kappe till for        1      
Latris                   33      
Uldenkler         
Thou senge dyner for             7      
Thou dundyner                6      
En hoffuet dyne               1      
Femb puder                  2      
Thou guldshindshönder            1      
Femb andre hönder              1   2   8
En bemhedyne                 1   2   

Liberie
Sötten böger smaa och store, Nemligh
Bibelshe handtbuch,
Manuel Oder handbuch,
Dish ordnung der toufeld,
Werdens elendig wessen,
En kort tractat omb wynntern,
Evangeliorum, 
Oder ernstlich erklerung won dem leben
Christi, wahren glaube, 
Holger Danskes kröning Omb Herodes 
och di wiifsse, 
Aaus fuhrlicher nusbedenchen, 
Aus der heiliger shrifft, 
Somerpartenn, 
Aff Brochmare Pastelle enfaldig 
erklehrung undt nudtzliche betrachtunge, 
Der Evangelium kirche ordinantze, 
En liden bönnebög, 
Norsheloug shreffuen, 
Teusher laub wasser, 
Salmen Dauidtz, 
Thilsammens worderet for           2      
Latris                   22      8
Contrafeyer         
Hellig threfaldigheds stöche worderat for  3      
Begge deress egen stöcher, eller 
contrafactur                 2      
Otte luminerede thaffler             12   
         
Träverch         
Thou store gamble beslager kister for    2      16
Thou beslagen halffkister den ene 
beholt wineche for              2      
Et stort beslaget shrin           2      
Ett lidet dito                1      
Sex stoelle smaa och store          1      
Thou slaugbencher                 1   8
Thou boer                  2   2   
Threj bencher                   2   
Ett madshab                 1   2   
Tou brögekar                    2   16
Fyre öltönder                   2   16
Femb stambtönder                     20
Sex halfftönder                  2   
Siuff t:r                     1   4
Latris                   20   3   8
Queg         
Threj kiör worderet for              12      
Thou kiör for                   4      
En quie for                 2   2   16
En thiör                   2   2   16
Thou stud kalffue for               2   16
Noch som er borte iblandt bönderne, 
Hoes Olle Greffuesen i Kierre 
en oxe for                  4      
En stud hos Niels i Lunden          1      
En lure hos Simon i Houffue         1      
En lure hos Simon i Thued          1      
En kou och en stud hoes 
Marchuss i Leby               3   4   8
Thou söer                  1      
Femb griiser                 1   2   16
En sort gaeger                2      
En röebrun hest for             3      
Latris                   40      
Summa Er                  134   2   

Liquideret dette ene imoed det andet, der befandtess 
indshreffne gield foruden huis til Cronen och hans höijgreffl: 
Wa: Rixdrotsen kand fordres, höijere och mehre end löessöret 
och boet, penge               81      10

Forshreffne Jacob Bertelsens bou gouds och löessörer, saaledes 
at ware registreret och worderet, som for er meldt wedner wij 
med wores zegneter her neden paa thröcht, Actum anno et loco ut 
supra
Peder Anderss. egen handz  ss  ss  ss   ss

____________________________________________________________________________

ISRAEL LAGERFÄLLTS RESEBERÄTTELSE ÅR 1666

Vid mitten av 1660-talet gick sillen till i Bohuslän. Från statsmakternas 
sida anade man en ny inkomstkälla, men saknade regler för sillfisket 
eftersom Bohuslän just blivit svenskt. För att kunna sätta upp en 
fiskerilag beordrade Kungl. Maj:t den 30 juli 1666 vicepresidenten i 
kommerskollegiet Israel Lagerfällt att resa till Bohuslän. Han hade med sig 
en 20 paragrafer lång instruktion som han skulle presentera för fiskarna 
runt om i Bohuslän. 
 
Lagerfällt kom att besöka bland annat Mollösund och Gullholmen samt några 
fler platser på Orust. Hans 
långa och innehållsrika reseberättelse finns bevarad i Kommerskollegiets 
registratur för Oktober 1666. 
 
Valdemar Haneson har i Göreborgs jubileumspublikationer del 19, 
"Bohusfisket" beskrivit något om bakgrunden till resan på sidan 14. 
 
Anno 1666 in Octobri. 
Wälb. H:r Lagerfeldts Relation öfwer dhe ährender som ähre förättade i 
Götheborgs och Bohuus lähn inlefwererat uthi Senaten i Oct 1666. 
 
Underdånigst Reation öfwer the ährender som effter H:s Kongl: Maij:tz min 
allernådigste Konungz och Herres befallning Iagh i Götheborg och Bohuus 
lähn förrätat hafwer, Inlefwererat uthi Senaten i Oct 1666. 
 
Såsom högstbem:te Kongl: Maj:t förmedelss des instuction och bij morial af 
datis d 31 julij och 7 aug. innewarande åhr nådigst behagat afskicka min 
person nidhtill Götheborgh och Bahuus lähn förnembligst fuller för 
sillefiskiet och saltsiuderijet skull, men och deriempte at inräta een wiss 
taxa i Götheborgh öfwer stempeln, tolagan, wågen, slysen, hambnen och flera 
slijke stadzens pålagor, såsom och tillsee huru städerne i Bahuus lähn 
motte bringas i upkomst uthan Götheborgz skada, item huru handeln kunde 
fogeligen diverteras från Norrie, och undersleff i grentzetullen 
förekommas; 
befallandes migh derhoos genem et express bref af augusti at undersökia den 
twist, som emillan staden Marstrand och des borgmästare Peter Dragman war 
upwuxen och om giörligt wore den bijläggia. Altså hafwer iagh sådan Kongl: 
Maijtz allernådigste befallningh till hörsamligst föllie begifwidt migh 
nijdh till Götheborgh, der öfwerlefwererat H:r Gouveneuren Högwälborne H:r 
Pär Sparre Kongl: Maijt:tz bref och min bij instruction communicerat. 
Hwarpå wij funne got kalla Burgrefwen samt Praesidenterne till oss och 
remonstrera them huru som Kongl: Maijt:t widh deta tillfället. 
 
Jagh affärdader hijt nidh för sillesfiskiet och saltsiuderiets skull, som 
iagh kommandes tillbaka ifrån Bahuus lähn, Götheborgh stadh uthförligen 
part afgifwa skulle, hade och på des trogne mäns, Rijkzrådet och 
wälförordnade commisariers i förflutne åhr till Götheborgh underdånige 
relation, at een deel Götheborgz taxer öfwer bem:e stadzens pålagor äre 
högre än i andre Kongl: M:tz stapelstäder, befallat oss jamföra them medh 
Stockholms stadz taxer och dereffter dem inräta i Götheborgh, hwilket 
Burgrefwen och Praesidenterne medh underdånigh wördningh och tacksäijelse 
uptoge, 

hugnandes sigh öfwer een sådan taxas af högre handh formeringh, på thet så 
wäll megistraten i upkräfwande som borgerskapet i uthgifwande een 
authoriserat rätelse hafwa kunde. Fördenskull wij och icke allenast sielfwe 
them collationerade, uthan och förordnade wisse personer, som them noga 
igenom löpa och effter Kongl: Maij:tz befallningh fournera skulle. Medan nu 
desse taxer skrefwes rene, förfogade iagh migh till Bohuus och i lijka måto 
Kongl: Maj:tz breff Rijkzrådet och Gouveneuren wälborne H:r Haraldh Stake 
öfwergaf, uptäckiandes H:s Exell:z min commision öfwer sillefiskiet och 
saltsiuderijt iempte the andra åfwanber:de ährender och begärandes hans 
gode medhielp och assistence, hwilket H:s Exell:z och gerne uthlofwade, 
fölliandes migh till Marstrandh och i alla måto hand räckiandes. 
 
I Marstrandh kallade iagh tillhopa Borgmästare och rådh, och uptäckte them 
Kongl: Maij:tz allernådigste försorgh för sine trogne undersåthares wäl i 
alla måto men eenkannerligen sedan dhen högste Gudh hade på någre åhr 
bortåth låtit påskina sin rijke wällsignelse medh eet ymnogt sillefiskie 
widh deres strandh och hoobliggiande i Wästersiön, och Kongl: M:t ogerna 
förnimmer den samma icke så skiötas, handteras och wandas som sigh bör, tå 
hade Hans Kongl: Maij:t funnit nödigt at affärda min person tijt på orten, 
at icke allenast taga hambnerne der sillen sig yppat hade i ögonskeen,
 
uthan och öfwersee alle andre lägenheter och medell hwarigenom denne 
handteringen och näringen kunne befordras, och thet som ligger i wägen 
affskaffas, på det Kongl: Maij:t desto bätre måte kunna fata et sådant 
reglement i saken som både Kongl: Maij:t sielf och des trogne undersåthare 
må lända till nyta och förkofringh. Kongl: Maij:t hade i lika måto genom 
Rijkzdrotzens Exell: omsorgh och bekostnadh tagit prob af et saltsiuderij 
widh Orost, 

hwilket iagh och hade befallningh at besee och öfwerläggia huru een sådan 
nödigh waru i sådane krigztijder som nu ähr, der saltet så högt ähr i 
prijs, måte kunna göras i rijket och på nödhfall bespijsas, hwilke bägge 
ährender iagh så mycket högre staden Marstrandh recommenderade, som des 
situation för sillefiskeriet der till wore bewämligst. Borgmästare och rådh 
betackade underdånigst för een sådan Kongl: omwårdnad och uthlofwade alt 
sit dertill mycket heller willia contriburera, och the märchte theras stadz 
wällfärdh och näringh störste delen deraf kunna befordras. 

Hernäst berätade iag Borgmästare och rådh i Marstrandh, huru Kongl: Maij:t 
widh dete tillfället iagh på orthen bleff affärdat, hade uppå theres 
Borgmästares Petter Dragmans underdånige klagemåhl och margfällige beswär 
emot staden commiterat migh att inquirera i samme saak och på bäste sätet 
componera, hwarpå Borgmästare och rådh samptligen uthbruste i store 
klagemåhl emot Dragman, anhållandes inständigh at få hans supplication till 
Kongl: Maij:t händer emillan och sigh deröfwer förklara, läggiandes thesse 
ordh dertill at om han skulle längre blifwa dheris Borgmästare nödgades the 
rymma staden; 

Jag badh them bätre betänkia sigh och som christne och godha colleger 
förlijkas, medhdelandes them samma supplication. 
Dagen effter komme icke allene the in medh sin förklaring dheremot, uthan 
sampl: borgerskapet trängde och in i stufwan offererandes een sådan supplic 
som finnes under ..... 

Mädan jagh sågh den wara mächta skarp stäldh, warnade jagh borgerskapet, at 
the icke skulle något skrifwa som the icke kunde bestå, efftersom jagh 
nödgades theta communicera borgmästaren Dragman, och om the mehra wille 
honom tillwijta än the kunde bewijsa, komme sådant på deras egen hals. Thå 
the alle medh een mun ropade willia stå före alt som the skrifwit hade, och 
Dragman thet ij ögonen säija och öfwertyga. Hwarföre iagh lät infordra 
Borgmästaren Dragman och samma skrift föreläsa som Lit: ....... uthrycker. 
Hwadh för ordh i samma conference fölle wijsar protokollet Lit: ......... 
Och medan jagh sågh migh ingalunda kunna disponera theras gemyte till någon 
föreningh, lade jagh alle acta tillhopa förandes them medh migh up och 
härhoos under Lit: ....... underdånigst insinuerandes. 
 
Ifrån Marstrandh begaf iagh migh siöledes åth Körn ther jagh besågh hampnen 
Glasholmen, derifrån till Malesundh, et fiskeläger om 30 familier, sedan 
till Gullholmen fiskeläger om 36 familier och sidst till Liusekijlen som 
består af 80 familier. Och aldenstund sillen nu på sidste åhren icke hopigt 
ther uthan före Sotenäs hufwudh sigh hafwer fånge låtit, dher som och 
fiskiet ähr, ähr öfwer grentzen åth Norrie fördh; Ty skatade jagh the yter 
hampnerne om Sotenäes mehr skadelige än till gagn och för den skull 
beordrade tullnären i Hafstensundh hafwa inspection derpå at intet fiskerij 
till salu, men wäll till dheres som derhoos boende ähr husbehoff måte 
brukas eller föröfwas. 
 
Sedan jagh nu således desse hampnar och fiskeläger hade tagit i ögonskeen, 
sampt des åboer till sillefiskietz idkande effter det reglement som jagh 
them lofwade animerat, begaf jagh migh tillbaka åth Orost och under wägen 
besågh trenne wackre fiskieläger nembl: Fiskiebegzkijl, Roggenswijk och 
Ellösa. Hwilka emädan the icke längre än een halfmijl war belägne ifrån 
Gulholmen och Liusekijlen, hörde och mehr under frelse, hwarföre lade jagh 
dhem under desse crone medh fiskeläger för inspectionen skull, finnandes 
onödigt multiplicera entia prater necessiatem. Dermedh jagh och gaf migh 
till landz på Orost een skön öö af ..... kyrkie sochner som Rikzdrotsen 
hafwer i underpant och icke långt ifrån Torps kyrka saltsiuderiet begynt, 
hwilket jagh befan af een stoor wicht och consideration för den nödige 
waran. Serdeles widh sådane tijder som nu ähre der saltet så högt är 
stijget i prijs. 

Men när jagh iemförde omkostnaden i synnerheet på weden med saltet som 
kokades i jernpannan syntes thet intet löna mödan, alt derföre lät 
jagh inmura een blypanna som widh samma tijd på Rikzdrotsens 
föreskrifwande ankom ifrån Hamborgh; hwilken ehuruwäll saltsiudarne icke 
wiste omgå medh i förstonne, likwäll på åthskillige anwisningar och prob, 
brachte jagh dhet så widt, at wij finge hwitare och större sallt medh 
mindre wedz omkostnad än medh järnpannan som upskickade prob till Hans 
Kongl: Maij:t hwilka sedan alt ähre förbättrade nogsampt uthwijsa. 

Jagh lär dherföre kalla allmogen på Orost tillhopa, underrättande them icke 
allenast om theta nyttiga saltsiuderiet och styrckte them at godwilligen 
föra fram wedh dertill för een richtigh betalningh i salt eller penningar, 
efftersom jagh medh Rijkzdrotzens befallningzmans samtyckie föraccorderade 
them een dr kopp:mt på hwar fampn mehr än tillförne, uthan och animerade 
bem:e allmoge till sillfisketz idkande, på bästa sätet jagh kunde; 

Mädan jagh nu dessa twenne förnämbste ährender som min commission gick uth 
på, sålunda hade förrättat, fan jagh nödigt effter medhgifne instruction at 
inqiurera der uthi huru swenske handelen kunde diverteras ifrån Norrie och 
Kongl: Maij:tz städer och undersåthare bijbehållas, såsom och huru thet 
store underslef i grentzetullen måte förkommas, begaf migh altså ifrån 
Orost ofwer Gullmarrn och till Saltkiälla een hampn icke långt liggiandes 
ifrån Qwistrumsbroo hwarest uthskeppningh sampt een tullcammar under 
kongens i Danmark regering warit hafwer, och befinnandes samma orth wara 
till een lastagie platz för träwahruhr och bräden mechta beqwäm, efftersom 
twenne sköne strömmar, den ene kommande uhr Bahuus lähn den andre uhr Daal 
och bägge stötande tillhopa straxt ofwan för Qwistrumebroo löpa i Saltsiön 
widh bem:de Saltkiälla; 

hwarföre beredh iagh samma orten och effter egen ögonsicht intog een noga 
berätelse at både sågetimmer, lächter, spirer och balkar kunne dese 
strömmer nideråth flotas, uthen och om winteren förförs och sedan 
uthskeppas, der Kongl: Maij:t sådan beneficum Uddevalla stadh som siu 
fierdingz wäg derifrån ligger förunna wille, kunde intet annat judiciera än 
at deta skulle lända Kongl: Maij:t i des tull till förkofringh och 
Uddevalla samt Daal och Bohuus lähn till een märckelig upkomst och nyta,
 
Men Götheborg och Marstrandh till ingen afsaknadh; när samma uthskeppningh 
eller seglation restringeras till bem:de träwahrur och fisk allena och 
inforzl allena till penningar och salt. Och om Kongl: Maij:t samma 
seglation wille förunna Uddewalla anten allena eller medh Giötheborgh och 
Marstrandh tillijka eentrent Wetlanda broo, dher et defensions wärck kunde 
anläggias och een fläck eller handelsplatz inrätas, kunde jagh intet annat 
afsee än handelen ifrån Norrie dherigenom märckeligen skulle diverteras. 
 
Till at samma undersleff i grentzetullen skatar jagh et got expedient wore, 
om Kongl: Maij:t wille egalera grentzetullen medh store siötullen och 
läggia den under siötullens direction, Tij först såsom dhe warur som gå 
öfwer grentzen föres uthrijkes, särdeles äntå till siöss, så böre dhe och 
gifwa uthrijkes tullen; Sedan aldenstund bägge desa tullplatzer den store 
widh Hafsteensund, den lilla widh Styresiön gemenligen contracarrera 
hwarandra, icke gifwandes hwarandra part af dhet som passerar till Kongl: 
Maij:tz tienst, uthan snarare görandes Kongl: Maij:t otienst, hwilket medh 
åtskillige exempel kan bewijses; Hwarföre synes nödigt tullen så inrättas 
som åfwanskrifwit står, och the små grentzetullar afskaffades hwarigenom 
wahrorne förmodeligen i Kongl: Maij:tz egne hampner kunne bringas dher at 
uthskeppas och försällias. 

Ifrån Qwistrumsbroo reste jagh till Uddewalla hwarest iagh Borgmästare och 
rådh icke mindre än i Marstrand Kongl: Maij:tz nådige försorgh och 
intention till at hielpe dhen staden upigenom alle tienlige och andre 
städer icke hinderlige medell remonstrerade, I synnerheet animerade iagh 
dhem till sillefiskiet och saltsiuderiet för des nyta och nödigheet skull, 
hwilket Borgmästare och rådh medh underdånigste wördningh amplicerade 
säijandes sigh hafwa giordt godhe preparatorier till sillefisket och 
uthlofwade et saltsiuderij willia medh första uppsätia. 

Men dherhoos insinuerade een skrifft under Lit: G angående mäst seglationen 
uthrijkes, dhen jagh så mycket heller lofwadhe Kongl: Maij:t ödmiukeligast 
förebringa som jagh sågh Uddwalla stadh liggia för Daal och een deel af 
Wärmelandh och Wästergiöthlandh mycket beqwämligh och hafwa een sköön ström 
medh wackre qwarnar kommandes uthur Daal och löpandes genom staden in i 
Salltsiön; hwarigenom trähandeln mycket kan styrckas, om Kongl: Maij:t wille 
förunna them icke allenast i stadhen, uthan och widh Saltkälla och Wetlanda 
broo uthskeppningen som förbem:t är; 

Wärst synes fuller dhet at Uddewalla stadh ligger medh höga bergh omringd, 
så at han beswärligen kan bringas i defension emot fiendtligt infall uthur 
naborskapet; Doch ligger ther et bergh mit inne i staden, om therpå sätes 
et sådant steentohrn som widh Waxholmen, så at thet kunde commendera the 
kringomliggande bergen, och på then sijdan åth Norrie stadhen medh graff 
och wall stärcktes, som wäll låter sigh göra, skulle fienden dher ad 
minimum studsa; Hwilket iagh doch relinquerer deras, som derpå förståndh 
hafwa, omdöme, och skatar nogh för migh hafwa mentionerat. 
 
Ifrån Uddewalla begaf iagh migh till Boohuus igen och giorde Rijkzrådet och 
Gouveneuren H:r Harald Stake berätelse om min reesa, recommenderades Hans 
Ex:tie både sillfisket och saltsiuderiet. Och emedan Hans Ex:tie begierande 
et reglement öfwer sillfisket, ty communicerade Hans Ex:tie iagh den 
skrifften som till Kong: Maij:t iagh sedan upsände, och här finnes under 
Lit: H uht i fall sillen ginge till för än Kongl: Maij:tz egit reglement 
inkommo, Hans Ex:tie wille them som fiskia ställa dhet interim till 
efterrättelse. 
 
Dher på fogadhe iagh migh till Giöthborg igen och tillijka medh H:r Gouv: 
Sparre ånyo taxan iempte några anre stycker stadzens handell angåendhe, wår 
bij instruction lijkmäktig, öfwersåge och underskrefwo, och effter 
wederbörligh communication medh magistraten i Giötheborg, borgerskapet på 
rådhuset sammankalladhe och gåfwo tillkänna dhet Kongl: Maij:t på 
borgerskapetz underdånige supplication till Kongl: Maij:tz rådh och 
commissiarier nästförledne åhr, iempte annat öfwergifwen, at icke högre 
graveras inz tolagan, stempelen, wågen, påhl- och båkepenningar sampt 
slysen och hambnen än andra stapelstäder i rijket, hade befallit oss een 
wiss taxa lijkmäktigh Stockholms formera, på thet så wäll magistraten måte 
weta hwadh han hade at infordra och borgerskapet at uthgifwa, I lijka måto 
hade wij och någre andra påminnelser wår commission till föllie bijfogat, 

hwilket alt finnes under Lit: I och wij recommenderade them at taga i acht, 
Men såsom dhen förnembste orsaken till min affskickningh tijt på orten 
angick sillefisket och saltkokningen, jagh och hade thet förre i et wist 
reglement till Kongl: Maij:tz nådige behagh förfatadh, dhet andra hade iagh 
så got hopp om at dhet Kongl: Maij:t des rijke och undersåthare i sådana 
tijder som desa äre skall lända till een stoor hielp och bespisning; 
Altså recommenderade iagh begge dese staden Giötheborgh så mycket mehra at 
wårda och skiöta, som des upkompst för situationer af andre lägenheter 
icke ringa deraf kan befrämias. Jagh animerade dhem och till seglationen 
och skeppzfahrten a droicture af förste handh, påminnandes huru dhe för 
dheta hafwa hafft wäll 20 skepp som Kongl: Maij:t och chronan i krigztijder 
hafwa tienst giordt, hwilket dhe häreffter icke skulle förfalla låta.

Insisterades deriempte på nederlagz husetz förfärdigande, sampt thet 
oskicks förbiudande som föröfwas uthom stadz porten, medh wahrurnes 
upsnappande, i dhet dhe icke komma till tårgz, medh annor understucken 
handels affskaffande efftersom jagh deremot dhem nogsampt kunde försäkra på 
all Kongl: nådh och assistence; hwaraf jagh och et prob medh migh hade i 
dhet Kongl: Maij:t them hade förundt stadzkällare frijheet på sätt och wijs 
som i Stockholm, och at Kongl: Maij:t wille än wijdare sin nådiga 
benägenheet emoth them påskijna låta, när Kongl: Maij:t förnimmandes warder 
them såsom trogne flijtige undersåthare willia grijpa sigh sielfwa an, och 
rät bruka the goda wilkor och beneficier som af Kongl: Maij:t och des 
förfäder staden äre confererade och förundte.

Hwartill iagh them näst Gudz befallan till all godh wällmågo myckin lycka 
och framgångh troligen önskade. Burgrefwen tackade Kongl: Maij:t på dhet 
underdånigste för all nåde staden war wederfahrin genom the Kongl: 
commisarierne så i fiol som i åhr, i synnerheet för stadz källare frijheten 
begärandes underdånigst få Kongl: bref derpå, och uthlåfwandes taga giorde 
förordningh och förmaningh i underdånig obserwance efftersom staden 
allaredo genom een tryckt förordningh hade den oskick uthom porten förbudit 
som wises under Lit: K och recommenderades staden sampt des inwåhnare alle 
Kongl: Maij:tz troplichtige undersåthare i des nådige benägenheet och 
önskade migh lycka på reesan heem igen. 

Dagen effter begaf jagh migh på reesan upföre tagandes min wäg förbij 
Trollhättan genom Wänersborgh, Lijköpingh och Mariestadh, hwilka städer 
såsom förnämbligast på trää och järnhandelen funderade, dhen dhe förmedelst 
Wänerens och Elfwens commoditet uthföre till Götheborgh förföra; Altså iu 
mehr dhen stärkies iu större mente jagh den wara ber:de städers sampt then 
omkringh liggiande landz nyta och gang. Om giörligt wore /: som sombliga 
doch mena /: at dhe träwahrur som uhr Wärmelandh Ledesiögarne igenom åth 
Hall förföras kunde dragas in i Wäneren och sedan Elfwen uthföre åth 
Götheborgh, om och Elfwen förbij eller genom Trollhättan kunde giöras 
navigabel, skulle thet wara een stoor saak. Men dhet will intet dubiteras 
at iu Wänneren skall kunna dragas in i Wästersiön widh Uddewalla; hwilket 
om dhet för Götheborgh skall wara rådeligt Kongl: Maij:tz högre 
dijudiention iagh ödmiukligast underkastar. 

Men om Kongl: Maij:t än yterligare mit underdånigste sentiment öfwer 
städernas upkomst allernådigist behagade weta, så tycker migh at 
Giötheborgh som een frontiere stadh af store konungh Gustaff funderadh och 
medh sådana märckelige privilegier benådadh för thess fästningh och 
situation till watn och landz förnämligast kommer i consideration, till 
hwilken icke allenast ofwanber:de och flere städer och landhliggiande widh 
Wäneren, uthan och Wästergiöthlandh böhr dragas, och Götheborgh vice versa 
dese landh och städer dheras tarfwer för et skäligt fournera. 
 
Bohuus och Wännersborgh äre fuller dher näst för dess fästningar 
considerable, men för handelen icke så, uthan såsom KongElff hafwandes 
stadz rätigheet, skadar Giötheborgh och än när thet nu får inrijkes 
seglationen dertill befruchteligen mehr så äre mine oförgrijpelige tanckar, 
at dhet redigerades till een fläck bestående af allehanda nytige 
manufacturer till guarnisionens tienst, effter Kongl: Maij:tz herrfaders 
glorwyrdigst i åminnelse förordningh. 
 
Men Uddewalla liggiande Giötheborgh till intet mehn uthan wähl Dall till 
handelen mächta beqwäm beneficerades medh seglationer uthrijkes på trälast 
och fisk, och in uthi rijket igen at föra penningar och sallt allena, som 
förr är sagdt. Medh samma seglation borde och /. effter min enfalldiga 
indicio:/ Marstrandh låta sigh benöija, nembl: allena föra uth trälast och 
salt fisk, och föra in penningar och sallt allena. Men alt kramgodz och 
stycke wahrors handell beroo i Giötheborg och thet för effterfölliande 
trenne skähl. 


/1. At förekomma lorendrägerij som förmeddelst Marstrandz hambnz 
beqwämligheet sigh tilldraga kan i ty alle både främmande inländske skepp 
ther loff gifwes at bryta lasten och sällia så mycket eller lijtet the 
behaga. Hwarigenom skeer at Götheborgz utgående tull mycket högre nu stiger 
än dhen inkommande för ber:de undersleef skull. 
/2. Synes wara billigt at Götheborg för fästningens och guarnisonens skull 
må hafwa något prae för the andre städer som icke så stoor macht påligger. 
/3. Ähr till befahra om Götheborg icke får något prae för andre städer, at 
thet går under. 
NB. För allting finner jagh nödigt at Kongl: Maij:t herfaders förordningh 
om strandsittiarne at ändteligen flytia in i städerna medh dheras 
fahrkoster, ställes i sträng execution, ty dese draga som watnby handeln 
ifrån städerna och göra Kongl: Maij:t och chronan som the nu sittia ringa 
eller ingen tienst. The folckrijke fiskeläger såsom Liusekijlen, Gullholmen 
och Målesundh kunde och medh någon tull och accis eller annor pålaga 
beläggas efftersom dher uthi stort landzkiöp drifwes, thet jagh medh egne 
ögon sedt hafwer. 
 
Dhete ähr så korteligen min underdånigste berätelse, öfwer min omförtrodde 
commission, hemställandes alt Kongl: Maij:tz allernådigste godtfinnande, 
medh underdånig böön, om icke alt war så inträffadt, som lijkwäl min 
ödmiukaste trooplichtigste intention till Kongl: Maij:tz och mit 
fäderneslandz tienst dermedh är ansedd Kongl: Maij:t det af infödd mildheet 
nådigst wille förlåta, och medh Kongl: ynnest och wanligh benägenheet 
omfata den som ähr och i sin dödzstundh förblifwa skall..............
Eders Kongl: Maij:t 

Israel Lagefeldt

______________________________________________________________________


FISKERISKATTEN

När Bohuslän blev svenskt tillsattes en kommission för att utreda 
vilka skatter som skulle tas ut. Kommissionens arbete beskrivs 
utförligt i Arcadius bok "Om Bohusläns införlivande med Sverige". Från 
denna tid kom fiskarna i Bohuslän årligen att betala en skatt som 
kallades strandsittar eller skärgårdsskatten. Den bestämdes på tinget 
efter en viss taxa beroende på hur fisket utföll. 
Under det stora nordiska kriget förhindrades fisket i Bohuslän och 
någon skatt kom inte att betalas från år 1709 och fram till krigets 
slut 1720. Då var fiskeflottan i mycket dåligt skick och fiskarna fick 
fortsatt skattebefrielse i flera år. Till slut ansåg dock 
Kammarkollegiet att de fått nog med skattebefrielse och begärde att 
skatten åter skulle tas ut. 
Det framgår inte av några handlingar om fiskeriskatten återinfördes 
under 1730-talet. Enligt alla jordeböcker fram till mitten av 1700-
talet, taxerades fiskarna på häradstinget efter fiskefångsten för 
respektive år. Det finns dock inga verifikationer efter år 1709 som 
visar att skatten verkligen togs ut. På sidan 313 i 1736 års landsbok 
för Göteborg och Bohuslän i Riksens Ständers Arkiv finns en längd över 
obetalda skatter för åren 1719-32. Där framgår det att många fiskare 
var utfattiga och åtskilliga vistades utomlands. På grund av det svåra 
ekonomiska läget för västkustfiskarna tvingades staten till slut att 
subventionera fisket. Jämför även med uppgifterna i fiskeriutredningen 
år 1752 som redovisas på sidan 83. 
Avskrift av brev från allmogen i Morlanda socken till Bohusläns 
Kommission år 1662, Kammarakivet, sid 334. 
Hanns Kongl. Mayts. Hyebetrorde Herrar Commisarier ynscher wi 
Undertegnede ald thienlig och Ehrlig Welstand Aff Gud Allene. 
1. 
Wii fattige Alffmue Aff Öeboer och strandsiddere wdi Molland sougen 
Wnder Orouste fougderie, 
Nödwendigenst for aarsages Eders Exel. med denne Woreis Wnderdånigste 
Suplication att Besuaerge och der udunder ydmygeligens att forredrage 
och tillkiendegiffue, huorledes Wii fattige fischere och strandsiddere 
haffuer Oss att besuaerge Offuer Marstrands Byens Öffrighed, 
huerledes dj formedelst deris Welfangne piuilegier haffuer Udloffuett 
att wille forsiine scheergaarden med huiss di kunde behöffue till 
deris husses förnödenhed och schuders Wdreedelse, 
Werre sig Roug, Malt, och andet huilchet iche er holdet eller 
Epterkomit i Synnerlighed i dette Aaret, thir der om wii iche haffde 
faaet Nogett i fraa Suaerig haffde der Mange fattige folch död aff 
Hungers Nöed, Ligeuell lige dj Oss effter och will forderffue Oss 
fattige folch i dett di will att Wii med Woreis smaa fisherschuder 
skall flötter till Marstrand, huilchet er Oss umueligt att kand giöre 
Wden heele Scheergaarden der öffuer schulle bliffue gandsche Oedelagde 
och forderffuede. 
Begierer aller Wnderd. Wii fattige folch maa Niude Woreis Ringe 
Waaninger och fischebrug med Wores schuder her effter som hijttill. 
Epterdj Wii Ingen anden Naering haffuer till att föede Worres fattige 
hustruer och smaa börn med. 
 
 
2. 
 
Huad Woreis fischerie angaar som Wii haffuer och Bruger Wdj Westersöen 
och aabet haff med Woreis fischerschuder udj stöste liffs fahrlighed, 
huilchett Wii dog iche kand Öffergiffue formedelst Wii Insted ändok 
haffuer leert att bruge, huorved Wii Nest Gudz forsiun kunde haffue 
Woreis föede och Ophold, 
och Naar Gud will schuderne komer till land och Wii faar fischen sör, 
till Byder Wii dj Marstrande borgere den, och thager igien aff dennomb 
Huiss Wii kand behöffue, aff Roeg, Malt, salt och Hamp med ändock 
mehre till hussens förnödenhed for saa hoy priiss som dj well saette 
oss dett före. 
3. 
Att Marstrande Borge wille forMeene att Wii fattige folch som ehre 
fischere paa schuderne iche schulle maa affhende Worreis fisch till 
Worreis Reeder som Eijer schuderne, Menss Wii selff att före dend till 
Marstrand i Mellum huer reijsse, och da kiöb aff denum med Oss till 
Bagers huiss Wii kunde behöffue, huilchett er Oss Wmuligt, formedelst 
dett kand hende sig att Wii iche formedelst stormb och Wwaer kand 
komme tillbagers i fraa byen igien i heelle 3 eller 4 dager tillege 
och schulle Wii saaledess forsömme Woreis Reisser och fischerie om 
sommaren, huad schulle Wii da haffue att föede Woreis fattige hustruer 
och börn med Omb Winteren. 
4. 
Er dett Woreis Wnderdanigste Angiffuende huorleedess Nu udj for leen 
sommer, saauelsom och udj forige Aaringer er komne till Marstrand med 
Woreis fisch att forhandle, da haffuer dj med geualt Optagett Woreis 
fisch i Arest, den beholdt och Bytt sig selff i Mellum Wden en 
Schellings Wederlag och betallning, och Wnder Adschellig protester 
Ilde med Oss handler, 
Begieres aller Wnderdanigste Wii fattige folch for saadan deris 
Offuerlast maa Werre forschaant. 
5. 
Er dette Woreis aller Wnderd. Begiering Efftersom Woreis Ringe Naering 
och fischebrug med Woreis smaa fischerschuder udj Westersöe iche kand 
hindre Marstrandebyens priuileger, Menss mehre er dennomb till Baade 
och profit i dett Wii byder dem Woreis fisch till och handler med 
dennom derom, 
Uden dett scheer udj frij Marcheder Inden Rigeis, som Oss aldrig 
tillforne haffuer Werett forment, som dett och udj Zeeniste Kongl. 
Commissariers Well: Her Gregers Krabbe och Her Iffuer Krabbes domb 
formeldes for Wenntendes Exelentie Milde och Gode suar och udj Guds 
Milde Beschermelse ydmygligens Befalle. 
Oddeuald den 23 Augustij Anno 1662. 
Hans Kongl Not: Och Eder Exell: Underd: throu pligtige undersaatter 
och thienare. 
 
Mortten Jenssen 
Jacob Anderssen 
Chresten Hansson 
Halffuor Olssen 
Jacob Karlssen 
Olle Simonssen 


Avskrift av brev från Befallningsman Sven Andersson på Orust till 
Bohusläns Kommission år 1662, Kammararkivet sid 554. 
 
Underdånigh Relation oppå dhee Punchter och ährendher som ähre af hans 
Exell.s RijcksRådhet och Gouvaneuren Höghwällborne H:r Harald Stake 
befalte nu på tillstundadhe Mööte, uthi Oddewald af denna Befaldningen 
Ouroust och Tiöhrn, Inför dheras Excell:s Excell herrar och Kongl 
Commisarier att ahndraghas. 
 
1. 
 
Belangandhe Clericyets Privilegier, Så haf:r Prästeskapet här i 
fougderijet, som berättas, hafft sina Prästegårdhar frije för all 
skatt och Kongl: Tunge, efftersom och ben. Prästegårdhar, hwarcken 
finnes wara skattelagdhe, Eej heller i Cronans Jordeböcker för någon 
Skatt infördhe. 
 
2. 
 
Hafwer och Prästerskapet niutet friitt skiutz- och Arbete medh förste 
och tredje åhrs tagen sampt Tijonden af dheras Annex Gårdher och 1 Mk 
Smör af Hwer koo som bönder äger i hwart gield som kallas avextesmör, 
samt finnes och Någre små tåmpter och Ödhegårher, som i fordom tidh 
ähre lagdhe till Prästernas underhåldh, och icke heller finnes i 
Cronans Jordeböcker infördhe, hwilcken frijheet dhem och ännu fölgier. 
 
3. 
 
Kyrckioheerdhen Uthi Mårlanda Sochen hafwer ingen Prästeståmb hafft 
att boo oppå, efftersom Mårlandha sochn tillförndhe haffer ligget till 
Tegneby Prästegiäldh, men sedhan som i Giäldhet blef deelt Twenne 
Präster emillan, ähr uthlagdt ett Cronehemman till Prästen i 
Mårlandha, hwilket han hafwer niutet fritt för alla Extraordin: 
Ränttor, men dhen Ordinarie skatt efter Jordeboken betahler han 
åhrligen, 
Item hafwer han och niuter frijtt skjutz och arbethe, och andra små 
Extraordin: Ränttor af ett och annat Cronohemman, såsom till en Annex 
Gårdh, och beståhr samma Prästers underhåldh, mäst af strandsittierne 
och öijeborne. 
 
4. 
 
Öijeboerne och strandsittierne belangandhe, så berättas att dhe som 
hafwa bruucht fiskerijet, och hafft sine Egne fiskeskuuter, hafwer 
warit effterlåtet, medh sin fisk att segla Inriikes, sedhen dhee den 
richtigt på Tuldplatzerne hafde förtullet, och dher emoot sigh 
tillbyte och hemföre Korn, Rough, Malt, Humble och annat sligt till 
sin Egen, och sina medhredheres Nähringh och Underhåldh, doch icke 
dher Undher att drijfwa någon bevijsligh olaghligh Handell och 
kiöpmandskaph, 
Ithem dhet och någre funnes på fiskeläyerne, som borgeligh nähringh 
bruka wille, dhe skulle tagha dheras borgerskaph i kiöpstädherne, 
Skatte och Tulle som andra bårgare, hwadh dhem billighen kunde 
Påläggias, och lychwäll hafwa sina Huus och Wåhninger i Skiärgårdhen, 


 
 
 
 
whar om för någon tijd sedhan skall wara Uthgången en Laghmansdomb, 
dhen och sedhermehra af några Hans May:tt af Dannemarks 
tillförordnadhe Commissarier skall wara Confirmerat, medh hwilcka 
dommar twifwells uthan strandsittierne nu sielfwe inför dhe Kongl: 
Commizarierne sigh lähre prasentera. 
 
5. 
 
Gemehne Almoghen hafwer ingen särdeles frijheet hafft som migh ähr 
witterliget, uthan allenast när som någre seglingsskuthor hafwa kommet 
här in på lastediePlattzerne, och Innehafft spannmåhl aff Rough, Malt 
och Korn, Humble och annen slight, då hafwer böndherne, obehindrat 
mått kiöphslagha medh dhem widh stranderne, anten tillbytt sigh deres 
wahrue för Trälast, eller och betahlt medh redhe Penninger, 
Item dhee böndher som sielfwe hafwa hafft Seglingsskutor, haffer warit 
effterlåtet att intaga Timmer och Trälast här Undher landet, och När 
dhe på Tullstädherne hadhe aflagdt sin Tuldh hafwer dhe sedhan mått 
fahra medh sin Trälast på Danske Skåhne, och andre Inrijkes Plattzer, 
och dhen till sine tarfwer sampt Skatter och Rättigheeters 
Afbethalande försällgia. 
 
6. 
 
Hwadh Crone UthJorderne, Åkrer, Engier och små torph belangar, som här 
i fougderijet ähre belägne, så föllgier här hoos Specification dher 
oppå, så wäll som på whadh skatt dher af åhrligen giörs till Cronan. 
 
7. 
 
Croneqwarner finns här i Fougderiet först Åhlgårdz Qwarn, som ähr een 
gammal Odellqwarn, och skattar effter Jordebook: 2 Tunner Miehl och 
1/2 Tuna Åhl, haffer tillförne icke warit Rächnadt för något Mantahl, 
uthan allenaste een blått qwarn, ähr nu i Jordebooken för 1/4 hemman 
Infördt: 
Men effterdij dhet ähr een gångandhe Qwarn, som åhr och dagh haffwer 
sin fullegångh, och hela landet så wäll på Tiöhrn som på Ouroust 
anijter dhenne qwarn till, dy kan hon i det ringeste Ehrachtes för een 
Godh half- om icke full Gårdh uthi dhe Extra Ord: Ränttor. 
 
8. 
 
Under dhet halfwe ClosterHemman Blyebräcke, finnes och en MiöhlQwarn, 
som tillyka medh Gårdhen ähr skattlagdt, och skylder effter 
Jordebooken 20 Dahler 17 öre och 12 th: Silwermynt, Uthaf samma Räntta 
ähr Nyligen afdömbdt 2 Tunner Miöhl, 
Item Under dhe andra Clostergårdar Assmundheröedh och Kleefwa som ähr 
ett och ett halfft Cronehemman, ähr och twenne MiöhlQwarnar, hwilcka 
Skatta tillhopa medh Gårderne effter Jordebooken Nembligen 
Assmunderöedh 28 dahler 14 öre, 
Kleefwa Ränttar 19 daler 19 öre 12 th: Silf:t, 
Af föreskrefne Räntta ähr Nylighen afdömbt 3 Tunnor Miöhl. 
 
 
9. 
 
Inge Sågher Strömmer eller Crono Allmänninger, finnes i detta 
fougderije, så wijda migh ähr bewist, Uthan allenest Undher dhes 
ClosterHemman Blyebreche ähr een Sågh bygdh Jempte Miöhlqwarnen, som 
dock icke för någhen särdheles skatt ähr Taxerats wijdare ähn som af 
sielfwa Gårdhen och der Undher liggiandhe Miöhlqwarn, efter 
Jordebooken Uthgifwes, som i näst föregångne Puncht ähr förmelt. 
 
10. 
 
Fiskelägen i Saltesiöhn Belangandhe, så finnes här i Fougderijet inga 
zärdehles Cronans fiskerijer Taxeradhe eller i Cronans Jordeböcker 
infördhe, wijdere ähn Under Åhlegårdzqwarn, ähr ett åhlefiske, som 
skyllder 2 lb Åhl. Item af Assmundseröedh 4 to: åhl, hwar af 2 to: 
Nylighen ähr afdömbt, och ähr Inrächnadt i Gårdhernes åhrlige Räntta 
som föreskrefwet står, 
Ellies hwadh strandsitterne widhkomme, som boo i skährgårdhen på 
Cronans Grundh, så fiska dhee medh sine skuthor, och backebåther Uthi 
opne hafwet Tårsk, Långor och annan stoor fisk, men små fisk 
innenskiährs i fiohlerne, och hafwa dhe Uthi dhee Danskes tijdh till 
ingen Ordinarie Skatt wara Taxeradhe, 
Eeij heller i Cronans Jordeböcker Infördhe, Uthan allenest gifwet i 
Contribution åhrligen till Cronan, hwar effter sin Rådh och ämbne, een 
part som förmögne hafwe warit gifwet 2 Rdr sombliga 1 Rdr: 1/2 Rdr: 1 
ort och een dhel mindhre. Man kan icke heller see, att dhessa 
strandsittiere och fiskere, till något wisst kunna skattläggias, 
effter som dhe åhrligen fahra och flytta ifrån den eena ortten till 
dhen andre. 
 
11. 
 
Dhe som medh någre Kongl: beneficier här i Fougderijet kunne wara 
försedde, Uthan åthskildnadt, ehwadh dhe och kunne härröra, hafwer 
iagh och effter befalldningh tillhållet, sina Originalbreef, eller 
richtight Vidimeradhe Copier inför dhe Kongl: Commisarierne att 
opwijsa, som dhe och haffwa låfwet effterkomma. 
 
12. 
 
Här uthi Befalldningen, finnes Twenne gamble Knabesäthe, dhet eena 
Kiärslätt benämnt på Tiöhrn, och det andhra Tiärrebärg på Ouroust som 
föregifwes att hafwa af frambfarne Danskes och Nårgies Konungar, fått 
bemälte gårdher frij för dheras trogne tienst Uthi Fäigdetijdh, 
Ändoch dhet ähr dheras egen OdellsJordh, Dhen Gårdh Kiärslätt haffer 
icke heller stådt i Cronans Jordeböcker, uthi Långsambligh tijdh, 
förähn iagh dhen i Nye Jordebocken effter befalldningh haffer infördt, 
doch icke för skatt, 
Eeij heller haffwer Cronan några Rättigheeter af samme gårdh åtniutet 
sedhan provincien blef swensk, Uthan dhee beroopar sigh på sina gamle 
breef och frijheeter, medh hwilcka dhe sigh och fuller nu inför dhe 
Kongl: Commisarier lähre framte. 
 
13. 
 
Om Cronan haffer niutet fuldt och Jembgodt undherlagh emoot dhet 
Godtz, som Adhelen här i Fougderijet sigh ifrån Cronan hafwer 
tillbydt, dhet kan iagh icke så egentelighen weta, Efftersom samma 
wedherlagh godtz, shola, som berättas, wara uthi dhen andhra 
Fougdherijer på Indlandh, Hisingen och Noordwijken belägne, Uthan 
sådant kan bäst Uthforshes af Fougderne dhersammestädes, eller och att 
gårderne blifwa öfwerseddha. 
 
14. 
 
Fordhom Befalldningsmannen Sahlige Jacob Nöhringh haffer igenom bytte 
ifrån Cronan bekommit här på landet 2 1/2 hemman, hwadh wederlagh han 
dher emoot haffer gifwet förklarar Kongl: bytesbreefwet Noghsampt, 
såsom, och dhe besichtellsebreef som dher öffwer införts af 
Swohreskrifworen med Laghrettet, effter dåwarandhe Gouverneurens H:r 
Iffwer Krabbes befalldningh, sampt sedhan af Laghmandhen Hans 
Frandtzson giordhe ähre, hwilcket medh sielfwa breefwen in Originali, 
sampt dhess richtighe Copier ähr att beuise. 
 
15. 
 
Belangandhe dhe Hemman som i dhe Danskes tidh ähre förmedladhe, dher 
om haffwer iagh migh och noghsampt giordt Underrättat, och befinnes 
att dhe icke allenast förmedelst sina ägers ringheet bådhe på Åker och 
Engh, samma förmedlingh skiälighen betarfwa, Uthan ochså finnes månge 
andra flehra små Gårdher, som äfwen så wäll förmedhlingh behöfwa, 
hwilcket Uthi dhen högste Öfwerheetens och Kongl: Commissariernes 
gunstlige betänckiandhe Underdåhnigst remitteras. 
 
16. 
 
Uthi detta fougderiie ähr twenne residerande Cappellaner huilka uthi 
dee danskes tiidh hafwu niutet frii Contributionen af sina åboende 
hemman, tillika med warit frij för skiudtz och Arbete, hwilken friheet 
den och ännu fölger, 
Klockare hafwa Uthi dee Danskes tijdh warit sammanledes frij för 
Contribution, Skiutz och Arbete, desslickest hafuer och kyrkiowärdher 
och Prästers medhielper warit frii för skiutz och arbet som berettes. 
Något Wijdere der Kongl: Commissarier af dess Befalldningh att 
Relatera och berätta, ähr migh till nehrwarande tijdh icke bewist. 
 
Datum Oddewaldh den 25 Augusti Ao 1662. 
 
Dee Högwellborne Herrer och Kongl: Commissarier. 
 
Underdånigste och troskyldie tienare. 
 
Swen Andersson 
 
 


Fiskeriskatten i Bohusläns verifikationsband av länsräkenskaperna för 
år 1661, fol. 211. 
 
Mantahlslängd oppå Strandsittiare och Huusmändh uthi Oroust och 
Tiöhrns fougderije boendhes, hwilka på Tingen ähre effter förne 
sederwaanligheet belagdt eller taxeraddhe till Contribution, elier 
Sylfskatt till Kongl: Maj:tt och Cronan att uthgiöra hwareffter sin 
rådh och förmågo, och löper som underförmähles pro A:o 1661. 
 
Strandsitt:  Silfwerm:t 
   Dr:öre 
 Mårlandh sochn 
 Måhlesundz fiskelije 
 
Assmundh Nillsson 3:00 
Tohmas Andersson 2:08 
Oluf Andersson  0:24 
Michell Larsson  0:24 
Anders Enewaldsson 0:24 
Marchus Augustinsson 0:16 
Tordh Larsson  0:24 
Erich Hansson  0:24 
Oluf Simmonsson 1:00 
Oluf Möller  0:16 
Christen Christensson 0:24 
Jacob Cordtsson  1:00 
Nills Simmessson 0:24 
Nills Christensson 0:24 
Håken Gunnarsson 0:24 
Gunnar Håkensson 0:24 
Per Jonsson  0:24 
Nills Jonsson  1:00 
Lars i Tafleboedh  0:12 
Per Larsson  0:12 
Börge Ellufsson  0:12 
Mattis Tohmasson 1:00 
Anders i Böedh  0:16 
Christen Munck  0:24 
Johanna Jacobs  1:16 
 
Drängiar 
Anders Lässös dräng 1:16 
 
 
 Guldholms fiskeleije 
 
Påfwell Persson  1:16 
Mårten Arendtsson 0:24 
Per Mårtensson  1:16 
Påfwell Nillsson  0:12 
Jon Nillsson  1:00 
Lars Persson  1:16 
Anders Jonsson  0:12 
Nills Persson  0:12 
Marchus Larsson  0:12 
Oluf Persson  0:12 
Mårten Andersson 0:12 
   daler:öre 
 
Nills Persson  0:24 
Håkan Persson  0:24 
Jon Swensson  0:06 
Oluf Krogemaker  0:16 
Christen Tordsson 0:16 
Jens Erichsson  0:16 
 
Drängiar 
Erich Willamssons d:gh 1:16 
 
 
 Hermandöö 
 
Mårten Torbiörnsson 0:24 
Jörgen Jacobsson  0:24 
 
 
 Kieringööns fiskeläge 
 
Per Essbiörnsson  0:24 
Essbiörn Hansson 0:06 
Nills Nillsson  0:12 
Christen Olufsson 0:12 
Erich Swensson  0:24 
Oluf Swensson  0:24 
Jacob Erichsson  0:12 
Petter Hållender  0:24 
Rassmus Nillsson 0:12 
Oluf Andersson  0:12 
Oluf Rassmusson  0:12 
Tolle Larsson  0:12 
Annundh Andersson 0:12 
Swen Olufsson  0:12 
Erich Bertillsson  0:16 
Oluf Engebrechtsson 0:12 
 
 
 Walleröön 
 
Swen Nillsson  0:08 
Oluf Persson  0:08 
Lars Andersson  0:08 
Hellge Jonsson  0:08 
Oluf Nillsson  0:08 
Torchell Persson  0:08 
 
 
 Ellös fiskeläghe 
 
Mårten Jensson  1:00 
Halfwår Ellofsson 0:16 
Börge Nillsson  0:24 
Anders Böcker  0:24 
Börge Skomager  0:24 
 
 
 Roggerswijkz fiskeläge 
 
Joen Jacobsson  0:24 
Joen Larsson  0:24 
Lars Böcker  0:24 
   daler:öre 
 
Jacob Sifwersson  0:24 
Jenss Hansson  0:24 
Jenss Larsson  0:24 
Erich Duuss  0:24 
Swen Rassmusson 0:24 
Oluf Kiellsson  0:24 
 
Drängiar 
Jacob Jenssons dräng 1:16 
Per Jenssons dräng 1:16 
 
 
 Fiskebäckkijhlz fiskel:ge 
 
Hindrich Böcker  0:24 
Per Böcker  0:24 
Giöck Torchillsson 0:12 
Tiörning Hellgesson 0:12 
Morten Nillsson  0:16 
Anders Börgesson 0:12 
Lars Börgesson  0:12 
Söfren Nillsson  0:12 
Anders Christensson 0:12 
Oluf Rassmusson  0:12 
Gregers Håkansson 0:12 
Anders Nillsson  0:24 
Jörgen Cordtsson  0:12 
Michell Gåsse  0:12 
Mattis Hellgesson 0:08 
Jörgen Hendrichsson 0:12 
Hans Rassmusson 0:12 
Lars Michellsson  0:12 
Cordt Jörgensson  0:12 
Oluf Skreddare  0:24 
Mattis Jörgensson 0:12 
Anders Söfrensson 0:12 
 
 
 Tiörhn 
 
(Biohrholmen 8 strandsittare) 
(Häröön 3 strandsittare) 
(Staphansholmen 2 strandsittare) 
 
Därefter följer husmännen på Orust och Tjörn. 
.............. 
 
 
Att föreskrefne husmendh och strandsittiare således war till 
Contribution taxerade och belagde bekiende 
 
Swen Andersson 
 


Följande restskattelängd för obetalda mantals- och fiskeriskatter över 
fiskarna i Morlanda, finns bevarade i Göteborg och Bohusläns 
verifikationer till länsräkenskaperna för år 1675, fol. 1190. 
 
Restskatten anges t ex som 2:24 (71-72) vilket betyder att personen 
har 2 daler 24 öre i restskatt för åren 1671 och 1672. 
 
Anno 1675 den 22 Juli hafwer jag Petter Drakman Häradshövding öfwer 
Orust och Tjörn Uti Befallningsmannen Wälbemelte Johan Larsson 
Wettermans och lagrettsmennernas dersammanstädes nerfahres efter 
Högvelborne Herr Richsrådet och Generalgouveneurens order på 
avkortningstinget som höls på Ödsmål på Orust den 1 Juni Anno 1675 
högstbemelte herrars Nådige befallning till underdån föllie 
efterlefwat och uti skärgården på Orust fiskarnas armod och tillstånd 
noga examinerat skierskådat och rannsakat emedan som der för många år 
tillbaka innestår med Kung. Maj. och cronans contribution och 
rättighet som derför medelst största armod och fattigdom skull icke 
have mäcktat betale och efter dess inlefererade riktiga restelängd 
serdeles i margine vars och ens tillstånd och fattigdom annoterat, 
antingen de är förarmad eller bortrymde och således i all sanning 
befunnit som här under förmäles. 
 
 Morlanda socken 
 
 Mollösunds fiskeläge 
 
Anders Persson 1.16 (68) : Mannen rymd och intet finns till 
betalning. 
Olle Persson 0.24 (68) : Mannen rymd och intet finnes kvar. 
Johanna 1.16 (68) : Qvinnan råkat ut i största fattigdomoch hennes 
dräng Jacob Larsson är av landet rest kan därför intet betala. 
Pehr Larsson 1.16 (68) : Rymd och intet finns till betalning. 
Anders Nilsson 0.24 (68-71) : A. N. på gården berättas vara  ganska 
utfattig och tigger sitt bröd. 
Mattis Tomasson 1.16 (68-73) : Ganska utfattig intet finnes. 
Hans Andersson 1.16 (69) : En dräng sjuklig och tigger. 
Anders Månsson 1.16 (69) : En dräng utfattig och intet finnes. 
Lille Christen i Bö 0.24 (69) : En krympling och fattig har intet. 
Anders i Bö 0.24 (69) : Ganska utfattig qvinnan uppbränd för 
trolldom. 
Håkan Larsson 0.24 (69) : Båtsman och är rymd. 
Måns Augustinsson 0:24 (69) : Rymd och intet finns till betalning. 
Miekell 0.24 (69) : Tigger sitt bröd. 
Johan Månsson 0.24 (71) : Cronbåtsman och har intet till bet. 
Torsten Esbjörnsson 0.24 (71-72) : En gammal man ganska utfattig. 
Anders Enevaldsson 0.24 (71) : Död och intet till betalning. 
Anders Assmundsson 2.08 (71) : A.A. med två stycken halvlottemän och 
med Anders i Sumpen varvid halvlottemännen be-tygar att fiskarna uti 
de danskes tid haver der varit förskonade emedan de för skutan 
serdeles betalt 3 daler. 
Nils Christensson 1.16 (71) : Är drunknat intet finnes kvar.  
Olle Jacobsson 0.24 (71-74) : Hans qvinna och barn tigger.  
Jöran Larsson 1.16 (71-74) : Dräng och Crono-båtsman haver intet till 
betalning. 
Simon Esbjörnsson 1.16 (71-74) : Ganska utfattig. 
Håkan 2.08 (71-73) : Trenne Håkans halvlottemän där resterar Håkans 
halvpart och fiskarna intygar att under de danskes tid varit förskonte 
med en del således hava måst betala för skutan tre Daler S.Mt. 
Amund Torsson 1.16 (72-74) : Alldeles utfattig hafver intet. 
Olle Möllnare 0.24 (71) : Ganska utfattig kan inte betala. 
Nils Christensson 1.16 (71) : Lille N. C. är ransakad och kan intet 
betala. 
Pehr Andersson 0.24 (71-74) : Krympling kan intet betala. 
Augustinus dräng 1.16 (71) : Bor på Wälborne Knut Bildts mark och der 
betala Contributionen. 
Anders Munck 0.24 (71-74) : Bor på W:e Knut Bildts mark. 
Jöran 2.08 (71-74) : Trenne Jörans halv-lottemän där betygas att 
fiskarna var fri för den danskes tid eftersom de haver betalt 3 Dal. 
för skutan. 
Niels Sidsela 0.24 (71) : Mannen död qvinnan tigger. 
Börge Olsson 0.24 (71-74) : Bor på W:e Knut Bildts mark. 
Olle Skomaker 0.24 (71-74) : Ganska utfattig och tigger. 
Erik i Köleröd 0.24 (71-74) : Ganska utfattig och tigger. 
Anders Persson 0.24 (71) : Rymd och finns intet till betalning. 
Nils Christensson 0.24 (71) : Drunknat finns intet till betalning. 
Swen Toresson 0.24 (72-74) : Ganska utfattig tigger sitt bröd. 
Nils Simonsson 1.16 (72-74) : En man om 80 år och ganska utfattig. 
Sören Eriksson 0.24 (72-74) : Berättas att denne man intet har till 
betalning. 
Nils Assmundsson 0.24 (72-74) : Lille N. A. är ganska utfattig. 
Jens Nilsson 1.16 (73-74) : Rymd åt Dannemark. 
Rassmus Rolofsson 1.16 (73-74) : Cronobåtsman haver intet till 
betalning. 
Nils Larsson 0.24 (73) : Död bliver intet till betalning. 
Jacob på Lyr 1.16 (73) : En tiggare kan intet betala. 
Lille Hans 1.16 (73) : Ganska utfattig haver intet. 
Anders Asmundsson 2.08 (73) : Anbelangade de halv-lotter så betygas 
att uti de danskes tid haver de blivit förskont eftersom de måst 
betala 3 Daler för skutan. 
Anders i Sompen 0.24 (73) : Ganska utfattig. 
Jöran Jacobsson 1.16 (73) : Marstrandsborgare och förmenar vara fri 
från Contributionen. 
Anders i Böö 0.24 (73-74) : Qvinnan uppbränd och mannen tigger. 
Olles dräng 1.16 (73-74) : Är drunknat i Wäst-ersjön bliver intet 
till betalning. 
Torsten Christenson 0.24 (73) : En sjuklig gammal man och haver intet 
till betalning. 
Anders Månsson 0.24 (73-74) : Ganska utfattig. 
Anders Jacobsson 0.24 (73-74) : Marstrandsborgare uppbränt allt det 
han äger. 
Olle Ollssons dräng 1.16 (73-74) : Drunknat intet är till betalning. 
Börta Crietz 0.24 (73-74) : En gammal fattig enka. 
Johan Rassmusson 0.24 (73) : Bortrest åt Lybeck med sin egendom. 
Erik Hansson 0.24 (73) : Tigger sitt bröd. 
Christen Nilsson 0.24 (74) : Ursinnig och har intet betala med. 
Per Simonsson 0.24 (74) : Cronobåtsman har intet betala med. 
Mårten Jacobsson 1.16 (74) : En dräng som rest till England bliver 
intet till betalning. 
Anders Olsson 1.16 (74) : Bor på W:e Knut Bildts mark. 
 
 Käringöns fiskeläge 
 
Oluf i Bro 0.24 (69) : Död för 4 år sedan och ingenting efer honom 
till betalning. 
Anders i Hälleviken 0.24 (69) : Bor på W:e Knut Bilts grund och 
fiskar på kungens skall der betala Contributionen. 
Anders Christensson 0.24 (69) : Bor på W:e Knut Bilts grund och skall 
der betala Contributionen. 
Halvard Christenson 1.16 (69-74) : Utfattig och har intet att betala. 
Anders Jonsson 0.24 (69-72) : Död förledet år intet att betala. 
Oluf Eriksson 0.24 (69-71) : Berättas vara en Marstrandsborgare vid 
denna tiden. 
Rassmus Skomaker 0.24 (69-72) : Hafwer varken hus eller hem går och 
tigger. 
Joen Nilsson  0.24 (69-72) : J.N. på Wallerön är död och intet  till 
betalning. 
Helge  0.24 (69-72) : Ganska utfattig. 
Torkel Persson 0.24 (69-72) : Ganska utfattig. 
Nils Olsson 6.0 (71-74) : Mannen blefven med skuta, qvinnan sitter i 
stor vidlövlighet och icke mäcktar clarera innestående rest. 
Olle Nielsson 0.24 (71) : Gammal utfattig man har intet att betala 
med. 
Simon i Böneröd 0.08 (71) : Cronobåtsman har intet att betala med. 
Tolle Persson 0.24 (72-74) : Fiskar på Kungens skuta bor på W:e Knut 
Bildts grund. 
Christen Olsson 0.24 (72-74) : Död intet finns att betala med. 
Anders Olsson 0.24 (73) : A. O. eller Lars Olsson berättas haver 
intet betala med.  
Lars Rassmusson 0.24 (73) : L. R. på Wallerön går och tigger. 
Amund Andersson 0.24 (74) : Cronobåtsman rymd åt norrlanden. 
Rassmus Nielsson 1.16 (74) : Död och intet att betala resten med. 
Anders Asmundsson 0.24 (74) : Cronobåtsman är bortrymd. 
Sven Olsson 0.24 (74) : Går och tigger. 
 
 
Hans Exellens Högwälborne General Ashebergs Fiskeläge Rågårdsvik. 
 
Per Jönsson 2.08 (71-74) : Denne man är 81 år gammal så han och hans 
qvinna är utesuade folk och begge haver fått skada på sin syn dessutom 
mist tvenne sina fiskeskutor med folk och allt behör uti förledet år 
200 famnar tåg på sina skutor i västersjön mäcktar denna rest intet 
betala. 
Christen Clemensson 0.24 (68.74) : Ganska utfattig och skröplig 
människa kan intet betala. 
Olle Jacobsson 1.16 (74) : Dito. 
Anders Larsson 0.24 (68-74) : Död och var ganska förarmad. 
Christen Hansson 1.16 (68-74) : Mannen död hustru tigger sitt bröd. 
Olle Kiellsson 1.16 (68-74) : Dito. 
Jacob Sifwersson 0.24 (68-74) : Ganska utfattig kan intet betala. 
Per Wellomsson 0.24 (68-74) : Rymd åt norrlanden och bliver intet 
till betalning. 
Anders Rassmusson 0.24 (74) : Ganska utfattig. 
Johan Bertelsson 0.24 (74) : Gavs efter för fattigdoms skull. 
Assmund Hansson 0.24 (68-74) : Mannen död hustrun utfattig. 
Rassmus Håkansson 0.08 (68-74) : En husman och ganska utfattig. 
Nils Svensson 0.12 (68-74) : Ganska utfattig och haver intet. 
Ivar Torstensson 0.12 (68-74) : Dito. 
 
 
Wälborne Fru Margareta Hvitfeldt på Sundsby levererar contributionen 
för sina strandsittare i Fiskebäckskil som hon själv låther uppbära 
vilka restera nu för trenne år tillbaka. Fru Hvitfeldt svarar att 
detta fiskeläge är ganska utfattigt. 
 
 
 Gullholmen. 
 
Erik Månsson 1.16 (68) : Rymd och bliver intet till betalning. Erik 
Månsson var på Erik Wellomssons skuta. 
Kurt Persson 0.16 (69-74) : Ganska utfattig kan intet betala. 
Jöns Ambjörnsson 0.24 (68) : Död och bliver intet till betalning. 
Swen i Lyse 0.12 (69-74) : Gammal och ganska utfattig. 
Anders Lyneburg 3.0 (69-73) : Hans skuta ligger på landet för armod 
mäcktar inte den resterade betala. 
Mårten Torbjörnsson 1.16 (69) : Mannen är död och uti livstiden varit 
en elendig människa och kastat ut all sin välfärd på läkare. Enkan 
lever i en stor armod. 
Olle Krukemaker 1.16 (69) : Ganska utfattig. 
Olle Gunnarsson 0.24 (69-74) : Rymd bliver intet till betalning. 
Håkan Persson 0.24 (71) : Ganska utfattig och haver intet till 
betalning. 
Joen Nilsson 1.16 (71-74) : Utlevad man och ganska utfattig. 
Nils Eskilsson 1.16 (71) : N. E. är en dräng som bor på W:e Knut 
Bildts grund och fiskar på kungens skuta. 
Anders Amundsson 0.24 (71-74) : Utlefvat man och ganska utfattig. 
Hans Börgesson 0.24 (72-74) : Cronobåtsman och har intet att betala 
med. 
Olle Andersson 0.24 (72) : Rymd bliver intet till betalning. 
Anders Persson 1.16 (71-74) : Ganska utfattig. 
Clement Svensson 0.24 (71) : Bor på W:e Knut Bildts grund och där 
betala contributionen. 
Anders Svensson 0.24 (71) : Är bleven på sillefisket förleden höst 
hustrun ganska utfattig. 
Joen Svensson 0.16 (71-74) : En blind man och ganska utfattig. 
Olle Persson 0.24 (71-74) : Om 80 år och ganska utfattig. 
Olle Påvelsson 0.24 (71-74) : Ganska utfattig. 
Olle Halvardsson 1.16 (72-74) : Fiskar på kungens skuta och bor på 
W:e Knut Bildts grund betalar där contributionen. 
Anders Torgersson 1.16 (72-74) : A. T. bor på Gullberg, i övrigt som 
ovan. 
Anders Båtsman 0.24 (69) : Förleden höst bleven på sillefisket 
hustrun tigger sitt bröd. 
Per Joensson 1.16 (72-74) : Fiskar på kungens skuta och bor på W:e 
Knut Bildts grund och där betalar contributionen. 
Rassmus på Kroken 1.16 (72-74) : Dito. 
Christen Böcker 1.16 (72-74) : Utgammal man och ganska utfattig. 
Erik Jönsson 1.16 (73) : Rymd med qvinna och barn. 
Anders Swensson 2.08 (73-74) : Mannen drunknat och hustrun ganska 
utfattig. 
Olle Skrädder 0.24 (73) : Är död hustrun med barn tigger sitt bröd. 
Mårten Andersson 1.16 (73-74) : En utlevad man och ganska utfattig. 
Mårten Persson 0.24 (71-72) : Denne kåstat sig ut på båtsmanslega och 
mäcktar icke clarera denna rest. 
Erik Wellamsson 0.24 (72) : Ganska utfattig. 
Arvid Andersson 1.16 (72) : Rymd kan intet betala. 
Rassmus Mårtensson 1.16 (72-74) : Bor på W:e Knut Bildts grund och där 
betala contributionen. 
Olle Mårtensson 1.16 (72-74) : Dito. 
Jörans dräng 1.16 (72) : Jörans dräng på Herm rymd och bliver intet 
till betalning. 
Jöns Ambjörnsson 0.24 (72) : Bor på General Ashebergs grund. 
Nils Persson 3.00 (72-74) : N. P. för sig och sina halvlottemän 
mannen har kräftan ätit opp ansiktet på och kåstar bort sin egendom på 
läkare är nu en tiggare. 
Tolle Jacobsson 0.24 (72) : Bor på General Ashebergs grund. 
Pär Mårtensson 1.16 (72) : Mist sin skuta och ganska utfattig. 
Börta Tors 0.24 (72-74) : Utfattig enka med många barn. 
Per i Livetorp 0.24 (72) : Rymd och bliver intet till betalning. 
Olle Böcker 1.16 (72-74) : Bor på W:e Knut Bildts grund och där 
betalar contributionen. 
Clement på Kroken 3.00 (74) : Dito. 
Hans Reijer 1.16 (74) : Dito. 
Per på Backen 0.24 (74) : Bor på General Ashebergs grund. 
Joen Juthe 0.24 (74) : En gammal utfattig man kan intet betala. 
Olle Persson Böcker 1.16 (74) : Ganska utfattig och krympling. 
Sven Persson 0.24 (74) : Rymd och fiskat allenaste lite (räpp?) 
 
 
 Ellös fiskeläge 
 
Baltsar Wächter 2.00 (74) : Kan inte för fattigdom betala sina 
mantalspenningar. 
Per på holmen 1.16 (74) : Ganska utfattig kan intet betala. 
Lars på Biönni 1.16 (73-74) : För fattigdom mäcktar inte betala. 
Anders Larsson 0.24 (73-74) : Ganska utfattig kan intet betala. 
Lars Skomaker 0.24 (73-74) : Dito. 
Anders Skredder 0.24 (73) : Dito. 
Karin Börges 0.16 (72) : Död för några år sedan finns inte det 
ringaste till betalning för mantalspenningarna. 
Anders Böcker 1.00 (72) : En utlevad man ganska utfattig och tigger 
sitt bröd kan ej betala mantalspenningarna. 
Joen Persson 1.16 (69-71) : En tiggare kan intet betala. 
Jacob Hansson 3.00 (70-74) : Ganska utfattig och måste flytta 
härifrån för sin fattigdoms skull. 
Börge Olsson 0.16 (69-74) : Berättas vara ganska utfattig och intet 
finns till betalning. 
Herman Jonsson 0.24 (71-72) : Är bortflyttad för armods skull och 
finnes inte det ringaste till betalning. 
Börge Nilsson 0.24 (71-74) : Ganska utfattig haver intet till 
betalning. 
Hans Rassmusson 0.24 (71-74) : H. R. Skrädder dito som ovan. 
Helge Månsson 1.16 (71-74) : Efter höge överhetens nådige behag haver 
denne skjutsskaffare utnjutit dessa räntor. 
Tolle i Sörbo  0.24 (72-74) : Efter noga rannsakan hafer denne 
ingenting att betala. 
Olle Tronsson  0.24 (72-74) : Lika måtto är han ganska utfattig. 
Enkan Ingri  0.24 (68-74) : Ganska utfattig. 
 
 
Befallningsmannen betygade medh strandsittarne öfwer hela skärgården 
det han haver årligen varit dit och ofta med lagrett och soldater uti 
all fiskelägen och med all flit på högsta sätt drivit på att utfordra 
cronans contribution jempte låtit igenom lagen och soldaterna 
rannsakat uti strandsittarnas hus om något kunne finnas och utges till 
cronans rest avbetalning och sådant låt värdera och försälja men dock 
like väl förmedelst fiskarnas armod och fattigdom någon penning upp på 
denna ovanbemälte rest kunnat blivit mäktig, lagrettet bevittnade att 
Befallningsmannen haver her uti ännu denna sin högsta flit årligen 
års. 
 
Men såsom fiskarna i skärgården, hava nu några år bortåt tagit en 
skräcklig stor skada på deras skutor och folk samt annat behör 
bortmistade och sillefisket slagit fel för dem haver alltså näringen 
varit ganska ringa där är nu i största delen av skärgården fattiga 
enkor och små faderslösa barn qvarlevat varför de nu är råkade i en 
ganska stor armod och fattigdom för sin skuld icke förmått årligen 
betala cronans innestående contribution varör strandsittarna 
underdånigast ödmjukt begär därför att höge överheten nådigt dem med 
överskrivne innestående cronocontributionen förskona ville vilken 
deras store armod och fattigdom till Hans Hög. Exell. Riksrådet och 
Genenralguvenören höggunstige Ratification och gottfinnande 
ödmjukligen remitteras således vara rannsakat och i all sanning 
befunnit som ovanbemälte är till veterlighet under våre händer och 
sigreter. 
 
Actum ut Supra 
 
 
Petter Dragman
 


Verifikationsbandet av länsräkenskaperna består oftast av en mängd 
olika skattelängder, men i sällsynta fall förekommer också 
bouppteckningar och diverse kvittenser. Bland verifikationerna för år 
1673 finns på sidan 204 en specifikation över 2 skärbåtar som hade 
byggts på Orust för militärens räkning. Då skärbåtarna bör ha varit 
byggda på ungefär samma sätt som de samtida fiskebåtarna, och en stor 
mängd arbetsmoment vid bygget har redovisats, har specifikationen 
tagits med i denna bok. 
Albert Sandklef har i boken "Allmogesjöfart" en tabell på sidan 503 
över skeppare från Bohuslän som betalat tull i Ålborg. Bland dessa 
fanns tre fiskeskutor från Käringön som under 1680- och 90-talen 
besökte Ålborg. Dessa hade en lastkapacitet på 4-6 läster. 
Enligt sid 8 i Hasslövs bok "Bankskutor och sjöbåtar" hade 1800-talets 
bankskutor en lastkapaciteten på cirka 10-11 läster och en längd över 
kölen på 20-25 alnar. Båda skärbåtarna som byggdes på Orust på 1670-
talet hade en längd över kölen på 22 alnar och tycks i övrigt ha varit 
byggda på samma sätt. 
På bilden över slaget vid Dynekilen år 1716 som finns i början av 
denna bok, framgår hur de Bohuslänska fiskebåtarna och örlogsskeppen 
såg ut vid denna tid. 
Den första skärbåten byggdes år 1671 under ledning av byggmästaren 
Olof Svensson på Naddebacken och den andra byggdes under år 1672 av 
Tolle Jacobsson i Bua. Här följer specifikationen på bygget av den 
första båten. 
 
Förteckningh på hwadh som ähr bekostat på dee twenne Skiährbåthar och 
dess tillbehöör, hwilcka effter Hans Exell.s H:r Gouveneurens 
Höghwelborne H:r Harall Stakes Befalldningh, af Skoughwachtaren Oluf 
Hofmand ähre bebygde Anno 1671 och 1672, sedan lefwereradhe wid Bahuus 
Fästningh, effter wachtmästarens Guttorm Olufssons Quittenser. 
Dateradhe d. 7. Novemb. 1671 och den 21 Junij 1672. 
Nembl. SMT 
 Dr ör 
Till dhen förste skiährbåth som byggdes 
Anno 1671 bestående af 22 allnar Kiöhl ähr 
åtgånget: 
* Saugelöhn för 12 Eeker, der af bleef 
8 Töllter och 5 bohl kostadhe 20 19 
* Noch 1 Eek såuget till Berholt 1 16 
* 4 Man som högge kiöhlen stambnar och 
underlått i kost och löhn 1 16 
* Byggmästaren Oluf Swensson på 
Nödebacken sielffierde att bohlfylla samma 
skiährbåth uthi 12 dagars tijdh, 
derföre bekommit på sin part i löhn  8 Dr 
12 dagars kost a 10 öre 3 3/4 Dr 11 24 
* Dee andre 3 karlar som woro Bygge- 
mästaren behielpelige, att klincka, Bohra, 
Bage Bohl och kloffwa, 
12 dagars löhn a 1 mk på persohnen om dagen 9 - 
12 dagars kost a 10 öre på mannen om dagen 11 8 
* 6 man som drefwe båthen innan i 
1 dagz löhn  6 mk 
dito kost a 10 öre 7½ mk 3 12 
* 2 man som sauget Esinger, bielker och 
slaugband, 1 dagzlöhn a 1 mk.r 2 mk 
kosten 2½ mk 1 4 


 Dr ör 
* 4 man i 4 dagar, som inhålta dhe båradhe och 
nagladhe uthi löhn a 1 mk på manden om dagen 4 - 
kosten a 10 öre på mannen om dagen 5 - 
* 6 man i 2 dagar, som inlagdt Esingar, 
Långremmar, Bielckar och Knäär a 1 mk i löhn 3 - 
kosten a 10 öre på mannen om dagen 3 24 
* 4 man som ladhe Plichtor, förskuth, luuker 
och dörar 1 dagzlöhn 1 - 
kosten 1 8 
* 6 man som dreef den inre sijden 
1 dagzlöhn  1 16 
kosten  1 28 
* 1 man som söedh kiähra i kost och löhn - 16 
* Wammall till kiähresodd - 5 
* 6 man som dreef på den andre ydere sijden 
1 dagzlöhn 1:16 
kosten 1:28 3 12 
* 4 man som fohradhe båthen innan i, 
1 dagzlöhn 1 - 
kosten 1 8 
3 man som dreef plichterne, giorde Rannegårdar 
Roor, sampt satte roorsmidie på 
1 dagzlöhn - 24 
kosten  30 
* 6 man som giordhe 2 Master, 2 Råhr, 4 ådror, 
1 Bougspröt, inlagdhe Kiöhlswjn och skandelen 
1 dagzlöhn  1 16 
kosten  1 28 
* Kiöpt 1 pompa för  - 20 
* 2 man som giordhe winnåhs, windkieber och 
smidtholt 
1 dagzlöhn  - 16 
kosten  - 20 
* 16£d Jern som arbetedes till spjker, Nou och 
Bollter a 3 mk  12 - 
Arbetzlöhn  8 - 
* Noch 1½ £d Jern till Roorsmidiet a 3 mk 1 4 
Arbetzlöhn  - 24 
* Noch kiöpt 600 st fohringzspjker 
a 14 öre hundret  2 20 
* 4 £d dreef a 5 mk  5 - 
* 3 Tunner kiähra a 2 rdr  9 - 
* 600 st Nagler a 12 öre  2 8 
* 7 töllter dähler till plichter och fohringh 
a 31 öre Töllten  6 25 
* Kiöpt 1 skiögdt till ben.de skiährbåth för 6 - 
* Een fäst till samma skiährbåth af godh ren 
och ny hampa för  3 30 
 
Lateris  152 1 
 
Ähn afföres skougwachtaren Oluf Hoffman, 
för ahnwend mödha och beswähr, som han 
haft medh bem.e byggningh, innan dhen kom 
till sin fulla perfection, 1 måhnadz tidh, 
så mycket som en gemen Timmerman om dagen 
uthi kost och löhn hafwer bekommit, hwilket 
underdånigt förmodas att må blifwa bestådt 
och löper 32 dagar a 18 öre  18 - 
 
Summa  170 1
 


Utdrag ur verifikationerna till Bohusläns länsräkenskaper år 1679 fol. 
450. 
 
Effter såsom Skiergården och strandsierne som brucka fisket haffua 
tillförende warit till en stoor hoop, och denne aff kriget ärr ödhe 
lagde; Altså haffue jagh nu igien åppå huardt Cronones fiskelägie här 
i fougderiet uptechnat så många som ennu är igien paa huart fiskeläge 
som effterfölgier.  
Nembl. 
 Ellös 
 
Per Suenningssön Krock Rassmusson 
Anders Larsson  Lars Skomacker 
Lars i Biönni 
 
 Gullhollmen 
 
Hans Persson  Anders Hånsson 
Giöder Persson  Nijlls Påhlssön 
Essbiören  Erich Biörnsson 
 
 
 Kiäringöhn 
Olluf Ericksson  Bengdt Nillsson 
Jacob Erichssön  Gunne Shrädddare 
Per Skräddare  Anders Sörensson 
Olluf Engebrechtsson Per Torkellsson 
Enck: Ingri Nills Ollssens Enckan Henricha 
Ingeborg Mårttens Marit Ollis 
 
 Walleröhn 
Swen Nillsson  Böner Persson 
 
 Herm 
Jörgen  Nills Torgierssen 
Olluff Bådtssön  Olluff Hallanck 
 
 Hälleuijgzstrand 
Simon  Torsten 
Nills  Anders Nillssön 
Jöns  Enckan Rangula 
 
 Råöhn 
Jöns Swensson  Olluf Swensson 
 
 Mållesundh 
Simon Essbiörnsson Olluff Olluffsson 
Erich Hånsson  Christen Munck 
Knudt Ollsson  Olluf Jönsson 
Håckon Giöddesson Anders Nillsson 
Anders Jönsson  Torsten Essbiören 
Nills Assmundsson Anders Olluffsson 
Anders Schrädare Rear Båhlsson 
Tees Ericksson  Torbiörn Assmundsson 
Tomass Andersson Håcken Assmundsson 
Tore Olluffsson 
 
Summa 57 man 
Föreskrefne lengdh på skärgården är således effter Nembdens 
Angifwandhe befunden det Attesteras 
B S Grönman
 


Restskattelängd över Morlandas fiskare från verifikationerna till 
Bohusläns länsräkenskaper år 1681 fol. 1295. 
 
Restans i skärgården på strandsittare och husmän pro anno 1667 som för 
dhet armodh och fattigdoms skull ej kunnat utgifwas: 
 
Mollesund 
 Dr:öre 
Johan Jacobsson 1:16 
Salige Nils Fredriksson wille 
intet gifwa för sin skutha 
han een tidh hafwa dher  3:--- 
Dess dräng Joen 1:16 
Oluf Möllner 1:--- 
Assmund 0:24 
Margareta Christensdotter 0:24 
Karin Rassmusdotter 0:24 
Enkan Karin 0:24 
Anna Pedersdotter 0:24 
Kerstin Jonsdotter 0:24 
Björn Skredder 0:24 
Anders Jönsson 0:24 
Bengt på Muen 0:12 
Rassmus i Molhlöö 0:24 
Oluf Thoresson 0:24 
Peder Swensson 0:24 
Anders Skredder 0:12 
Oluf Persson i Hällevik 0:24 
Jöns Persson i Hällevik 0:24 
Oluf Jönsson 0:24 
Enkan Karin Persdotter 0:24 
 
Walleröön 
 
Torchell Pedersson 0:08 
Anders Eriksson 0:24 
 
Kiäringöön 
 
Nils Olufsson 3:--- 
Anders Jönsson 0:24 
Halvard Karlsson 1:16 
Anund Andersson 0:24 
Johan Persson 1:16 
Rassmus Nilsson 0:24 
Anders Tollesson 1:16 
Anders Jonsson 1:16 
Anders i Röd 0:24 
Oluf Swensson 1:16 
Nils Rassmusson 0:24 
Esbjörn 0:24 
Enkan Johanna 0:24 
Christen Persson 0:24 
Swen Christensson 0:12 
Gunla Olsdotter 0:24 
Oluf Swensson 0:24 
Erik Willertsson 0:24 
Börta en piga 0:24 
Oluf i Bro 0:12 


 Gullholmen Dr:öre 
Ingeborg Jörns 3:--- 
Ingeborgs dräng 1:16 
Oluf Skjutsrättare 1:16 
Måns i Husaby 1:16 
Jöns Erichsson 0:24 
Kurt Persson 0:24 
Karin Jöns 1:04 
Oluf på Tvistjärten 0:24 
Rågårdsvik 
Jacob Jönsson 6:--- 
Helgie Björnsson 1:16 
Anders Larsson 0:24 
Tomas Pedersson 0:24 
Per Wellamsson 0:24 
Jon i Werbu 0:24 
Börta en enkia 0:16 
Anders Böcker 1:--- 
Nils Swensson 1:16 
Rassmus Håkansson 0:24 
Helgie Björnsson 0:24 
Ellös 
Jon Skredder 0:24 
Anders Böcker 0:24 
Börgie Skomaker 0:24 
Börgie Nilsson 0:24 
Enkian Ingri 0:24 
Jacob på Stångenäs 0:24 
Jon Pedersson 0:24 
Oluf Böcker 0:24 
Denne föreskrefne restlängd är på avkortningstinget som blef hållt med 
Orust och Tjörns almoge uthi Ödsmåhl och Torp socken den 24 October 
1681 uthi hans nåds GeneralMajoren och landshövdingens påhöör och 
nämbdens sampt allen allmogens nerwahrelser, blefwen upläsen, 
noga examinerat och öfwerhört och blefwen hoos by och bonde som före-
skrefwet står riktigt att restera och innestå sampt på dhe på dhe åren 
med execution starkt twungne medh utpantning, men befunnit att intet 
så möket hoos bönderna, whar medh dhet ringaste af dhetta betahlas 
kundhe, och nu då sedermehra, en deel af dhe skyldiga bönder uthi 
krigstiden bortrymde, en dhel dödhe och en dhel ännu uthi all som 
största armodh och fattigdom lefwa. 
Så uthi fördenskull hans Kungl Majt och cronan uti detta måhl nu kan 
komma till dhess betahlning uthan härmed till högt bemälte wår nådige 
Landshövdings gunstige gottfinnande ödmjukast remittera till att 
blifwa förskonte. 
Dhet betygar jag för migh och nämbden med mitt sigill samt med härads-
rättens wanliga insigils undertrycka. 
...Drakman...
 
Landshövding Schönlebens beslut rörande Erik Wilhelmssons ansökan om 
skattebefrielse som följd av att Eriks hus och egendom på Gullholmen 
hade förstörts av den svenska militären under Gyllenlövfejden. 
Utdrag ur verifikationerna till Bohusläns länsräkenskaper år 1684 fol. 
1443. 
 
Högedle och Wällborne Herr General Major och Landshövdingen. 
Min Allranådigste Herre och Patron. 
 
Nu för eders exellens förordsakar jagh medh dhenna min underdån 
ödmjukaste supplique att förekomma fougdens Eders Exellence ödmjukast 
till att förnimma hurusom jagh uthi förleden krigstidh blefwen 
ruinerad i dhet wåra egna krigsbetiente mina huus och gårdh och 
största dehlen af min egendom i brand och aska lagdt. 
 
Fördenskull inflyr jagh till Eders Exellence och nådighet Eders Nåde 
gunstligast fruchters migh fattighe och utarmade man medh någon 
förskoning och frihet för Mantalspenningar Skjuts sampt förskoning af 
dhen skatt och tribut som af min ringa fiskarskute åhrlig kan falla af 
min egen anpart. 
 
För sådan höge Nådhz barmhärtighet skall jagh fattige man innerligen 
anropa Guds dhen allrahögste sådant willie rikeligen belöna. Afwachtar 
här öfwer i djupaste underdånighet een höggunstlig resolution. 
 
Jagh ähr och till min yttersta andrächtighet förblifwen. 
Eders Exellenc och Nådhs tjenst underdånigaste Ödmjukaste Tienare 
 
Erich Wellumsson 
 
Resolution: 
 
Supplicanten skall för sin stora ålder och fattigdom sampt i sista 
krighet ehrledne skade åthjutha två åhrs frihet för all afgift 
undantagandes Mantalspenningar som ehrliggias måste whilket 
wederbörande stella sigh härsom efterrättelse. 
 
Kåryd 5 November 1683. 
 
Schönleben 
 


Häradsrättens dom angående om de bönder som ägde fiskeskutor också 
skulle betala fiskeriskatt. Utdrag ur Bohusläns länsräkenskaper år 
1684 verif 2, fol. 1444. 
 
Anno 1684 den 4 och 5 Marti höls ordinarie WinterTing på Orust och 
Kiärra gårdh af mig Under tähgnadh Kong Majt förordnadh Häradshövding 
öfwer Orust och Tjörn medh wahnliga nämbden närwarande Cronans 
befallningsman We Johan Seth och samplige Tings sökiande menige 
allmoge. 
Samma dagh hade Cronans Befallningsman låtit instämma bonden på 
Islandsberg Per Påhlsson angående Contributionen som han är taxerad 
före för det att han jämbte sin gårdsbruk brukar också fiskerie till 
whilken syssla han eenkannerligen håller twenne stycken drängar det 
Per Påhlsson sielf tillstod som inntet annat arbete under händer taga 
än blått deras fiskerie, hwarföre och Befallningsman will deraf införa 
att Per Påhlsson icke mindre än andra strandsittare bör giöra till 
Kungl Majt för sådan handtering den afgift som practicerat och 
wahnligt är intet emot friande, att han sin båtsmanspenningar 
uthlagdt. 
Däremoth producerade Per Påhlsson för rätten en Attest af några gode 
män att ingen bonde som hafwer hafft något fiskeri i wästersjön jempte 
sin gårdhsbruk har derföre gifwit någon penning till Kongen i skatt 
anten i dhe danskes tidher eller sedan landet kom under Cronan af 
Sverrige det och nämbden sambtyckte här tills warit brukeligt 
betygandes därjämbte att dhenne Per Påhlsson warit tillförne en 
wälförmögen och idkersam man men under sidsta kriget olyckligen 
blefwen ruinerat, sambt all dess egendom i löst och fast igenom eldh 
och brand förlorat. 
Tillspordes förige länsman Hans Mattsson huruledes man under hans tidh 
uthi sådane måhl sig förhöllt hwilken berättade att den bonde som 
någon båth eller skuta ägde till fiskeriet gaff ingen skatt därföre 
als om folket som betjänade sig af dhem och fiskade med dhem. 
Resolution: 
Huruwäl en sådan plägsed hoos rätten kommer i den consideration att 
Per Påhlsson i anledning deraf för dän af Befallningsman pretenderade 
Contributionen kunde blifwa befriad likwäl som han till sitt fiskeri 
stadigt och allena brukar twenne drängar och der till medh heter dät 
så, att hwart och ett tingn gemint föllier dess last åth så att dhen 
som båtnaden der af haar måst och undergåå det der åliggande besvärat. 
Då finner rätten skäligt att Per Påhlsson och dhe twenne halfwe 
skuther han stadigt håller ehrliggier till Cronan dhen dher af gående 
Contributionen efter wahnligheten och som andre strandsittare dock 
såsom han hos hella nembden och samtliga medh Tinget närvarande högre 
och lägre personer hade en stoor condolence öfwer dess nuwarande 
slättelige och fattige willkor emoth dhet wälståndh och wällmacht han 
tillförne suttit uthi så har rätten härmedh welat hoos We Goveneauren 
honom till förskoning tiensteligt hafwa recomenderat medhan Herr 
Goveneauren och icke denne rätten i sådane måhl anstår att dispeniera. 
Till storre wisso är detta mitt namn och sigill sampt Härads wanliga 
insegel bekräftat. 
Actum et supra. 
På Häradsrättens Wägnar 
Carl Pacquatin 
 
Strandsittarkontributionen för Morlanda socken enligt 
länsräkenskapernas verifikationer fol. 1978 år 1685. 
 
Richtig längdh och förteckningh uppå strandsittiare och 
huusmansContributionen uti Oroust och Tiörns Fögderi Anno 1685. 
Nembligen: 
Strandsittiare Silfwerm:t 
 Morlanda sockn Dr:öre 
 Mollsundh  Crono 
Knudt Olsson   1 skuta  3:00 
Anders Olsson en dräng    1:16 
Tohre en dräng     1:16 
Börge Olsson   1 lott  1:16 
Torsten Jonsson i Hellewijk  1 lott  1:16 
Christen i Lössboo och 
Jon Gunnarsson i Hellewijk och 
Anders Simmensson  ½ lott  2:08 
Jören Jacobsson   2 skutor  6:00 
Carl i Beckewijk en dräng    1:16 
Jöns i Böe en dräng    1:16 
Mårten Jacobsson  1 lott  1:16 
Sören Nillsson   1 lott  1:16 
Torbiörn i Boet   1 lott  1:16 
Torsten Esbiörnsson  1 lott  1:16 
Tore Olsson   1 lott  1:16 
Lars på Mellom Tangen  ½ lott  1:16 
Måns i Beckewijken  ½ lott  1:16 
Relf Båhlsson   ½ lott  1:16 
Anders i Böe   ½ lott  1:16 
Börge i Boxewijk   ½ lott  1:16 
Olluf Ollsson   ½ lott  1:16 
Carl Esbiörnsson   ½ lott  1:16 
Torbiörn Assmundssons enka och 
Per Andersson   1 skuta  3:00 
Lars Nilsson en dräng    1:16 
Jon en dräng     1:16 
Bengdt Jacobsson  1 lott  1:16 
Håkan Gödersson  ½ lott  0:24 
Rassmus i Böe   ½ lott  0:24 
Måns Torbiörnsson  ½ lott  0:24 
Jacob i Boxewijk   ½ lott  0:24 
Anders Assmundssons skuta giordt ganska ringa fiske j åhr, 
medelst, det den icke stadigt machtat holla fullt manskap på 
skutan 
gifwet allenast    2:00 
Anders i Dahle en dräng    1:16 
Anders i Boxewijk  1 lott  1:16 
Olluf Simmensson  ½ lott  0:24 
Håkan Assmundsson  1 lott  1:16 
Båhl Ollsson i Hellewijkstrand ½ lott  0:24 
Hans Andersson   ½ lott  0:24 
Tore Swensson på Tangen  ½ lott  0:24 
Håkan Assmundssons skuta är meddelst Redarens utiråkade fattiga 
tillstånd upplagdt detta åhr 
Hembfiskiare: 
Swen Rassmusson    0:24 
Nils Assmundsson är fattig   0:16 
Anders Ollsson     0:24 
Mattes Smed     0:24 
Jöns Wäfware     0:24 
Halfwar på Tangen är uthfattig   0:08 
Rassmus Repeslager    0:24 
 Kierringöen Crono Dr:öre 
Olluf Erichsson   2 skutor  6:00 
Olluf Torbiörnson en dräng   1:16 
Anders Erichsson en dräng   1:16 
Anders Mårttensson  1 lott  1:16 
Johan Persson   1 lott  1:16 
Erich Andersson   1 lott  1:16 
Swen Nillsson   ½ lott  0:24 
Jacob Mårttensson  1 lott  1:16 
Rassmus Larsson   ½ lott  0:24 
Nils Olsson   ½ lott  0:24 
Per Nilsson   ½ lott  0:24 
Christen Swensson  ½ lott  0:24 
Simon Erichsson   ½ lott  0:24 
Nils Nilsson   ½ lott  0:24 
Halvard Olsson   ½ lott  0:24 
Bengt Nilsson och 
Jöns Gerdtsson    1 skuta  3:00 
Landshöfdingen bewilliat Jöns Gerdtsson wara fri så länge han är 
boendes på säteriet Morlanda. 
Swän Olsson en dräng    1:16 
Lars Guttormsson och 
Essbiörn Swensson  1½ lott  2:08 
Jacob Månsson   ½ lott  0:24 
Engebrett Ollsson är utfattig ½ lott 
Anders Jacobsson  ½ lott  0:24 
Håkan Nilsson en dräng    1:16 
Jören Persson blifwer fri från konglig skatt af skutan effter 
wahnligheten för första åhret. Hwilken han byggt i åhr. 
Olluf Gunnarsson en dräng   1:16 
Jacob Erichsson   1 lott  1:16 
Erich Jacobsson   ½ lott  0:24 
Olluf Swensson   ½ lott  0:24 
Per Olsson är fattig  ½ lott  0:20 
Hans Clemmetsson i Hellewijk ½ lott  0:24 
Chrestoffer Ollsson  ½ lott  0:24 
Wellom Skåtte   1 skuta  3:00 
Jon på Duholt en dräng    1:16 
Per en dräng     1:16 
Joen Jonsson och 
Torger Tollesson och 
Anders Tollesson och 
Ifwer Jonsson   3 lotter  4:16 
Jöns Persson i Hellewijkstrand ½ lott  0:24 
Nils Olssons änka Ingers skuta, giordt ganska 
ringa fiske i åhr gifwer allenast  2:00 
Lars Andersson    1 lott  1:16 
Lars Jonsson   ½ lott  0:24 
Olluf Stångenäsingh  ½ lott  0:24 
Olluf i Mållsundh  ½ lott  0:24 
Olluf på Jossbacken är cronobådhzman 
Olluf Engebrettsson är utfattig ½ lott  0:16 
Per Torkellsson   ½ lott  0:24 
Hembfiskare: 
Pär Skräddare     0:24 
Gunne Skräddare     0:24 
Anders Rassmusson    0:24 
 Walleröen  Crono 
Lars Rassmuson är uthfattig   0:16 
Ellj Jonsdotter     0:24 
 Gullholmen Crono Dr:öre 
Erich Wellomsson skuta blefwer fri från Contributionen j åhr som 
förledet, ähr vid. resolution j dito åhrs afkortning fol....... 
och är detta åhr det sidsta. 
Gunnar Rassmusson en dräng   1:16 
Olluf Halwarsson på Kroken 1 lott  1:16 
Bengdt Nillsson   1 lott  1:16 
Anders Hansson warit sjuk i åhr ½ lott  0:16 
Rassmus på Kroken  ½ lott  0:24 
Assmund Rassmusson är utfattig ½ lott 
Hellge Björsson i Rågårdswijk ½ lott  0:24 
Erich Björnsson och 
Per Påfwelsson på Islandsberg 1 skuta  3:00 
Per Påfwelsson blifwer fri efftersom han har gårdzbruk och effter 
gammal sedhwahnligheet. 
Giöder Persson   1 lott  1:16 
Chresten Sörensson på Islandsberg 1 lott  1:16 
Nils i Wärbo   ½ lott  0:24 
Truls Swensson   ½ lott  0:24 
Olluf Hansson   ½ lott  0:24 
Bertell Larsson på Kroken  ½ lott  0:24 
Hembfiskare: 
Anders Persson är fattig    0:10 
Olluf Mårttensson    0:16 
Swen Trullsson     0:16 
Esbiörn Andersson    0:20 
Hans Torsson     0:24 
Nils Påhlsson     0:24 
Olluf Påhlsson     0:16 
Lars Persson, fiskiar i Rågårdswijk ½ lott  0:24 
 Hermmannöe  Skatte 
Jören Jacobsson   1 skuta  3:00 
Börge Swänsson en dräng    1:16 
Nils Torgersson   1 lott  1:16 
Olluf Persson   1 lott  1:16 
Olluf Andersson   1 lott  1:16 
Rassmus Mårttensson  1 lott  1:16 
Peer Olsson   ½ lott  0:24 
Anders Påhlsson på Råöen ½ lott  0:24 
Sören Olssons skuta blifwer fri första åhret effter wahnligheten, 
hwilken han i åhr bygdt. 
Anders Andersson en dräng   1:16 
Olluf Swensson på Råön  1½ lott  2:08 
Nils Chrestensson på Ellös är fattig 1 lott 
Nils Sörensson på Råöen  1 lott  1:16 
Olluf Båhlsson   1 lott  1:16 
Börge Olsson på Gullholmen ½ lott  0:24 
Arendt på Råöen   ½ lott  0:24 
 
 Fiskebeckzkijhl  utsocknes frälse 
    till Sundsby 
Mårtten Mattsson    0:24 
Mårtten Nillsson     0:24 
Gunnar Rassmusson    0:16 
Sören Jonsson     0:16 
Nils Giöksson     0:24 
Per Persson     0:12 
Anders Michelsson    0:12 
Nills Andersson     0:24 
 Dr:öre 
Eskel Jeppesson     0:10 
Joen Persson     0:24 
Per Mårttensson     0:20 
Hellgie Nilsson     0:14 
Jöns Andersson     0:16 
Olluf Smed     0:16 
Nils Mårttensson     0:10 
Nils Swensson     0:16 
Måns Skotte     0:12 
Joen Körningsson    0:14 
Dirich Joensson     0:12 
Peer Persson     0:12 
 Råöen   Crono 
Olluf Swensson betahlt konglig skatt med Hermmannöe 
strandsittiare. 
Jönns Sörensson     1:00 
 Hellewijkstrand  Crono 
Simon Olsson     0:16 
Jöens Olsson     0:16 
Nils Olsson     0:16 
Torsten Joensson betahlt konglig skatt med Mollsundhs 
strandsittiare 
Båhl Olsson dito 
Anders Nilsson     0:16 
 Rågårdswijk  
Herr feldtmarskalken och General Gouveneuren Aschebergs utsocknes 
frälse. Emedan Gudh har behagat låta fiskeriet så för i åhr som i 
fior misslycka, att mycket litet wankat. Altså blifwa fiskarne som 
her clauderade stå bewilliat på Kongl Maijt. allernådigste behag 
allenast betahla helften som her infört finnes. 
Jacob Jönsson   2 skutor  3:00 
Chresten Wellomsson en dräng   0:24 
Anders Claesson en dräng    0:24 
Per Mårttensson bor i Fiskebeckzkijhl och betahlar der 
Contrbutionen 
Joen Pärsson sammanledes 
Joen i Wärbo   1 lott  0:24 
Anders Rassmusson  1 lott  0:24 
Hans Henrichsson  ½ lott  0:12 
Swen Mattsson på Odden    0:12 
Per Kiörbo     0:12 
Kiähl Olsson     0:12 
Tore Mattesson     0:12 
Jöns Ambiörsson     0:12 
Kopper Jöns dräng i Kihlen   0:12 
Påske Olsson     0:12 
Jöns Påhlsson   1 skuta  1:16 
Anders Grefwesson en dräng   1:16 
Lars Persson betalar på Gullholmen 
Per Mårttensson     0:24 
Jöns Nillsson   ½ lott  0:12 
Hans Claesson   ½ lott  0:12 
Rassmus Påskesson    0:12 
Påhl Larsson     0:12 
Jöns Påhlsson och 
Per Påhlsson på Islandsberg 1 skuta  2:08 
 P. P. har gårdsbruk och är därför fri. 
Engebrett Knudtsson en dräng   1:16 
 Dr:öre 
Hans Clemmetsson  1 lott  0:24 
Johan Bertellsson   1 lott  0:24 
Mårtten Rassmusson  ½ lott  0:12 
Swen Håkansson     0:12 
Clemmet Swensson    0:12 
Chresten i Fossa, fiskar på Ellös 1½ lott  1:04 
Tolle Jacobsson, fiskar på Ellös 1 lott  0:24 
Per Jonsson på Backen, dito ½ lott  0:12 
Lars Duus, fiskar på Ellös    0:12 
Ifwer Torstensson    1:16 
Anders Claesson     0:24 
Nils Böcker     0:12 
Börge Mattsson     0:12 
Nils Andesson     0:12 
 Ellöes   Skatte 
Desse strandsittiare på Ellöes hafwer Welborne Knudt Bildt 
förwärfwat sig, nude insochne med de twenne parter utj 
skattehemmanet Glimsåhs. Fördenskull niuta dem fri för 
Contribution vidi. resolution dat. Bohuus d. .... 1684 fol.... kop 
boken.... och förs till afkortning igen. 
Rassmus Hanssons skuta bygdt i åhr, blifwer fri första åhret efter 
sedwahnligheten. 
Mårtten i Lunden en dräng   1:16 
Jacob i Slätthult   1 lott  1:16 
Krok på Ellös   ½ lott  0:24 
Tolle Jacobsson taxeras på Rågårdswijk 
Per Jonsson dito 
Christen    1 lott  1:16 
Björn i Björsund   ½ lott  0:24 
Rassmus Hansson och 
Joen Böcker   1 skuta  3:00 
Herr Lars blifwer fri i förmågo aff Hans Kongl. Maijt. 
allernådigste bytesbref daterat den 25 februari 1675. 
Börge Björnsson en dräng    1:16 
Christen i Fossa taxeras i Rågårdswijk 1 lott 
Lars Duus dito   ½ lott 
Jöns Börgesson   ½ lott  0:24 
Daniel Jönsson   ½ lott  0:24 
Herman Jonsson i Frögdendahl   0:24 
Håkan Skomaker     0:24 
Hembfiskiare:   Crono 
Per Swenningsson    0:16 
Chresten Böcker     0:16 
Lars Skomakare är uthfattig   0:08 
Anders Skredder är drunknad nyligen 
.......... 
Efterskrefne små inkomster hafwer trenne länsmän uti Oroust och Tiörns 
Fougderi alt sedan Bahuus Lähn kom under Sweriges crona till Augment 
uthan deras löhner uthniutet som nu reduceras och uti cronans 
rächningar observeras nembligen: 
 Morlanda sockn 
Walleröen     3:00 
Assholmen     0:12 
Sööskiär      0:12 
Desse hålmar måtte med landtmätarens ankomst besichtigas. Hwarföre dee 
kunna skattlägas. 
Dat. den 26 oktober 1685  Erich Simmingschöld
 


Avskrift av brev från Carl XI till landshövdingen i Göteb. och 
Bohuslän, förvarad i Kammararkivets andra provinskontor, Bohusläns 
årshandlingar 1697, ärende nr 2. 
 
Carl med Guds Nåde etz... 
Wår ynnest och nådiga benägenhet med Gud altzmäktig, 
Tro Man General och Landshövdinge, 
Såsom vi förnimma att uti Edert anförtrodde hövdingedömme finnes en 
hoop fiskelägen, dels Oss, dels adelen tillhörige, hwilka uthi wår och 
Cronans Jordebok intet Specialiter äro införde, skolandes fullier dhe 
som Oss tillhöra, gifwa någon skatt, som dem af Häradzhöfdingen, 
Cronofougden och Häradsskrivaren årligen påsättjas, 
men befarar man, att med bemälte skatteläggning intet rätt omgås, 
alldenstund adelen af lika Conditionerade fiskare årligen åtnjuta 
mycket mehra, och det beständigt, alltså äro wi därutaf i största 
skada worden, 
Eder härigenom nådeligen att anbefalla, det I icke allenast för en 
viss och beständig åhrlig ränta låten skattläggia sådane 
cronofiskelägen, och dem sedan jempte adelens, uti cronans jordebok 
införa, på det man uthi Cammar-revision då mantals sampt lagmans och 
häradshövdinge-längderna skohla revideras, dher af må kunna se om 
sådana Räntor af alla huus åhrligen richtigt blifwa utgifna. 
Hwar medh wi befallt. Eder Guds alltzmechtigh Nådeligen af Kongöhr den 
14 Feb 1697. 
Carolus 
/ C Piper/ Conurdare vid/ Johan Seth 
 
 
Svarsbrev från Bohusläns landshövding till Kammarkollegiet år 1697. 
 
Högwällborne Herr Greve Kongl Majts Råd och Kongl Cammar Prasident så 
och högwählborne och Wellborne herrar Respektive Kongl Majts Rådh och 
samptlige Cammarrådhen. 
Deth monde fuller Hans Höghet sahlige Kong:e Majt wår fordoms 
allernådigste Konung glorwyrdigst i Åminnelse, under den 14 sistlidne 
Februari allernådigst förordna, att för een viss och beständig åhrlig 
Ränta låtha skattläggia alla Cronofiskelägen uti skärgårdarna, 
och dhem sedan jempte Adelens uthi Cronans Jordebok införa, på dhet 
uthi Kongl Cammar Revisionen då mantals sampt lagmans och 
Häradshövdinge längderna skohla revideras, deraf må kunna ses om 
sådane Räntor af alla hus åhrligen richtigt blifwa uthgifne, warandes 
fullier bemälte skattläggning för detta åhr förrättat af 
häradshövdingen, cronofougden och häradsskrivarena, 
men befwarandes Hans Kongl Majt att medh bemälte skattläggning intet 
rätt omgöres, alldenstund adelen skall af lika Conditionerade fiskare 
åhrligen utniuta mycket mehra och det beständigt, som copian af 
Högbemälte Kongl Majt allernådigste bref här hoos fougat vidare 
inneholler; 
Hwarföre innan man till underdånighet föllge däraf kunnat fortfara med 
bemälte skattläggnings värkställande, har Eders Grevliga Exells 
Exellers och dhet Högl Kongl Cammarcollegie höggunstlige resolution 
och förklaring, jag velat hörsambt inhempta uthi föliande måhl såsom: 
1 mo. 
Om icke denna skattläggning bör allena förståes såsom en grundlega av 
varje hus och fiskare, eftersom dhe kunna hafwa Tompt, Kåhlhagar och 
andra lägenheter till, alldenstund för det fiskeri dhe bruka uti 
Saltsiön kunna Omöjligen uti Jordeboken till ett visst oppföras, 
brukandes samplige Skutor Hwarpå 7 man fiska på danska grunderne, och 
hafwa medh Skutan åtta Låtter, deraf när ymmigt eller ringare Fiske 
är, betahlar af lotterna mer eller mindre, warunder och många 
fremmandhe från andra Ohrter som ej bo på Stranden der skutan eller 
dess redare är hemma, och fiska medh en eller flera lotter, 
dy måste de Oundwikelig åhrligen uppföras som dhe sig befinner, och 
effter som dhe hafwa fiskat, Skattläggias, lika som medh hemfisket så 
kallat, och dhem som brukar små båhtar, blifwa och som dhe få ymmigt 
eller ringare fiske derefter Skattlagde, 
kunnades een Skuta af dem derest dhe uthi Wästersiönen och på danska 
grunden under Skagen fiska, på en gång försättia bådhe manskapet och 
skutan som ofta händer, och således medh dem blifwer alldehles uthe, 
wore altså altför beswärligt derefter och så ofta att ändra 
Jordeböckerna och dess Summor, 
män deremoth blifwer husen stående, hwilka när dhe en gång äro 
uppsätte böre eij förflyttias på annan grundh än Cronans och således 
medh dess grundlega och nummero, sampt ägarnes nambn införas i 
Jordeboken; 
detta är allena hwad Cronofiskelägen wedkommer, 
män beträffande pro 
 
2 do. 
Huru medh Skattefiskelägen skall förhollas, emedan Skattemannen 
Pratederar Grundlegen af dem som dess grunh besittia, men Fiskare 
Skatten betahlas lika fullt och medh Cronones. 
 
3 tio. 
Frällse Strandsittiarne så wijda dhe ähro uthsochne, hafwa dhe altidh 
fördetta och af gammalt, gifwet grundlegan till frelsemannen medh 
1/2:we Fiskare Skatten, och allenast betalt den öfrige helften till 
Cronan, som är halfparten emoth det som Skatte och Crono gifwets. 
 
4 to. 
Insochne Strandsittiare af Frelset som elliest här i Bahuuslähn kallas 
Ugedagstienare, hafwa aldrig gifwet hwarken grundlega eller 
fiskareskatt till Hans Kongl Majt och Cronan. 
 
Afwachtandes härmedh hörsamst hwadh Eders Grefl Exells Exeller och det 
Kongl Cammar Collegio hafwer här Öfwer att resolvera och höggunstligt 
att påminna, och i Öfriget förblifwer 
 
Eders Grefl Exellr Exellenier 
och det Kongl Cammar Collegie 
 
Bohuus den 14 Juni 1697 
 
Hörsambste och Tiensteriktigte Tienare 
J B Shönleben
 
Memorial rörande skattläggningen av Bohusläns fiskelägen uppgjord i 
Kammarkollegiet år 1697. 
 
Ps 11 Aug Ao 1697. 
 
Ödmiukt Memorial, angående Skattläggningen af Cronans Fiskelägen uthi 
Bohus Lähn. 
 
Dhet hafwer högst Sahlige Hans Kongl Majt förekommit, huru såsom 
adelen i Bohuus lähn af deras Fiskelägen uthniuta een större Inkombst 
och dhet beständigt, än som Cronan af dylika sina conditionerade 
Fiskelejen effter den Skattläggning som åhrligen af Cronobetienterna 
förrättas, uthniuter: 
 
Hafwandes derföre högst Sahl Hans Kongl Majt tyckt att medh sådan 
Cronobetienternes åhrlige skattläggning intet rätt måtte omgås, och 
fördenskuld igenom dess Nådige aflåtne brev till Herr General 
Schiönleben den 14 februari nestledne åhr befahlt, att alla Cronans 
Fiskelegen skulle skattläggias för een viss och beständig åhrlig 
Räntta, och sedan jempte Adelens uthi Jordeböckerna införas, 
då man och jembwähl deraf uthi Kong Cammar Revisionen när Mantahls, 
Lagmans och Häradshövdingslengderna skole revideras, kunna förnimma, 
om sådane Räntta af Alla huus åhrligen richtigt blifwa uthgifen, och 
såsom wälbemälte Herr General nu är i werket begrepen att ställa högst 
Sahlige Hans Kongl Majt Nådige Bref och Befallning uthi sin behörige 
fullbordan och honom derwidh ett och annat Möther som han sig icke så 
wähl kan finna uthi; 
har han fördenskull sådant igenom effterfölliande frågor welat 
understella Kongl Collegiet Widare Resolution och gådtfinnande såsom: 
 
Först om icke medh den skatten, som i Jordeböckerna till ett wisst 
skall upföras, den grundlega allenast bör förstås som fiskiarne äre 
skylldige att betahla åhrligen för dheras Huus, Tompt och Hagar dhe 
kunna hafwa uppå Stranden, 
 
Skolandes wara omöjeligt att kunna det samme till ett wisst 
skattläggia och införa i Jordeböckerne, som berörde Fiskiare åhrligen 
uthan detta warit skattlagde före, och är kallat Fiskareskatt: Ty 
sådant skulle Alla Åhr förorsaka ändring uthi Jordeböckerne, och kan 
derföre i synnerheet intet till något wisst determineras, eftersom 
dhess fiskerie medh Skutor, fara uth på Stora Hafwett sampt af och an 
uppå danska grunderna fiskia och intet hafwa lika Wälsingnelse, och 
händer offtast att sombliga icke een gång komma tillbaka, uthan medh 
dheras Skutor på Siön blefwa bortta och förolyckas. 
 
Hwaröfwer mitt oförgriplige betänkiande, att dett fuller will synes, i 
anseende till dhe Andragne Herr Generalens Skiähl, att intet wisst 
häruthinnan determineras kan, uthan lär man nödgas låta förblifwa wid 
gammal Wahnlighet, förmodandes att Skattläggningsmannerne lära der med 
rättrådeligen omgås i föllje uthaf dheras Eedh och som dhe derföre 
Kunne till swars stånda efftersom på widrigit fall dhe hafwa ett 
sådant Answar att förwänta: 


Men alldenstund Högst Sahl Hans Kongl Majts Bref förmehler, att adelen 
åthniuta af sina Fiskelegen mycket mehra än Cronan af sina, och dhet 
beständigt, hwarföre icke kunna wara richtigt tillgått medh Crono 
Betienternas Skattläggningar dhe Åhrligen uthi Orten förrättat, så 
wore nödigt att Herr Generalen ännu nermare i orthen behagade härom 
låta sigh underrätta, och låta Kongl Collgio weeta, huru Adelen beteer 
sig här widh, och hwadh fundament dhe bruka till deras 
Skattläggningar, att dhe uppå dheras fiskelägen kunna sättia een 
beständig Summa, Innan dess synes uppå denna Herr Generalens frågor 
intet något Svar kunna föllia: 
 
Hwilket dock ödmiukeligt Kongl Collegi närmare ompröfwande 
Submitteras; 
*** 
 
För dett andra frågar sigh Herr Gereralen huru medh Skatte Fiskelägen 
skall förhållas, emedan skattemannen pratederar grundlegan af dhem, 
som dess grund besittia, men fiskareskatten betahlas lika fullt till 
Cronan. 
Dett Kan fuller intet annars wara än att Skattemannen bör åtniuta 
något för dhe Huus och Tompter som stå och äro belägne uppå hans 
grund, och därtill Kongl Majt och Cronan skulle betahlas både 
Grundlegan och Fiskare-skatten, hade Skattemannen ingenting därföre, 
att han lembnar Fiskarne friheet boo på dess Strand och Egor: 
Hwarföre iag intett annat kan finna än grundlegan bör höra 
Skattemannen och densamma till som grunden äger, dock wore nödigt att 
Herr Generalen låter sigh först underrätta af Crono Betiänterne i 
ohrten huru härmed förr är practicerat, inkommandes sedan medh sin 
wijdare berättelse häröfwer till Kongl Collegi iämpte dess betänkande, 
Hwilket dock ödmiukeligt Submitteras Kongl Collegij högmognare 
ompröfwande; 
*** 
 
För dett 3:die och 4:de underställer Wellbemelte Herr General Kongl 
Collegij gåttfinnande, huru förblifwa skall medh frellse 
Strandsittiarne, Hwilka alltidh för detta hafwa gifwit hela grundlegan 
till frellsemannen men 1/2 Fiskare Skatten och allenast betahlt den 
öfriga helften aff bemälte fiskare skatt till Cronan som är halfparten 
emoot det som Skatte och Crono gifwa: 
Desslijkest huru medh Strandsittiarne uppå Insochne Frellsett bör 
förhållas, som aldrig hwarken någon grundlega eller Fiskareskatt 
betahlt och uthgiort hafwa. 
 
Alldenstund man förmärker att medh dessa Strandsittiare och Fiskare så 
beskaffat är att dhe intett fiska uppå någons eenskilte Strand utan 
fara uth på Stora Hafwet och Danska grunderne och fiska hwar om annan 
Frellse och Crono, så tyckes migh att Frellsemännerne, hwarken utaf In 
eller Utsochnet, böra åtniua någon Fiskare skatt, 
utan bör densamma hel och hållen utan åtskillndt höra Cronan till, Ty 
hwadh merbemälte Strandsittiare intet uppå Frellsemannens enskijllte 
Strand och Fiskewatten hempta, synes Frellsemannen intet häller kunna 
niuta någon inkomst före: 


Men siälfwa grundlegan bör wara dheras i anseende till husen som dhe 
effterlåta Strandsittiarne att hafwa och oppbyggia uppå deras grund: 
Dock effter hwadh skiähl meromrörde Frellsemän förr detta hafwa 
åtniutitt fiskareskatten är mig obekant; Hwarföre wore nödigdt att 
Herr Generalen behagade tillhålla dhem uppwijsa sina medfångne Kongl 
Bref deröfwer hwar effter dhe till äfwentyrs kunna wijsa, att dhe af 
uhrminnes och i dhe danske tijder een sådan förmåhn hafwa nyttiat: 
*** 
 
Och hemställes fördenskull ödmjukeligt Kongl Collegij gunstlige 
ompröfwande om icke först härom Wellbemälte Herr General måtte 
tillskrifwas, att han nogare sigh härom låter underretta i ohrten, och 
inkommer sedan medh underrättelse deröfwer till Kongl Collegium iempte 
dess betänkiande. 
 
Stockholm Junij 1697 
L Törne 
 
*** = Tre marginalanteckningar med följande text: 
Resolution: Approberas och afgår breff herom till Herr Generalen och 
Landshöfdingen Schönleben. 
 
 
Avskrift av den kungliga förordningen rörande lotsningen av år 1697. 
Från kammarkollegiets samling av inkomna kungliga brev. 
 
Kongl Majts Stadga och förordning angående fördelningen uppå samtliga 
Lotsarnes Bördor och hwad styrning dem hwar i synnerhet tillkommer, 
med bifogad taxa, huru lotspenningarne över allt af de trafikerande 
betalas böre. Stockholm den 20 Mars 1697. 
 
XVII 
Därnest och hwad de öfrige delarne af Bohuslänska kusterne anbelangar 
så äro fullan ännu inga flera ordinarie Lotsar på bemälte kuster 
förordnade än i de näst ofwanbemälte orter vid Göteborg och Marstrand, 
men som likväl ibland händer att så väl för Kongl Majts egne som 
privatorum Skepp och farkoster, hwilka på desse kuster komma att 
segla, erfordras någon ledsagning och assistence, ty skola alla de på 
Bohus kuster boende fiskare och strandsittare vara skyldiga, när som 
påfordras, att bevisa de sjöfarande i gemen vid nödfall all giörlig 
tjenst och uppvaktning med lotsande och eljest emot en billig 
betalning, som med omaket och farvattnets beskaffenhet enlig är; 
 
och som de icke mindre än andre Kongl Majtts Undersåter äro Kongl 
Majtt med trohet och lydnad förbundne, ty äro de och pliqtige att 
villigt uppvakta och med ledsagning betjene Kongl Majtts Skepp och 
farkåster, när så behöfves, som dock sällan ske plägat, till hwilken 
ända dem äfwen åligger så mycket som möjligt är att städse beflita sig 
till göra sig informerade och erfarne om farvattnets beskaffenhet med 
grund, Hamnar och annat mera, alldestund dem ock särdeles förmåner af 
Kongl Majtt därföre i nåder förundte äre, isynnerhet de vid 
Klädzholmen, Kiäringö, Gullholmen, Sotehufwud, Hafstensund, Kåster 
etz..................
 


Avskrift av kyrkoherde Peter Bundis bilaga c till utredningen om 
skärgårdsskatten i 2 provinskontorets årshandlingar 1732, från 
Sandbergska Samlingen F4286. 
 
Pro Memoria. För fiskeriets upkomst wid westre-Siön och annorstädes i 
Riket hafwer H:s Kl. Maijt wist serdeles nådig omsorg och utgifwit 
1724 ett nådigt Privilegium både i anseende till Tullfriheten af 
Cabliau och långer sampt materialers förskiutande till skiergårdarnas 
upbyggiande och Fiskare Fartygs förskaffande med mera på wissa års tid 
berecknadt. Hwilcken nådiga förordning Högl. Riksens Stender på sidsta 
Riksdag ei allenast allmenel. bekreftade till alla sina Clausuler och 
dehlar utan och än så många år tillade; bestående uti timber och 
wircketz förskiutande af Cronoskougar utan någon afgift, förutan the 
förmoner som framgient wid Fiskeriet förblifwa skulle, som Tullfrihet 
för wissa Fiskwaror och så myckit inkommande salt som till Fiskeriet 
upgå kunne med hwad mera. Hwilcket iag så myckit nogare wet, som iag 
ei allenast war förordnad uti Economie och Commercie Deputationen utan 
och i utskottet som then saken egentlig. afgiöra och utarbeta skulle 
till Högl. Riksens Stenders adpropation. Hwilken Högl. R. Stenders 
adpropation ther och war i alla theras Plenis. Hwar af man kan sluta, 
at i underdånigst fölie af H:s Kl. Maijtz Nådigste Förordning, både 
Riksens Högl. Stender och Kl. Cammar och Commercie Collegierna äro 
sorgfällige om Skiergårdarnas uphielpande och Fiskeriens tilltagande. 
Hwad angår then så kallade Cronoskatt, som under Souverainiteten af 
Skiergårdsborna upbars, ser iag icke kan utan Wederbörandenas 
Bewilliande och samtycke på en allmen Riksdag them påskrifwes. Ty 
ingen anledning gifwer Jordeboken ell: någon Kl. Förordning ther till 
som mig witterligt är. Thesse Skiergårdzboar äga icke heller någon 
jordfleck utaf Cronan, Mollösund och nodre-Hermandö, som skattlagde 
äro, undantagne, utan klippan som theras hus stå på. At the kunde i 
förra och goda Tider en sådan Skatt gifwa utan någon serdeles 
kiendsslo, tillstås. Men nu som the efter Kriget och thenna tidens 
Dyrhet på alla waror äro aldeles utblottade och mesta dehlen så 
fattige som gångande tiggare, hwilcka lika med hemmans åboer nu 
contribuera uti extraord: utlagor; Såsom contrib:n och 
Betalningzafgift landz och Slottshielp etc, Mantals och matelagz 
Pengar. The kunna omöjl. flera pålagor, och knapt the uprecknade tola. 
Jag will icke förmoda någon will läggia på them then cronoskatt under 
dessa många pålagorna. Thetta förtror iag eder och wellment will med 
eder communicera, som i kunna hafwa wid Conferencen med 
Cronobetienterna till minnes. Tå iag gör mig aldeles förwissad at 
Befallningzmannen och Häradzskrifwaren som icke weta hwarföre then 
ofta nembde Cronoskatt uptages och wel komma ihog skiergårdens 
tillstånd i Morl. sochn i förra tiden för någre och 20 år tillbaka och 
äfwen nu känna thess tillstånd och en merckelig skillnad finna både 
angående theras förmögenhet och utlagors justerande; och ther efter 
ödmiukast förestella Högl. Landzhöfdinge Embetet beskaffenheten 
theraf, hwarpå lärer föllia gunstigt Swar: Hwar ingen skuld är, 
blifwer intet fordrat. Skulle något ligga i wägen, fordrar likwel 
nödwendigheten, ther man will hafwa thessa arma Fiskiare i landet hos 
sig boande, man them ock theras angelägenhet i betsta måtto 
recommenderar. 
Slätthult d. 30 Julij år 1728 / Peter Bundi
 
Kammarkollegiets 1 Provinskontor, konvolut nr 66, 20 februari 1730. 
Lanshövdingen i Göteborg och Bohusläns svar angående fisket, 
remitterad. till 2 provinskontoret den 24 januari 1737. 
 
Hög och Wälborne Herrar Cammar-Rådh. 
 
Det har behagat Högwälborne Herr Baron och Praesi-denten samt 
Högloflige Kongl Cammar Collegio, genom dess til mig aflåtne gunstlige 
bref af den 4 Julii nästlidne samt 16 januari innevarande åhr 
begiähra, det jag wille effter en behörig skedd undersökning, till dem 
inkomma med efterrättelse om beskaffenheten af de fiskerier hwil-ka 
uti skiären eller wid hafsstranderne och äljest uti stora siöar idkas, 
de där såsom Cronan tilhörige Almänningar kunna anses jämwähl af hwem 
sliike fiskerier brukas och nyttjas, samt hwad derföre til Cronan uti 
afgift erläggas, och där någre sådana allmänning fiskerier skulle utan 
afgift til Cronan af Privatis innehafwas, om icke de effter deras 
beskaffenhet och lägligheter samt andra förmåner, borde skattläggias 
och i Cronans Rächenskaper opföres, sammanledes också huruwida de 
skulle kunna bortarrenderas och förauctioneras. 
Jag har derå til hörsamst swar och underrättelse lämna skohlat, det 
efter så wäl Landscontoirs handlingarne som Crono Befallningsmännernas 
infordrade berättelser här uti Giötheborg och Bohuus Lähn, inga 
fiskerier, utom dem, som redan skattlagde äro, finnes; 
Brukandes wähl skiärgårdsbönderne med krok och snöre förskaffa sig 
något litet fisk, att lifnära sig med. Men som de jämwähl der emot 
hafwa fiskeränta och hemmanen, hwilka de åbo äro ganska ringa ägor 
emot den dem påförde ordinarie räntan, sittiandes likwähl på ett 
hemman 7 a 8 Åboer, så finner jag oförgripeligt dem ej tåhla någon 
widare beskattning för ett slikt fiske. 
Dessutan finnes en dehl skiärgårdszbönder, som pläga om sommaren fiska 
Långor och Torsk i Stora Hafwet på Jutska Refwet och Grunderna, som 
hörer till Konungariket Dannemarck, af hwilka åter största dehlen äro 
sådane, som icke hafwa det ringaste åkerbruk, utan boo uti små koijor 
uth på Öijarne i siön om wintertiden, men om sommaren liggia mäst ute 
på hafwet och bruka sine fiskredskap; 
Dessa senare hafwa wähl 1709 och de föruthgående Åhren, innan kriget 
inföll betalt wid deras hemkomst om hösten ifrån fiskandet, en ränta, 
som kallats Skiärgårdzskatt, men sedermera intet, i anseende til de 
uti mitt till Högl Kongl Cammar och Commercie Collegierne under den 10 
febr förledet åhr aflåtne bref andragne omständigheter; Wahrandes här 
uti Länet för öfrigt inga sådane Allmänningssiöar tilfinnandes, som af 
någre Private innehafwas, men wähl åthskillige små Insiöar, whilka 
höra under wisse hemman. 
Jag förblifwer med tilbörig wördnad. 
Högwälborne Herr Baron och Praesidenten samt Högloflige Kongl Cammar 
Collegio 
 
Giötheborg den 16 febr 1730 
Hörsambste tienstlydige tienare 
Axel Gyllenkrook/ Sivenius
 
Göteborg och Bohusläns landshövdings brev till Kammarkollegiet 
angående skärgårdskatten år 1731. Från andra provinskontorets 
årshandlingar 1732. 
 
Remitterad till Törne 15 Novb. 1731 
Högwällborne Hr Baron och Praesident 
Hög- och Wällborne Hrr Cammar-Råder 
 
Såsom Landz-Cammereraren Carl Åhman, medelst ingifwit Memorial, mig 
tillkienna gifwit, huru som han kommit uti ehrfarenhet, wid det 
tillfället, at han igenomsedt de wid Landz-Contoiret härstädes 
befinteliga handlingar och rächenskaper, at det skulle wara af Crono- 
betienterne upburin och i Specialrächningarne debiterad en Ränta under 
namn af Skiärgårdz- eller Strandsittiare Skatt alt in till och med Åhr 
1709, af Öijebönderne uti Orost och Tiörns Fögderij effter hollen 
Taxering, hwilcken Skatt sig det ena Åhret mer och det andra Åhret 
till mindre bestigit, men ifrån och med Åhr 1710 har en sådan Ränta 
blefwit aldeles förbigången, samt Kongl, Maij:tt och Cronan icke 
beräknad, ehuruwähl ingen Förordning upwisas kan, som berörde 
Öijebönder der ifrån befriar; 
Altså ehuruwähl framledne Landz-Cammereraren Mallmer uti sine öfwer 
Oroust och Tiörns Fögderijes Rächenskaper Åhren 1725 och 1727 
utfärdade observationer giordt påminnelse om denne i så månge Åhr utan 
wederbörligit tillstånd utelåtne Räntan, som de Åhren den beräknadt 
wardt skulle bestigit sig till öfwer 100 d:r Smt om Åhret; och de af 
Crono Betienterne uti deras öfwer förberörde observationer ingifne 
Förklaringar, hwilka här bijfogas under lit: A: B och C, andragne 
skiähl och ordsaker så mycket mindre kunna wara ogrundade, som det 
allmänt kunnigt är, och iag sedan mitt anträde till Landzhöfdinge 
Beställningen sielf ehrfarit, at Fiskerijerne nu för tiden äro i så 
slät stånd, at de som dem idka sig der af förwärfwa föga mer än som 
behöfwes till deras föda, 
i anseende hwar till iag för min dehl håller före, att till 
Fiskerijernes uphielpande och deras uppmuntring, som sig beflita at 
bringa dem uti fullkomlighet, snarare nogen lindring och förmohn borde 
wederfaras, än betunga dem med Skatter och utlagor, har iag likwähl 
icke bordt underlåta at gifwa Högwälborne Hr Baron och Praesidenten 
samt Höglofl: Kongl. Cammar Collegium sådant här igenom hörsamst wid 
handen, med hemställande, eij allenast huru wida wederbörande Crono-
Betienter och Prästen, som enligt Lit: C styrkt och gifwit de förre 
anledning att utesluta denne Räntan, utan at sig der utinnan först 
hoos Landshöfdingen förfråga, skohla lemnas otilltahlte för de förre 
Åhren; som ofta bemälte Ränta icke blefwit beräknat, utan och om icke 
ofwannemde Öijebönder i anseende till hwad föruth anfördt är, hädan 
effter för denne Räntans utgiörande böre wara frije. 
Hwar öfwer afwachtas ett gunstligt swar. Och iag förblifwer 
Högwällborne Hr Baron och Praesidentens samt 
Höglofl: Kongl. Cammar-Collegii 
 
Hörsamste tiänare 
Bengt Ribbing /  I Klingborg 
Giöteborg d. 10 Novemb. 1731 
Littera A till ovanstående brev. 
 
Transumpt af Landz Contoiretz uthfärdade observationer Dat: d: 17 
augustij 1726 öfwer 1725 Åhrs ifrån Oroust och Tiörns Fögderje 
inkombne Räckenskaper. 
 
6§ Finner iag eij mindre nödigt wara, att hafwa een tillförlåtelig 
kunskap, hwad orsaken warit och är; att för 1710 och de senare Åhren 
icke är i Räckenskaperne Debiterad någon den ringaste styfwer, af den 
såkallade Skiärgårdz eller Strandsittiare Skatten. Hällst den sig för 
förra Åhren ansenligt bestigit, såsom för åhr 1709 till 138 d:r 16 öre 
Srmt börande till answars undwjkande för een sådan utj 16 Åhrs tjd, 
förbigången Jnkomst med hög wederbörlig ordres intygas, denne afgiften 
wara och än är, förbuden att upbäras i annorhändelse lärer Kongl. 
Maij:t herunderberoende jnteresse noga blifwa Effterfrågat, och sökas 
wederbörlig att Refunderas. 
 
A: Malmer 
 
Ödmiuk förklaring öfwer emotstående Anmärkningar. 
 
6. Orsaken hwarföre den så kallade Fiskar Skatt icke är j 
Räckenskaperna Debiterad, sedan 1709 är denne som witterligit är, att 
emillan Swerje och Dannemarck ifrån den tjden och allt intill 1720 
warit ofrid, hwar igenom Skiärgårdsboena som äro enroullerade måste 
straxt gå i Kongl: Maij:ts tiänst och öfwergifwa både huus och hem och 
således intet Fiskerje fådt idkat, förän Gud gaf oss frid, sedan hafwa 
de begynt att förskaffa sig några få Skutor och Båtar och för de samma 
satt sig i giälld och skull öfwer öronen, ehuruwähl de ändå hafft och 
hafwa frjhet att hugga nödigt werke på Crono Skogar i 4 års tjd effter 
Kongl: Maij:ts nådige Förordning d: 17 Martij 1724, på dett de så 
mycket bättre måtte sig föra, hwar före och i anseende till allt 
sådant, de eij kunnat härtills till någon sådan afgifft taxeras, utan 
för tillkommande åhr 1727, så framt man får lefwa med frjd. 
 
Peter Tillroth / E: Fagerdahl 
 
 
Littera B till föregående brev. 
 
Transumpt af Landz Contoiretz uthfärdade observationer Dat: d: 8 
augustij 1728 öfwer 1727 Åhrs ifrån Oroust och Tiörns Fögderje inkomne 
Räckenskaper. 
 
3§ Beträffande fiskare skatten som utj anmärkningen af d: 17 augustj 
1726 wid detta Fögderjes 1725 åhrs Räckenskaper och 6§ är omnembd, så 
ehuru wähl i Förklaringen deröfwer är utfäst, att samma skatt, skulle 
för åhr 1727 blifwa observerat likwist finner iag sådant icke ännu 
wara skiedt, och som en sljkan efftersättenhet torde meritera answar 
att Kongl: Maij:t ocg Cronan dermedelst sedan åhr 1709 bem: te inkomst 
eij till godo niutit, hwarföre och innan något härmed kan ågiöras, Jag 
först åstundar Befallningzmannens och Häradz skrifwarens uthförl: 
Förklaring häröfwer. 
 
A: Mallmer 
 
Ödmiuk Förklaring Emot förestående observationer å Orust och Tiörens 
Räckningar pro 1727. 
 
3. Angående Feskareskatten som utj anmärckningen af d: 17 aug: 1726 
wed detta Fögderjes 1725 åhrs Räckningar skall wara observerat, och 
hwarföre intet een sådan Fiskare Skatt för åhr 1727 blefwen i 
acktagen, så swaras derå således, 
 
till det första har man ingen ordros hafft, 
 
2:dra Alldrig Hr Häradz höfdingen in loco derom warit tillskrefwen och 
befallt bewista een sådan Fiskeskattläggning, till med har man, 
 
3:o mycke Reflecterat på Kungl: Maijt:ts allernådigste fiskarne 
förundte frijhet A:o 1724, förutan jämbwähl, 
 
4:o Högl: Kongl: Riksens ständers uthlåtande på senaste Rjksdag, som 
hoos fölljande Memorial uthwjsar, och 
 
5:o är ännu sedan Krigit slöt icke Skiärgården kommen i stånd, och 
tilltroendes alldrig kommer; Ty förledit åhr mistes 3:ne fartyg med 
redskap man och alt, äfwen nu i åhr, endehl af de fattige Fiskare mist 
all Redskap, een dehl hallfparten een dehl mindre, dock ingen utan 
skada unsluppit, på 
 
6:o äro de nu förtjden så skattlagde att de eij mera tohla, såsom med 
Mantahls penning: Mat:, Contrbutioner, Löhn och Betalningz afgifft, 
Landzhiällp och Stockholms Slåtzbyggningzhiälp, förutan mycke mera 
utgiffter de äga, som man icke så egentel: kan beskrjfwa, dock 
hemställes allt uti höga Öfwerhetens nådiga behag 
 
Peter Tillroth / E: Fagerdahl 
 
 
Törnes memorial angående skärgårdsskatten i kammarkollegiets 2 
provinskontor årshandlingar för år 1732 . 
 
Ödmiukt Memorial angående Skiärgårds - eller - Strand-sittare Skatten 
uti Göteborgs och Bohuus lähn. 
 
Det har Hr General Major och Landshöfdingen Ribbing igenienom 
Skrifwelse af d: 10 November förledet Åhr, gifwit Kongl: Colleg:m 
tillkiänna, huru som Lands Cammereraren Carl Åhman, medelst ett hos Hr 
General Major och Landshöfdingen ingifwit Memorial tillkiänna gifwit, 
at han kiommit utj ehrfarenhet, wid det tillfället at han igenomsedt, 
de wid Lands Contoiret därstädes befinteliga Handlingar och 
Räkenskaper, 
at det skall wara af Crono Betiänterne uppburin och i Special 
Räkningarne debiterad en Räntta under Nambn af Skiärgårds eller 
Strandsittiare Skatt, alt in till och med Åhr 1709, af Öijarne utj 
Oroust och Tiörns fögderie effter hållen taxering, hwilken Skatt sig 
det ena Åhret mehr och det andra Åhret mindre bestigit, men ifrån och 
med Åhr 1710 har en sådan Ränta blifwit aldehles förbjgången, samt 
Kongl: Maij:t och Cronan icke beräknadt, ehuruwähl ingen förordning 
uppwisas kan, som berörde Öijebönder derifrån befrijar; 


Altså ehuruwähl frambledne Lands Cammereraren Mallmer utj sine öfwer 
Oroust och Tiörns fögderiers Räkenskaper Åhren 1725 och 1727 utfärdade 
observationer, skall giwit påminnelse om denne i så många Åhr utom 
wederbörligit tillstånd utlåtne Räntan, som dhe Åhren den beräknadt 
wardt, skall bestigit sig till öfwer 100:de dahl:r Silfwermynt om 
Åhret, 
och dhe af Crono Betiänterne utj dheras öfwer förberörde observationer 
ingifne förklaringar, hwilka Hr General Major och Landshöfdingen 
bijfogar under Litt A, och B, andragne skiähl och orsaker, så mycket 
mindre kunna vara ogrundade, som det allmänt kunnigt wara skall, och 
Herr Landshöfdingen sedan dess anträde till Beställningen sielf 
ärfarit, 
 
at Fiskerierne nu förtijden äro utj så slät tillstånd, att dhe som 
dhem idka, sigh deraf skall förwärfwa föga mehr än som behöfwes till 
dheras föda. J anseende hwartill Hr Landshöfdingen för sin dehl håller 
före, att till Fiskeriernas upphielpande och dheras uppmuntring, som 
sigh beflita att bringa dem utj fullkomlighet, snarare någon lindring 
och förmåhn borde wederfaras, än betunga dem med Skatter och uthlagor, 
och har Hr General Majoren och Landshöfdingen lijkwähl welat gifwa 
Kongl: Colleg:m sådant wid handen, med hemställande, eij allenast huru 
wida wederbörande Crono Betiänter och Prästen som enligt Litt: C 
styrckt och gifwit dhe förra anledning, at utesluta denne Räntan, utan 
att sig derutinnan först hos Hr Landshöfdingen förfråga, skohla lemnas 
otiltalta för dhe förra Åhren, som offta bemelte Ränta icke blifwit 
beräknadt utan och, om icke ofwanbenämbde Öijebönder i anseende till 
hwad föruth anfört är, hädan effter för denne Räntans uthgiörande böra 
wara frije. 
 
Öfwer denne Skiärgård eller Strandsittiare Skattens utslutande och 
förbjgående utj Cronones Räkenskaper sedan åhr 1709 hafwer afledne 
Lands Cammereraren Mallmer författadt observationer wid 1725 och 1727 
åhrs, ifrån Oroust och Tiörns Fögderier inkomna Räkenskaper, samt 
däröfwer infordrat Crono Befallningzmannen och Härads Skrifwarens 
förklaringh. 
 
Utj hwilken förklaringh, Crono Befallningzmannen Fagerdahl under Litt 
A och B: förklarar orsaken dertill bestå derutj at mellan Swerige och 
Dannemark ifrån den tijden och alt intill 1720 warit ofrijd så att 
derigienom Skiärgårdsboerne som äro enroullerade, måst straxt gå i 
Kongl: Maij:ts tienst och öfwergifwa både hus och hem, och således 
intet fiske fått idka, för än frijd blifwit, då dhe sedan skohle hafwa 
begynt, att skaffa sig någre få Skutor och Båtar samt för dhe samma 
satt sig i giäld och skuld: 
 
Och ehuruwähl dhe skole hafwa hafft frihet at hugga nödigt wirke på 
Cronones skogar i 4 Åhrs tijd, effter Kongl: Maij:ts nådige förordning 
d: 17 Martij 1724, på det de så mycket bättre måtte komma sig före, 
hwarföre och i anseende till alt sådant, de eij förr kunnat för någon 
sådan afgifft taxeras utan har man förmodat at sådant Åhr 1727, skulle 
kunna låta sigh giöra; 


Dock har sådant icke heller det Åhret kunnat blifwa effterkommit, 
effter man inga ordres därtill skall hafwa hafft, och Häradshöfdingen 
i loco derom icke warit tillskrifwit, och honom befalt bewista en 
sådan Fiske Skattläggningh, dess utom och, skall man mycket hafwa 
reflecterat på Kungl: Maij:ts nådige Fiskarne förunte frijhet A:o 
1724, förutan det har i anledningh af Ricksens Ständers uthlåtande wid 
1727 Åhrs Riksdagh som hosfogade Kyrkioherden Bundis Memorial Litt D. 
widare utwisar, härmed blifwit innehållit och sedan Kriget slötz, 
skall eij heller skiärgården wara kommen i stånd och tilltroendes 
alldrig komma lärer; 
 
Ty A:o 1727 skohle där 3:ne Fartygh med Redskap man och alt, hafwa 
blifwit förlorade samt A:o 1728 en dehl af de fattige fiskare mist all 
Redskap en dehl halfparten och en dehl mindre, så att man tyckt, det 
de då förtijden så skattlaggde warit, att dhe eij mehra kunnat tåhla, 
såsom med Mantahls penningar, Mantahls Contributioner Löhn och 
Betahlningz afgifft, Landshielp och Stockholms Slottz Byggningzhielp 
förutom annat mycket mehr. 
 
Nu ehuruwähl af denna Crono Befallningzmannens giorda förklaringh läre 
kunna slutas, att för ofreden och krigets skull, Strandsittiarne icke 
hafwa kunnat idka dheras nähring och bruka någott Fiskerie j Siön, 
jämbwähl icke häller på några Åhr effter kriget sedan freden slötz, så 
snart komma sigh före och förwärfwa sigh Fiske Redskap och Fartygh; 
 
Men så hade dock först Hr Landshöfdingen om alt detta lagligen bordt 
ransaka låta, huru wida utj alt här medh sigh således har förhållit, 
hwarföre man och icke häller sigh något ännu lärer kunna uthlåta till 
Hr Landshöfdingens frågan, om Cronobetienterne skohle blifwa 
tilltahlte för det dhe uteslutitt denne renttan, hälst och Hr 
Landshöfdingen siälf berättar, att dhe af berörde Cronobetienterne utj 
Förklaring andragne skiähl och orsaker, icke kunna wara ogrundade; 
 
För det öfrige huru wida Strandsittiarne effter Hr Landshöfdingens 
meningh hädaeffter frambgient böra wara befrijade för merbemelte 
Rentas uthgiörande, hwilcken dhe förrige Åhren förr A:o 1709 befinnes 
åhrligen sigh hafwa bestigit långt öfwer 100 d:r Silwer-mynt, så synes 
dertill icke kunna styrkias, utan böra dhe undergå hwad som altijdh 
för detta dhem waritt wahnligit, och icke allenast annorstädes utj 
Bohus Lähn äfwen brukeligit är, utan jämbwähl utj flera andra 
Landsohrter. 
Stockholm d. 9 Februarj A:o 1732 
L: Törne 
 
Pro Memoria 
Utj 1659 Åhrs Giöteborgs och Bohus Lähns Lands Bok, som är den älsta 
för Lähnet, så wähl som utj 1662, 1690, 1695 och 1709 Åhrens dito 
Böcker, finnes fuller Stransittiare, Husmäns och Backsittiare Skatten 
el:r Contributionen uptagen och Debiterad; Men förmäles intet effter 
hwad förordning eller Bref berörde Contributioner utgå. 


______________________________________________________________________


FRIKÖPANDET AV GULLHOLMEN

Svenska staten ägde på 1600-talet stora jordegendomar. Dessa såldes i 
allmänhet inte ut till privata personer annat än till vissa förtjänta 
adelspersoner. I början av 1700-talet började dock en stor 
utförsäljning för att kunna finansiera Karl XII:s arme. 
Det som såldes först var små gårdar och utjordar där kronan endast var 
delägare. På Orust berördes kronans fiskelägen på ett tidigt stadium. 
Redan år 1710 såldes Vallerön till amiral Strömstjärna och 1722 
försökte han friköpa Käringön. Vid samma tillfälle försökte fiskarna 
på Gullholmen och Mollösund köpa resp. fiskeläge från kronan. Samtliga 
dessa försök misslyckades dock vilket framgår av följande dokument. 
 
Några lotsar och fiskare på Käringön fick år 1747 köpa Vallerön av 
Strömstjärnas änka och samma år fick Gullholmens fiskare köpa Lilla 
Härmanö från kronan. Det var dålig ordning på Kammarkollegiet som 
skötte försäljningen av kronans mark. Därför såldes Gullholmen, 
Käringön och Mollösund till flera personer samtidigt! 
När Lilla Härmanö såldes 1747 ingick inte Gullholmen, utan denna 
skulle vara osåld för fisket bästa. Trots detta beviljade Kungl. Maj:t 
försäljning av Gullholmen år 1764 till en saltsjuderiidkare. Som 
framgår av efterföljande dokument fullföljdes dock aldrig detta köp. 
Förhållandena på Käringön och Mollösund var likartade. 
Olof Hasslöf har i boken "Svenska Västkustfiskarna" behandlat försöken 
till friköpning av fiskelägen på sidan 508 och framåt. 
Följande sammanställning visar tidpunkterna för försöken att friköpa 
Gullholmen och Lilla Härmanö: 
 
13.1.1722 Landshövding Nils Posse beordrar värdering av Gullholmen 
och Lilla Härmanö för försäljning till strandsittarna. 
13.2.1722 Tingsrätten fastställer värdet på Gullholmen och Lilla 
Härmanö till 45 daler silvermynt. 
30.6.1722 Lantränteriet i Göteborg kvitterar köpeskillingen, 45 daler 
smt. 
11.1.1723 Landshövding Posse överlämnar ärendet till Kammarkollegiet 
utan erinran och påpekar samtidigt att Gullholmen ej är upptaget till 
någon jordeboksskatt. 
12.2.1723 Föredragning i Kammarkollegiet. 
18.2.1724 Memorial upprättat i Kk i vilket föreslås att fiskeläget 
Gullholmen, som inte är skattelagt i kronans jordeböcker, först skall 
taxeras till en årlig jordeboksskatt och därefter åter värderas, 
eftersom den första värderingen var gjord på olaga tid på året. 
2.12.1725 Förslaget antags och ärendet återremitteras till landshövd. 
Gyllenkrook för verkställande. 
29.1.1726 Landshövdingen beordrar ny värdering efter skattläggning. 
18.7.1726 Ny värdering. Lilla Härmanö värderas till 27 daler och 
Gullholmen till 18 daler, summa 45 daler som tidigare. 
27.7.1726 Landshövding Gyllenkrok besvarar remissen. 
1.8.1726 Föredragning i Kammarkollegiet. 
31.5.1728 Nytt memorial, som avstyrker friköp med motiveringen att en 
privatisering av hamnen skulle vara till nackdel för fisket och 
hänvisar till att Käringön fått avslag den 17.5.1728. 
3.6.1728 Beslut att Gullholmen ej skall säljas. Landshövdingen 
beordras skattlägga Lilla Härmanö (som är kronoegendom men tidigare 
skattat tillsammans med hemmanet Stora Härmanö) separat samt att 
återbetala den erlagda köpeskillingen. 
10.11.1741 Landshövding Christopher Stobee beordrar värdering av 
norra delen av Härmanö, senare kallad Lilla Härmanö, som Gullholmens 
strandsittare vill köpa. 
2.6.1742 Syn och värdering företages. 
3.6.1742 Tingsrätten fastställer värdet av Lilla Härmanö till 31 dr 8 
öre. 
18.11.1742 Köpeskillingen inbetalas till lantränteriet och 
landshövding Stobee överlämnar ärendet till kammarkollegiet. 
11.12.1747 Köpebrev å Lilla Härmanö utfärdas för 20 namngivna 
strandsittare. 
26.6.1764 En överste Schecta erhåller Kungl. Maj:t tillstånd att 
uppsätta saltsjuderi på Gullholmen och Mollösund och likaså att få 
köpa dessa fiskelägen av kronan. 
11.7.1765 Ortsbefolkningen protesterar mot köpet genom riksdagsmannen 
Lars Torbjörnsson. Kammarkollegiets utredning visar att Schectas köp 
ej kan fullföljas eftersom Mollösund redan sålts och Gullholmen bör 
förbli osåld för fiskets bästa. 
10.4.1766 Överste Schecta begär att få köpa Hällesön och Långön i 
Skee socken som kompensation för att han inte fick köpa Gullholmen och 
Mollösund. Kammarkollegiet finner återigen att berörda öar redan är 
sålda och konstaterar att jordeböckerna inte är uppdaterade. 
16.2.1781 Tvist om lotsarnas rättigheter till Risholmen. 
8.9 1788 Storskiftet av Lilla Härmanö påbörjas, men måste avbrytas på 
grund av en tvist mellan ägarna till Stora och Lilla Härmanö. Skiftes-
förrättningen återupptas först år 1813. 
18.4.1789 Häradsrätten avgör tvisten som gäller "huruvida förra 
kronojorden låg i samfällighet med skattehemmanet Härmanö eller var 
därifrån avskild med egenskap av självständigt ursprungligt 
skifteslag". 
Rätten fastslår det senare förhållandet. 
23.9.1814 Storskiftet fastställs av häradsrätten. 
22.3.1870 Markägarna på Lilla Härmanö begär i skrivelse till 
landshövdingen att Gullholmen skall förklaras ingå i köpet av Lilla 
Härmanö år 1747 och alltså vara sökandenas egendom. 
11.5.1870 Framställningen avslås. Överklagningar till Kammarkollegiet 
och Kungl. Maj:t avslås även, den 28.11.1870 resp. 26.7.1871. 
19.8.1941 Vid sammanträde för gränsbestämning föranlett av hamnbygget 
bestrider ett par markägare på Lilla Härmanö, Kronans äganderätt till 
Gullholmen, vilket föranleder att förrättningen måste avbrytas och 
äganderättstvisten hänskjutas till häradsrätten. 
24.9.1942 Orust och Tjörns domsagas ägodelningsrätt förklarar Kungl. 
Maj:t och Kronan vara rätt ägare till Gullholmen. 
 
Brev från Landshövding Posse till Kammarkollegiet rörande friköpandet 
från kronan av Gullholmen år 1723. Brevet förvaras i andra 
provinskontorets skatteköps-handlingar för Göteborg och Bohuslän år 
1728. 
 
Högwällborne Herr Grefwe Kongl. Maij:tts- och Rijkzråd sampt 
Preaesident Så och 
Hög- och Wällborne Herrar Cammar Råder 
 
Såsom de strandsittiare och åboer, hwilka uti hosgående tingzrättens 
werdering L: A nembdes, lijkmätigt landtränterje qvittencet L: B 
clarerat kiöpeskillingen 45 daler sillfwermynt för fiskeläget utj 
Oroust Härad Morland sochn Gullholmen med muhlebetet på Hermandöö 
Norre Dehlen 
för den skull som detta fiskeläge efter jordeboken är purt crono och 
utan jordebokzränta eller jndelning 
som och att landscontoiret till Kongl. M:ttz tienst wid detta 
skattekiöp eij något har att påminna, 
har iag eij underlåta bort ofwann:d werdering och qvittence in 
original härmed ödmiukel:n öfwersända 
 
förblifwandes 
 
Eders Exellences och Högl: Kongl. Cammar Collegijs 
ödmiuka och hörsammaste tienare 
Götheborg d. 11 jan: 1723 
Nils Posse /  Hind. Scharp 
 
 
Littera A, utdrag ur tingsprotokollet för Orust härad den 13 februari 
1722. 
 
I anledning af Högwällborne Hr Baron och Landz-höfdingens Resolution 
d. 13 Januatij sidsl: företogs att wärdera till Skatterättz lösen 
Fiskeläget Gullholmen Crono med Mullebetet som består af norre delen 
utj Hermandöö 1/4 Hemman, 
bestående Gullholmen af en Holme allenast en Steenklippa, hwar på 
någre Strandsittiare som fölljer 
Arfwid Ericsson, Nils Christensson, Håkan Olsson, Nils Olsson, Nils 
Olsson Tiörbo, Swän Bartolfsson, Erland Nillson, Påfwel Larsson, Nils 
Andersson, Anders Peersson, Anders Andersson, Anders Andersson 
Mölnare, Oluf Sörensson, Kiäll Nillsson, Anders Olsson, Rassmus 
Rassmusson, Nils Pållsson, Peer Pållsson, Anders Börgiesson 
hafwa sine små huus och upodlat någre små Kåhlgårdar genom fylning 
Emilan Klipporne 
hwilka strandsittiare utj öpna siön med stort besvär idka sitt fiske. 
 
Mulebetet på Hermandöö norre delen, hwarföre Strandsittarne till 
Cronan åhrl: betalar 1 dr 16 öre tredie åhrs taga, kan gifwa högst 12 
lass Höö och öfwer Sommaren beta 8 Koor, men icke den ringaste annan 
lägenheet. 
 
I afseende hwar till så Gullholmen som Mulebetet på Hermandöö 
wärderades till 45 dr smt Skatterätts lösen. Hwar till hwar och en som 
nu der Koo äger proportionaliteter sine penningar ährlägga till 
Skattekiöpet.
 
Lit. B, landskontorets kvittens på inbetald köpesumma. 
 
Uthi Götheborg och Bohuus Läns landtränterije, är skatterättigheetz 
lösen för fiskeläget Gullhålmen beläget på Oroust, Wästre Häradt, och 
Morlanda Sochen, af wederbörande åboer lefwereradt efter tingzrättens 
wärdering af d. 13:de februarii jnnewarande åhr fyratjo femb dahler 
sillfwermynt i Götheborg d. 30:de juni, anno 1722. 
 
B Steefens 
 
Annoterat i landzcontoiret 
Hind: Scharp 
 
 
Kammarkollegiets memorial år 1724, i andra provinskontorets 
skatteköpshandlingar år 1728, angående försäljningen av Gullholmen. 
Föredragit den 
2 december 1725. 
 
Ödhmiukt memorial angående skatterättigheetz försäljande på 
efterskrefne lägenheet uti Giöteborg och Bohus lähn, Oroust westre 
Härad och Morlanda Sochn. 
 
Gullholmen ett fiskeläger, medh mulebetet som består uti norre deelen 
af Hermansöö. 
 
Cronan behållen. 
 
Efter h:r landzhöfdingen Posses remiss af d: 13 janu. 1722 är 
föreskrefwne fiskeläger, d. 13 febr. samma åhr till skattekiöp 
wärderat för 45 daler sillfwermt. hwilken summa 19 st: åboer eller 
strandsittiare betalt d. 30 junii 1722 uti plåtar emot räntemestaren 
B. Steffens quittens, som hafwa där sine små huus och där upodlat 
någre små kåhltäppor ginnom fyllning emellan klipporna, hwilka 
strandsittiare uti öpne siönn medh stoort beswär, skola idka sitt 
fiske. 
Muhlebetet på Hermansöö norre deel hwarföre strandsitiarne skola till 
cronan åhrl: betahla 1 daler 16 öre smt uti tredie åhrs taga, kan 
gifwa högst 12 lass höö, och bete för 8 st koor, och skall inge flere 
lägenheter wara til detta fiskeläger. Hwarwid h:r landzhöfdingen Posse 
berättar uti dess breef af d. 11 janu 1723 att fiskelägret är utan 
jordebookzränta el. indehlning, och att landzcontoiret til Kongl. 
Maij:tz tienst wid dhetta skattekiöp haar intet att påminna. 
Detta fiskeläger finnes intet medh någon skattlagd ränta i Kongl: 
Maij:tz och cronones jordeböcker införd, och synes således intet kunna 
till skatte försällias, förränn dhet efter wederbörlig laglig 
skattlägning blijr till åhrl: ränta taxerat, Hwarefter 
skattekiöpzwärderingen bör i laga tijdh förrättas till hwilken ända 
dhenna i olaga tijdh förrättade wärdering, synes böra till ortten 
åhtersändas, som altt Eeders Exell:z och Kongl: Collegij ompröfwande, 
ödhmiukel: underställes. 
 
Stockh: d. 18 Febr 1724 
Joh Hadelin 
 
Approbat: och afgåår i föllie af detta memorial till hr landzhöfding 
Gyllenkrook.
' 
Landshövding Gyllenkrooks yttrande till kammarkollegiet rörande 
friköpandet av Gullholmen år 1726. 
 
Högwällborne Herr Baron och Praesident 
Så och Wällborne Herrar Cammar-Råder. 
Den skattewärdering som d. 13 februarij 1722 warit hållen uppå 
fiskeläget Gullholmen meed muhlebetet som består utj norredehlen af 
Hermandö utj Götheborg och Bohus lähn Oroust Wästre Härad beläget, 
hwilcken frambl:ne h:r landzhöfdingen Posse under skrifwelse tillika 
med landtränterjetz qvittence på köpeskillingen d. 11 januarij 1723 
till högl. kongl. cammar collegium insändt, har högwälborne h:r baron 
och praesidenten af högl: kongl: cammar collegium jembte bref af d. 2 
december sidstl:ne behagat återsända med begiäran iag wille låta detta 
fiskeläge som i olaga tijd på åhret skall wara wärderat, och dessutan 
eij till någon jordebokzränta finnes taxerat, till en wiss 
jordebokzränta taxera och sedan derefter till skatte wärdera. 
Jag har till hörsamst följe deraf wederbörande anbefalt en ny 
wärdering uppå bem:te fiskeläge förrätta sedan det föruth blifwit 
behörligen skattlagt till en wiss jordebokzränta, hwilcken wärdering 
sub Lit: C tillika med den förra så wehl som qvittencet på 
köpeskillingen högwälborne h:r baron och praesidenten af högl. kongl. 
cammar collegium här bredwid hörsamst tillhanda sändes. 
Hwad skattläggningen af sielfwa fiskelägret angår, så emedan alla 
dylijke fiskelägen här i Bohus lähn i stället för jordebokzränta åhrl: 
taxeras efter mantalen i propotion af hwar och eens idkande fiskerje 
till en wiss afgift som kallas strandsittiareskatten, hwilcken efter 
wederbörlige af tingzrätten verifierade längder i rächenskaperne 
uptages och beräcknas, så har man emoth förra wanligheten ingen 
ständig ränta detta fiskeläget kunnat påföra, eftersom det allenast 
består af en bergklippa i hafwet, hwarpå strandsittiarne sig snart 
föröka och snart aftaga, och nähringen det ena åhret ansenl:n 
differerar emoth det andra, hwilcket dock högwälborne h:r baron och 
praesidentens och högl. kongl. cammarcollegijs gunstlige gådtfinnande 
hörsamst hembställes, städse förblifwandes, 
Högwälborne H:r Baron och Praesidentens och Högl. Kongl. Cammar 
Collegii hörsamste tienare 
Götheborg d. 27 Juli 1726  
Axel Gyllenkrok/ A Mallmer 
 
Lit. C, värderingen av Gullholmen och Lilla Härmanö. 
 
Anno 1726 d. 18 julii efter högwällborne hr generalleutnant 
landzhöfding och öfwercommendantens höggunstige requistion och 
befallning, genom bref af d. 29 januarii sidstledne, i föllje af högl: 
kongl: cammarcollegii skrifwelse af d. 2 december 1725, infunno sig 
undertecknade vice häradzhöfdinge och häradzskrifware på fiskeläget 
Gullholmen beläget under Oroust Wästre Härad och Morlanda sockn, att 
öfwer bem:te fiskeläge anställa en wederbörlig och laga undersökning 
på hwad sätt det samma till åhrl: ränta kan taxeras och beläggas med, 
jämbwäll och skattewärderingen derefter behörligen för-rätta, men 
cronobefallningsmannen hr Petter Tillroth lätt föregifwa dess förfall 
af siuklighet, närwarandes häradetz enskylte nämbdemän, Jacob Ohlsson 
i Hästekälla, Jon Swänsson i Röd, Swän Claesson i Langeby, Ingebräckt 
Christophersson i Skörbo, Per Andersson i Buhråhs och Anders Persson i 
Holm. 


Efter wederbörl: inkallelse instälte sig jämbwäll åborna på detta 
fiskeläge som de nu befinnas till antalet Paul Larsson, Nills Ohlsson 
Tiörbo, Håkan Ohlsson, Erick Simonsson, Rassmus Rassmusson, Swän 
Bertellsson, Nils Ohlsson, Anders Andersson Mölnare, Kiättel Nilsson, 
Anders Persson, Nils Bengtsson, Erland Nilsson, Oluf Mörk, Oluf 
Sörensson, Esbiörn Esbiörnsson, Nills Paulsson, Anders Ohlsson och 
Anders Börgesson, jämbwäll kom tillstädes åbon på Stora Hermanöö 
Johannes Hansson, utj hwilkens närwaro till föllje af förordningen den 
19 sept: 1723 undersöktes 
1:mo Huru med detta fiskeläge är beskaffat till belägenheten då det 
befanns att siälfwa fiskelägetz huus äro belägne på en cronoholme 
Gullholmen benämbd. 
2:do Huruwida den norra delen af Hermanöö, hwilken desse 
strandsittiare innehafwa, är skattlagd eller eij: då Johannes Hansson 
på Hermanöö uppwiste en tingzrättzdomb af d. 12 october 1629, hwarutj 
dömmes att strandsittiarne på Gullholmen som hade norre parten af Her-
manöö i städe och fäste skulle påtaga sig att af Hermanö skatt utgifwa 
och betala åhrl: en tunna skattemalt som räcknas till 3 daler, härhoos 
wijsade och häradzskrifwaren 1697 åhrs jordebook, hwarest i 
annotationen förmäles att cronan äger norre parten af denna öö som 
brukas af Gullholmens strandsittiare och gifwa cronan deraf 3:ie åhrs 
taga åhrl: 1 daler 16 öre smt som giör tillsammans i skatt 4 daler 16 
öre smt hwilka 4 daler 16 öre smt desse Gullholmens åboer för norre 
delen af Hermanö tilljka med åboen på siälfwa gården, den öfrige delen 
af skatten, betala till rusthållet Elfwerseröd i Fräkne härad, till 
hwilket de med sin skatt äro anslagne. 
3:o Husen på detta fiskeläge, en dehl tämmeligen wäll bygde och en 
dehl bristfällige, som strandsittiarne efter handen ombyggia och 
reparera. Detta fiskeläge är beläget 4 mihl ifrån Marstrand och äfwen 
så från Uddevalla, som äro ägta kiöpstäder. 
5:o (!) På siälfwa Gullholmen är ingen åker eller äng utan 
stransittiarne allenast fylt med jord och giödsell emillan klipporne 
till små kåhltäppor, som ändå nästan till ingen eller liten hiälp äro. 
6:o På Hermanö norre delen hafwa desse strandsittiare 1:o äng som är 
säggwall emillan klipporne till 12 lass höö i medelmåttig åhrswäxt som 
kiöres efter ortens sedwana på jordsläde med 2:ne hästar, 2:o hafwa de 
muhlebete på samma öö som i medelmåttige åhr kan föda 12 kor till dess 
ängen blijr bärgiad, och kiöpa starndsittiarne sig eljest höö för 
deras creatur som de hafwa öfwer winteren ifrån landet på Oroust och 
Bokenäs. 
8:o (!) Fiskiet som är desse strandsittiares endaste näring idka de i 
Wästersiön, derest de med 2:ne skutor och några koljebackebåtar fiskia 
långor, råckor, torsk, koljor och dylijk fisk. Eljest är wid detta 
fiskeläget, hwarken på Gullholmen eller norre delen af Hermanöö, inga 
flere lägenheter med trä- eller humblegård, skog, qwarn eller den 
ringaste appertinance i någon måtto, hwarföre, och alldenstund intet 
fiskeläge är till någon jordebokzränta skattlagt, här på orten, utan 
är brukeligt att taxera fiskiare efter som de fiskia till, fast de 
samma skatt, sedan sidsta kriget begyntes, sluppet i anseende dertill 
att de i ofridzåhren intet fiskie kunnat bruka, utan mästadelen warit 
och äro enroulleringz-båtzmän, och de derefter warit utharmade och 
således ännu ingen skatt kunnat påskrifwas, 
och den äng samt muhlebete som desse Gullholmens strandsittiare nyttia 
är med siälfwa gården Hermanöö skattlagd, som befinnes både af åfwan 
alligerade domb och 1697 åhrs jordebook, samt det förra wärdiet på 
detta fiskeläget och dess underbrukade mulebete och äng öfwerstiger 6 
åhrs räntan; 
Fördenskull kunde wärderingzmännen nu eij högre till skattelösen detta 
fiskeläge Gullholmen wärdera än tillförne för 45 daler smt högst och 
således för ängen och mulebetet på Hermanöö norre delen efter 6 åhrs 
ränta till 27 daler smt och siälfwa steenmahlen Gullholmen, som är 
liten och trång, hwarpå husen stå till 18 daler smt, som dock höglofl: 
kongl: cammarcollegii och högwällborne hr generallieutnant 
landzhöfding och öfwercommendantens höggunstige godtfinnande 
underställes, och detta till bewijs för strandsittiarne till 
skattebrefz ährhållande meddelas. Actum ut Supra 
På egne och stembans wägnar 
Swen J: Wahlborg  /  Eric Fagerdahl 
 
Kammarkollegiets memorial år 1728, angående försäljningen av 
Gullholmen. Föredraget d. 3 juni 1728. 
 
Continuation af föregående i Kongl: Collegio insinuerade Memorial d. 
2:re dec: 1725: angående Skattekiöpet på efterskrefwit Fiskeläger uti 
Giötheborgz och Bohus Lähn, Oroustz Wästre Härad, Morlandas Sochn. 
 
Gullholmen ett fiskeläger, med muhlebetet, som består uti norra dehlen 
af Herrmansöö Cronan behållen. 
Emedan som dhetta fiskeläger, intet finns medh någon skattelagd Ränta 
J Cronones Jordeböcker, så haar Kongl: Collegium d: 2 Dec:r 1725 
gienom Skrifwelse till Ortten, begiärt dhet skulle dhetta fiskeläger, 
som i olaga tid blifwit wärderat till Skattelösen, först till wiss 
Ränta skattläggas, och sedan wärderas, till hwilken ända dhen i olaga 
tid, förrättade Skattekiöpzwärderingen, blef tillbaka sänd. 
Här öfwer har H:r General Lieut:n Landzhöfdingen och Öfwer 
Commendanten Gyllenkrook med een Skrifwelse af d: 27 Julij 1726 insänt 
een ransakning som öfwer fiskelägret blifwit förrättad d: 18 ejusdem, 
uti vice Häradzhöf:n Swen Hwalborgs, Härads Skrifwarens Erick 
Fagerdahls sampt Nämbdens närwaro, 
hwarwidh Häradzfogden Tillroot för opassligheet skull icke waret 
tillstädes, icke heller Landt Mätaren; widh dhenna ransaakning hafwa 
dhe 19 st: åboer som i ransaakningen upräcknas warit tillstädes, hwar 
wid och åboen på Stora Hermansöö Johannes Hanss: sig infunnit och 
förmähler ransakningen. 
1:o Dhet Fiskelägretz Huus, äro belägne på een Cronoholmme Gullholmen 
kallad. 
2:o Den gamle Domb af d: 12 Octob: 1629 som Åboen på Store Hermansöö 
upwijsat skall wara af dhet innehåll, dhet Strandsittarne skulle 
påtaga sigh at uthgifwa åhrl:n enn Tunna Skattemalt, som skulle 
uthräcknas till 3 D. för norre deelen af Hermansöö, hwar widh Häradz 
Skrifwaren upwijste 1697 åhrs Jordebook uti hwilket är annoterat där 
skattehemmanet Stora Hermansöö inskrif-wes, at Cronan äger norre 
partten af Herrmansöö, som brukas af Gullholmens Strandsittare, och 
gifwa Cronan där af 3:die åhrs Taga åhrl:n 1 daler 16 öre, som med 
ofwan b:e 3 daler giör tilsammans i Skatt 4 daler 16 öre hwilken Ränta 
betahlas till Rusthållet Elfwerserud i Fräkne härad, jämpte Räntan af 
Skattehemmanet Her-mansö, och at Strandsittarne hafwa Eng på Hermansöö 
till 12 Lass Höö och Muhlebete för 12 Koor till däss Eng-en blijr 
bärgad, medh mehra ransaakningen innehåller. 
Och efter som intet Fiskeläger är till någen Jordebookz Ränta på den 
Ortten skattlagdt, utan Fiskaren skattläggas som dhe fiska till, fast 
dhe sluppet taxeringen sedan sidsta Kriget, af dhe Skiähl som 
ransakningen innehåller, och den Engen med Muhlebete som dhe niuta på 
Herrmansöö, skall wara medh sielfwa Skattehemmanet skattlagdt, efter 
dhen gamla Domb d: 12 Octob:r 1629, så wäll som 1697 åhrs Jordebook, 
hwarföre är Skatterätten af Engen och Mulebetet på Härmansö nu som 
tilförne icke högre wärderad änn för 27 daler och Fiskelägret 
Gullholmen hwarpå husen för 19 strandsittiare äro bygde taxerad för 18 
daler som giör tilhopa 45 daler. Här wid har H:r Gen:n och Landzhöfd:n 
sig intet yttrat, som brefwet af d: 27 Julij 1726 uthwijsar. 
(Med annan stil) Såsom Gullholmen är ett publiqt Fiskeläger hwar af så 
månge, emot hambn Ränta, nu och frambledes få sig betiena, så kan dhet 
icke heller mehr änn Fiskelägret Kiäringe Öönn till skatte försällias, 
som Kongl: Colleg:m 17 Maij sistledne resolverat, ty hem-ställes 
ödmiukel: till Kongl: Colleg:m om icke dhetta må H:r Gen: L:n och 
Landzhöf:n beswaras, och breef afgå till Ständernas Contoir, at 
Strandsittarne må sine 45 daler, som dhe d. 30 Junij 1722 uti plåtar 
betalt åhter bekomma. 
 
Elliest som under dhetta Fiskeläger häfdas och brukas een Crono Utjord 
el:r Eng, som kallas Norre Deelen af Herrmansöö och kastar af sig 
åhrl:n 12 Lass Höö, hwilken Räntar allenast Tredie åhrs Taga 1 daler 
16 öre och een Tun:a Malt a 3 daler tilhopa 4 daler 16 öre dhem Åboen 
på Skattehemmanet Stora Hermansöö under bem:te hemmans Ränta skall 
betahla till ett Dragonne Rusthåll, som synes wara så mycket 
Oskieliare, som Herrmansöö är ett purt Skattehemman och A:o 1666 
förmedl: i mantahlet till 3/4. Som löper föruthan Skrifware Ortten 3 
daler åhrl:n och norra partten af öönn är purt Crone efter 
Jordeböckernas annotation, 
hwarföre underställes Ödmiukel: Kongl: Collegij gottfinnande, om icke 
Cronones Andeel i dhenna Öö, böör apart skattläggas och medh sin 
särskilta Ränta i Jordeböckerna införas, däss utan som Skattehemmanet 
Herrmansöö är förmedl: från 1 til 3/4 i mantahlet, A:o 1666 så haar 
dhet ginom förmedlingen förlijsat sin Skatterätt lijkmäktigt 
Resolutionen på Allmogens beswär af åhr 1680 § 19 Kongl: M:ts bref 
till Kl: Colleg:m d. 16 jan. 1695 och 17 Apr. samma åhr så frampt 
åboen icke will betahla alla åhrens förmedlade Räntor, och antaga 
hemmanet igien för full Ränta, emädan dhetta hemman icke är stomb 
eller för Militiens beständigheet skull förmedl:t till 3/4. Som alt 
Kongl: Collegij bepröfwande Ödmiukel: underkastas 
Stockholm d: 31 Maij 1728  /  Joh: Hadelin 
 
Approbat: Emedan Collegium faller betenkligt till Skatte uplåta sådane 
Öar som tiena till fiskeriens ökande, hwarom bref till H:r Landshöfd: 
kom:r att afgå. 
Lijkaledes begiäres af H.r Landzhöfding att låta Skatt-läggia denna 
Engen med Apart ränta och Documenterne derpå Collegio tillhanda sända, 
sampt bref om Kiöpe Skillingens restitution till Ständernas contior 
afgår.
 
Ny värdering av Lilla Härmanö den 2 juni 1742. 
 
Åhr 1742 d: 2 Junij till underdånigst föllje af Kongl. Maij:ts 
allernådigste förordning om cronolägenheters försäljande till skatte, 
samt i hörsammande af generalmajoren landzhöfdingen och 
öfwercommendanten högwälborne herr Lorentz Christopher Stobees 
resolution d: 10 november 1741, infunno sig på norre parten av 
Härmanö, utj ordinarie häradzhöfdingens frånwahro efter höglofl: 
kongl. håffrättens förordnade, underskrefne regementz auditeur och 
serskilt dombhafware, samt cronobefallningsmannen, jemte nämbdemännen 
Jon Olsson i Kiärra och Anders Christensson i Klefwa, att, emedan 
igenom högwälbememlte resolution strandsittiarne på Gullholmen, hwilka 
nyttia norreparten af Härmandö nämbl:n 
Erich Simonsson, Anders Arfwidsson, Christen Halwardsson, Nillss 
Bengtsson, Erland Nilsson, Kiähl Nilsson, Anders Pärsson, Bengt 
Nilsson, Peer Andersson, Oluf Sörensson, Pär Erichsson, Essbiörn 
Essbiörnsson, Jacob Jonsson, Oluf Andersson, Anders Börgesson, Mårten 
Simonsson, och hustruarne Jinger Bengtzdotter, Jnger Andersdotter, 
Gunilla Eriksdotter, samt Kirstin Jönsdotter, 
är tillåtit få till skatte lösa bemelte ööpart, wärdera then samma 
till thess skatterättighetz försäljande, till hwilcken ända synemännen 
thenna lilla dehl af Härmandös ägor och lägenheter i ögna sichte togo, 
befinnandes norreparten af Härmandös wara belägen på öen Oroust Wäster 
härad och Morlanda sochn 3 mihl från Uddewalla och 4 mihl från 
Marstrand, jndelt med ordinarie ränttan 4 dr 18 ./. 12 p: srmt till 
Bohus lähnss dragoner och rusthållet n:o 54 af Fräkne compagniet. 
Bestående thenna öö allenast af äng, som är belägen emillan 
bergzklippor, hwarpå eij mer i medelmåttig årsväxt fås kan, än 10 små 
sommar lass hö, som bäres med bänne, samt muhlbete öfwer sommaren till 
10 st. små kor och 40 st. fåhr. 
Flere härligheter finns här till intet. J anseende till merbemälte 
lilla önss ringa lägenheter, kunde wärderingsmännen intet högre 
wärdera skatte rättighetz lösen på thensamma för strandsittiarne på 
Gullholmen Erick Simonsson, Anders Arfwidsson, Christen Halwardsson, 
Nills Bengtsson, Erland Nillsson, Kiähl Nilsson, Anders Pärsson, Bengt 
Nilsson, Peer Andersson, Oluf Sörensson, Pär Erichsson, Esbiörn 
Essbiörnsson, Jacob Jonsson, Oluf Andersson, Anders Börgesson, Mårten 
Simonsson, och hustruarne Jinger Bengtzdotter, Jnger Andersdotter, 
Gunilla Erichsdotter, samt Kirstin Jönsdotter, än till än till 
trättijo en dahl. 8 öre silf:mt, som är öfwer sex åhrs räntta. Hwilken 
wärdering högwälborne herr general majoren landzhöfdingen och 
öfwercommendantens, samt landzcontoirets höggunstlige och rättwisa 
ompröfwande och approbation under och hemställes. Afskiedad som förr 
berördt är. 
 
På egna och wärderingz männens wägnar, 
Jonas Fägerplan 
På embetetz Wägnar, 
Sim. Åkerström 


Oppå Oroust och Tiörns häraders lagtima ting utj giästgifwaregården 
Swansund d: 3 junij 1742, blef föregående wärdering utj närwarande 
crono betienters samteliga nämbdemäns och tillstädes warande almoges 
närwaro offentiligen uppläsen, tå hwarken wid läns ägors beskrifning 
eller sielfwa wärderingssumman något war at påminna; betygar 
ut supra 
 
På tingz rättens wägnar 
 
Jonas Fägerplan 
 
 
Landshödingens yttrande om ovanstående värdering. 
 
Alldenstund norra parten uti hemmanet Hermandö som allenast består af 
äng och cronojord af ålder warit förunt samt af lotzar och 
strandsittiarne på Gullholmen brukat emot de till hemmanets ränta 
skattat och bidragit enligt föregående wärdering 4 d. 18 ./. 12 pgr, 
der dock jordeboken utsätter 3:die åhrs taga som för 3/4 mant: 
allenast är 1 dr 4 ./. srmt; 
 
så har landzhöfdinge embetet genom resolution af d: 10 nov. 1741 
pröfwat för skiäligt att tillerkiänna dem skattelösen af bem:te norra 
cronan tillhöriga part fram för åbon på sielfwa hemmanet, hwilken och 
sålunda till skatte blifwit wärderad som detta wärderingz instrument 
utwisar, hwarwid man icke finner något wara att påminna sedan 
skatterättigheten öfwer 6 åhrs ränta blifwit utsatt och härtill inga 
andra lägenheter och förmåhner äro än sielfwa ängen: 
 
Ty hafwer landträntemästaren wälbetrodde Erich Strömner att af ber:de 
lotzar och strandsittiare emottaga kiöpeskillingen och den härpå 
quittera, blifwandes i öfrigt detta skattekiöp till höglofl. kongl. 
cammar collegii närmare skärskådande och skattebrefz uthfärdande 
hörsamst understält. 
 
Giötheborg d. 17 novemb: 1742. 
 
Uthi gen: maj: landzhöfd:s och öfwer commendanten Stobees frånwaro 
 
Q. Mentzer / E. Lindgren 
 
 
Lantränteriets kvittens av köpeskillingen. 
 
De i förestående werdering utsatte trettijo en dahl. 8 ./. smt äro i 
landtränteriet lef:de som härmed quitteras. 
 
Giötheborg d. 18 novemb. 1742. 
 
E. Lindgren 
 
E. Strömner
 


Skattebrevet på Lilla Härmanö år 1747. 
 
Kongl. Maj:ts och Sweriges rikes cammarkollegii Wij underskrefne 
praesident med samtelige cammarråd; görom witterligt, at såsom Hans 
Kongl. Maj:t wår allernådigste konung, genom utfärdad förordning af 
den 19. septembris åhr 1723, allernådigst behagat förklara, hwilka 
crono-hemman och lägenheter måge till skatte försäljas och huru där 
med förhålles bör; samt hwad där wid kommer at i akt tagas, såsom ock 
at sielfwa kiöpebrefwen nu som tillförne af kongl. cammar-collegio 
skola utfärdas; altså, til underdånigst följe där af, hafwa Wi welat 
uplåta och försälja, efter som Wi här med och i kraft af detta wårt 
öpna bref, på Hans Kongl. Maj:t wår allernådigste konungs wägnar, 
uplåte och försälje till åborne, lotzarne och strandsittiarne på 
Gullholmen 
Erick Simonsson, Anders Arfwidsson, Christen Halfwardsson, Nills 
Bengtsson, Erland Nilsson, Kiähl Nilsson, Anders Pärsson, Bengt 
Nilsson, Rear Andersson, Olof Sörensson, Pär Ersson, Esbiörn 
Esbiörnsson, Jacob Jönsson, Olof Andersson, Anders Börjesson, Mårten 
Simonsson, och hustrurne Jinger Bengtzdotter, Inger Andersdot:r, 
Gunilla Ericksdot. samt Kirstin Jönsdotter 
efterskrefne lägenhet i Giöth. och Bohus län Oroust wäster härad och 
Morlanda sochn, nembl:n Hermandö skatte 3/4 mtl deraf norre parten som 
består allenast af äng och cronojord, räntar 4 d:r 18 ./. 12 p:r s:mt 
och indelt Bohus läns dragoner til augment på rusthållet n:o 54 af 
Fräkne compagnie. 
 
Under skattemanna börd och rättighet at niuta och behålla för trettio 
en d:r åtta öre silfwermynt dem de, enligt landträntemästaren Eric 
Strömners quittence af d: 18 nov. 1742 richtigt erlagt och betalt. 
 
Afhände fördenskull Hans Kongl. Maj:t samt Sweriges cronor förbemälte 
Hermandö norre part som består af äng och cronojord i Morlanda sochn, 
Wäster härad och Giöth. och Bohus län samt tilägne det samma förenämde 
åboer, lotzar och strandsittiare på Gullholmen, deras hustrur, barn 
och arfwingar så och arfwinge etc. i wåto och torro, närby och 
fierran, intet undantagandes af alt det, som der till lyder, med rätta 
ligga bör, och lagligen tilwinnas kan, at niuta, bruka och behålla 
under skattemanna börd och rättighet til ewärdelig ägo, som lag 
förmår. 
 
Där ock så skulle hända, at de framledes skulle wilja denne skatte 
rättighet försälja, eller på någon annan transportera, så förbehålles 
Hans Kongl. Maj:t och cronan, at de skohla wara skyldige, så wida det 
kan wara utom rätta börd, detta kongl. collegio den först till lösn at 
hembiuda, och så framt den å K:M:ts wägnar skulle inlösas då måge de 
hawa möjlighet densamma till någon annan som de bäst med åsämjas 
kunna, att frånyttra och transportera. 
 
Skulle och förbemälte lägenhet på hwarjehanda sätt gå kiöparen eller 
dess arfwingar ifrån; så wil Hans Kongl. Maj:t och cronan hålla dem 
där uti aldeles skadeslöse. Så skal ock merbemälte lägenhet efter 
detta brefs datum, ifrån crono til skatte uti jordeböckerna införas. 


Där alle som detta widkommer, och för Hans Kongl. Maj:ts och cronones 
skull wele och skole giöra och låta, hafwa sig hörsammeligen at 
efterrätta, icke giörandes dem, deras husrur, barn eller arfwingar här 
emot hinder, meen eller förfång i någon måtto, nu eller i tilkommande 
tider. Til yttermera wisso är thetta med Kongl. Maj:ts och riksens 
camar-collegii sigill samt Wår egenhändiga underskrift bekräftat. 
 
Stockholm den 11 decemb. åhr efter wårs Herres Jesu Christi nåderika 
födelse ett tusend siuhundrade och på det 47. 
 
På dragande kall och embetes wägnar. 
C. F. Piper. 
 
J. Wulfenst. P. Drufwa 
C. G. Rål. O. Leijonstedt. 
L. J. Adlerst. S. Braunerhielm 
S. Ehrencrona N. Sandelhielm 
 
O. Lindberg P. Swaan 
 
 
 
PM angående försäljningen av bl.a. Gullholmen. 
Från Kammarkollegiets andra provinskontor, Original-memorial år 1765. 
 
Föredragit den 11 Juli 1765 och uppsättes i anledning af detta svar 
till utskottet. 
 
Hos Riksens Höglof Ständer har Riksdagsmannen Lars Torbiörnsson, sig 
öfwer det Kongl Majt genom Resolution, uppå Herr Majoren Magnus 
Shectas underdåniga ansökning, till inrättande af ett Saltsjuderi, och 
till dess det hunni i stånd äfwen ett Salt Raffinaderi, å nåder den 26 
Juni 1764 förundt honom få anlägga dessa wärk på Holmarne Målesund och 
Gullholmen i Giötheborg och Bohus Län, Orust Wästra Härad, och 
Morlanda sochn, och att efter förgången laga skattewärdering under 
skattemannabörd och rättighet dem få inlösa, samt till wärkens drift 
och styrka nytia, dock så att ingen af dem som omkring samma holmar 
sitt fiske idka något hinder tillfogat warder, det samma så hädanefter 
som förut att fortsättia, det bästa de kunna och gitta. 
 
Men bemälte Riksdagsman genom bilagd afskrift no 2 af Högl Kungl 
Collegi den 23 Juni 1752 utfärdade skattebref, för åtskillige 
strandsittiare will wisa, det berörde Målesund jemte ett annat Hemman 
och lägenhet, blifwit till Skatte försåldt, ock således som de 
oförwiteligen preterat prestanda, kiöpet gådt laga wägar och wunnit 
laga kraft, det enligt Lag 1 Cap 1 para Jordebalken bör stånde, och 
med bilagan no 3 att Gullholmens strandsittiare, efter föregångne laga 
steg på 1720-talet sökt den till skatte kiöpa, men att Kungl Collegium 
ansedt betänkeligt, genom bref till orten den 3 Juni 1728 det 
bewillia, 


Hwadföre de ock återfått sin nedsatte kiöpeskilling, för fiskeriets 
idkande och tilltagande, med det mera han till ändrings winnande 
anfördt, Hwilka beswär Riksens Höglof Ständer Cammarekonomie och 
Commercie Deputationens Cammarekonomieutskott den 4 Juli sistlidne 
wänligen med Höglof Kongl Collegio communicerat, att med utlåtande 
häröfwer inom en weckas förlopp, efter inhändigandet, till utskottet 
inkomma. 
 
Jag får till föllie af Höglof Kongl Collegi den 5 därpå fölliande mig 
lemnade Högunstige Remiss i ödmiukhet berätta, det Höglof Kongl 
Collegium gemensamt med Högl Commercie Collegio uti skrifwelse den 11 
April åhr 1764, Hans Kungl Majt, ibland det mera i underdånighet 
tillstyrkt Herr Majoren Schecta under skattemannarätt skulle Mållesund 
och Gullholmen få inlösa till förenämde inrättningen, 
men som acten ifrån Commercie Collegium intet hitkommit, hwilken jag 
aldrig sedt, samt det underdåniga brefwet äfwen därstädes upsatt 
blifwit och endast här i Contoiret till annotation warit, så wet jag 
intet hwarken om dessa holmars innehafware förut hörda blifwit eller 
om det skiedt uppå Herr Landshöfdingen i orten härom giorde 
föreställning, 
samt huruwida det nu hwad Gullholmen angår Allergerade Kongl Collegi 
bref den 3 Juni 1728, Högl Kungl Collegierne warit bekant och seer 
därföre intet något att tillägga, utan låter Högl Riksens Ständers 
Cammarekonomie och Commercie Deputationen Cammarekonomieutskott, 
endast komma att tillhanda sändas en ifrån Kongl Commercie Collegio 
och Actuarien därstädes vidimerad afskrift af detta den 11 April 
sidstledet åhr till Kongl Majt afgången underdåniga utlåtande, 
på det Högb Utskott deraf må finna de ordsaker Högl Kungl Collegierne 
härtill föranlåtit, och i Händelse ej wore anledning af något ifrån 
Herr Landzhöfdingen i orten inkommit yttrande som wid handen gifwer 
att Mållesund är Crono, 
lärer också Högb Utskott berättas, det Mållesund ännu i den sidst för 
år 1762 inkomna Jordeboken, för Giötheborg och Bohus Län inskrifwes 
och uppföres under osattlagde fiskelägen med dess stransittiare samt 
öar, under och uti Crono Columnen derå 26 strandsittiare; Cronan 
behållne, 
att Höglof Kongl Collegierne således icke annat än trygga sig wid 
Cronans Jordeböcker som här utinnan intet bör wara fehlagtige, hälst 
efter så många års förlopp alt sedan åhr 1752, då Högl Kungl Collegium 
dess Skattebref den 23 Juni å Mållesund som war ett oskattlagt 
fiskeläge månde för 29 st strandsttiare jämte Tången 1/4 Hemman och 
Mållön som äfwen warit 1/4 Hemman men till mantal förmedlat, utförda, 
så att denna i orten af wederbörande begångne wårdslöshet är så mycket 
större, som både Tången Hemmanet och Mållön finnes i Jordeboken som 
wederböhr uti Skattecolumnen införde, men Mållesund som likwäl war uti 
ett ock samma skattebref inbegrepit infördt, uti Cronocolumnen. 
Lemnades Högl Kongl Collegum således, genom Cronans Räkenskaper 
fehlachtighet förledd att tro, det Mållesund war en pur ock ännu 
oförsåld Cronolägenhet, hälst tiden för Kongl Collegium och dess 
ganska ringa och otillräckliga betiening, omöjligen kan medgifwa att 
genomsee wid hwarje sådane lösn, alle de skattekiöpsmåhl som alt sedan 
1700:de-tahlet ifrån Högl Kongl Collegio blifwit expedierade, hälst 
däröfwer intet Register finnes att tillgå. 
Som likwähl altsammans Högl Kongl Collegii högunstliga godtfinnande i 
ödmiukhet hemställes samt hwad Riksens Ständers Cammarekonomie och 
Commercie Deputationen Cammarekonomieutskott beswaras må. 
 
Stockholm den 9 Juli 1765 
G Bernegau 
 
 
PM angående försäljningen av bl. a. Gullholmen.
Från Kammarkollegiets andra provinskontor, Original-memorial år 1766. 
 
Föredragit d. 10 April 1766 
 
Ödmiukt Memorial, angående Riksens Höglof: Ständers Fiskerie 
Deputation begärte underrättelse, om öarne Hellesöen, Södra och Norra 
Långön i Giötheborgs och Bohus län Wätte härad och Skie sokn. 
 
Uti memorial d: 11 sidstledne Martii har Directeuren Herr Thomas 
Fehman föredragit Riksens Höglofl: Ständers Fiskeri Deputation, huru 
som, sedan Majoren Herr Magnus Schecta genom Kongl: Maij:ts nådige 
utslag af d: 26 junii 1764 ärhållit nådigt tillstånd, at på holmarne 
Molesund och Gullholmen, i Bohus län och Morlanda sokn belägne, få 
inrätta saltsiuderie och salt raffinaderie-wärk, jämte rättighet, at 
efter föregången laga wärdering få dem till skatte lösa; 
har Herr Directeuren låtit sig berätta, at bemälte Herr Major ifrån 
detta för Riket och sillfiskeriernas upkomst nyttiga wärcks inrättande 
skall wara sinnad aldeles afstå, af den ordsak at föromrörda holmar 
wid hans ankomst til orten och förut innan Kongl: Mail:ts nådige 
utslag utföll, redan woro til skatte uplåtne; och som Herr Directeuren 
af andragne skjäl och omständigheter ansedt detta wärcks nedläggande 
för en så mycket känbarare Rikets och Fiskeriernes förlust, som en 
beklagelig ärfarenhet i förflutne tider nogsamt skall öfwertygat, hwad 
otalige förluster både Riket och Fiskerieidkarne genom saltbrist måst 
widkännas, så har han til högbemälte Deputation, med det mera, 
hemställt, 
om icke Herr Majoren Schecta borde förmås, at uti denna af honom 
tilltänckte och redan priviligierade inrätning fortfara, då honom 
istället för öarne Mollesund och Gullholmen, hwilka han ej fått 
tillträda, kunde uplåtas öarne Hällesöen, Södre och Nordre Långön i 
Wätte härad, Skie sokn och Bohus län, hwilka efter berättelse skola 
wara ännu krono och til denne inrättning lika så tjenlige, om ej 
tjenligare, än de förre, med mera, hwilket Memorial Högbemälte 
Deputation d: 19 sidstl:e Martii med Höglofl: Kongl: Collegio wänligen 
Communicerat, 
med begäran, at Höglof: Kongl: Collegio behagade meddela skyndes: 
underrättelse: om de thärutinnan nämde holmar äro Crono, Frälse eller 
Skatte, om de innehafwas af åboar med hemmans ägor af åker och äng 
samt til hwad storlek, och sidst om de af Fiskare bebos, jemte på 
hwilkens tillstånd och under hwad willkor sådant skjedt. 
 
Till följe hwaraf får jag i ödmiukhet berätta at ehuru desse 3:ne öar 
som hwardera bestå af 1/4 mtl: och med räntorna äro anslagne Bohus 
läns Dragoner på lön, uti senare årens Jordeböcker upföras för Crono, 
finnes likwäl af Contoirets handlingar at Höglofl: Kongl: Collegium å 
de samma redan d: 22 December 1738 utfärdat skattebref för åboerne 
Jfwar Kamp och Jnspectoren Heman won Seth, så at desse hemman 
wärkeligen äro Skatte, fast sådant uti Jordeböckerne icke blifwit 
antecknadt. 
 
Eljest finnes af Skattekiöpsacten och en där åberopad Häradsfogden 
Engströms berättelse af d: 9 aug: 1726, som Herr Landshöfdingen 
Ribbing uti bref d: 16 Febr: 1731 til Högl: Kongl: Collegium insändt, 
at Hellesön warit afhyst öfwer 50 år och Södre Långön sedan 1715 el: 
1716, men på Norra Långön hade denne sednare tiden städse warit hus, 
och ordsaken, hwarföre de 2:ne öar med inga hus, blifwit försedde, 
skall wara at på Hellesöen ingen åker warit eller uptagas kan, medelst 
ägornes sanka liggande, som och, at fienden de förra husen afbrändt 
för närbelägenheten wid norska wallen, hwarföre wederbörande icke 
dristat sig byggja, utan betient sig alla 3 öarne af de hus, som warit 
på Norr Långön. 
 
Äfwensom uti 1762 års Jordebok pag: 756 för Hellesön och Södre Långön 
anoteras : utbruk af madame Kemp i Strömstad, men för Nordre Långön, 
Christoffer Amunsson och Swen Eriksson. Dess utom finnes af 
skattewärderingen, som wid tinget blifwit hållen d: 20 Nov: 1719, at 
därsammastädes ingen åker, skog eller andre härligheter, utom någon 
äng, finnes. 
 
Och som ingen widare underrättelse om desse hemman, deras storlek eler 
om de af Fiskare bebos, här wid Contoiret kan ärhållas, så lärer 
sådant Riksens Höglof: Ständers Fiskeri Deputation, uti bref kunna 
beswaras jemte hosföljande remissens återsändande, samt tillika 
berättas, at om högbemälte Deputation, oansedt desse hemmans Skatte 
natur, skulle åstunda närmare beskied därom, kommer sådant ifrån orten 
at först infordras. 
 
Hwilket dock Höglofl: Kongl: Collegii Höggunstliga godtfinnande i 
ödmiukhet hemställes. 
 
Stockholm d: 5 April 1766. 
 
G Bernegau 
 
Bifalles, och upsättes Memorialet omständeligen efter detta Memorial.
 


Utdrag ur Kungl. Kammarkollegii arkivs konceptbok januari-juli år 
1930. 
 
1930 den 1 februari. 
 
Memorial, angående holmarna Stora och Lilla Gullholmen i Morlanda 
socken av Göteborg och Bohus län. 
 
I anledning av erhållen remiss å en av överlantmätaren i Göteborgs och 
Bohus län jämlikt § 27 i jordregisterförordningen gjord anmälan om 
upptagande i jordeboken av holmarna Stora och Lilla Gullholmen i 
Morlanda socken av nämnda län får kungl. kammarkollegii arkiv anföra 
följande. 
 
Gullholmens fiskeläge skall enligt A. E. Holmbergs Bohusläns historia 
och beskrivning vara det veterligen äldsta i Bohuslän, i det att Hakon 
Hakonssons saga uppräknar bland denne konungs förtjänster, att han lät 
bebygga Öckeröarna och "Gullön" jämte flera öde öar i Viken, vilket 
inträffade mellan åren 1240 och 1260. 
 
I 1660 års jordebok för länet upptages i Morlanda socken bland hela 
skattehemman Erik i Herrmanö med anteckning: "Kronan äger den nordre 
part på denna ö med byxeln. Kallas norder Hermanö, som Gullholms 
strandsittare brukar." 
I slutet av socknen upptager samma jordebok under rubriken: 
"Efterskrivne fiskelägen och strandsittare finnes i Morlanda socken, 
som tillförne icke hava stått i kronans jordeböcker, förmedelst att de 
ingen ordinarie skatt utgöra till kronan, utan allenast 
kontributioner, som av mantalslängderna vidare skall förklaras" bland 
andra fiskelägen Gullholmen. 
 
I protokollet till en år 1665 förättad jordrannsakning och revision 
över Orust och Tjörn upptages. 
"Erich i Hermandöö, skattehemman 1: Uthsädhe 5 ½ tunna Landh, 
Sandmylla och någon skiähljord, som sällan bähr sääd, höö - 40 
stackar. Största dehlen af ängen vid gården ähr dyråsigh måsigh marck. 
Muhlbete ibland Bärgen på Öön. skough och Brännemarck finnes ingen. 
Noch ähr synt af Hermanöö en stoor dehl af öön till Gulholmen, som 7 
persohner bruuka till ängh och fåhr hwardehra 6 stackar höö, blifwer 
tillsammans 42 stackar, föruthan muhlebeete nödtorfftt och gifwer 
derföre 1 t:a mallt, som gården tillförne hafwer uthlagdt, war 
billigdt att Gullholmen ähnnu påladhes att taga ifrån gården någon 
skatt, el:r han blifwer sin marck mechtigh. Denna gårdh kan intet 
gifwa för heelt mantahl uthi extraordinarie medh mindre att egendomen 
blifwer dher till lagdt. Elliest böör han niuta förmedlingh 1/4 uthi 
extra ordinarie." 
I protokollet har vid hemmanet antecknats: 
" för närstående orsaker skulldh pröfwar nämbden skiähligdt, att denna 
gård bör niuta förmed: nembl. 1/4 mant: böhr här effter för 3/4 
mantahl uthi extraordin: berächnas."


I enlighet härmed har i jordeböckerna därefter antecknats, att 
hemmanet förmedlats med 1/4 i extraordinarie. Samma anteckning att 
kronan ägde norra delen av ön vilken brukades av Gullholmens 
strandsittare, återfinns i de senare jordeböckerna, som också upptaga 
Gullholmen i slutet av socknen bland "cronones strandsittiare" såsom 
en oskattlagd lägenhet, varvid årligen betaldes fiskarekontributionen 
efter taxeringen vid häradstingen. Jordeböckerna därefter till och med 
år 1825 angiva Gullholmen såsom krono. 
 
1785 års lotsjordebok för Göteborg och Bohus län upptager i Morlanda 
socken Gullholmen med anteckning: "Är ett krono-fiskeläge på en bar 
klippa, där lotsar varit från 1700. Enligt höglofl. kungl. 
kammarkollegii brev den 16 februari 1781 hava lotsarne bekommit den 
bredvid liggande Risholmen till nyttiande, men häremot skall besvär 
vara inkomna, som dock icke fås rätt på uti stora kansliet utan lära 
genom förra innehavarens åtgärd undanhållas, på det han emellertid får 
nyttia holmen. Med själva Gullholmen förfares då enligt § 3, men med 
Risholmen enligt § 8. Efter stat bestås här 4 lotsar." 
I år 1821 upprättad förteckning över lotsstationerna i länet upptages 
Gullholmens lotstation med därunder lydande Stora och Lilla Risholmen, 
Högholmen och Korsholmen, Fredagsholmen under Jonsberg, Tvestjärten 
och Pelegrimen under Lavö samt Flatholmen, Gräsholmen, Ursholmen, 
Grötö, Hvalholmen, Kölholmen och Gråskär under skattehemmanet Gåsö. 
Sedermera indrogs emellertid Gullholmens lotsplats på grund av kungl. 
kollegii utslag den 19 februari 1828. 
 
Sedan lotsdirektören samt kungl. förvaltningen av sjöärendena yttrat 
sig i anledning av länstyrelsens den 30 december 1829 givna och kungl. 
kollegii prövning underställda utslag angående å kronoholmarna Stora 
och Lilla Risholmen, Högholmen, Korsholmen, Olof Jonssons holme och 
Kockaren förrättad skattläggning, lät kungl. kollegium den 24 oktober 
1837 bero vid underställande utslaget. Därest emellertid i en framtid 
KM:t skulle finna gott anbefalla, att kronolotsar vid Gullholmen 
skulle anställas, lotsverket dispositionsrätt till sagda holmar bleve 
samma verk förebehållen. 
 
Efter ansökan av en del lotsar och strandsittare på Gullholmen 
försålde kungl. kollegium genom skatte-köpebrev den 11 december 1747 
till sökande Herrmanö norra part, som bestode av ängs- och kronojord i 
Morlanda socken. I skrivelse till länsstyrelsen i länet de 21 mars 
1870 anförde O. Österberg m. fl. å Gullholmen boende, bland annat 
följande. Det vore omtvistat, huruvida Gullholmen tillhörde kronan 
eller enskilda jordägare. Att holmen dåmera icke vore av krononatur 
framginge av att kronan icke sedan mitten av förra århundradet gjort 
anspråk därpå eller avfordrat där boende fiskare någon avgift för 
deras hus eller fiskebodar. Icke desto mindre hade lotsarna städse 
ansett holmen såsom en tillhörighet. Visserligen existerade lotsar på 
Gullholmen, men de ägde icke någon enskild lotsplats, fastän de vore 
boende på holmen, utan sorterade under Kärringön samt disponerade 
gemensamt med Kärringön en del kronoholmar och lägenheter, som blivit 
åt dem upplåtna och till lönebidrag anslagna. 
Sedan man lyckats finna skatteköpsbrevet å norra parten av Herrmanö 
tycktes knuten visserligen hava blivit här-igenom löst: men när creti 
och pleti likväl ansåge Gull-holmen vara en friplats, som antingen 
tillhörde kronan, ingen eller vem som hälst, som därstädes, sökandena 
oåt-sporde, behaga nedslå sina bopålar, såge sig sökandena nödsakade 
att försöka sätta en gräns emot ett dylikt oskick och olaga maktspråk. 
 
Skatteköpsbrevet utvisade, att åborna och strandsittarna på Gullholmen 
eller ställets dåvarande samtliga innebyggare, tillsammans tjugo 
personer, förvärvat skattemannarätt till norra parten av Herrmanö, 
samt att Gullholmen, som endast skiljdes från Herrmanö genom ett några 
alnar brett sund ovillkorligen måste anses inbegripet i detta köp, 
enligt vilket skulle medfölja fiske och fiskevatten, torp och 
torpställen samt alla andra tillägor i våto och torro, närby och 
fjärran, intet undantagandes av allt det, som därtill löde etc. Då 
berörda norra part överförts från krono till skatte hade detsamma bort 
ske också beträffande Gullholmen, varför rättelse härutinnan borde 
verkställas i jordeboken. Sedan nämligen norra parten av Herrmanö med 
därtill hörande Gullholmen blivit skatteköpt, hade detsamma såsom 
sådan gått i arv arvinge efter arvinge eller också genom försäljning 
övergått i sökandenas ägo, varför sökandenas äganderätt till sagda 
båda lägenheter syntes vara obestridlig. På grund härav hemställes, 
att länstyrelsen måtte officiellt förklara, att Gullholmen såsom 
tillhörande norra delen av Herrmanö, varav sökandena vore ägare, 
jämväl tillhörande nämnda egendom, som i likhet med huvudlägenheten 
Lilla Herrmanö vore av skattenatur, ävensom att Gullholmen genom 
länsstyrelsens försorg måtte införas i jordeboken. 
 
I resolutionen den 11 maj 1870 utlät sig länsstyrelsen så-lunda: I 
1825 och de föregående årens jordeböcker fun-nes ön Gullholmen införd 
under kronotitel och som handlingarna i målet icke kunde anses 
innefatta laglig bevisning därför, att nämnda ö i egenskap av 
skatteläg-enhet vore sökandenas tillhörighet, samt tvister om bättre 
rätt till jordegendom tillhörande domstols handläggning: alltså funne 
länsstyrelsen ansökningen för det dåvarande icke till någon dess 
åtgärd föranleda. 
 
Efter anförda besvär lämnade kungl kollegium genom utslag den 28 
november 1870 besvären utan avseende. 
Ärendet fullföljdes hos KM:t, som - efter det kungl. kollegium i und. 
utlåtande den 27 februari 1871 meddelat, att skatteköpebrevet den 11 
december 1747 liksom den därtill hörande akt, vilken förvarades hos 
kungl. kollegium, tydligen ådaglade, att skatteköpet avsåg alldeles 
icke Gullholmen utan endast en del eller norra parten av Herrmanö, 
ehuru sökandena vore bosatta på Gullholmen - genom nåd. brev den 26 
juli 1871 icke fann skäl göra ändring i överklagade utslaget. 
 
I skrivelse den 11 maj 1896, n:r 66 anhöll riksdagen, under 
framhållande av önskvärdheten att avhjälpa vissa närmare angivna 
missförhållanden, som hade sin grund i den bohuslänska 
fiskarbefolkningens osäkra bostadsförhållande, att KM:t måtte låta 
verställa och till riksdagens kännedom meddela utredning angående 
omförmälda befolknings bostadsförhållanden. 
Sedan länsstyrelsen på grund av nådigt bemyndigande tillkallat 
sakkunnige för verkställande av utredning i berörda avseende samt 
dessa den 21 januari 1898 avgivit förslag i ämnet, överlämnade 
länsstyrelsen till KM:t berörda förslag med skrivelse den 5 april 
1898, däri länsstyrelsen beträffande de i utredningen avsedda ofria 
tomterna under enskild äganderätt förklarade sig vilja till 
befrämjande av överenskommelser mellan jordägare och fiskare för att å 
de senare överflytta äganderätten till av dem innehavda tomter. 
 
Till följd av nådig remiss angav kungl. kollegium den 30 juli 1903 i 
ärendet underdånigt utlåtande, däri i fråga om Gullholmen anfördes, 
bland annat, följande. Ön Gullholmen, vars krononatur torde få anses 
oomtvistad, hade, åtmindstone delvis, varit i enskild besittning 
alltsedan Bohusläns avträdande till svenska kronan genom 
Roskildefreden utan att från Kronans sida befogenheten av denna 
besittning ifrågasatts. Vid sådant förhållande syntes kungl. kollegium 
något hinder från kronans sida icke böra möta för upplåtande åt 
husägarne på Gullholmen av äganderätten till deras innehavande tomter, 
vadan kungl. kollegium för sin del icke hade något att däremot erinra. 
Beträffande sättet för äganderättens upplåtande syntes emellertid 
kungl. kollegium kunna ifrågasättas, huruvida kommitterades förslag 
vore å ön Gullholmen tillämpligt. Med hänsyn till de förhållanden, 
under vilka Gullholmen varit i enskildas besittning och den långa 
tidrymd denna besittning fortgått, torde nämligen den möjligheten icke 
vara utesluten, att inbyggarne å Gullholmen kunde anses innehava sina 
tomter med sådan rätt, att stadfästelse därå kunde vinnas i 
överensstämmelse med de om besittning av kronojord i allmänhet 
gällande författningar. 
 
Därest sålunda åborätt bleve Gullholmens inbyggare beviljad, torde 
något hinder för dem icke förefinnas att efter skedd skattläggning 
till skatte lösa sina innehavande tomter: och skulle i sådant fall 
äganderätten till tomterna uppenbarligen förvärvas på ett för 
tomtinnehavarne vida förmånligare sätt, än de kommitterades förslag 
inneburne. 


Frågan om genomförandet av berörda förslag syntes kungl. kollegium 
därför böra, såvitt detsamma avsåge ön Gullholmen, få bero, intilldess 
i vederbörlig ordning blifvit avgjort, huruvida åborätt kunde 
tomtinnehavarne meddelas, och som frågan om åborätt syntes böra efter 
framställning av vederbörande tomtinnehavare i första hand prövas av 
länsstyrelsen, finge kungl. kollegium i und. hemställa, att KM:t måtte 
finna kommitterades förslag i avseende å ön Gullholmen icke för det 
dåvarande föranleda någon KM:ts åtgärd. 
 
Sedan länsstyrelsen i skrivelse den 22 december 1920 dels redogjort 
för de av länsstyrelsen vidtagna åtgärder för överflyttande å fiskare 
av äganderätten till av dem innehavda tomter, dels ock förklarat sig 
anse behov av ytterligare åtgärder från statens sida i ifrågavarande 
syfte icke längre förefinnas, fann KM:t den 13 maj 1921 den gjorda 
framställningen icke föranleda någon KM:ts vidare åtgärd. 
 
Den i ärendet omförmälda ön Lilla Gullholmen har icke funnits omnämnd 
i de handlingar, som berört Stora Gullholmen och ej heller eljest hava 
några upplysningar, om Lilla Gullholmen kunnat erhållas. På grund 
härav synes det icke uteslutas, att Lilla Gullholmen utgör ett invid 
Stora Gullholmen beläget mindre skär, som genom landhöjning tillkommit 
på senare tider. 
 
Genom kungl. ämbetssrivelse den 26 januari 1928 har förklarats, att 
Gullholmens kapellförsamling skall i jordeboken redovisas såsom 
särskild socken. 
 
På grund av det anförda får arkivet hemställa, att i jordeboken för 
Gullholmens socken införes bland kronoegendomar under enskild 
disposition, jordlägenheter, Gullholmarna n:r 1, ett fiskeläge. 
 
Avskrift av skattläggningsinstrumentet rörande norra delen av Hermanö 
bifogas. 
 
Stockholm den 1 februari 1930 
A: M. Lindgren ______________________________________________________________________


FRIKÖPANDET AV KÄRINGÖN

Fiskarna på Käringön försökte, vid samma tidpunkt som fiskarna på 
Gullholmen, att få friköpa ön från kronan. 
Utvecklingen på Käringön tog dock en annan väg än på Gullholmen då det 
Stockholmsbaserade fiskeribolaget år 1751 fick köpa ön. 
De flesta dokumenten rörande försöken till skatteköp av Käringön, 
finns i Kammarkollegiets 2 provinskontors skatteköpshandlingar för år 
1751. Det finns dock många dokument rörande Käringön, i flera olika 
arkiv, eftersom det pågått en tvist om skatteköpet av Käringön ända in 
i våra dagar. (Pågår fortfarande år 1994!) 
På sidan 44 redovisas "Berättelse om fisket på Käringön" som är hämtad 
från den Sandbergska samlingen F4274. Det framgår inte av berättelsen 
vem som författat denna mycket intressanta berättelse om fisket. Den 
är undertecknad med O L, vilket sannolikt står för adelsmannen Olof 
Leijonstedt, assessor vid Kammarrevisionen och delägare i den 
Aspegrenska fiskerisociteten i Stockholm. Att döma av innehållet i 
dokumentet, är det mest sannolikt att det är skriven under sommaren 
1727. 
Den Aspegrenska fiskerisociteten tycks ha startat sitt sillfiske med 
att fiska i Kalmarsund 1725. Då detta inte vari lönande begärde man 
att få börja fiska utanför Skagen år 1726, vilket framgår av 
Kommerskollegiets registratur för mars och april 1726, då de fick 
vissa tullfriheter. I december 1726 fick fiskeribolaget kungligt brev 
på rätten att driva fisket från Käringön och detta bolag med 
efterföljare spelade en stor roll på Käringön under resten av 1700-
talet. 
År 1751 fick den Arfwedssonska fiskerisociteten friköpa Käringön på 20 
år från kronan men bara på villkor att de själva bedrev fiskeriet. 
Därför upphävde kungen 1777 det efterkommande fiskeribolagets rätt 
till Käringön, då det ansågs att fisket inte längre bedrevs av det 
ursprungliga bolaget och att utrymmet på ön borde räcka för att alla 
andra yrkesgrupper som exempelvis lotsar och fiskare skulle kunna 
bedriva sin verksamhet. 
Olof Hasslöf har i "Svenska Västkustfiskarna" behandlat försöken till 
friköpning av Käringön på sidan 508 och framåt. Följande 
sammanställning visar tidpunkterna för försöken att friköpa Käringön 
och Vallerön. 
 
11.5.1710 Kapten Olof Knape (adlad år 1715 med namnet Strömstierna) 
köper Vallerön med Tornö och Vedholmen för 20 daler smt. 
 
16.1.1722 Landshövding Nils Posse ger order om värdering av Käringön 
för försäljning till amiral Olof Strömstierna. 
 
17.2.1722 Tingsrätten fastställer värdet av Käringön till 40 daler 
silvermynt. 
 
10.5.1722 Amiral Strömstierna betalar in köpeskill-ingen, 40 daler, 
till lantränteriet i Göteborg. 
 
21.2.1724 Kammarkollegiet konstaterar att ön inte utlysts till 
försäljning i laga ordning och att strandsittarna ej blivit hörda, och 
beordrar landshövding Axel Gyllenkrook att ordna detta enligt gällande 
författningar. 
16.6.1724 Tingsrätten konstaterar att 26 strandsittare begärt att få 
lösa sina andelar av ön. 
 
4.9.1724 Strandsittarna betalar in 40 daler silvermynt i köpeskilling 
till lantränteriet. 
 
25.1.1725 Landshövdingen svarar kammarkollegiet med utdrag ur 
tingsrättens protokoll och meddelar att amiral Strömstierna disponerar 
3/8 och strandsittarna 5/8 av ön och undrar om köpeskillingen skall 
fördelas mellan parterna i proportion härtill eller om amiralen skall 
få köpa hela ön. 
 
6.12.1726 Kungl.: Maj:t medger interimistiskt att den Aspegrenska 
fiskerisociteten får nyttja hamnen på Käringön och bygga några små 
kojor till förvaring av fiskeredskap. 
 
14.2.1727 Fiskerisociteten ansöker om vissa privilegier och ber 
Kungl.: Maj:t skänka dem Käringön och Gåsö. 
 
17.5.1728 Beslut att Käringön ej skall säljas. Återbetalning beordras 
för den köpeskilling som amiral Strömstierna har betalt. 
 
12.8.1745 Den Arfwedssonska fiskerisociteten får privilegium på fiske 
i Öster- och Nordsjön. 
 
9.12.1749 Sociteten ansöker om att få friköpa Käringön och påstår 
samtidigt att kapten Joseph Rouell på den Aspegrenska socitetens 
vägnar tidigare erlagt 40 daler i köpeskilling för ön. 
 
29.3.1750 Kammarkollegiet underställer ärendet Kungl. Maj:ts 
prövning. 
 
30.4.1750 Kungl. Maj:t förordar friköpning efter sedvanlig prövning. 
 
29.5.1750 Landshövdingen underrättas och vidtager åt-gärder för öns 
skattläggning och värdering . 
 
6.6.1750 Fiskerisociteten betalar köpeskillingen till räntmästaren 
vid Riksens Ständers kontor. (Märkligt, eftersom värderingen ej är 
gjord.) 
 
23.7.1750 Värdering av ön utförs. Öborna visar fram kvittot på 
köpeskillingen av den 4 sep. 1724 och åberopar brevet av den 21 feb. 
1724. 
 
25.10.1750 Värderingen fastställs av tingsrätten. 
 
3.11.1750 Landshövdingen redovisar skattläggningen och värderingen 
till Kammarkollegiet utan erinran, och avvisar strandsittarnas anspråk 
på Käringön med motiveringen att de inte fått något köpebrev och inte 
bevakat sin rätt 
vid tingsrätten, när värderingen fastställdes där. 
27.3.1751 Kammarkollegiet föreslår att skattläggningen och 
värderingen godkänds och att köpebrev utfärdas för fiskerisociteten 
och vidare att strandsittarnas den 4 september 1724 inbetalade 40 
daler silvermynt återbetalas. Likaså föreslås att landshövdingen skall 
ombedjas undersöka, om kapten Rouell gjort den påstådda inbetalningen, 
och, om så är fallet att dessa pengar återbetalas. 
 
17.10.1751 Förslagen godkänds av Kungl. Maj:t och köpebrev utfärdas. 
I detta står att sociteten får behålla Käringön på 20 år så länge 
soci-teten med flit och idoghet bedriver fiskeriet. 
 
5.8.1757 Den Arfwedssonska fiskerisociteten, som upphört med fisket 
på Käringön, säljer Käringön på auktion. 
 
17.2.1766 Lotsarna på Käringön anhåller genom sin arbetsgivare 
Amiralitetskollegiet att Kam-markollegiet återtar sin försäljning av 
Käringön till sociteten då den inte längre bedriver verksamhet och 
försäljning skett till andra än de ursprungliga köparna. Dessutom 
åberopar lotsarna att de inte fått tillbaka köpeskillingen från 1724 
och att detta köp därför bör fullföljas. 
 
4.7.1768 Befallningsman Ljungwall på Orust utreder förhållandena på 
Käringön. Hans slutsats är att sociteten inte har gjort något fel, och 
att lotsarna kommit med flera oriktiga beskyllningar mot sociteten, 
bland annat att denna försvårat för lotsarna att bedriva sitt yrke. 
 
27.11.1774 Lotsarna på Käringön skriver till Kungl. Maj:t och begär 
att få friköpa ön. 
 
28.2.1776  Amiralitetskollegiet yttrar sig över ärendet. 
 
6.5.1776 Landshövdingen begär svar från alla parter inom 6 månader. 
 
26.11.1776 Fiskarna på Käringön yttrar sig genom sitt ombud 
Borgmästare Ekström i Marstrand, varefter Kungl. Maj:t beslutar att 
tillsätta en kommission som skall utreda ärendet. Denna, som består av 
representanter från Amiralitets ock Kammar Kollegierna, arbetar under 
1777, men kommer inte fram till något enhälligt uttalande. 
 
11.12.1777 Kungl. Maj:t förklarar att Käringön återgår till Kronan i 
sitt ursprungliga skick och att någon friköpning inte får ske. 
 
18.7.1797 Kammarkollegiet beordrar landshövdingen att föra in i 
jordeboken att Käringön återgår till att vara ett kronofiskeläge och 
att fiskeribolaget skall betala årlig avgift för sin del på Käringön. 
Avskrift av del av skatteköpshandlingar för Bohuslän 1704-1720 
förvarade i Kammararkivets andra provins-kontoret, Riksarkivet. 
 
PM den 28 Januari 1709 från skrivaren Henrik Scharp i Göteborg till 
Kammarkollegiet. 
 
1/....... 
 
2/ Anbelangande Crono öen eller Hollmarne Wehollmen och Törnö hwilka 
Herr Capitein Knape sökt tillika med Walleröön att få lösa till 
Skatte, 
bestående dhe bägge förre af Bergh och Backar allena till några fårs 
bete, som warit nyttiade under Walleröen och dess Skatt tillsammans, 
alla Obebodde, och för dheras ringa nytta skull äre dhe uthi Cronans 
Jordebook eij blifwit nembde eller införde mehra än Walleröhn allena, 
som tillijka med dhem årligen skattat 1 Daler som i Jordebooken är 
infört, och dessutan efter apart Specification på Strandsittiarne 3 
Daler som gör tillsammans 4 Daler Silfwermynt, 
hwillket och således uthi 1703 åhrs Cronans Jordebook är infört och 
observerat. 
 
3/........... 
 
Giötheborg den 28 Januarij 1709. 
 
Hind Scharp 
 
(Senare i samma källa räknas upp vilka gårdar som skatteköpts. Där 
framgår att Vallerököpet varit uppe i Kammarkollegiet första gången 11 
November 1708. Därefter har Sjöblad i Göteborg inkommit med en 
skrivelse 1 December 1709. Köpet av Vallerön fastställs den 11 Maj 
1710 varvid Olof Knape betalar 20 daler. Dessa handlingar har ej 
kunnat återfinnas i Kammar-arkivet.) 
 
 
Avskrift av mål 60 på vintertinget på Orust år 1722. 
 
Till föllje af Högwällborne Hr Baron och Landshöfdingens remiss af den 
16 Januarij sidstlidne uppå Ammiralens Wällborne Herr Olof 
Strömstiernas ansökning företog sig Tingsrätten till skatterättslösen 
att wärdera Fiskeläget Kiärringöhn, Hwarstädes Herr Ammiralen haar 
sina Huus, tillika med några kringliggande holmar benämnda Moskiär, 
Fulskiär och Åhrskier, 
hwarwidh som på denna Öö och holmar inga andra förmåner eller 
lägenheter finnes, eller äro att beskrifwa, än att de bestå af 
stenklippor och allenast på Ön äro några små Kåhltäppor mellan 
bergsklipporna, af fiskarne som sig der nedsatt, anlagde och uppfylde, 
utan folket som der boo nära och föda sig med fiske uti stora 
saltsiön; 
Fördenskull emedan Wällbemälte Herr Ammiral åtstundar samma Öö och 
holmar till Skatte kiöpa så blef af nämbden denna Öö Kärringeöhn 
kallad med Öfwanberörde Holmar eller skiär till 40 Dr Silvermynt 
Skattelösen Wärderad. 


 
Avskrift av Orust häradsrätts protokoll den 16 juni 1724 angående 
friköpningen av Käringön från kronan. Lit. C till 1777 års kommission 
om Käringön. 
 
Extract af Orust Härads Tingsrätts protocoll hållit uti Krono 
Befallningsmannen Wälbetrodde Peter Tillroths närwaro wid Swanesund 
den 16 Juni 1724. 
 
Efter Höglof Kongl Cammar Collegie skrifwelse af den 21 Febr 1724, 
till Högwällborne Herr Baron General Leutnanten Landshöfdingen och 
Öfwer Commendanten, samt Högbemälte Herr Barons och Generals därpå 
fölgde skrifwelse till Häradshöfdingen af den 17 de Mai nästledne, 
wore åborne på Kiäringeöhn inkallade att höras om de åstunda sielfwa 
att lösa fiskeläget Kiäringeöhn, då på samtlige åbornes wägnar infunno 
sig Lars Anderssson, Pehr Swenssson, Truls Helgesson och Jöns 
Andersson, med fullmagt till känna gifwandes, att de som åboer willja 
lösa skatterättigheten på detta fiskeläget, efter den före Aproberade 
wärderingen 40 dr srmt; jämnwäl ifrån Amiralen Wälborne herr Olof 
Strömstierna ingafs skrifwelse för Rätten, däruti anhåller, att äfwen 
blifwa ansedd att få lösa en del för sig på samme Ö, efter han der 
hafwer hus, gård ock sjöbodar, som allom är bekant, samt ännu tänker 
der fiskeriet der anlägga, hwarwid de från Käringön fullmäktige sig 
utlåto, att de woro lika nögde dermed, att Herr Amiralen skall få lösa 
en del, allenast de få för sine andelar och Skatterättighet. 
 
Warandes jämte Herr Amiralen desse efterföljande åboer, på detta 
fiskeläget Kiärringön nämbligen: 
Pehr Larsson, Olof Christensson, Nils Nilssson, Olof Pehrsson, Mårten 
Olsson d.y, Mårten Olsson d.ä, Jon Germundsson, Tolle Andersson, Nils 
Olsson Garsson, Erik Bohman, Jon Andersson, Änkian Carin Olsdotter, 
Hans Jönssson, Tohl Jönsson, Jöns Persson, Cornelius Nilsson, Anders 
Jönsson, Trulls Helgesson, Anders Torkelsson, Pehr Rassmusson Horn, 
Rassmus Rassmusson, samt Jon Eriksson, och pigan Annika Andersdotter, 
som tillsammans med Herr Amiralen giör 27 (!) åboer. 
 
Efterfrågades om icke kiöpeskillingen med högre utsättas än den förr 
blifwet wärderad till, nämblig 40 D Smt, då nämden betygade, att de ej 
kunna wärderingen utsätta för detta fiskelägets skattelösande emedan 
de sittja på kala stenbärget, och icke hafwa så mycket som en 
kåhlgård, widare än 3.ne små täppor till kåhl äro upsatte uti willde 
bergsklipporne. För öfrigt och i kraft af Högbemälte Kongl Cammar 
Colliegie skrifwelse, det ehuruwäl denna Ö blifwer till skatte 
försåldt, det bör likafult den afgift eller den så kallade Silfskatts 
Contributionen, som fiskareskuterne åhrlig betalar efter Taxering 
äfwen hädanefter komma Kongl Maytt och Cronan tillgodo, jämwäl och, 
att den orten likmäktigt Kongl Maytts förordning af den 14 December 
1721 förblifwer Quarantänsort wid påkommande smittosamma sjukdomar 
eller Päst, hwilket de närwarande åborne förklarade sig ej kunna 
emotsäga. 
 
Fördenskull blifwer detta till bewis åborne meddelat, herefter hos 
Högwälborne Herr Baron Generalleutnanten, Landshöfdingen och öfwer 
Commendanten de sig i ödmiukhet hafwa att anmäla och detta insinuera, 
sedan de köpeskillingen 40 D Smt emot wederbörande Landt Räntmästarens 
Qwittens aflewererat hafwa till Kong Cammar Collegium köpe och 
skattebrefs ärhållande. 
Actum ut Supra 
 
På Tingsrättens Wägnar 
Swen F. Wahlborg 
 
 
ex vidimato vidi 
Joh Th Grundell 
Secret: och Not: Publ: 
i Marstrand 
 
 
Den Aspegrenska fiskerisociteten fick den 6 december 1726 frihet att 
bygga bodar på Käringön av kung Fredrik. Avskrift från 
skatteköpshandlingarna för Käringön år 1751. 
 
Till General Lieutnanten och Landshöfdingen Gyllenkrook. 
 
Hoos oss hafwa handelsmännerna här j staden Olof Appelroot och Carl 
Aspegreen i underdånighet andragit huruledes de äro sinnade at utj 
Norrsiön inrätta et Cabiliau och sillfiskerie, anhållandes fördenskul 
at få till skatte kiöpa en utj Norrsiön emellan Uddwalla och Marstrand 
belägen hållma Kiäringöen kallad, i anseende till den där warande 
mycket beqwämliga hambn och eljest fördellachtiga belägenheet i öpne 
siön, jämbwäl at af skiärbönderna på den sidan få tillbyta sig färsk 
fisk emot salt, spannemåhl, hampa, tågwärcke och fiskeredskapp, och at 
fahrtygen må lämbnas i frihet ifrån merbemälte hambn wid Kiäringöön gå 
till siös och löpa in, enär wäder och wind fogar, utan at först löpa 
till någon tullcammare at sig där angifwa, och därmedest blifwa 
uppehåldne, med mehra. 
 
Öfwer detta ärendet hafwa wj infordrat wåra Cammar och Commercie 
Collegiernes underdåniga utlåtelser; hwilcka berättar sig med Eder 
därom hafwa corresponderat och jämwäl hört Göteborgs stads fullmäcktig 
wid närwarande riksdag, borgmästaren Nerzelius; men att de sig eij 
fullkoml: sig deröfwer yttra kunna, innan Göteborgs borgerskapps 
ytterligare utlåtande inkommit; 
 
dock som åfwannämnde handelsmän andragit, att de redan i åhr till en 
begynnelse med berörde fiske giordt anstalt om et fahrtygs afsändande 
till Norrsiön med anhållan, det måtte dem nu, innan för winterens 
infallande, fahrten genom Sundet blifwer hindrat, tillstånd lämbnas, 
at få nyttia hambnen wid Kiäringöön, ock där bygga några små koijor 
till fiskeredskapens förwarande till des wår nådige resolution öfwer 
deras sökte frieheter kunde undfalla, och wj till befordr: af et så 
nyttigt ock berömmeligt upsåt, i nåder för godt funnit därtill widare 
at samtycka. 
 
Altså är härmed till Eder wår nådiga befallning, det J förfogen den 
anstalt, at merber:de handelsmän må lämbnas den begiärte frieheten at 
få nyttia hambnen wid Kiäringöön, och där byggia någre små koijor, 
till åfwannämnda fiskeredskapps förwarande, börandes dock därwid noga 
i ackt tagas, at de ingen handell eller ombyte emot fisk få idka med 
skiärbönderna hwarken af salt, spannemåhl, fiskeredskapp eller andra 
wahror, såsom hwarutinnan Götheborgs borgerskapp förnämbligast finna 
sig praejudicerade, till des wj framledes sedan collegiernes 
ytterligare betänckande däröfwer inkomma, måge oss öfwer altsammans j 
nåder yttra kunna. 
 
Hwarmed p.p. 
 
Stockholm i RådCammaren den 6 Dec: 1726 
 
Friedrich p.p. 
 

 


 
Sammandrag av skrivelse den 14 december 1727 från Aspegrenska 
fiskerisociteten till Konungen, angående Käringöns upplåtande till 
skatteköp, som remitterats vidare till Kammarkollegiet den 6 februari 
1728. Dokumentet finns i andra provinskotorets skattehandlingar från 
år 1751. 
 
Föredragen den 6 feb. 1728 remitterad till Törne och Walker 
 
Fiskerisociteten påpekar att kungörelsen år 1724 angående friheter och 
förmåner för fiskeriets befrämjande, har lett till, att de bildat 
sociteten. Denna säljer andelar för endast 50 daler för att alla skall 
ha råd att investera. 
 
Magistraterna i Göteborg, Marstrand och Uddevalla har tillskrivits med 
inbjudan till dessa städers innevånare att investera i socitetens 
verksamhet, men de har visat sig kallsinniga. 
 
Sociteten tackar konungen för att han ställt Käringön till deras 
förfogande och omtalar att man redan kommit igång med fiske med egna 
fartyg och anställda, och att även fiskarna på orten engagerat sig. 
Uppbyggnaden av verksamheten har dock visat sig vara mycket kostsam. 
 
För att verksamheten skall kunna utvecklas, fordras därför vissa 
privilegier, vilka närmare preciseras i följande åtta punkter. 
Punkterna 6 och 7 är återgivna bokstavstrogna i sin helhet, medan de 
övriga endast återges i sammandrag. 
 
1. Tillstånd för sociteten att själva importera salt med fartyg 
direkt till Käringön 
 
2. Tillstånd att frakta inköpt spannmål direkt till Käringön. 
 
3. Tullfrihet från Lilla Tullen för hampa och lin. 
 
4. Sex års förlängning av den 4-åriga friheten från importtullen på 
sillfiskeredskap. 
 
5. Frihet från besiktningstvång i Marstrand för fartyg som seglar med 
fisk från Käringön till Stockholm. 
 
6. Alldestund Käringöön består af idel skallota berg och aldeles inga 
slätter, så att hwarken åker eller äng där är, eller göras kan, utan 
hwem, som sätter sig der neder, måste lefwa för contant af den 
provision, som annorstädes ifrån djt kan anskaffas, och likwäl för den 
tiänliga hamnen skull, är nödigt, att denna öö blifwer af fiskare 
upbygd och bebodd, hwilket med stoor omkåstnad måste ske emedan der 
omkring är mycket ondt effter allehanda till byggnad tiänliga 
Materialer, och icke det ringaste till nödtorftig wedebrand der att 
finna.

Så skulle det tiäna till en treffelig upmuntring och lindring för dem, 
som sig der kunde willia nedersättia, om Eders Kongl. Maj:tt i nåder 
täcktes förunna, så wäl de fiskare, som sig där redan med några små 
kojor försedt, som dem, hwilka hädan effter djt flyttia willia, några 
åhrs frihet för ordinarie och extra ordinarie contributioner och 
utlagor.

Sociteten förmenar i underdånighet, at det lilla, som Cronan härigenom 
kunde afgå, skulle rikeligen warda ersatt, om denna öö, genom detta 
medlet blefwe med Siöfarit och till fiskade tiänligt folck bebodd, som 
sedermera kunde bringa Publico långt större nytta. 
 
 
 
 
 
7. Sammanledes skulle det lända till Socitetens nytta och säkerhet, 
samt det föresatta ändamåhlets erhållande, om Eders Kongl: Maij:t i 
nåder täcktes skiäncka Sociteten Kiäringöön och Gåsöön bägge i Orost 
Wästra Häradh och Morlanda Sochn belägne, ingendera af någon synnerlig 
storlek, och wärde, icke heller till något annat, än fiskares tillhåld 
tiänlige;
Men Sociteten winner härigenom den fria mackten att kunna efter behag 
och godtfinnande utdela platzerna och sättia de skickligaste fiskare 
på de lägligaste ställen, och på de mindre lägliga dem, som mindre 
tiänst och nytta kunna giöra, förutan det at både Sociteten och dess 
folck blefwo härigenom förwissade att blifwa orubbade i besittningen, 
sedan de der sine medel och arbete nederlagdt;
Hwaremot de åter löpa den fahran wjd infallande krig, det Gudh 
nådeligen afwände, att mista både huus, fartyg, redskap och annan der 
befintelig egendom. 
 
8. Sociteten påpekar att företaget står öppet för vem som helst som 
vill investera och ber Kungl. Maj:t om ensamrätt (protektion) på 
fiskeriet. Fiskeriintresserade bör hänvisas att ingå som delägare i 
Sociteten. 
 
Vidare önskar Sociteten få i sina privilegier inskrivna de förmåner, 
som är allmänt bevilljade i 1724 års fiskeriordning och att de till 
sin tjänst får ta ut båtsmän vid amiralitetet, som då omedelbart 
skulle få permission från sin tjänst. 
 
 
Följande fördelar ansåg sig Sociteten uppnå om privilegierna erhålls: 
 
1. Kronan får tillgång till övat sjöfolk om så skulle bli nödvändigt 
 
2. Utkomstmöjligheterna förbättras för folket. 
 
3. Tillgången på fisk till försäljning ökar. 
 
4. Importen av fisk från utlandet kan minska. 
 
 
Till sist ber Sociteten att utfärdandet av privilegierna påskyndas och 
att Sociteten får tillfälle att yttra sig muntligt, ifall någon punkt 
i de begärda privilegierna skulle anses tveksam. 
 
Undertecknat av 
 
J Sandberg   Olof Leijonstedt  C H Törneblad Johan Spalding 
Herm Grevesmuhl  Carl Aspgreen 


 
Klagomål till kammarkollegiet år 1729 från Aspegrenska 
fiskerisociteten över Strömstiernas förbud att fiska vid Käringön. 
Från 1751 års skatteköpshandlingar. 
Högwälborne H:r Baron och Praesident samt Hög- och Wälborne Herrar 
CammarRåder. 
Thet hafwer fiskerij Socitetens tillförordnade betiente capitainen 
Joseph Rouel medelst skrifwelse af den 11 majus gifwit oss wid handen, 
huru som Ammiralen H:r Strömstierna igenom sitt bud till honom skall 
låtit förstå, det han will förbiuda oss fisket emellan holmarne 
omkring Käringöen, emedan de skola wara honom tillhörige, ifall han 
intet får 1/3 del af all sådan fisk som hoosgående transumpt närmare 
utvisar; 
Nu som af 1718 åhrs landzbook, hwilken är ifrån orten sidst inkomna, 
ingen holme finnes i Orust Wästra Härad och Morlanda sochn, hwarest 
Käringöen ligger, tillkomma H:r Ammiralen och oss witterligit är 
huruwida någon holme eller lägenhet sedermera kan till skatte wara 
försåld och wederbörande derå erhållit högwällborne H:r Barons och 
Praesidentens samt Kongl. CammarCollegii skattebref; Alt fördenskull 
är wår hörsamme begiäran, det högwällborne H:r Baron och Praesidenten 
samt högl: Kongl: CammarCollegium gunstigast täcktes i wederbörande 
contoir undersöka låta, hwilka holmar och lägenheter uti förbenemde 
Morlanda sochn och Orust Wästra Härad wärkel: äro blefne till skatte 
försålde och hwilka derpå bekommit Kongl: CammarCollegii skattebref, 
samt huruwida fisket wid skattläggningen blifwit beräknat och ansedt, 
så wäl på desse holmar som de derstädes af Cronan utbytte lägenheter, 
på det wij sedermera kunna hafwa tillfälle wid handen af gifwa, om 
Kongl. Maij:t härutinnan något woro för när skedt; 
För öfrigt anhålle wij i all hörsamhet, det högwällborne H:r Baron och 
Praesidenten samt Kongl: CammarCollegium gunstigast intet wille 
tillåta någon holme i skiärgårdarne till skatte at försälja, innan 
fiskerie Sociteten föruth der af fått communication, så at wij igenom 
dylika skatteförsälgningar och der under påstådde rättigheter intet 
måge blifwa förhindrade att inrätta det, som till rikets nytta och 
wälfärd dubbelt der emot tiena och lända kan. Eljest och beträffande 
förbudet H:r Ammiralen fiskerij Sociteten hotat med, i fall han ei 
skulle få 1/3 dehl af fisket emellan holmarne som föregifwes honom 
skola tillhöra; Så emedan fisket derstädes, så wida oss witterl:t är, 
altid warit hållit för fritt och ingen likmätigt hoosgående Kongl. 
Placat af 1545 lärer kunna wara förbudit allestädes hwarjehanda fiske, 
som der fiskas och fångas, at idka och drifwa fast en och annan 
osterfisket sig welat tillägna, men med hwad rättighet är oss ännu 
obekant, och Adelens Previlegiers 15 § förmår, at, om någon hafwer 
lust och wilja at använda möda och omkostnad på sillfiske eller annat 
som drifwes på diupet, hwarigenom ingen annan på des strander och 
wanl: fiskerier förolämpas, så må han det obehindrat giöra; 
Ty hafwe wij hörsammast welat begiära thet H:r Baron och Praesidenten 
samt Kongl: CammarCollegium gunstigast wille genom skrifwelse till H:r 
Baron GeneralLieutnanten och Landzhöfdingen Gyllenkrook så begå, at wi 
fisket måge niuta fritt och obehindrat, som wi desse 2:ne förflutne 
åhren brukat, hwarom H:r Ammiralen ingen påminnelse förr än nu giort, 
samt at H:r GeneralLieutn: Landzhöfdingen och ÖfwerCommendanten 
emedlertid wille giöra sig underrättad om den förra wanlige friheten 
uti fisket uti denne och de öfrige skiärgårdarne och med sitt 
utlåtande deröfwer så wähl som öfwer den åberopade förordningen af åhr 
1545, inkomma, på det skiärgården nu mera icke må sättias uti något 
twång och förlora des förra wahn- och brukel: frihet uti fisket, under 
någon förment rätt. Derjämte skulle wij ock åstunda bem:te H:r 
GeneralLieutnantens Landzhöfdingens och ÖfwerCommendantens betänkande 
huru wida han förmenar diupet till de utbytte och till skatte försålde 
holmar och lägenheter emellan och wid Käringöen sig till sielfwa 
holmarne sträckia kan, hälst som wij för wåra delar intet annat weta, 
än at diupet hwarpå fisket nu idkas, går till de till fisket nyttigast 
och beqwämligaste holmarne. 
Wij förblifwe i det öfrige Högwälborne H:r Baron och Praesidenten samt 
Kongl: CammarCollegium hörsamme tienare 
Gustaf Rålamb  Olof Leijonstedt  Johan Spalding  H: Enström 
Stockholm d. 5 Maji 1729 


 
Kungligt brev 30 April 1750 till Kammarkollegiet angående Käringöns 
upplåtande till den Arfwedssonska Fiskerisociteten. 
 
Friedrich etz 
Wår ynnest etz 
 
Uti skrifelse af den 29 sistlidne Mars hafwer I hos Oss i 
underdånighet andragit, huruledes Landshöfdingen etz Broman hos Eder 
anhållit, det honom i afräkning å egande 200 Dr Smt Frälse räntor af 
Torstenssonska sterbhusets Liquide fordran måtte lämnas immission uti 
Cronoöarne Mållesund, Gullholmen och Kiäringön, belägne i Bohus län, 
Orust och Tjörn Väster härad och Morland socken, 
 
hwarjemte I berätten, det Fiskeri Direktionen äfvenledes sedermera 
till Eder inkommit och å det af Oss uti Öster och Nordsiön 
Priviligierade Fiskeri Compagniets vägnar föreställt huru angeläget 
det vara vill att hafva en ort, der de kunna för sitt folk och 
utlänningar, hwilka eljest om hösten dels begifvit sig till Holstein 
dels här i landet om vintertiden förfallit i liderlighet, Compagniet 
till skada och hinder, låta inrätta nödiga hus och derstädes med 
garnspinning och nätbindning eller dyligt gifva dem öfwer vintern 
någon förtienst samt med dem hålle en för det allmänna nyttig 
disciplin, 
 
hwarföre och som Kiäringön i anseende till dess goda hamn är ganska 
beqwäm till nederlag för salt samt andra för fiskeriet oundgängliga 
nödtorfter och redskap, så har Fiskeri Direktionen anhållit det 
Sociteten måtte till dess styrka och bestånd få berörda Ö till skatte 
köpa, erbjudandes sig icke allenast straxt att deponera de 40 Dr Smt 
köpeskilling, som förut skola blifwit i Landtränteriet insatta utan 
ock i fall en benämnd Rowel, som ön redan till skatte begärt, ej 
skulle annorlunde kunna ställes tillfreds till honom betala 6 procent 
årligen för den tiden penningarne varit för honom fruktlöse. 
 
Hwad nu ofannämnde 3:ne öar eller fiskelägen, Mållesund, Gullholmen 
och Kiäringön angår, så anförer I huru som för detta hållit betänkligt 
att försälja Gullholmen, såsom ett fiskeläge till skatte och att åter 
åborne på Mållesund och Kiäringön borde framför Landshöfdingen Broman 
vara närmast berättigade till bemälte lägenheter emedan vår förordning 
af den 28 Mars 1735 lemnar den preferencen som sig först anmäler, 
antingen frälseman till byte eller åboen till skatteköp, så framt inga 
andra omständigheter i vägen ligga, så att Landshöfdingen Broman i 
slik händelse intet mer kunde undfå än blotta Räntan; 
 
Men som dessa lägenheter eller fiskelägen intet stå för någon årlig 
Ränta i jordeboken, utan betala de derstädes sig nedsatte 
starndsittare allenast personelle afgifter såsom Matlags och 
Mantalspenninger samt Contributioner och bevillningar; Så kan i 
anseende härtill ej heller någon ränta deraf till ersättning gifvas, 
hvilket Landshöfdingen Broman sjelf tycktes hafva funnit och ity 
begifvit sig ifrån dess förra ansökning hwad Kiäringön vidkommer, 
medelst det han Fiskeri Direktionens ansökningsskrifvelse 
underskrifvit. 
 
Ty hafwer I, så i anseende dertill som de flera härvid andragna 
orsaker wårt nådiga välbehag underdånigst hemställt om icke 
Fiskerisociteten kunde lemnas tillstånd att lösa meromnämnda Kiäringön 
till skatte och densamme till obehindrad hamn och nödige hus 
uppbyggande för dess folk behålle så länge Sociteten enligt dess 
undfångne nådige priviligium samma fiskeri med all flit och idoghet 
idka. 
 
Detta allt hafve Wi hos Oss uti Öfwervägande komma låtit och som Wi 
för godt funnit hwad af Eder i förenämnda måll blifwit andraget och 
hemställt till alla delar att gille och bifalla. Så varder Eder sådant 
härigenom till svar och vederbörandes efterrättelse i nåder 
tillkännagifvet hwarmed Vi befaller etz 
 
Stockholm i Rådskammaren den 30 April 1750......../Friedrich 


 
Lantmätare Anthelius beskrivning och tingsrättens värdering av 
Käringön år 1750. Bilaga till Befallningsman Ljungvalls utredning år 
1768. 
 
Kiärringön, ett oskattlagdt fiskeläge uti Morlanda Sochn och Oroust 
Wäster Härad, belägen uti saltsiön, ifrån städerne Marstrand, 4 mil, 
Uddevalla, 4, och Götheborg 8 mil; hwilken cronolägenhet, som Hans 
Kongl: Maij:t i nåder tillåtit Fiskerie Societeten få till skatte 
kjöpa, äger följande och icke flere förmåhner: 
 
1:mo. Sjelfwa öen består, uti längden sydwäst och nordost 1100 alnar 
och bredden sydost och nordwäst 600 alnar öfweralt af skallota berg 
och klippor med ganska få och ringa gräsfläckar, af föga wärde, som 
kunna öfwer sommaren underhålla högst några och trättijo st: fåhr. 
 
2:do. På nordostra ändan af öen, hafwa fiskare upbygdt sig manhus och 
bodar til förnödenheter hwilka några och 20 mil uti hafwet wid 
juthiska grunden, fånga torsk, och långor samt uti fjolarne näromkring 
öen, koljor, hwitling, hummer och flundror med mera. 
 
3:o. På södra sidan om öen, kunna stora fahrtyg fritt och obehindradt 
passera, men eljest rundt omkring allenast skutor och mindre fahrtyg, 
hwilka ock å nordostra sidan kunna hafwa någorlunda god hamneplatz. 
 
Kjärringön d: 23 Julii 1750. 
Sam: Anthelius 
 
År 1750 d: 23 julii infant sig underteknade skattläggningzmän vice 
häradshöfdingen och af kongl: hofrätten särskilt tilförordnade 
domhafwande, Cristian Willhelm Wallcke kronobefallningzmannen Simon 
Åkerström, häradsskrifwaren Anders Rathe, samt följande af Oroust och 
Tjörns häraders tingslags nämnd, nembl: 
Bengt Christophersson i Stordahl, Olof Jacobsson i Hästekjälla, Jon 
Jonsson i Tyfta, Pär Jonsson i Björneröd, Anders Olsson i Hals, Simon 
Rasmusson i Skjepstahla, Jon Persson i Toggestala, 
 
uppå öen och fiskeläget Kjäringeön, belägit i Oroust Wästre Härad och 
Morlanda Sochn at tilfölje af Bohus lähns respective 
befallningzhafwandes skriwelse af d: 4 i denna månad wederbörligen 
skattlägga samma öy och fiskeläge, som uti förflutne tider icke någon 
wiss skatt til Kongl: Maij:t och Kronan af sig kastadt, utan allenast 
såsom ett fiskeläge, hwilket af åtskillige fiskare bebos uti 
jordeboken utan ränta är uptagit. 
 
Thenna ö och fiskeläge, hafwer enligt then refning och å andra sidan 
stående beskrifning, som landtmätaren Anthelius therpå förrättadt, 
icke några härligheter af åker eller äng, skog och qwarn, hwarföre 
then skattläggas eller til något wist hemmantals utgjörande, enligit 
1690 åhrs skattläggningz methode för thetta lähn, utföras och beräknas 
kan, utan äro the endaste förmåhner, som ön widhängande äro, at hon 
til sommar muhlbete kan underhålla några och trättijo stycken fåhr 
samt at hon för thess åboer är beqwämt liggande til fiskes idkande, så 
wäl til husbehof, som salu til näst wid belägne städer Marstrand och 
Uddevalla; J anseende til hwilka thenna Kjärringöhns befinteliga 
beskaffenher skattläggningzmännen, til följe af 5 och 9 puncten af 
förberörda Bohus lähns skattläggningz methode, skjäligt funno at 
skattlägga samma ö och fiskeläge för bemälta sommar mulbete til 
trättijo stycken får, samt beqwämlighet til fiskes idkande, til sex 
dahler silfwermynt. Bestält som förut skrefwit står. 
 
Å egne och nemndens wägnar   C, W. Walcke 
Å embets wagnar     Simon Åkerström  Anders Rathe 
 
Dessa förestående twenne afskrifter äro lika lydande, med then af mig 
under d: 4 sistwekne julii ingifna berättelse, betygar 
A. Liungwall 


 
Kammarkollegiets memorial över försäljningen av Käringön till 
fiskerisociteten år 1751. Hänvisningarna i vänsterkolumnen till olika 
folienr. står för diverse bilagor som finns i 2 provinskontorets 
skatteköpshandlingar år 1751. 
     Upl. d. 17 October 1751 
     D:o resol. ut infra 
d. 5 martij 1751 är sielfwa skattläggningz instrumentet comunicerat 
med h:r öfwer directeuren Faggot: 
Kunnandes med detta memorials föredragande at anstå till dess öfwer 
directeurens yttrande inkommer.
Ödmiukt memorial angående skattläggningen och skattekiöpet på en crono 
ö eller fiskeläge Kiäringöen benämd i Göteborg och Bohus lähn utj 
Orust samt Wäster Härad och Morland sochn belägen, som fiskerj 
societeten förmedelst sitt utj Öster- och Nordsiön den 12 aug: 1745 af 
Hans Kl. M:t i nåder privilegierade fiskeri, sökt få till skatte 
inköpa.
Sedan Hans Kongl. Maij:t, uppå Kongl. Collegii underdånige hemställan 
under den 29 martii 1750 om icke fiskerj societeten kunde lemnas 
tillstånd at lösa denna Kiäringön till skatte, och den samma till 
obehindrad hamn och nödige hus upbyggande för dess folck behålla, så 
länge societeten enligit dess undfångne nådige privilegium samma 
fiskerj med flit och idoghet idkar, igenom nå- 
fol: 56 digt descript af den 30 april samma åhr behagat sådant till 
alla delar gilla och bifalla. Så har höglofl: Kongl: Collegium utj 
skrifwelse af den 29 maii berörde åhr det samma h:r landzhöfdingen 
Kaulbars behörigen kundgiöra låtit. J anseende dertill, så wäl som 
ock, at denne lägenhet tillförene eij warit skattlagd, utan besutten 
af strandsittiare som betalt sine personlige skatter, har h:r 
landzhöfdingen låtit samma ö skattlägga, at skattewerderingssumman 
derefter måtte kunna, efter 1723 åhrs skattekiöps förordningen, 
utfinnas och sedermera den af landtmätaren Samuel Anthelius derå 
författade ref- och beskrifningen, samt af wederbörande förrättade 
fol: 63 skattlägg- och skattewärderingen af den 23 julii 1750, uti 
skrifwelse af den 3 november samma åhr insända. 
 
fol: 70 Utj landtmätarens beskrifning förmäles cronoöen eller 
fiskeläget Kiäringön wara belägen utj saltsiön ifrån städerne 
Marstrand 4 mihl, Uddewalla 4 och Göteborg 8 mihl, bestående uti 
längden sydwäst och nordost af 1100 alnar, och bredden sydost och 
nordwäst 600 alnar, öfwer alt af skallota berg och klippor med ganska 
få och ringa gräsfläckar af föga wärde, som kunna öfwer sommaren un-
derhålla högst några och 30 st: får. Och på nordostra ändan af öen 
hafwa fiskare upbygt sig manhus och bodar till förnödenhet, hwilka 
fol: 72 några och 20 mihl uti hafwet wid juthiska grunden fånga torsk 
och långor, samt utj fiolarne när omkring öen, kolier, hwitling, hum-
mer och flundror med mera, samt på södra sidan om öen, kunna stora 
fartyg fritt och obehindrat passera, men eliest rundt omkring allenast 
skutor och mindre fartyg, hwilka ock å nordostra sidan kunna hafwa 
någorlunda god hamneplats. 
 
fol: 73 J stöd af denna beskrifning, at denna ö och fiskeläge icke 
hafwer några härligheter af åker eller äng, skog och qwarn; hwarföre 
then skattläggas eller till något wisst hemmantals utgiörande, enligit 
1690 åhrs skattläggnings methode för detta lähn, utföras och beräknas 
kunde, utan äro the endaste förmåner som öen widhängande äro, at then 
till sommar muhlbete kan underhålla några och 30 st: får, samt at then 
för thess åboer är beqwämt liggande till fiskerjes idkande, så wäl 
till husbehof, som sahlu till nästwid belägne städer Marstrand och 
Uddewalla; hafwa skattläggningsmännen till fölie af 5:te och 9:de 
puncterne af förberörde Bohus Lähns skattläggnings methode, funnit 
skiäligt at skattlägga denna ö och 
fol: 74 fiskeläge för bemälte sommar muhlbete till 30 st: får samt 
beqwämlighet med fiskes idkande till 6 daler srmt. 


 
Uti skattewärderingen anföres at fiskarena och åboerna på 
fol: 78 Kiäringöen instält sig och framwist afledne 
landträntemästaren B. Steffens quittence af den 4 septemb: 1724 på 40 
daler srmt i 
fol: 79 plåtar som de till skatterättighetens winnande utj Giöteborgs 
landtränterje deponerat, och förmodat, at dem, enligit Högl: Kongl: 
Collegii skrifwelse af den 21 februarii 1724 blifwit förundt den 
förmånen, at få denna ö till skatte, framför någon annan, emot samma i 
ränterjet insatte skattekiöpeskilling inlösa, hwarwid de ock påstådt, 
at wid sine boställen och hus der på öen bibehåldne och odrefne 
förblifwa. Hwaremot assessoren utj cammarrevisionen h:r Elias Magnus 
Ingman som är en interessent och directeur uti fiskerj societeten, och 
af ett tillfälle då warit på Kiäringöen andragit, det han förmodar att 
bem:te åboers påstående, så mycket mindre kan winna bifall, som Hans 
Kl: M:ts allernådigste resolut: af d. 30 april 1750 som tillagdt 
fiskerj societeten skattelösningsförmånen, utj denna omständighet, får 
wara ett rättesnöre hwarifrån ingen bör eller får träda. Men skatte- 
fol: 81 wärderingsmännen hafwa icke ansedt det som af fiskarena 
blifwit påstådt för något hinderligit till skattewärderingens 
företagande, utan som denna Kiäringöen icke äger den minsta åker och 
äng eller skog, utan består af blotta och skallota berg, samt är 
belägen 4 mihl från närmaste stad Marstrand, och icke hafwer någon 
annan förmån än endast den, at åboerna derpå upsatt några wåningshus 
och bodar samt kunna hafwa på öen muhlbete för några och 30 st: får 
och beqwämligen nyttia fiske utj saltsiön; Så hafwa wärderingsmännen 
icke kunnat wärdera denna Kiäringöen högre än till 4 daler 
fol: 82 srmt öfwer sex åhrs ränta eller 40 daler srmt som skall wara 
det högsta öens skattekiöpare skiäligen derföre till Kongl: Mait:t och 
Cronan böra erlägga. Wid hwilken skattewärdering som den 25 october 
1750 på Orust och Tiörns häraders hösteting blifwit upläst, hwarcken 
wid the öens therutj beskrifne lägenheter eller sielfwa 
wärderingssumman något warit at påminna. 
 
fol: 65 H:r landshöfd: Kulbars har uti dess bref af d. 3 nov: 1750 
yttrat sig, att han wid skattläggningen och skattewärderingen icke har 
något att påminna; och hwad beträffar det, uti skattewärderingen 
uptagna åboernas förbehåll, att de tillförne betalt skatte-
kiöpeskillingen och i anseende därtill förmena sig wara närmast till 
skattekiöpen, Så förmenar h:r landshöfds det lärer wara en 
omständighet, som nu mera icke lärer kunna bidraga till deras 
fol: 67 förmån, sedan Hans Kl: M:t förundt fiskerj societeten 
lösningsrätten, och åboerna hwarken åtniutit kiöpebref, eller wid 
tingsrätten då wärderingen blef upläst, sin förmente rättighet 
bewakat. ./. 
 
Hwad skattläggningen på Kiäringöen angår, så gifwa de åberopade 5:te 
och 9:de puncterne utj 1690 åhrs skattläggnings methoden för 
Giöteborgs och Bohus Lähn ingen anledning och fundament till hwad 
ränta en sådan cronoö må utsättias, utan innehåller den 5:te puncten 
allenast, at till ett hemmans synes wara ett temmeligit skiähl, om en 
gård kan föda öfwer winteren och sommaren 10 a l2 koor, och oxar med 
ungboskap äfwen så många, samt 30 st: får och 4 st: öker eller häst-
creatur, och om ett hemman eij kunde så mycken boskap underhålla och 
likwäl haf:r annan härlighet såsom fiske i saltsiön etz: som deremot 
kan giöra fyllest så synes det ändå kunna giöra skiähl för ett helt 
mantal. Och 9:de puncten at fiske som till en gård eller by är så 
beqwämt liggandes, at det antingen till sahlu eller hushållets 
märckeliga understöd nyttias kan bör skiähligen considereras och i 
acht tagas, antingen at särskilt skattläggas eller till någon 
proportion emot åker och ängs brist och felacktighet beräknas. 
 
 
 
 
 
Skattläggningen approberas; warande densamma af Landtmäterij Contoiret 
nu mera öfwersedd
Och som intet fiske synes kunna anses och under Kiäringöen 
skattläggas, emedan fiskerj societeten är priviligierad at idka 
fiskeri utj Öster- och Nordsiön; utan allenast öens beskaffenhet i 
anseende till dess ringa muhlbete samt beqwämlighet, at nyttia den för 
fiskeriet, både till hamn och hus upbyggande derå för folcket; Altså 
synes Kiäringöen icke med skiähl widare kunna till räntan förhöjas än 
hwartill den af skattläggningsmännen blifwit taxerat som är 6 daler 
srmt åhrligen, dock såwida det må wara nödigdt, eller eij, att först 
communicera skattläggningen med h:r öfwerdirecteuren Faggot, lämbnar 
iag ödmiukel: till Högl: Collegii ompröfwande. 

 
 
 
 
fol: 59 
 
 
 
 
fol: 55 
Approbatur och utfärdat i anledning häraf behörigt skattebref
Beträffande åter skattekiöpet på denna Kiäringöen, så hafwa 
wärderingsmännen icke kunnat wärdera den samma högre än till 
4 daler srmt öfwer 6 åhrs ränta, och således det högsta som öens 
skattekiöpare skiäligen derföre böra erlägga 40 daler srmt hwilcka ock 
fiskerje societeten emot commissarien och räntemästaren uti riksens 
ständers contoir Lars Aschlins quittence af den 6 junii 1750 betalt. 
Och i anseende dertill synes sedan skattläggningen blifwit faststäld 
skattebref för fiskerj societeten på cronoöen eller fiskeläget 
Kiäringöen benämd kunna utfärdas; Dock lärer derutj kunna införas, 
enligit Hans Kongl: Maij:ts ankomne nådige descript af den 30 april 
1750, at societeten får behålla then samma till obehindrad hamn och 
nödige hus upbyggande för dess folck, så länge societeten, enligit 
dess undfångne nådige privilegium, samma fiskerj med all flit och 
idoghet idkar. 

Dessutan synes ock komma at öfwerwägas huru wida de hus och bodar som 
strandsittiarne och fiskarena der på öen innehafwa och bebo, böra 
inbegripas under skattekiöpet, och således nämnas utj skattebrefwet, 
eller ock derutj uteslutas. 
 
Jag har derföre bort anföra, at denna ö redan den 17 febr: 1722 blef 
werderat till skatte för framl:ne ammiralen h:r Olof Strömstierna till 
40 daler srmt som han lefwererat emot landträntemästaren Berendt 
Steffens quittence af den 10 maii samma åhr; Men efter öen icke war 
efter kongl: förordningen utbuden, eij heller woro strandsittiarne 
hörda, så afgick Högl: Kongl: Collegii bref til1 framl: h:r 
landzhöfdingen Axel Gyllenkrok den 21 februari 1724 at dermed låta 
förfara efter kongl: förordningar. Och sedan h:r landshöfdingen utj 
swar af den 25 januarii 1725 insändt tingsrättens extract af 
protocollet under den 16 junii 1724 derutj åboerna till antalet 26 st: 
sielfwa begärt få lösa sine andelar. men h:r landzhöfdingen berättadt 
at h:r ammiralen i anseende till sine der ägande hus och bodar ansågs 
för åboe af mer än 3/8 utj öen, och hemstält huru wida åboerne borde 
för 5/8 utj öen, ärlägga den wärderade kiöpeskillingen i proportion, 
eller h:r ammiralen lemnas tillstånd den delen jemwäl sig tillhandla; 
har Höglofl: Kongl: Collegium i anseende till de omständigheter som 
contoiret derwid då andragit låtit afgå bref till riksens ständers 
contoir den 17 maii 1728 at 1åta h:r ammiralen Siöstierna (!) få sine 
insatte 40 daler srmt tillbaka. Och lärer altså h:r ammiralen, om icke 
redan förut, då hafwa försåldt sin andehl utj husen, hälst det 
befinnes, at handelsmännerne här i staden Olof Appelroth och Carl 
Aspegren som woro sinnade at i Nordsiön inrätta ett cabiliau och 
sillfiskerje samt erhöllo Hans Kongl: Maij:ts nådige resol:n 
fol: 28 den 6 decemb: 1726 at få nyttia hamnen wid Kiäringöen och der 
upbygga några små koijor, 
 
 
hafwa sedermera jemte de flere interessenterne som äfwen kallades 
fiskeriesocietet, förordnadt capitain Joseph Rowell till direction på 
Kiäringöen och en bokhållare, för whilka antingen blifwit kiöpt hus af 
andra eller ock upbygde för dem och fiskeredskap, hafwandes samma 
societet, utj 6:te puncten af dess hos Hans Kongl: Maij:t den 14 
decemb: 1727 giorda underdånige ansökning om privilegium på samma 
fiskerje, anhållit at fiskare måtte befrias för contributioner och 
utlagor till upmuntran at derstädes bygga och bo, hälst stor omkostnad 
dertill erfordrades, emedan deromkring woro mycket ondt efter 
allehanda till byggnad tienlige materialier och icke det ringaste till 
nödtorftig wedebrand. Hwaraf synes at om strandsittiarne eller 
fiskarena på Kiäringöen som den 4 september 1724 lefwererat 40 daler 
srmt kiöpeskilling i det hopp at winna skatterättigheten derå, och 
iemwäl nu wid skattewärderingen 
fol: 79 den 25 julii 1750 påstådt at bibehållne och wid sine 
boställen och hus odrefne förblifwa, nu skulle nödgas gå ifrån sine 
huus, och lämnas andra i händer, woro kåstnaden för dem som kiöpt, 
eller upbygt hus, till skada och afsaknad. 
fol: 81 Utj bemälte skattewerdering synes wäl husen wara ansedt under 
skattekiöpeskillingen efter som derutj förmäles, det öen ingen annan 
förmån hafwer än endast den at åboerne därpå upsatt någre wåningshus 
och bodar etz: och at wärderingsmännen altså pröfwat skiäligt wärdera 
öen till 40 daler srmt; Men fiskerie societeten, synes uti dess i 
Hoglofl: Kongl: Collegio den 9 december 1749 
fol : 21 ingifne ansökning icke haft afseende på de redan upbygde 
husen, utan warit angelägne at få en ort derest de kunde låta för sitt 
folck inrätta nödige hus, och derstädes med garnspinning, nätbindning 
eller dylikt gifwa dem öfwer winteren någon förtienst samt med dem 
hålla en för det allmänna nödig disciplin; Och altså håller jag före 
at inga hus utj skattebrefwet böra nämnas, och 
Approbatur således icke betagas åboerne på Kiäringöen at flytta sine 
hus derifrån, så wida de eij wille sielfwa begifwa sig under fiskerii 
societetens betiening eller afstå husen emot skiälig betalning, till 
fiskerie societeten, ifall samma societet hade dem af nöden. Nu skulle 
ock följa at åboerne Jöns Andersson och Lars Andersson som på egne och 
samtel: sine medcammeraters wägnar lefwererat emot afledne 
landträntemästaren Berendt Steffens quittence af 
fol: 37, 78 den 4 septemb: 1724 för fiskeläget Kiäringöens 
skattelösen 40 daler srmt, böra undfå samma summa tillbaka; Men efter 
man icke kunnat finna at original quittencet derpå blifwit hit 
insändt, så 
Approbatur synes bref kunna afgå till h:r landzhöfdingen Kaulbars at 
låta det samma infordra och till Höglofl: Kongl: Collegium insända. 
 Och som fiskerj societeten utj dess i Höglofl: Kongl: Collegio den 9 
december 1749 giorde ansökning, om Kiäringöens lösande till 
fol : 23 skatte, berättadt, det directionen warit bekant at en benämd 
Rowel på Kiäringöen redan begiärt den till skatte, och derföre, efter 
försiggången skattewärdering erlagt 40 daler srmt skattekiöpeskilling, 
dock har man här icke kunnat finna någon underrättelse at capitein 
Joseph Rowell som förra fiskerj societeten förordnat till direction på 
Kiäringöen hwarcken för sig sielf eller å societetens wägnar 
lefwererat någon skattekiöpeskilling för samma ö, altså lärer h:r 
landzhöfdingen äfwen kunna anmodas at till Höglofl: Kongl: Collegium 
insända originalquittencet derpå i fall det i orten finnes och 
kiöpeskillingen woro lerwererad, på det wederbörande måge kunna få 
sine penningar tillbakars. 
Approbatur Hwilket alt Höglofl: Kongl: Collegii ompröfwande, 
ödmiukeligen underställes. 
Stockholm den 27 martii 1751 
J. Swaa


 
Avskrift av protokoll från Stockholms auktionskammare år 1758 rörande 
försäljningen av Käringöns och Lysekils fiskelägen till den Grothska 
fiskerisociteten. 
 
 
 
Uppå Auctions Kammaren i denna Kongl. Residence- och Hufwud Staden 
Stockholm, är den 5:te September År 1757 enligit ingifwit Memorial den 
5 Aug samma År, af Swenska Fiskerie Socitetens Respective Herrar 
Interessenter, til den mäst bjudande uti upp- och afslag uplåtit och 
försåldt, Fiskeläget Lysekil, belägit wid Hafwet, i Bohus Län, 
Stångenäs Härad, och Lyse Sochn, 2:ne Mil ifrån Kieringö, har en god 
hamn och några 60 Åboer, 
 
samt Skattefiskeläget Kieringö belägit i Bohus Lähn, Orost, Wäster 
Härad, och Morlanda Sochn, ligger 4½ Mil ifrån Uddewalla, har en god 
Skieppsredd och Hamn; 
 
Thesse Skatte Fiskeläger, efter uppläste beskrifningar och Jnventarier 
sattes in uti uppslag för Adertontusende daler Kopparm:t hwaröfwer ei 
någon böd, samt uti afslag för 18 000 daler dito mynt, som minskades 
intil Fyratusende Sexhundrade daler samma mynt,at Kjöpesumman således 
uti upp- och afslag blef Tugetwåtusende Sexhundrade daler Kopparm:t; 
 
Och som Handelsmannen Nils Modin samma bud, såsom mästbjudande haft, 
samt till Auctions Kammaren betalt ofwanberörde Kiöpeskilling Tiuge 
Twå Tusend Sexhundrade daler Kopparmynt; 
 
Altså warder merofwanbemälte Kiöpeskilling 22 600 daler kopp:rm:t, 
Handelsmannen Nils Modin härmedelst wederbörligen qvitterad. 
 
Till yttermera wisso hafwa wi underskrefne Directeurer detta med wåra 
Namns samt Auctions Kammarens wanliga Sigills undersättiande bekräfta 
welat, som skedde uppå Stockholms Stads Auctions Kammare År efter Wår 
Frälsares Nåderika Födelse Ettusende Sjuhundrade och på det Femtionde 
Åttonde den 24:de dag uti Januarii Månad. 
 
 
 H.J. Helleedaij   Carl Joh. Ekeroth 
 
 
      Carl F: Hulling 
      notarius 
 
 
 
 
 
Med originalet likalydande intygar 
 
     A. Gus. Groth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originalet stämplat med 17 daler srmts Charta Sig: 
 
 
Avskrift av en, år 1766, av Amiralitetets lotskontor uppgjord och till 
Amiralitetskollegiet överlämnad promemoria, som därefter översänts 
till kammarkollegiet, rörande lotsarnas önskemål att få köpa Käringön. 
Från 2 provinskontorets nummerserier, lotshandlingar 349:10 
 
Ödmiukt Memorial 
 
Uti bref af innewarande månad hafwa Kiäringeö lotsar gifwit wid 
handen, huru Kiäringeön från urminnes tider warit en kronolotsplats, 
men lotsarne år 1724 welat kiöpa den til skatte, och til den ändan 
insatt 40 d:r srmt uti landtränteriet, men de skola icke hafwa 
ärhållit något kiöpebref, emedan deras comissionär riksdagzmannen från 
Orust Anders i Klefwa genom wådelig händelse blifwit död i Stockholm 
och documenterne förkommit, widare skal Kiäringön 1751 d: 17 october 
wara försåldt för ofwannembda kiöpeskilling til fiskeriesocieteten med 
sådane willkor, som de eij weta wara i akt tagne af kiöparen, 
ytterligare har fiskeriesocieteten år 1757 såldt thenna öö til andra 
herrar i Stockholm som sig tagit therå fasta, och som nu åter samma öö 
skall sälljas till andra, så bönfalla lotsarne i ödmiukhet at höglofl: 
kongl: collegium täcktes skyndesamt och kraftigt föranstalta, at 
antingen kronan skielf inlöser samma lotsplats, eller och lotsarne 
owägerligen få wara närmast till lösen. 
 
Nu ligger Kiäringö gamla lotshemman ytterst i hafsbandet, och är et 
ganska angelägit lotsställe både för fartyg som komma från Nordsiön 
och gå Sundet igienom, såsom och de hwilka äro distinerade til 
städerne i Halland och Bohus Lähn, samt för flåttan och kronofartygen. 
Höglofl: kongl: collegium har sig och bekant huru med lotshemmanen i 
Giötheborg och Bohus lähn och at de merendels äro i främmande händer, 
och lotsarne icke utan trång och mycken möda qwarhållas. 
 
J så måtto hemställes i ödmiukhet om icke höglofl: kongl: collegium om 
denna sak täcktes först tilskrifwa höglofl: cammar collegium och 
begära all nödig underrättelse häruti, samt giöra förbehåll enligt 
kongl: brefwet d: 17 mars och 22 julii 1760 och sedan, om så nödigt 
pröfwas föredraga Kongl: Maijt hela saken, då jag emedlertid skall 
giöra anstalt at lotsarne icke öfwergifwa lotshemmanet, utan lemna mig 
de documenter och bewis som till äfwentyr än torde wara öfriga, detta 
lotshemman rörande. 
 
Carlscrona och Amt:ts LotsCont: d: 17 Febr 1766 
 
Chr. Ulr. Wallman 
 
Lika med originalet intygar 
 
Samuel Wederbor


 
Avskrift av Befallningsman Ljungwalls utredning år 1768 angående 
lotsarnas önskemål att få friköpa Käringön. 
Från 2 provinskontorets nummerserier, lotshandlingar 349:10 
 
Högwälborne Herr Grefwe, Ammiral, Landshöfdinge ÖfwerCommendant och 
Commendeur af Kongl: Maij:ts Swärdsorden. 
 
Til at ernå tilräckeligit ljus och kundskap om sanningen och 
egenteliga beskaffenheten af the beswär, som kronolotzarne å 
Kjäringeöhn hafwa uti Kongl: Maij:ts och Riksens Höglofl: 
AmmiralitetsCollegio therutinnan andragit, som skulle 
skatterättsinnehafwaren af Kjäringeöhn h:r hofqwarteremästaren Groth 
låtit tilfoga lotzarne therstädes hinder uti then angelägna 
lotzningen, och at hafwa upsagt lotzarne ifrån sina åbygnader uppå 
Kjäringeöhn; så har jag, efter sluten upbördsstämma uti sistleden 
månad, til fullgjörande af högwälborne Herr Grefwens, Ammiralens, 
Landshöfdingens, ÖfwerCommendantens och Commendeurens under d: 16 
sistwekne junii til mig affärdade höggunstiga befallning, sökt gjöra 
mig uppå thet nogaste underrättad om rätta sammanhanget af lotzarnes 
beswär, och således har jag följande, rörande thetta ährende, at aldra 
ödmjukaste föredraga: 
 
1:mo. Sedan lotzarne til närwarande dag icke kunna sägas hafwa 
lagligen blifwit ifrån Kjäringeöhn, hwarå the bo, utsagde, icke eller 
at h:r hofqwarteremästaren Groth, som är boende uti Stockholm och har 
sin betjening uppå Kjäringeöhn, någon tid lagdt lotzningen något thet 
aldra minsta hinder uti wägen; så hafwa lotzarne, förmodeligen 
handledde af någon blind ledare, ej allena ganska otidigt beswärat 
Kongl: Maij:ts och Riksens Höglofl: AmmiralitetsCollegium med 
klagomål, som hade the warit förolämpade; utan ock tillika förtegadt 
at gifwa, om thetta så ganska nödiga, som angelägna lotzställe, 
omständelig och sanfärdig berättelse; hwarföre thet mig nu bör åligga, 
at så tydeligen som opartiskt, härigenom remonstrera thetta 
lotzställets sanskyldiga beskaffenhet. 
 
2:o. Åhr 1710 d: 11 maji, har förutwarande coopvaerdie capitainen Olof 
Knape; men sedermera til ammirals heder och wärdighet avancerade, samt 
adlade, nu framledne, h:r Olof Strömstierna, hwilken warit född uppå 
Kjäringeöhn, af Kongl: Maij:tt och Cronan sig tilhandlat skatte och 
besittningzrätten, endaste för tjugu dahler silfwermynt, af the 
bredewid Kjäringeöhn belägne lotzlägenheter, Walleröhn, Wedhållmen och 
Tornö, hwilka lotslägenheter äro skattlagda och utgjöra til Kongl: 
Maij:tt och Kronan årlig jordeboksränta fyra dahler silfwermynt. 
 
Thessa lotslägenheter, som dels warit bebodde och dels äfwen kunna 
bebos, har åter wälbemälte h:r ammirals framledna enkefru för några 
och tjugu åhr sedan försåldt til då uppå Kjäringeön boende lotzar för 
4 eller 600 dahl:r srmt, hwarom jag icke så noga kan blifwa 
underrättad. 
 
Wid dessa lotslägenheter, som utgjöra, förmedelst lä för storm och 
sjögång, hamn för större fahrtyg, som anckra wid Kjäringeöhn, finnas 
utom god lotsutsickt, lotsinlopp för smärre fartyg, hwilka endaste 
under them hafwa god hamn, jämnwäl friskt watten, så at nu i sommar, 
då torckan här å orten warit långwarig, har friskt watten therifrån 
måst afhämtas til Kjäringeön; utom dess finnes å thessa lotslägenheter 
godt boskapsmulebete, brännetorfs skjörd samt äng at bärgja, hwarmed 
flera kor kunna winterfödas, hwilka förmohner saknas uppå Kjäringeöhn, 
så at lotzningen ingalunda kan äga bestånd med mindre at lotzarne få 
innehafwa och nyttja dessa lägenheters förmohner; och blifwer thet en 
nödwändighet at alla skatteägare af dessa lotslägenheter warda ålagde 
at uprätthålla lotsningen, just therföre, och at wara Kongl: Maij:tt 
och Cronan helt och hållit answarige för lotsningen, så wida 
skatteägarne skohla kunna blifwa bibehållne wid Walleröhns, 
Wedhollmens och Tornös skatterättighet, enligit med hwad kongl: 
förordningen af d: 19 sept:r 1723 uti 1:sta och 4:de §§ stadgar för 
påsthemman och gjästgifwaregårdar; 
 
 
ty thet kan ej annat än uppenbart synas, at wid nödwändigheten af 
första lotzinrättningarne uti thetta fögderie, har til lotsställe och 
til lotsningens uprätthållande Walleröhn, Wedhollmen och Tornö blefwit 
anslagne, lika som Lilla Herrmandö til Gullhållmen och hemmanet Tången 
och Mållöhn til Mållösund, hwarutom swårighet wore för at någon tid 
kunna erhålla kronolotzar uppå thessa trenne angelägne lotzställen; 
men at skatteägarne af förutnemnde lägenheter, då the icke sjelfwa 
kunna förrätta then betydande och högst angelägna lotsningen, förmehna 
andre til lotzningen tjenlige strandsittjare, at antingen få deltaga 
eller emot lego nyttja sådanne lotzningen i synnerhet tillagda 
lägenheter, hwars innehafware äro endaste förplicktade at underhålla 
och bestyra lotzningen; sedant är thet, som förordsakar hinder 
therutinnan och sådant missbruk, då thet skjer, betarfwar laga 
åtgjärd. 
 
3:tio. Hwad nu Kjäringeöhn beträffar, så är med thenna lägenhet then 
beskaffenhet, som härhos i afskrift bislutne landtmätningz och 
skattläggningzhandlingar omförmäla. 
 
Af Kongl: Maij:tt och Cronan är thenna lägenhet kjöpt til skatte d: 17 
october 1751 af thet år 1745 priviligerade FiskerieCompagniet, samt 
efter förut åberopade handlingar skattlagd åhr 1750 til sex dahler 
silfwermynt åhrlig jordeboksränta, hwilken ränta FiskerieCompagniets 
innehafware alt sedan betalt, hwarutinnan hwarcken lotzar eller 
Kjäringeöhns strandsittjare någon tid participerat, ej eller welat 
eller kunnat förmås, förutan oskjälig betalning och dagspenning, at 
gjöra skatteägarne någon serskild handräkning; utan då sådant warit 
yrckadt, til icke något thet aldra minsta hinder wid lotzningen, hafwa 
skatteägarne å Walleröhn, Wedhållmen och Tornö påstådt, samt upwiglat 
flera strandsittjare uppå Kjäringeöhn jemte sig, at icke göra någon 
handräkning eller skjutsfärd, sedan the äga förutnemnde sina egne 
lägenheter at tilflytta. 
 
4:o. Nu emedan Kjäringeö lotzars andragne beswär, synes icke kunnat 
skje, förutan någon anledning, som klagomålet förordsakat; 
Förthenskull har jag äfwen sökt therom, at gjöra mig underrättad och 
således uti djup ödmjukhet bör följande thy angående andraga: 
 
Förleden martii månad har thet händt, at h:r hofqwarteremästaren 
Groths eller FiskerieCompagniets ombud h:r kammereraren Westbeck warit 
på Kjäringeöhn och gjordt strandsittjarne föreställningar: at sedan 
strandsittjarne så många åhr, förutan afgift bebodt skattelägenheten 
Kjäringeöhn, samt utom des haft then förmohn, at the undgådt föhra 
then fisk the fiskat til långwäga orter, hwarwid the annars som bo 
uppå så långt aflägsen ort uti hafwet, skolat nödwändigt förspillt 
mycken tid och gjordt kostsamma resor, samt ofta fådt förskjämda 
fiskewahror: men nu af FiskerieCompagniets rättsinnehafware och 
betjening genaste på stället undfådt contant betahlning för all sin 
fisk, som Compagniet färsk låtit bereda til långt bättre 
kjöpmannawahra, än the sjelfwe förmådt åstadkomma, hwarwid 
strandsittjarnes egne barn och tjenstefolck, som brukats til fiskens 
gjällning, saltning och ans hafwa ägdt ansenlig näring och förtjenst, 
hwaraf Kjäringeöh strandsittjare wärckeligen hafwa brackt sig uti 
förmögenhet; så böra samtelige Kjäringeö åboer i anseende thertil och 
til nu reducerad courss, hwarigenom penningar kommit uti wärde, som 
har så mycken influence å wahrupriserne uti FiskerieCompagniets 
händer, hwilket nedlagdt så betydande capitaler therwid, at therå nu 
nödwändigt måste gjöras proportionerat afslag, begifwa sig til at ingå 
följande högst billiga wilkor, 
nembl: 
 
1:mo. At lämna å theras fisks försälgning modererat och eftersom uti 
städerne fiskewaror gå och gjälla, lämpadt pris, då berednings och 
transportomkostningarne afdrages, och thet i anseende til närwarande 
tiders beskaffenhet. 
 
 
 
 
2:o. At å dagswärcksbetahlningen til fiskeberedningen, hwarföre 
Kjäringeö strandsittjares och lotzars barn och tjenstefolck förut 
erfordrat och undfådt högre betahlning än allmänt uti städer och wid 
salterien uti lähnet warit gångbar: såsom åtta öre srmt för en tunna 
sills gjällning, som å andra ställen icke betalts med mehr än 5 å 6 
öre srmt; måtte gjöras skjäligt afslag, i afseende uppå arbetslöhners 
å alla orter i riket minskning, proportionerat efter penningewärdet. 
 
3:o. Likaså å skjutsfärder, hwarföre Kjäringeö åboer äfwen förut 
erfordrat oskjälig betalning, såsom sexton öre silfwermynt för en 
tunna fisks transport ifrån Kjäringeöhn til Brunskjär 4 å högst 5 mil, 
samt tolf dahler silfwermynt för en rodarebåt med twenne man 
theremillan; ther likwäl, til underdånigst följe af 8 § uti Kongl: 
Maij:tts nådige förklaring, angående gjästgifwareskjuts och hwad til 
hämmande af hwarjehanda therwid inrotade missbruk och skadande 
olägenheter bör i ackttagas, Häradstingsrätten uti Orousts och Tjörns 
fögderie, hwilket består af öijar, har wid förrättade undersökningar 
uprättadt en med billigheten öfwerensstämmande skjutsordning och taxa 
för them af fögderiets strandsittjare som blifwit ålagde at med båt 
befordra resande och fohror sjöledes, hwarefter en dahler silfwermynt 
milen är utsatt för en rodarebåt med en person: en dahl:r 16 öre milen 
för flera personer och högst twå dahl:r srmt milen för större båt med 
fohror. 
 
4:o. At, förutan hinder eller uppehåld, hwarken wid lotzningens eller 
fiskeriens bedrifwande, gjöra FiskerieCompagniet såsom 
skatteinnehafware af Kjäringeön, genom sine barn och tjenstefolck 
några få dagzwärcken wid fiskeberedningar, förutan betalning. 
 
5:o. At änteligen Kjäringeö åboer såwäl til egen wälfärds 
conservation, som til FiskerieCompagniets säkerhet af sina anseenliga 
åbygnader och ägendom, måtte åtaga sig at undergå inrättning af en 
wiss brandtordning, så at theras eldstäder åhrligen måtte öfwerses, 
och hwad som synes kunna wid besicktningar åstadkomma fahra och 
äfwentyr af eldswåda, tidigt warda af them sjelfwa, eller, om the 
tredskas, emot lego botadt til förekommande af olyckor. 
 
Sådant med mehra, til god ordnings winnande och skjärgårdsmännens å 
Kjäringeön christeliga sammanlefnad inom sig sjelfwa, som icke synes 
wara stridande emot lotsprivilegierne, har blefwit them förehållit: 
och har föreställningen blefwit beledsagad med then tilsäijelse, at om 
någon häremot tredskas eller uti hamnelaget icke skickar sig som 
Kongl: Hamnordningen af åhr 1726 omförmäler, sedan fyra ordinarie 
lotzar och fyra lotsdrängar som Kronan uppå stat lönar, til sin bättre 
utkomst icke bedrifwa lotzningen allena, utan såwäl idka fiske med 
fiskeskutor uti Wästersjö, som the öfrige strandsittjare therstädes, 
hwilka the ofta bruka för sig wid lotzningen; så skall en sådan blifwa 
lagligen utwunnen och ifrån sin åbygnad utsagd. 
 
Häraf hafwa endaste lotzarne, som til en del äro sjelfwe ägare af 
Walleröhn, Wedhollmen och Tornö, tagit sig förhastad och oskjälig 
anledning til sina klagomål, lika som the hade warit utsagde och lika 
som lotzningen hade varit lagde werckelige hinder uti wägen, hwilket 
såsom helt och hållit ogrundat the aldrig, som h:r hofqwateremästaren 
Groths betjening berättar, skola kunna leda uti bewis. 
 
Med djupaste wördnad framhärdar städze, Högwälborne Herr Grefwens, 
Ammiralens, Landzhöfdingens, ÖfwerCommendantens och Commendeurens af 
Kongl: Swärdsorden 
 
Toggestad d: 4 Julii 
1768. 
 
Aldra Ödmjukaste tjenare 
And: Liungwall. 


Ammiralitets och Kammarkollegierna om skatterättig-heten å Käringö 
fiskeläge. 
Från sammansatta kommittéers arkiv: Kommissionen 
år 1777 om skatteköpet av Käringön 
 
Stormägtigste Allernådigste Konung 
Drottningholms Slott den 5 september 1777 och Stockholms Slott den 11 
December 1777 
 
Thetta mål föredragas i Rådet enär dhe Herrar Rikets Råd äro 
tillstädes, som öfwervarit thet den 11 April förledet år härutinnan 
fattade beslut. 
 
Genom nådig Remiss, af den 28 November nästledet år, har Eder Kongl 
Mayt behagat infordra dess och Rikets Amiralitets och CammarCollegiers 
underdåniga utlåtande öfwer åtskilliga åboers å Käringö Fiskeläge i 
Götebrgs och Bohus Län Orust Härad och Morlanda sochn, genom theras 
antagne Fullmäktige, Borgmästaren Ekström, giorde underdånige 
ansökning, att gemensamt med the therstädes boende Lotsar, i anledning 
af then 1724 deponerade skattelösen, erhålla thenna ö under 
skattemanna rätt; Och sedan Cammar Collegium theröfwer hördt the 
tilförne sökande lotsar och jämwäl öfwer altsammans infordrat Eder 
Kongl Mayts Befallningshafwandes underdånige yttrande, så få nu 
Collegierne äfwen afgifwa detta i nåder anbefalldta underdåniga 
utlåtande; 
 
Hwarwid Cammar Collegium först får berätta, huruledes Collegium af 
handlingarna i thenna sak inhämtat, att sedan twist i så måtto 
upkommit emellan de å Käringön boende lotsar och skatteägaren af 
thetta fiskeläge, Hofqwartermästaren Groth, att Lotsarne af andragne 
skiäl påståt, uphäfwande af det å denna Ö för ett fiskeri-Bolag 
utfärdade Skattebref, och deremot, att emot then af theras förfäder år 
1724 deponerade Skattelösen å thenna Ö erhålla Skattebref; så hafwa 
äfwen the öfrige å öen befintelige åboer, såsom mellankommande parter 
sig inställt, och anhållit att som icke mindre theras, än Lotsarnes 
förfäder denna Ö från urålldriga tider bebodt, och jämwäl bidragit 
till den här förut omrörde deponerade Skattelösen, det måtte altså, i 
den händelse af sådan grund någon ändring i Fiskeribolagets skatterätt 
ske skulle, de ej mindre än lotsarne uti ett sådant af desse sednare 
sökt skatteköp blifwa lika delaktige; hwilket åter af lotsarne är 
wordet bestridt, med påstående, att skatterätten dem ensamt måtte 
warda tillerkänd, särdeles, som dhe nu sökande trettionio hushåll uti 
Lotsningen skola wara okunniga, och icke eller bidit til, att therom 
förwärfwa sig den ringaste kundskap. 
 
Hwad nu thenna företrädes twist angår så finna Cammar Colligium, för 
thess underdånige del, så mycket mindre therom någon fråga kunna 
upkomma, att ju then år 1724 deponerade skatteskilling, blifwit för 
öens samtlige Invånare och åboer i Ränteriet insatt som den wid orten 
bifogade afskrift af Orust Härade Tings Rätts Protocoll den 16 Julii 
1724 intygar, att Lars Andersson, Pehr Svensson, Trulls Helgesson och 
Jöns Andersson, efter fullmagt, på samtliga Åboernes wägnar, begärt få 
lösa denna Ö till skatte, efter den derå skjedde wärderingen med 40 D 
Smt, och Ränteri quittencet jämwäl innehåller, ett twänne af desse 
fullmäktige, Jöns Andersson och Lars Andersson den 4 September samma 
år, efter ordens lydelse, å egen och samtlige dess kammeraters wägnar, 
desse penningar derstädes nedsatt. I följe hwaraf och som Lotsarne 
sielfwe uti dess förklaring medgifwa, att 20 af de nu sökande 
hushållen härstamma från förenämde äldre åboer, som denne 
Skatteköpskilling nedsatt. 
 
Hwaremot åter Lotsarne icke med ringaste skiäl bewist, att det warit 
deras förfäder, som denna skatteskilling nedsatt, utan twärtom genom 
Eders Kongl Mayts Befallningshafwandes medföljande underdåniga 
utlåtande blifit uplyst, att en del af de nu sökande Lotsar werkeligen 
äro födda på andra ställen, och en del åter redan blifwit för 
afskiedade, så att theras rätt hwarken kan grunda sig på förfädernas 
åboskap, eller then år 1724 erlagde skatteskilling; 
Och hwad the sökande Åbornes okunnighet i Lotsningen angår, den 
omständigheten nog uppenbart therigenom blifwit wederlagd, att Eders 
Kongl Mayts Befallningshafwande förmält, utom Lotsarne, finnas sådane 
som werkeligen både förstå och kunne wara answarige för lotsningen, 
samt att till fem för fiskeriets behof nödiga skutor fordras 45 man 
dugligt Sjöfolk, emot hwilka således någon okunnighet eller 
oförfarenhet i sjöwäsendet icke eller rimeligen kan inwändas; thy, och 
wid så satta omständigheter lärer Eders Kongl Mayts i nåder finna, att 
om och någon fråga om skatteköp till denna Ö nu wara ägde rum, 
Lotsarne som hwarken från förfäders åboskap eller theras delaktighet i 
den deponerade skatteköpskillingen dertil kunna leda den ringaste 
rätt, icke eller med något skjäl kunna påstå en sådan förmon framför 
de öfrige sökandene, som i dessa delar sin rätt bewisst, ej till någon 
lösen äro berättigade. 
 
Hwad dernäst sjelfwa hufwudsaken angår, och huruwida thet å thenna ö 
redan för ett fiskeibolag utfärdade Skattebref må återgå, och 
skattemannarätten sökanderna uplå-tas, då ehuru Lotsställen, enligt 
författningarne, böra oförryckte hållas til deras behof, som 
Lotsningen besörja, kan och bör likwäl icke, efter Cammar Collegii 
underdåniga tanke, deraf dragas den fölgd, att de platser som å sådane 
ställen för Lotsarne ej kunna behöfwas, ju icke på annat sätt måge 
till Rikets förmon och gagn nyttige giör-as och användas: Och 
althenstund Eders Kongl Mayts Befallningshafwande, General Majoren och 
vice Lands-höfdingen Baron von Salltza, som alla omständigheter både å 
lotsarnes och Fiskeri Bolagets sida nogast undersökt och utredt, icke 
allenast förmält, att utrymme är till-räckeligt både för Lotsarne och 
Fiskeriberedningen, utan och uttryckligen förklarat, att den Fiskerie 
Compagniet updragne skatterätt å detta ställe icke på något sätt lagt 
hinder i vägen för kronolotsningen, utan fast mera såwäl 
kronolotsningen som fiskerien genom Compagniets be-redningsrörelser 
blifwit uprätthållne och Åboerne i wäl-måga försatte, wid hwilket 
förerettande, på hwad Lotsar-ne deremot anfört icke kan lemnas minsta 
afseende, sär-deles som utom alt detta, både lotsningens bestånd under 
den förflutna tiden, oansedt den Compagniet förundta skattemanarätten, 
och Skärgårds Allmogens genom fisk-eri handteringen wundna bättre 
utkomst, derom böra de ojäfacktigaste bewis, att desse ehuru skilda, 
handteringar kunna gemensamt å thetta ställe bestå och trifwas; 
Förthenskull, och som af sådan grund all den anledning förswinner til 
rubbning uti det för Bolaget utfärdade skatte Bref, som Lotsarne sökt 
therifrån leda, att skattemanna Rätten skulle wara hinderlig för 
lotsningen, och thy förutan als intet skjäl gifwes, utan twärtom de 
betydande omständigheter å Bolagets sida sig förete, att theras 
äganderätt grundar sig på ett uppå Ständers tillstyrkande utfärdadt 
Skattebref och att nuwarande Intressenter denna egendom å offentelig 
auction inlöst, samt ändteligen, att the under förhoppning att wid en 
sådan å lagligt sätt förwärfad egendom blifwa bibehållne, therstädes 
nedlagt stor kostnad och fiskerie beredningen til Rikets och egen 
förmon och nytta therigenom utwidgat och i stånd bragt, 
ty och wid så fatta omständigheter, samt då rubbning uti denna deras 
skattemanna rätt skulle försätta Intressenterne uti ett ganska 
kännbardt, och oskyldigt lidande, och osäkerheten om besittningen, som 
med förlust af skatterättigheten kunde anses oskiljaktig, torde gifwa 
anledning dertil, att inskränka både förlag och sielfwa rörelsen, 
hwarigenom ej mindre Riket, än ortens innevånare en betydlig skada och 
förlust tillskyndas, då deremot äganderätten utgiör ett nog kraftigt 
skjäl, att så wäl hädanefter, som hit intil, hafwa all Kostnad som til 
näringens och handteringens bestånd och förmonligaste utöfning kan 
bidraga; 
 
Altså i betraktande af alt detta, så wäl som den betydeliga winning 
som Riket af fiskerie handteringen tilflyter, hwilken aldraminst i 
detta fall bör äfwentyras, då lotsningen icke desto mindre kan hafwa 
ett säkert bestånd, och Intressenterne jämwäl sielfwa medgifwit, att 
för lotsarnes bostäder, såsom det enda Lotsningen kräfwer, nödigt 
utrymme gifwas, 
finner Cammar Collegium sig äga fullkomlige skäl, att Eders Kongl Mayt 
i underdånighet tilstyrka, det måtte Intersenterne wid then them 
förundte skattemanna rätt å detta fiskeläge i så måtto warda 
bibehålne, att wäl the platser som för Lotsarnes hus nuwarande hus och 
bostäder nyttjas, för framtiden til enahanda behof förbehollas och 
undantagas; men at at Bolaget må den öfrige delen af Öen, såsom deras 
skatte egendom, behålla. 
 
Och som förenämde år 1724 af dåwarande Käringö Åboer deponerade 
Skatteköpeskilling icke kan hemfalla Kronan, såsom någon ersättning 
för den då obetalta så kallade silfskatten, i synnerhet som 
efterräkningen för obetalte utlagor för så long tid tilbaka ej äger 
rum, Så lärer Eder Kong Mayt i nåder finna rättwisst, att the i sådant 
afseende nedsatte 40 D Smt, må til dem återställas, som kunna wisa sig 
wara rätta arfwingar af förenämde Käringö äldre åboer, som denna samma 
i ränteriet nedsatt. 
 
 
Men Amiralitets Collegium får åter härwid underdånigst åberopa dess 
omständeliga underdåniga utlåtande af den 29 Febrruari nästlidne år, 
rörande den då upkomna twist uti samma ämne, imellan berörde Lotsar 
och Hofqwartermästaren Groth, som blifwit innehafware af Skatterätten 
till denna Ö och Lotsplats. 
 
För dess del kan Amiralitets Collegium wäl icke närmare, än genom 
berörde underdånige Bref skiedt, omedelbart ingå i det, som rörer 
bättre skatterättighet mellan den nu i fråga komne trenne parter, 
nemligen bemälte Hofqwartermästare, Lotsarne och de öfrige åboer, 
såsom ett ämne, hwilket Eders Kongl Mayts Cammar Collegium lärer 
utreda, i fall emot hwad Collegium förut underdånigst anmärkt, någon 
sådan fråga än kan äga rum; 
 
Men hwad Amiralitets Collegium ej kan undgå, att å nyo underdånigst 
ehrindra, är den för sjöfartens säkerhet skadeliga omständigheten, att 
Skattebref i förra åren blifwit til myckenhet utgifne å sådane Cronan 
förbehållen Heman och andra slags lägenheter, som för det angelägna 
Lotswerket warit och äro af största betydenhet, hwilket och händt med 
den nu i fråga warande Käringö, ehuru den samma enligt alla i 
ofwanberörde Collegii underdåniga bref upprepade äldre och nyare 
handlingar, warit uptagen såsom Lotsplats, och ehuru Lotsarne sielfe 
före än någon annan redan för 50 år sedan erlagt den åsatte 
Skatteköpsskillingen, 40 daler Smt, som än i denna stund för deras 
räkning i Cronans Cassa. 
 
I stället för en laglig frukt af denne utgift, äro Lotsarne nu icke 
allenast skillde wid all skattemanne rätt utan ock, til märkelig skada 
för sielfwa Lotsinrättningen på öen, äfwentyra de nu att rubbas af 
Skattemannen uti sine tillständige rättigheter af tjänlige boningsrum 
för sine personer och hushåll, platser till skjul för sine Lotsbåtat 
och redskap, frihet att idka fiske och själfwe försällja sine 
fiskewahror, med mera som dem i Lotsprivilegierne förunnas, och 
hwarigenom denne lägenhet nödwändigt måste förlora sin naturliga 
egenskap af en lotsplats, til säkerhet för Eders Kongl Mayts 
Örlogsflotta och den private handelsfarten; men i det stället 
förwadlas till ett enskildt näringsställe och fiskeläge. 
 
Detta måste så mycket wissare befaras, som redan största swårighet sig 
företer i hela Götheborgske och Bohuslänske Skärgården, att erhålla 
skicklige Lotsar, sedan wid Fiskerierna derstädes winnes långt 
förnonligare utkomst och upmuntran, än genom de inskränkte 
Lotspriviligierne äro att förwänta, och Collegium äfwen i dess 
ofwanberörde underdånige   Bref anmält att Lotsarne på Käringö under 
de dem tryckande omständigheter, ifrån den tid Öen blef under skatte 
uplåten, anhållit att blifwa utur Lotstjensten lösgifne. 
 
En händelse så mycket mera wådelig för sjöfarten, som det är longt 
ifrån, att hwar Sjöman är en skickelig Lots, häldst den sedermera, 
utom sjömannaskapet, bör äga den särskildta och answariga kännedom om 
grund, inlopp, hamnar, farwatten, prickar, remmare, tullbewakning och 
många flere ämnen, som icke winnas annorlunda än genom egen och 
långelig öfning och erfarenhet, hwarföre och Lotsmans sysslor icke 
anförtros andre, än de utlärde Lotsdrängar, som genom ordentligt 
förhör dertil pröfwas skicklige. 
 
 
Amiralitets Collegium äger altså den underdånigsse förhoppning att 
Eders Kongl Mayt nådigst lärer täckas hafwa afseende på merberöde 
dess förra underdånige Bref i detta ämne, och af, de deruti andragne 
skjäl pröfwa med Rikets rätt och tienst inträffa, att denne Ö 
försättas uti dess första egenskap, såsom Lotsplats och 
quarantaineställe, och att jämwäl ej allenast Hofqwartermästare Groth 
uppå de af Collegio uppgifne skjäl lärer finnas oberättigad, att 
widare innehafwa denne Ö under skattemanna rätt, utan ock, att de 
flera nu sökande åboer, så wäl som Lotsarne måge återfå deras 
deponerade Skatteskilling; 
Men derest Eder Kongl Mayt i nåder anser någon i fråga eller twist om 
skatterättighet än äga rum och kunna tillåtas, samt att Öen än widare 
i en sådan natur skal bibehållas; så, i händelse Skatterättigheten då 
icke tilfaller Lotsarne, såsom de förste, hwilka sig dertil anmält och 
deraf synes sig mäst berättigade gjordt, blifwer det åtminstone en för 
sjöförswaret ganska angelägen sak, att den å Öen, i wederbörande 
Lotsofficerares öfwerwaro inrymmes så tilräcklige platser, til 
boningsställen, betesmark, hus och bodar för deras redskap, samt flera 
förmoner, enligt Kongl Brefwet den 18 April 1738, och flere stadgar, 
att Lotsinrättningen på detta wigtiga ställe må möjeligen äga bestånd, 
hwilket ej kan ske så länge Lotsarne, emot alla Kongl författningar, 
på något sätt stå under någon enslildt Persons lydnad och beskattning. 
 
Den Kongl Remissen återföljer härhos, och Kollegierne framhärda med 
djupaste wördnad 
Stormäktigste Allernådigste Konung 
Eder Kongl Mayts 
 
allerunderdånigste tienare och undersåtare 
 
C Falkengren 
J Nordenankar 
Fred Chapman 
Philip Rothlieb 
A Bolin 
Carl Bunge 
P Mutzow 
Zac Lönberg 
D Dahlin 
A Welchman 
Joh Liedbeck 
 
 
 
Käringöns fiskares ombud, borgmästare Ekström i Marstrand, skrivelse 
till Kungl. Maj:t rörande skatterättigheten till Käringön. 
 
Stormäktigaste aller nådigste Konung 
 
Kongl Mayt will häröfwer i nåder hafwa infordrat thes Rikets 
Amiralitetets ock Cammar Collegiers underdånige utlåtande. 
Stockholms Slott den 26 November 1776 
Uppå nådig befallning 
C Wallenstierna 
 
Genom Eders Kongl Maytts Befallningshafwande i Giötheborgs och Bohus 
Län, är jag, det underdånigt hosfogade dess Höggunstliga skrifwelse 
styrker underrättad worden, det Eders Kongl Maytt aller nådigst 
förunnat dem af Käringeöns åbyggare för hwilke jag, efter fullmagt, 
deras rätt bevakar, att innan sex månader få i underdånighet wisa sin 
jämngoda rätt med en del lotsar, som samma Ö till Skatte winna söka. 
 
För att nyttja denna Kongl nåd och för att icke sidosätta de 
skyldigheter, som mina fattiga Comittenters förtroende af mig fordrar, 
har iag warit angelägen, att inhämta alla de styrkande handlingar som 
stådt att winnas, och får med dem i diupaste underdånighet framträda. 
 
Grunden till Lotsarnes förmente rätt, lärer hufwudsakligen bestå 
deruti, att deras förfäder redan år 1724, för att winna Ön skattemanna 
förmån, skola nedsatt 40 Dal Smt lösen. 
 
Så wisst detta är, att nämnda 40 D Smt då blifwit såsom Skatte lösen 
deponerade, efter bewiset Lit B, så ostridigt lärer det blifwa, att 
icke Lotsarnes, utan alla inbyggarnes förfäder widkändts denna utgift 
i enahanda hopp. 
 
Ett utdrag af protokollet wid Orust och Tjörens Tingslag, som och 
göres Supliq Littra C underdånigst följer, wisar nogsamt, att icke 
lotsar utan alla öns åbyggare, uti ansökningen och lösen deltagit, så 
att ordet kamerater som uti Landtränteri räkningen, här ofwan bilagd, 
blifwit nyttjadt, icke kan eller bör lämpas till lotsarne allena, utan 
till åbyggarne i gemen. 
 
Då altså häraf torde klarligen finnas, att alla öens åbyggare 1724, 
löst gemensam rätt, och följaktligen alla deras efterkommande, hwad 
förmån som deraf kan hämtas; så är wäl ändå intet utredt lotsarnes 
egenskaper för dem som öen nu innehafwa. 
 
Endteligen hafwa ej mer lotsarne än ej styrkt sine släktlinier, såsom 
sig ledande från dem, som första lösningsskillingen utfgifwit; men om 
såsom medgifwit anses skulle, att härom ingen twist wara; så är ändå 
af tiden och släkternas blandning oundwikeligit, att en och en annan 
mindre berättigad är. 
 
Det skulle wäl tyckas underligit wara, om en utwidgad släkt, efter 
sista hufwudledet finge räkna lotsar, och från en få multiplicera sin 
rätt till 50, lika som det i motsattsen skulle tyckas strida emot en 
länd rättwisa, om någre lotsar skulle få upswälja sine medbröders lika 
förvärvade rättigheter. 
 
Detta har icke i owisshet om hufwudfrågans utgång, kunnat de sökande 
emellan slitas, utan får blifwa för framtiden ett twisteämne, dock 
hafwer nödwändigheten fordrat, att icke lemna det obemält, lika som 
med full wisshet det kan tilläggas, att då utredandet af war och ens 
rätt blifwa hufwudmål, de sökande lotsarnas andelar, dels förswinna 
dels blifwa mer än måttelige. 
 
 
Med dem giöra dock mina Commitenter derutinnan ett, att fiskerie 
Compagniet, som skatterätten nu äger, försäkras en fullkomlig fri 
besittningsrätt af deras tomter, byggnader, bryggor och inrättningar 
utan någon slags afgift. 
 
Härutinnan är ei något eftergifwit, utan en anständig wedergällning, 
sedan öens innewånare till dem icke nogot ärlagt. Hwarförutan mine 
Commitenter icke kunna eller willja frångå den sanning, att den detta 
Compagnie med täta understöd och förlager icke underhållit 
fiskinrättningarne, hade länge sedan de flästa fiskeskutlagen warit af 
uselhet förgångne, och anse de Compagniet som en säker Lombard de alla 
tillfällen försträckningar kunna winnas. 
 
Med all undersåtelig trohet och Zele framlefwer 
Stormäktigaste Aller Nådigste Konung 
Eders Kongl Maytts 
 
Allerunderdådigste och troligste tienare och undersåte 
Peter Ekström 
 
 
Littera A 
 
Ädel och högacktad Herr Borgmästare 
 
Uti nådig skrifwelse af den 6.te nästldna månad, har Hans Kong Maytt i 
nåder mig tillkänna gifwit, att sedan dess och Riksens Amiralitets och 
Kammar Collegior afgifit deras underdånige yttrande, öfwer 
Lotsåldermannens Mårten Jönsson, Lotsarna Matts Svenssons, Henrick 
Hanssons och Olof.......Thor Helgessons samt lotsdrängarnas Pehr 
Mårtenssons och Anders Gunnarssons underdånige ansökning, rörande 
Skatterättigheten af den så kallade Käringön här i länet; 
Så skall Herr Borgmästaren å flera åboers på bemälte Ö, wägnar genom 
en till Kongl Mayttt ingifwen skrift, i underdånighet anfördt att 
dessa wore lika berättigade till skattelösen af öen, med ofwansökande 
lotsar, och att de endast anhållo om något rådrum, att få bewisa sin 
talan. 
 
Som nu Hans Kong Maytt wid öfwerwägande häraf i nåder funnit skäligt, 
att lemna desse nya tillkomne sökanden, sex månaders tid, att fulltyga 
deras rätt; efter hwilken tidsförlopp Kongl Maytt will, uti detta 
ährende meddela sitt nådiga utslag, Altså har jag uppå nådig 
befallning, härmedelst skolat underrätta Herr Borgmästaren om hwad 
Hans Kong Maytt således i nåder förordnat. 
Förblifwer 
Ädel och Högaktad Herr Borgmästaren 
Under Herr General Majorens och Landshöfdingen Duritz frånwaro 
Hörsamme tienare Af Winklerfeldt 
 
Giötheborg af Landscontoret den 18 Juni 1776 
Nils Törneqvist 
 
Lika lydelse med originalet intygar 
Joh Grundell 
Secret. och Not. Publ. i staden Marstrand 
Lotsarnas på Käringön skrivelse till Kungl. Maj:t 
år 1776, angående skatterätten till Käringön. 
 
Stormäktiggste, Allernådigste Konung. 
 
Sedan igenom Eder Kongl Mayts Befallningshafwande här i Götheborgs och 
Bohuslän, underskrefne Lotsar på Kiäringeöen til förklaring afgifwande 
blifwit tilstäld Borgmästaren i Marstrand Herr Peter Ekström, såsom 
fullmäktig för öfrige åboerne å berörde Ö underdånigste ansökning at, 
jemte oss få til Skatte lösa nemnde ö, hafwer wi wår aller 
underdånigste förklaring härmedelst skola aflämna. 
 
Ehuru likwäl Eder Kongl Maytt, genom aller nådigst Utslag under den 6 
Maj 1776 wåre wederpater låtit wederfaras den stora nåd, at them 
blifwit lämnad 6 månaders tid, at therå förskaffa sig sådane bewis, 
som bestyrka theras förmente rättighet till Skattelösen å merberörte 
Ö, hafwa thessa dock icke på minsta sätt nu mera än förr, en sådan 
föreburen Rättighet Kunnat i bewis leda. 
 
Uti then aller underdånigste ansökning, som en del af oss år 1774 hos 
Eder Kong Maytt andragit, huruledes wåre förfäder å denna Ö, såsom 
gammal Lotsplats, sökt skatteköp wisas, at the som then tid warit 
Lotsar, år 1724 uti Götheborgs och Bohus Läns Landt Ränterie Deponerat 
Skatteköps Skillingen 40 Dr Smt i Plåtar, med flere skiäl til wår 
berörde ansöknings bestyrkande, hwilken aller underdånigste ansökning 
jemte det betänkande, som Eder Kongl Mayts och Riksens Höglof 
Amiralitets och Cammar Collegier då aflämnade, äfwen nu i underdån 
ödmiukhet åberopas, med det alle underdånigste tillägg, at ifrån 
början, har denna Ö egenteligen warit bebodd af Lotsar, sedan samma, 
såsom en oumbärlig plats och ställe för Lotsar, blifwet utsedt, 
hwilket bestyrkes med de flere handlingar, som utnämna berörde Ö för 
Lotshemman, efter then är i yttersta Hafsbandet belägen. 
 
Och aldenstund flere Glorwärdigste i åminnelse Konungars för 
Lotswärket, utfärdade Priwilegier och förordningar, Lotsarne förunna 
frihet å slike Hollmar, Öar och Skiär, som til Lotswärkets 
widmagthållande äro nödwändige, fri Disposition, så hoppas, och hwarom 
aller underdånigst anhålles, det Eders Kong Maytt oss derwid 
allernådigst bibehåller. 
 
I från detta Seculi början, har Kiärringeöen warit, såsom 
högstnödwändig Lottsplats utsedd, och hafwa wåra för-äldrar och 
förfäder til den ändan samma bebodt och är ostridigt at ju the warit 
the samma, som år 1724 Skatte-köpsskillingen 40 D Smt i Landt 
Ränteriet lefwererat, och kunna wi icke frångå, at af de derstädes nu 
boende fiskares, som äro 20 hushåll, förfäder, äfwen dheruti stå warit 
delaktige, med the öfrige af them äro utan bröstarf-wingar aflidne, 
och en del til andre orter bortflytte; Hwarför utan thesse 20 hushåld 
äro til lotsningen dels oduglige dels okunnige, lika som the öfrige 19 
hushåll som jemte nästnemnde idka fiske, och sedan år 1724 dit flytte 
äro, hwilka nemnde 39 hushåld hafwa alt til thenna tid icke welat 
budet til, at ernå någon kundskap och erfarenhet i Lottswärket. 
Tå hos Eder Kongl Maytt uti aller nådigst och ömt öfwerwägande tages 
Lotswärkets nöderwändighet, och det stora äfwentyr wi, som det 
förrätta skola wissa tider och tilfällen underkastade äro til folck 
och skiepps-bärgning och räddning, och at thenna Ö från äldre tider, 
som bäst belägen, til Lotsplats blifwet anslagen, samt som omrört är, 
af wåre förfäder bebodd warit, så hoppas wi och hwarom aller 
underdånigst anhålles, at å merberörde Lotsställe få skattekiöp för 
oss, wåra barn och efterkommander, hwilka ej mindre, än wi, dagligen 
komma at uppammas i Lottsningen, at med tiden man efter man blifwa 
wåre Efterträdare wid Lotswärket. 
 
Åhr 1751 har wäl et fiskeri Compagnie, utom Lotsarnes wetskap, löst 
skatterättigheten för 40 D Smt och utwärkadt Kongl Cammar Collegie 
Skattebref, emot wissa wilkor, som allenast i de 5 påföljande åren 
blifwet fullgiorde, men sedermena tå thetta Compagnie afstådt Öen til 
andre, har wilkorens fullgiörande aldeles blifwet åsidosatt. 
 
Thetta Compagnie har på intet sätt befattadt sig med Lotsningen eller 
deraf haft minsta kiänning och tunga, i det ställe wi, måst som oftast 
eftersätta fisket och lotsningen bewaka, til kiänbar afsaknad i wår 
näring, då likwäl the öfrige åboer genom lotsningen icke den ringaste 
mistning i fisket widkiänts. 
 
Then år 1751 af fiskeri Compagniet erlagda Skattelösen erbiuda wi oss 
återbetala, samt årligen utgiöra then sedan omrörde år Kiäringeöen 
påförda Jordeboksräntan sex Daler Smt. 
 
Thet anförande, som desse fiskares fullmäktig giör i det han förebär, 
at then fiskeriesocitet, som omrörd är, och å Käringeöen Skattekiöp 
sig förwärfwat, Inwånare, ther-städes understött och från uselhet 
befriat, är och blir, så widare ogrundadt, at the för then tid 
soutinerade sig lika så wäl som nu, och ännu bättre, ty the åren 
sedlar i mera ymnighet wore gängse, än nu, och fiskare hade lätt 
tilgång på Credit hos Sociteten, hafwa en del mindre försicktige 
fördiupat sig i skuld, men ej til sin förmohn, emedan the theraf 
sedermera och nu, då penningar mera skattas, hafwa en dryg kiänning, 
det inses och tydeligen, at sådane förskotter icke satt fiskarne i 
bättre stånd nu än före, derigenom, at närgränsande fiskelägers åboer, 
som icke haft med berörde Compagnie at giöra, äro lika och dels än 
bättre wälmående, än dessa Kärringeö-fiskare. 
 
Stormäktigste allernådigste Konung! 
Hos Eders Kongl Maytt, som ej mindre, än dess glorwärdigste 
företrädare, skyddar Lotswärket, Bönfaller wi ytterligare 
allerunderdånigst, thet tänktes Eder Kongl Maytt underskrefne lotsar 
Skatterättigheten af thenna Ö emot 40 D Smt lösn, til bättre utkomst 
och understöd, allernådigst tillägga. 
 
Afwackte allernådigste Bönhörelse, och med aller underdånigste wördnad 
til dödsstunden framhärde. 
 
Stormäktigste allernådigste Konung 
Eder Kongl Maytt, 


Allernådigste och Troplicktigste undersåtare 
 
Mårten Jonsson, lotsålderman, Maths Swensson, lotts 
Hen: Hansson, lotts, Olof Torkelsson, lotts 
And. Gunnarsson , lotts, Pehr Mårtensson, lotsdräng 
lotsdrängarna Johan Swensson och Erik Pehrsson yngre lotslärodrängarna 
Simon Hansson, And: Swensson, 
Mårt: Mathsson, And Engebrechtsson, 
Abrah. Mårthensson, Olof Jacobsson Trygg , 
Lars Jacobsson Trygg 
 
Efter begiäran allerunderdånigst författadt af 
E Enberg, Fotificats Bokhållare 
 
 
Avskrift av Kungl. Maj:t beslut år 1777 angående köpet av Käringön.  
Kammarkollegiets kansli, EIa1:166 
 
Gustaf med Guds nåde, Sweriges, Giöthes och Wendes Konung, Arfwinge 
til Swerige samt Hertig till Shleswig och Holstein. 
 
Wår synnerliga gunest och nådiga benägenhet med Gud Allsmäktig, Tes 
män Herr Baron, wårt och Rikets Råd, president och Commendeur med 
Stora Korset af wår Svärds Orden; President; Så ock samtelige 
ledamöter uti wåre och Rikets Amiralitets och Cammar Collegier. 
Wi hafwa i nåder låtit oss föredragas, så wäl Edert Wårt Cammar 
Collegie serskilta underdåniga utlåtande af den 27 November 1774 öfwer 
utskillige Lotsares underdåniga ansökning, rörande Skatterättigheten 
af den så kallade Käringön i Morlanda sochn, Orust wästra Härad samt 
Götheborgs och Bohus Lähn, jemte Edert wårt Amiralitets Collegie under 
den 29 februari förledet år däröfwer afgifne underdåniga yttrande, som 
ock det underdåniga betänkande I under den 12 Juni innevarande år, 
gemensamt afgifwit, uppå åtskillige Åboers å berörde Ö, genom deras 
antagne Fullmäktig Borgmästaren Ekström, gjorde underdåniga ansökning, 
at gemensamt med de dem boende Lotsar, i anledning af den år 1724 
deponerade Skattelösen, erhålla denna Ö under Skattemannarätt: 
Och som wi af de skjäl ock omständigheter I wårt Amiralitets Collegium 
underdånigst anförd i nåder finna, at det skattekiöp å denne Ö, år 
1751 på 20 års tid blifwit bewilljat dåwarande priviligierade 
Sociteten på Sill och Torskfiske i Öster och nordsjön, med wilkor så 
länge de med flit och idoghet idka saltsjöfiskeriet, redan dels 
upphört, dels blifwit förwärkat; Så har nu hos oss i nådigt 
öfwervägande kommit huruwida denne Ö, kan ock bör til Skatte få 
inlösas, ock i sådant fall, hwilken der till wore närmast berättigad, 
antingen Fiskerisociteten, Lotsarne eller de öfrige Åboer. 
Nu emedan Lotswärkets bestånd är af betydande angelägenhet, både för 
Örlogs ock Handels sjöfarten, hwilket ändamål swårligen kan winnas så 
länge Lotsarne stå under enskilt mans lydne ock beskattning, wi 
jemnwäl icke allenast genom bref till Edert wårt Cammar Collegium af 
den 8 September 1773 inhiberat alla Boställs Hemmans försäljande till 
Skatte, utan ock under den 28 derpå följande October befalt, at 
tillswidare med alla Skattekiöp skulle innehållas; 


Ty pröfwe wi i nåder bäst wara at icke något Skattekiöp å merbemälte Ö 
bewilljas, hwarken Hofqwartermästaren Groth, såsom innehafwaren af 
fiskeri Socitetens rätt, ej eller Lotsarne eller de öfrige Åborne, 
utan bör Ön försättas uti dess första skick ock natur af Lotsplats ock 
quarantainesställe, sådant som den war, innan skattebref för Fiskeri 
Bolaget utfärdades; 
Ock alldenstund af handlingarne ock i synnerhet General Majoren och 
vice Landshöfdingens i orten Baron Saltzas afgifne berättelse 
befinnes, at utrymme på Ön är tillräckeligt både för Lotsarne och 
fiskeriberedningen; 
Fördenskuld finne wi, i ansende til den betydande winning Riket af 
fiskeriehandteringen tillflyter, så mycket mera skiähl at förordna, 
det både fiskerisociteten ock lotsane måge på Ön bibehållas ock 
qwarblifwa, som cronolotsningen icke desto mindre kan hafwa säkert 
bestånd: 
Till föllje häraf anbefalle wi nu Landshöfdingen i Orten, at enligt 
Lagen ock förordningar så utstaka fiskeri Bolagets rättigheter, at 
Lottswärket derigenom ej blifwer lidande hwarjemte wi till winnande af 
mera säkerhet för framtiden å ömse sidor i nåder finner nödigt at 
ålägge Landshöfdingen, det han efter widtagne åtgärd härutinnan, derom 
inkommen til Eder med berättelse hwarefter Eder åligger at den samma 
til wår egen nödiga stadfästelse i underdånighet avvakta; Hwilket Eder 
härmed till underdånig efterrättelse länder; Och Wi befaller Eder Gud 
Allsmäktig synnerligen nådeligen 
Stockholms Slott den 11 Decomber 1777 
Gustaf 
 
 
Utslag angående grundlegans erläggande för tomter å fiskeläget 
Käringön givet i Kammarkollegiets protokoll den 18 Juli 1797. 
 
Kronofogden Eiserman yrkande hos KB åläggande för Brukspatronen och 
Grosshandlaren Bengt Björkman, att för dess å Käringöns fiskeläge 
anlagde Sillsalteriverk med dertill hörande skär och lägenheter, 
betala 16 Rdr 32 Sk i årlig grundlega till Kungl Majtt och Kronan. 
 
Genom utslag den 7 Okt 1796 som KB med åberopande af 2§ i Kungl Majtts 
nådiga försäkran och stadfästelse å svenska och finska allmogens fri 
och rättigheter af den 4 April 1789 och i Art 1½ i Kungl Reglementet 
för Nord-sjöfiskerierne samt salterierna i Göteborgs och Bohuslän den 
21 Juli 1774 skäligt blifvit beviljde befrielse från en sådan 
grundräntas erläggande, men att deremot honom ålägga att med de öfriga 
åboerne proportionaliteter deltaga i den ränta hwartill holmen finns 
skattlagd; 
 
Kronofogden fullföljde talan hos Kollegiet som uti sitt utslag enär 
den ränta, hwilken fiskeläget Käringön nu, efter ett förbättrat 
myntvärde, till två Riksdaler, årligen drager, blifvit efter 
föregången ref- och skattläggning af Kammar Collegium gillad och 
fastställde KC lika med KB, fann att kronoholmar och dylika 
lägenheters skattläggning, då därmed metoden och författningarne 
likmätigt blifwit förfaret, borde åtfölja samma säkerhet, som för 
kronohemman är utstakat, ty pröfvade KC skäligt att denna grund och 
vid ett sådant förhållande KB:s öfverklagande utslag gilla och 
fastställa. 
Brev till Landshövdingen den 18 Juli 1797. Kollegiet överlämnade en 
bestyrkt avskrift av sitt utslag och anför: 
 
Och som Kungliga Kammar Collegiet vid detta besvärsmåls avgörande 
förekommit det Kongl Majtt uppå åtskilliga Lotsars och inbyggares å 
Käringön i underdånigst gjorda anhållan, uti nådigt bref till dess 
Amiralitets och Kammar Collegier af den 11 Dec 1777 förordnat, att 
Skatterätten å denna ö, som uppå 20 år vore bevilljad den år 1745 i 
nåder priviligierade Fiskerisociteten i Öster och Nordsjön skulle 
såsom förverkad uphöra och samma ö sättas i det stånd den war innan 
skatteköpet derå bevilljades, samt att hwarken den ene eller andre 
borde derå erhålle skatterätt, utan KB ålåge att enligt Lagen så ut-
staka Fiskeribolagets rätt att Lotswerket ej blifwe lidande, hwarefter 
sedermera den härom hållne förrättning borde till Kongl Collegium 
insändas och till Kongl Majtts nådiga stadsfästelse i underdånighet 
anmälas, 
men denna förändring med öns natur icke finnes vara i jordeböckerna 
annoterad, så har Kungl Kammar Collegiet ansett nödigt anmoda KB att 
här om draga behörig försorg och ställa sig detta Kungl Majtts nådiga 
förordnande till underdånigst efterrättelse. 
 
 
Kammarkollegiets utslag den 25 oktober 1831 angående Lotsregleringen 
på Käringö lotsplats. 
 
Kongl Majts och Rikets Kammar Collegii Utslag uti det af Kongl 
Collegium till Kongl Majts Befallningshafvande i Götheborgs och Bohus 
Län återförwiste och derefter genom Dess Utslag den 30 December 1829 
samt till Kongl Collegii widare pröfning hemställte mål, rörande ej 
allenast de förmåner, som böra tillkomma Fiskeri Bolaget och Lotsarne 
å den så kallade Käringön i Morlanda Socken och Orust Wästra Härad, 
utan ock huruwida de holmar inom Käringöns Lotsstation, hwilka Lots 
Directeuren Herr Comendeur Capiteinen och Riddaren N. Bruncrona 
påstått böra Lotswerket underläggas, måge anses wara dertill behöflige 
samt lagligen kunna för sådant ändamål anwändas; 
Hwaröfwer Kongl Majts Befallningshafwande genom ofwanberörde Dess 
Utslag, sig utlåtit, på så sätt här nedan förmäles; I anledning hwaraf 
Lots directeuren blifwit hörd och yttrande afgifwit, deruti 
Förvaltningen af Sjö Ärendena instämt; 
 
Kongl Kammar Collegium har de till detta Mål hörande handlingar sig 
föreläsas låtit och inhemtat hurusom, efter det Kongl Majt, genom 
Nådigt Bref af den 11 december 1777 till dåwarande Amiralitets- och 
Kammar Collegierne, i anledning af wäckt fråga, huruwida Käringön 
borde få till skatte inlösas, sedan det befunnits, att det skatteköp å 
denna ö, som år 1751 på Tjugo års tid blifwit bewiljadt då warande 
priviligierade Sociteten på Sill och Torskfiske i Öster- och Nordsjön, 
med wilkor, så länge de med flit och idoghet idkade saltsjöfiskeriet, 
dels uphört och dels blifwit förwerkadt, täckts förklara, det något 
skatteköp å ön icke finge bewiljas, utan att densamma borde försättas 
uti dess första skick och natur af Lotsplats och quarantainesställe, 
sådan som den war, innan skattebref för fiskeribolaget utfärdades; 
I sammanhang hwarmed och då utröndt wore, att utrymmet på ön war 
tillräckligt både för lotsarne och fiskeriberedningen, Kongl Majt, med 
afseende å den betydande winst Riket av fiskerihandteringen 
tillskyndades, i Nåder förordnat det både Fiskeri Sociteten och 
Lotsarne skulle få på ön bibehållas och qvarblifwa, helst 
kronolotsningen icke destomindre kunna hafwa säkert bestånd, samt 
såsom följd deraf jemwäl i Nåder anbefallt Landshöfdingen i Länet,    
att, enligt Lag och förordningar, så utstaka Fiskeribolagets 
rättigheter, att Lots Werket derigenom ej blefwe lidande; 
 
Och Kongl Majts Befhde, sedan undersökning blifwit hållen i afseende 
på Lotsregleringen inom Länet och deribland wid ifrågawarande Käringö 
Lotsplats, genom Utslag den 10 September 1823, icke allenast, med stöd 
af Käringöns skatteförsäljning år 1751, lemnat utan afseende Lots 
District Chefens wid undersökningen framstälde påstående, dels att 
tagesedlar till nya åbyggnaders uppförande å Käringön för fiskare 
derstädes ej måtte därefter, utan Kongl Majts Nådiga tillstånd 
utfärdas och dels att inga andra än Lotsarne måtte få begagna det å Ön 
warande kreatursbete, utan ock, i anledning af Districts Chefens 
yrkande tillika, att nedannämde holmar måtte åt Lotsarne wid 
ifrågawarande Lotsstation uplåtas, nemligen - 
 
1:o/ Fågelskär och Måskär, 2:o/ Stora och Lilla Oxskär eller Orskär, 
Kalmerholmen, Stora och Lilla Manskär och Jonholmen, 3:o/ Stora och 
Lilla Anderholmarne, Rörholmen, Björnskär, Koskär, Stenskär och 
Mågholmen, 4:o/ Kråkholmen, 5:o/ Stora och Lilla Danholmen, 6:o/ Saltö 
och Svanholmarne, 7:o/ Rörholmen,
8:o/ Toggesär, 9:o/ Wickholmen och 10:o/ Assholmen, 
 
wäl förklarat de uti 1:sta, 2:dra och 8:de puncterna upräknade holmar 
för Kronans tillhörighet, men deremot ansett de öfrige holmarne icke 
kunna, i anseende till urminneshäfd, skiljas från de hemman, till 
hwilka de begagnas; 
 
Men Kongl Collegium, i anledning af häröfwer anförde beswär utaf så 
wäl Lots Directeuren och wederbörande Lots District Chef, som äfwen 
Kronofogden i Orusts och Tjörns Fögderi I. F. Hellberg, genom utslag 
den 12 Nowember 1827, på grund af Högstberörde Kongl Bref den 11 
December 1777, såsom icke af Kongl Majts Befallningshafvande 
fullgjort, uphäft Dess berörde Utslag af den 10 September 1823, i hwad 
detsamma Kronan emotgått och återförwist Målet till Kongl Majts 
Befallningshafwande, för att Kongl Majts Nådiga Beslut till 
werkställighet befordra, och i sammanhang dermed, efter wederbörandes 
hörande, ånyo sig utlåta ej allenas i frågan om de förmåner, som borde 
Fiskeri Bolaget och Lotsarne tillkomma, utan ock, huruwida de holmar 
inom Käringöns Lotsstation, hwilka Lots Directeuren påstått böra 
Lotswerket underläggas, måtte anses dertill wara behöflige samt 
lagligen kunna för sådant ändamål uplåtas; 
Hwarefter och sedan Kronofogden i Orten erhållit befallning af Kongl 
Majts Befhde att i laga ordning så utstaka Fiskeri Bolagets 
rättigheter å Kronoholmen Käringö, att Lots Werket ej derigenom blef 
lidande, bemälte Kronofogde en slik förättning werkställt och i 
deröfwer afgifwet utlåtande föreslagit Käringöns fördelning på det 
sätt, att till Boställstomter åt nuwarande och blifwande Lotsar borde 
af den andel, som Priviligierade Fiskeri Sociteten fordom innehaft och 
Handlanden Fryckholm sedermera påstått sig äga, 
 
uplåtas hwad som låge Öster om Skeppershamn, dit Lotsarne altså måtte 
få flytta sina hus samt opåtalt bygga och bo, med rättighet för de 
Lotsar, som hade egna hus ibland fiskares och icke wille flytta dem 
till den nu utsynte platsen, att obehindradt njuta de tomter och 
landningsplateser de nu innehade samt för framledes blifwande Lotsar 
att bygga å Käringön, hwarelst de åstundade, då annars bättre rätt 
dermed icke förnärmades; 
 
hwarförutan Lotsarne tillades ensamt allt Muhlbete å Käringö, likasom 
rättighet at gemensamt med fiskare begagna Skepperholmen till 
fisktorkningsställe och Skeppershamn för sina båtar; 
 
att deremot nu warande fiskeri Bolag och Capellförsamling borde 
oförkränktt få bibehålla de tomter och det utrymme, kyrkan, 
kyrkogården och Prästhusen innehade, så att icke någon inom ett område 
af minst 200 alnar derifrån måtte få upföra byggnad samt denna 
församlings innevånare tillåtas att, med undantag af hwad Lotsarne 
såsom Boställstomter blifwit tillagde, disponera hela öfriga delen af 
Käringö och till undwikande af en kostsam rubbning oförändradt begagna 
sina nu innehafwande tomter till In- och Uthus, med förbehåll att, der 
nybyggnad komme i fråga och i laga ordning blifwit bewilljad medelst 
Taga, afståndet borde till närmaste byggnad minst utgöra 100 alnar; 
 
hwarjemte till fisktorkning borde uplåtas till gemensam nyttjorätt för 
fiskare och lotsar Skeppersholmen och andra wanliga 
fisktorkningsställen, likasom Skeppers- och andra hamnar; 
 
Och sluteligen att någon andel af Käringö destomindre kunde Handlanden 
Fryckholm emot Capellförsamlingens och Lots Ombudets bestridande 
tilläggas, som hans förmenta rätt grundade sig på öfwerlåtelse af 
Fiskeri Sociteten, hwilken likwäl, enligt 1777 års Kongl Bref, icke 
ägt öfwer denna Kronans tillhörighet disponera; 
 
så har Kongl Majts Befhde, medelst Dess förstofwan förmäldte dag den 
30 December 1829 meddelte utslag, Kronofogden berörde Utlåtande, såsom 
fullständigt och rigtigt, till behörig efterrättelse gillat, samt i 
afseende på Lots Werkets påstående, att de under skattehemmanen 
Svanwik, Barrewik, Hällewik, Hästekälla och Stensbo lydande och i 
Morlanda Socken belägne holmar; 
 
Stora och Lilla Andreholmarne, Rörholmen, Björnskär, Koskär, Stenskär, 
Mågholmen, Kråkholmen, Saltö, Swanholmen, Wickholmen samt Stora och 
Lilla Danholmen jemte den under Kronohemmanet Dahle Prästgård liggande 
Rörholmen måtte Lots Werket underläggas och till Lotsarne å Käringö 
uplåtas, förklarat samma påstående, såsom åsyftande ett bestridande af 
ofwannämde hemmansägares skatterättighet till holmarne, tillhöra 
Domstols uptagande och altså böra af Lots Directeuren, derest detsamma 
widare wille fullföljas, i laga ordning göras anhängigt wid Härads 
Rätten i orten för alla här förut upräknade holmar, 
utom den under Dahle Prästgård liggande Rörholmen, hwarom Kongl Majts 
Befallningshafwande, enär denna holme utgjorde en del af Boställets 
utmark och således wore af Krono Natur samt frågan härom, jemlikt 10 
cap 26 parag Rättegångs Balken, tillhörde Kongl Majts 
Befallningshafwandes uptagande, sig utlåtit och funnit berörde holme, 
som wid ett år 1786 förrättadt och fastställt storskifte, hwaremot 
klander i laga tid och ordning icke ägt rum, blifwit tillagd Dahle 
Prästgård, numera ej kunna Prästgården fråntagas, hwadan Lots werkets 
anspråk derå ogillas. 
 
Detta med hwad mera handlingarne innehålla har Kongl Collegium i 
öfwerwägande tagit; 
Och finner Kongl Majts Befhdes understäldte Utslag af den 30 December 
1829, i hwad det rörer Käringöns fördelning emellan Lotsarne och der 
bosatte fiskare samt bestämmandet af deras ömsesidiga rättigheter 
skäligt och wälgrundadt; 
i följd hwaraf Utslaget i denna del warder af Kongl Collegium gilladt 
och Fastställdt; 
 
Och som Lots Directeuren, å Lots Werkets wägnar, frånträdt allt 
anspråk å lägenheterne Stora och Lilla Andreholmen, Rörholmen, 
Björnskär, Koskär, Stenskär, Mågholmen, Kråkholmen, Saltö, Svanholmen, 
Wickholmen samt Stora och Lilla Danholmen, äfwensom den Dahle 
Prästgård tillerkände Rörholmen, sedan uplyst blifwit, att den 
sistnämnde redan år 1786 wid förrättat storskifte blifwit Prästgården 
underlagd, samt öfrige holmar, efter urmindes häfd, utaf 
skattehemmanen innehafwas; 
så låter Kongl Collegium derwid bero; 
 
Hwaremot Kongl Collegium finner holmarne Fågelskär, Måskär, Stora och 
Lilla Oxskär eller Orskär, Kallmerholmarne, Stora och Lilla Mannskär, 
Jonholmen och Toggeskär, hwilka genom Kongl Befhdes Utslag den 10 
September 1823, som wunnit laga kraft, blifwit Kongl Majt och Kronan 
tillerkände, böra af Lotsane wid ifrågawarande Käringö Lotsplats få 
disponeras, emot den ränta som för dem erlagd blifwit. 
 
Det wederbörande etc 
Cederstöm,  Julin  Cassel 
af Rolen  Sundius  Törnqvist 


Kungliga kammarkollegiets memorial den 30 juli 1903 angående Käringöns 
ägoförhållanden. 
 
K ä r i n g ö n s  f i s k e l ä g e 
 
å ön Käringön i Morlanda socken och Orusts västra härad utgör en 
särskild kapellförsamling enligt Kungl. bref den 19 November 1795. 
 
Ön upptages i jordeböckerna från och med 1659, i hvilket års jordebok 
den förekommer under rubrik "Cronones strandsidere", af hvilka ingen 
ordinarie skatt utgjordes utan allenast den s.k. kontributionen enligt 
mantalslängderna. I 1700-1750 årens jordeböcker förekommer ön såsom 
krono bland "oskattlagda fiskelägen med dess strandsittare samt öar", 
som årligen erlade fiskarekontributionen efter taxeringen vid 
häradstingen. 
 
Sedan amiralen Olof Strömstierna anhållit att få skatteköpa Käringön 
och för sådant ändamål efter förrättad skattevärdering den 10 Maj 1722 
i länets ränteri nedsatt 40 dlr smt såsom skatteköpeskilling, 
öfverlämnade landshöfdingen Nils Posse med skrifvelse den 21 November 
samma år ansökningen till Kollegii pröfning under förmälan att han 
icke hade något att erinra mot det ifrågasatta skatteköpet, då 
strandsittarne ej anmält sig till skattelösen af ön. 
 
I skrifvelse den 21 Februari 1724 anmodade emellertid Kollegium 
landshöfdingen att, enär strandsittarne icke blifvid hörde och ön ej 
heller till den mestbjudande utbjudits med ärendet författningsenligt 
förfara och därefter ånyo underställa frågan Kollegii pröfning; i 
sammanhang hvarmed Kollegium fann skäligt att, "ehuruväl denna ö 
blifver till skatte försåld", den afgift eller s.k. 
sölfskattekontribution, som för fiskareskutorna årligen betalades 
efter taxering, därefter lika fullt skulle komma Kungl. Maj:t och 
Kronan till godo äfvensom att ön, likmätigt Kungl. Maj:ts nådiga 
förordning den 
14 December 1721 skulle förblifva karantänsort. 
 
Till följd af Kollegii berörda skrifvelse blefvo åborna å Käringön 
inför domaren i orten hörde den 16 Juni 1724, därvid de förklarade sig 
vilja lösa skatterättigheten till ön "efter den förr aproberade 
värderingen 40 dlr smt". 
 
Sedan jämväl amiralen Strömstierna yrkat att få skatteköpa andel i ön, 
eftersom han därstädes ägde hus, gård och sjöbodar samt hade för 
afsikt att å ön anlägga ett fiskeri, och åborna förmält sig icke hafva 
något att häremot erinra, blott de själfva finge skatterättighet för 
sina andelar och hus, hänvisades parterna att anmäla sig hos Kollegium 
för erhållande av skatterätt, sedan de i behörig ordning nedsatt 
skatteköpeskillingen. 
 
Sådan köpeskilling levererades härefter den 4 September 1724 af åborna 
till landsränteriet i Göteborg med 40 dlr smt, men skattebref å ön 
utfärdades dock hvarken för dem eller Strömstierna. 


Uti und. skrifvelse den 29 Mars 1750 anmälde Kollegium för Kungl. 
Maj:t dels att landshöfdingen Broman hos Kollegium anhållit att i 
afräkning å honom tillkommande 200 dlr smts frälseränta af 
Torstenssonka sterbhusets likvidfordran erhålla immission i, förutom 
andra kronoöar, äfven Käringön och dels att fiskeridirektionen, å det 
privilegierade fiskerikompaniets vägnar, sökt att mot en redan erlagd 
skatteköpeskilling af 40 dlr smt få till skatte köpa samma lägenhet 
såsom en i anseende till dess goda hamn särdeles bekväm nederlagsplats 
för salt och "andra för fiskeriet oundgängliga nödtorfter och 
redskap". Under anförande, bland annat, att Käringön visserligen 
enligt 14 paragrafen i Kungl. Maj:ts nådiga förordning den 14 December 
1721 angående handeln och sjöfarten ifrån utrikes orter på Sverige och 
dess underliggande provinser utsetts till karantänsort, men att denna 
bestämmelse upphört att gälla genom Kungl. Maj:ts förklaring den 22 
April 1723, paragraf 2, att de skepp och fartyg, som ämnade sig till 
"vestersöiske" hamnarna borde stanna vid Kalsund, hemställde härvid 
Kollegium, att Kungl. Maj:t täcktes lemna fiskerisocieteten tillstånd 
att lösa Käringön till skatte och ock densamma till obehindrad hamn 
och nödiga hus uppbyggande för dess folk behålla så länge societeten 
enligt dess undfångna nådiga privilegium samma fiskeri med flit och 
idoghet idkade. 
 
Sedan Kungl. Maj:t enligt nådigt bref till Kollegium den 30 April 1750 
funnit godt att till alla delar gilla och bifalla hvad Kollegium 
således hemställt, förrättades skatteläggning å Käringön den 23 Juli 
1750, därvid ön skattades till en ränta af 6 dlr smt, hvarefter 
Kollegium enligt skatteköpsbref den 17 Oktober 1751 för en 
köpeskilling av 40 dlr smt till "den af Kungl. Maj:t den 12 Augusti 
1745 privilegierade societeten på fiskeriet i Öster- och Nordsjön" 
försålde Käringön, "en kronoö eller fiskeläge", att enligt 
skattebrefvets lydelse "njuta, bruka och behålla under skattemanna 
börd och rättighet till evärdlig ego så länge societeten efter dess 
undfångne nådige privilegier fiskeriet med flit och idoghet idkar till 
en obehindrad hamn och nödige hus uppbyggande.Ther och så skulle hända 
att fiskerisocieteten framdelses skulle vilja thenna skatterättighet 
på annan transportera, så må det icke annorledes skie än till dem, som 
kunna blifva efterträdare uti denna fiskerisocietet; men eljest förbe-
hålles Kungl. Maj:t och Kronan att societeten skall vara skyldig 
thetta Kungl. Collegie denna lägenhet först till lösen att hembjuda". 
Till följd af denna upplåtelse upptogs Käringön med ofvannämnda ränta 
i 1752 års jordebok under skattetitel och förekommer på enahanda sätt 
i jordeböckerna till år 1797, därvid i 1777 års jordebok tillika 
antecknats, att Käringön vore "lotshemman". 
I skrifvelse till Kammarkollegium den 1 Maj 1766 anförde 
Amiralitetskollegium, att fiskerisocieteten, ehuru den långt förut 
upphört att med flit och idoghet idka fiske, år 1757 utan hembud till 
Kronan försålt Käringön till enskilda personer, som i sin ordning hade 
för afsigt att afyttra lägenheten; att lotsarna å ön med anledning 
häraf anhållit att antingen blifva befriade från lotstjensten eller 
att ön måtte af Kronan återlösas eller ock att lotsarna, som 
förmenade sig hafva år 1724 för 40 dlr smt skattelöst Käringön, ehuru 
fiskerisocieteten sedermera dem ovetande undfått skattebref, måtte 
varda tillerkända skatterätt till densamma. 
Sedan härefter dels lotsarna hos Kung. Maj:t gjort und. framställning 
om upplåtelse åt dem af skatterätt till Käringön dels ock åtskilliga 
åbor å ön för sin del framställt enahanda anspråk på grund af den år 
1724 levererade skatteköpeskillingen 40 dlr smt, förklarade Kungl. 
Maj:t i nådigt bref till Amiralitets- och Kammar-kollegium den 11 
December 1777, 
att det skatteköp å Käringön, som år 1751 allenast på tjugu år 
beviljats dåvarande fiskerisocieteten, så länge den med flit och 
idoghet idkade saltsjöfisket, dels redan upphört dels blifvit 
förverkadt; att något skatteköp å ön icke kunde beviljas utan densamma 
skulle försättas i sitt förra skick och natur af lotsplats och 
karantänställe sådan den var innan skattebref för fiskeribolaget 
utfärdades; 
samt att, då utrönt vore att utrymmet på ön vore tillräckligt både för 
lotsarna och fiskerihandteringen, Kungl. Maj:t med afseende å den 
betydande vinst riket af sagda handtering tillskyndades funne godt 
förordna, att både fiskerisocieteten och lotsarna skulle få på ön 
bibehållas och kvarblifva helst kronolotsningen icke desto mindre 
kunde hafva säkert bestånd; i följd hvaraf landshöfdingen i länet 
anbefalldes att enligt lagar och förordningar så utstaka 
fiskeribolagets rättigheter att lotsverket ej därigenom blefve 
lidande; efter verkställande hvaraf det ålåge landshöfdingen att med 
berättelse därom till Kammarkollegium inkomma för att genom Kollegii 
försorg hos Kungl. Maj:t till nådig stadfästelse i und. anmälas. 
 
Ehuru Käringön sålunda förklarats hafva återgått till Kronan, upptogs 
densamma, på sätt ofvan nämnts, under skattetitel i jordeböckerna ända 
till år 1797, då Kollegium 
-- efter det i anledning af väckt fråga om skyldighet för innehafvaren 
af ett å Käringön anlagdt sillsalteri att för detta verk med därtill 
hörande skär och lägenheter betala årlig grundlega till Kronan Kbfhde 
genom utslag den 7 Oktober 1796 förklarat, att sådan grundränta icke 
skulle erläggas men att verkets innehafvare hade att med övriga åbor 
proportionsvis deltaga i den ränta, hvartill ön blifvit skattelagd, -- 
i sammanhang med ogillande af häremot anförda besvär och fastställande 
af Kbfhdes berörda beslut i skrifvelse till Kbfhde den 18 Juli 1797 
meddelade föreskrift om öns omföring i jordeboken samt tillika, 
enär verkställighet icke följt å Kungl. Maj:ts förordnande i nådiga 
brefvet den 11 December 1777, erinrade Kbfhde att ställa sig samma 
förordnande till efterrättelse. Enligt Kbfhdes order den 18 September 
1797 omfördes häruppå Käringön i jordeboken från skatte till krono och 
lotsplats. 
 
Vid undersökning, som med anledning af nådiga brefvet den 20 Juni 1820 
ang. ny reglering av lots- och båkinrättningen i riket den 4 Augusti 
1821 förrättades i afseende å lotsregleringen vid Käringöns lotsplats, 
yrkades från lotsverkets sida att tagasedlar för nya åbyggnaders 
uppförande icke vidare måtte utan Kungl. Maj:ts tillstånd för fiskare 
utfärdas samt att inga andra än lotsarna skulle få begagna det å ön 
varande kreatursbete, som till följd af öns sterila och bergiga 
beskaffenhet endast räckte till sommarföda för sex kor. 
 
 
Med stöd af Käringöns skatteförsäljning år 1751 lämnade emellertid 
Kbfhde genom utslag den 10 September 1823 berörda yrkanden utan 
afseende, men efter det Kollegium i anledning af häröfver å Kronans 
och lotsverkets vägnar anförda besvär genom utslag den 12 November 
1827 på grund af högstberörda Kungl. bref den 11 December 1777, såsom 
icke av Kbfhde fullgjordt, upphäft berörda utslag af den 10 September 
1823 och återförvisat målet till Kbfhde för att Kungl. Maj:ts beslut 
till verställighet befordra och i sammanhang därmed ånyo sig utlåta i 
fråga om, bland annat, de förmåner som borde fiskeribolaget och 
lotsarna tillkomma, anmodade Kbfhde kronofogden i orten att i laga 
ordning så utstaka fiskeribolagets rättigheter å kronoholmen Käringön, 
att lotsverket ej därigenom blefve lidande. 
 
Till följd häraf verkställdes af kronofogden undersökning i berörda 
afseende, hvarefter han i afgifvet utlåtande hemställde att Käringön 
måtte på följande sätt fördelas, nämligen, att till boställstomter åt 
dåvarande och blifvande lotsar skulle af den andel af ön, som 
privilegierade fiskerisocieteten fordom innehaft, upplåtes hvad som 
låge öster om Skeppershamn, dit lotsarna alltså skulle få flytta sina 
hus och därstädes opåtaldt bygga och bo med rättighet för de lotsar, 
som hade egna hus ibland fiskares och icke ville flytta den till den 
utsynta platsen, att obehindradt njuta de tomter och landningsplatser, 
de då innehade, samt för framdeles blifvande lotsar att bygga å 
Käringön hvarhelst de åstundade, såvidt annans bättre rätt ej däraf 
förnärmades, hvarförutom lotsarna skulle hafva uteslutande rätt till 
allt mulbete å ön äfvensom rättighet att gemensamt med fiskarna 
begagna Skeppersholmen till fisktorkningsställe och Skeppershamn för 
sina båtar; att däremot dåvarande fiskeribolag och kapellförsamlingen 
borde oförkränkt få behålla de tomter och det utrymme, kyrkan, 
kyrkogården och prästhusen innehade, så att icke någon inom ett område 
af minst 200 alnar därifrån finge uppföra byggnad: samt att 
församlingens invånare skulle äga att, med undantag af hvad lotsarna 
såsom boställstomter blifvid tillagdt, disponera hela öfriga delen af 
Käringön och till undvikande af en kostsam rubbning oförändradt 
begagna sina då innehafvande tomter till in- och uthus, med förbehåll 
att, där nybyggnad kommer i fråga och i laga ordning blifvit beviljad 
medelst taga, afståndet borde till närmaste byggnad minst utgöra 100 
alnar. 
Genom utslag i fråga om lotsregleringen vid Käringö lotsplats den 30 
December 1829 fann Kbfhde, bland annat, skäligt kronofogdens berörda 
utlåtande såsom fullständigt och riktigt till behörig efterrättelse 
gilla, hvilket utslag Kbfhde i skrifvelse den 16 Juli 1830 
underställde Kollegii pröfning. 
 
Enligt beslut den 10 Maj 1831 fann Kollegium Kbfhdes underställda 
utslag, i hvad det berörde Käringöns fördelning emellan kronolotsarna 
och där boende fiskare samt bestämmande af deras ömsesidiga 
rättigheter välgrundadt, i följd hvaraf Kollegium i denna del gillade 
utslaget men med stöd af Kungl. brefvet den 11 December 1777 ansåg sig 
böra, innan utslag härom för vederbörande utfärdades, förhållandet med 
målet till Kungl. Maj:t i und. inberätta, på det att hvad däruti 
blifvit åtgjordt måtte vinna nådig fastställelse. 
I anledning af Kollegii i sådant syfte den 10 Maj 1831 aflåtna und. 
skrifvelse förklarade Kungl. Maj:t i nåd. bref den 24 Sept. 1831 sig 
tillåta Kollegium att uti ifrågakomna lotsregleringsfråga utfärda 
behörigt utslag med vanlig hänvisning till besvärs anförande för den 
som åt beslutet icke nöjdes, och utfärdade till följd häraf Kollegium 
den 25 Oktober 1831 utslag i fråga om lotsregleringen vid Käringö 
lotsplats, genom hvilket utslag Kollegium i öfverensstämmelse med sitt 
förberörda beslut den 10 Maj samma år fann godt Kbfhdes underställda 
utslag af den 30 December 1829, i hvad det rörde Käringöns fördelning 
mellan kronolotsarna och därvarande fiskarebefolkning, samt 
bestämmandet af deras ömsesidigare rättigheter, gilla och fastställa. 
 
De genom Kollegii berörda utslag fastställda bestämmelser rörande 
dispositionen af Käringön äro ännu gällande, på sätt ock framgår af 
Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 1 Mars 1901, 
hvaruti Eders Kungl. Maj:t på en af medicine kandidaten Fredr. 
Lindskog i underdånig gjord ansökning om upplåtelse åt honom af 
nyttjanderätt till vissa för af honom uppförda ett varm- och två 
kallbadhus m.m. erforderliga områden på Käringön täcks i nåder 
förklara, att hinder från Kronans sida icke mötte för bemälde sökande 
personligen att, så länge han vore på Käringön kyrko- och 
mantalsskrifven, för oförmälda ändamål disponera och bebygga berörda å 
en vid ansökningen fogad kartekopia på angifvet sätt utmärkta områden 
med enahanda rätt, hvarmed Käringö församlings invånare i allmänhet 
jämlikt Kammarkollegii utslag den 25 Oktober 1831 ägde att disponera 
och bebygga tomter på ön. 
 
Genom nådigt bref den 29 Januari 1886 har Eders Kungl. Maj:t täckts 
förordna, att hvad i helsovårdsstadgan för riket föreskrifves om stad 
skall tillämpas för Käringöns fiskeläge, men har Kollegiums veterligen 
något förordnande om tillämpning å samma fiskeläge af byggnadsstadgan 
för riket eller öfriga municipalförfattningar icke meddelats. 
 
Mot tillämpning af kommitterades förslag å ifrågavar-ande fiskeläge 
med det område, detsamma jämlikt Kollegii ofvanberörda utslag den 25 
Oktober 1831 till-kommer, har Kollegium för sin del icke något att 
erinra; men, då härigenom den enligt berörda utslag lotsarna 
tillerkända rätt till mulbete inom fiskelägets område skulle komma att 
upphöra, torde, därest vederbörande sådant påkalla, vid bestämmandet 
av löseskillingarna för tomterna jämväl böra beräknas ersättning för 
förlusten av omförmälda förmån, hvilken ersättning synes lämpligen 
böra efter uppskattning bestämmas till visst belopp att af 
tomtinnehafv hvar och en med den del som å hans tomt löper, för all 
framtid gäldas. 
 
Kammarkollegiet den 30 juli 1903 ______________________________________________________________________


FISKERIUTREDNINGARNA 1752 OCH 1774

Vid mitten av 1700-talet började myndigheternai Stockholm att på 
allvar intressera sig för fisket i Bohuslän. Trots att det fanns fisk 
i överflöd på västkusten importerades en stor mängd fisk till Sverige. 
För att förbättra fångsterna tillsattes ett flertal utredningar med 
uppgift att komma med förslag till åtgärder för fiskeriets 
upphjälpande. 
Härnedan presenteras utdrag från två av dessa utredningar; dels 
kommerskollegiets av år 1752; dels hovrättsnotarie Ture Turessons av 
år 1774. 
En översikt av fiskeriutredningarna från denna tid, finns i 
avhandlingen, "1766 års allmänna fiskestadga" av Sigbrit Plaenge 
Jacobson. 
 
Den 8 september 1752 sände Kungl. Maj:t. ut ett förslag om fiskeristöd 
på remiss till kommerskollegiet. Detta förslag vidarebefordrades under 
hösten till samtliga landshövdingar för yttrande. Från landshövding 
Kaulbar i Göteborg vidarebefordrades förslaget till samtliga 
befallningsmän i länet. 
Befallningsmannen Anders Ljungwall på Orust sammankallade allmogen 
under november 1752 och redogjorde för myndigheternas förslag. 
Enligt förslaget skulle de som bedrev sill och torskfiske i Nordsjön, 
bland annat skulle få årliga fiskepremier som utbetalades efter båtens 
storlek. För sillfiskare 40 dr smt per läst och för kabeljofiskare 30 
dr per läst. Syftet med dessa premier, var att de skulle uppmuntra 
fiskarna att skaffa nya och större båtar, så att de kunde salta in 
fisken till sjöss. Av förslaget framgår att de båtar som dittills 
fiskat på Nordsjön, högst kunde stanna i 8 dagar ute till havs, för 
fiskens hållbarhets skull. 
För kustfisket föreslogs en premie på 4 dr per tunna småtorsk samt 2 
dr smt per tunna med sill eller makrill. 
 
Enligt Anders Ljungwalls rapport till landshövding Kaulbar, den 24 
november 1752 (Kommerskollegiet, Huvudarkivet, Utredningar om 
fiskeriet, F IV:37), gav allmogen följande svar på myndigheternas 
förslag : 
 
Alla samtlige närwarande Oroust och Tiörns Fögderiers inwåhnare, efter 
dem giord föreställning, förklarade sig med underdånig wyrdnad 
erkiänna Hans Kongl. May.tts Höga Nåd och befallning härutinnan och at 
the skohla wara högst förpliktade then samma såsom trogne undersåtare 
åtlyda, samt at ju förr des häldre anträda uti intressantskap till 
fiskefartygens upbyggande och utredande, enär the förut kunna blifwa 
underrättade uti följande omständigheter, som the påminte och androgo, 
såsom: 
 
1 mo. 
Hurulång tid the af Hans Kongl. May.tt aller nådigst utlåfwade 
Praemier komma at undfås, emedan om the nu anwända sin egendom til 
fiskefartygs byggande och praemie tiden innan fahrtygen kunna hinna 
blifwa färdige, som kan ankomma på twenne och flera åhrs tid, skulle 
imedlertid uphöra, så woro the i mistning af the nu försäkrade 
förmohner och således alt för mycket skulle komma at lida till sin 
egendom, emot them som nu hafwa fahrtyg färdige och therföre kan komma 
at genaste undfå premium för fiskeriens idkande. 


2 o. 
Om Swänska inwåhnare skulle förunas idka sillefiske under Engelska 
wallen af England som på alt sätt torde söka sådant at hindra, hwad 
ersättning för sitt skadestånd the som uti sillefisket intressera 
kunde komma at åtniuta? 
 
3 o. 
At emedan medellöshet hos skiärgårdsmännen har warit then 
mästbidragande orsaken ther till at fiskerien legat i lägerwall och 
icke insaltningen har skiedt i siön, så föredrogos til at i 
underdånighet underställa, om icke halfwa premie Summan kunde om 
wåhren, då fiskefartygen gå till siös undfås, hwar med fiskarne kunna 
sig utreda till siös och fornera sina hushåld hemma, 
annars kunna the icke wara i stånd, at så långe fisketiden är 
uppehålla i siön til fiskeriens idkande, ei eller förskaffa sig salt 
med thet mehra som erfordras till saltningen i siön, utan woro the, 
som berättades, i annor händelse nödsakade at öfwergifwa fisket, till 
thes the fådt försålt then fisk the en eller twenne resor fiskat till 
sin widare utredning och sina hushålds understöd, och på thet sätt 
skulle theras fattigdom förresaka ei allena hinder at under hehla 
fisketiden idka fisket, utan ock, at the ther igenom kunde giöra sig 
förlustige af the utlåfwade praemier. 
 
4 o. 
Anhöll the at likmäktigt Hans Kongl. May.tts Nådiga försäkran erhålla 
utsyningar uppå tienliga Ekar til fiske fahrtygers byggande, förutan 
så dryg betahlning till the wid utsyningarne tillförordnade 
Ammiralitets Officerare och Betiente, hwilkas skiutz lega och 
dagtractamente påbrackt the som förut utsyningar undfådt anseenlig 
kostnad. 
 
5 o. 
Som Eke och boketrän, hwilka Kongl. May.tt och Cronan äro allena 
förbehållne, the som uppå Skatte och Crono ägor finnes, ofta nedhuggas 
af wederbörande hemmans åboer som therå förunnas utsyningar och till 
wedbränne anwändas, så påminntes af fögderiernas inwåhnare i 
underdånighet om icke then dehl af sådane trän som äro tienlige till 
klapphålt, tunne och fierdingestäfwer och ej kunna wara allmänheten 
till större nytta, må blifwa, af Kongl. May.tt och Kronan innan the 
fällas, fiskerie idkarne hembudne för billigt pris, 
hälst brist på trän och nödige fiskekärill, är ett hufwudsakeligit 
hinder, för then högst angelägna insaltningen i siön, som ofehlbart 
skier, om icke thenna eller någon annan utwäg tages till nödigt wirkes 
erhållande, hwaraf tillräckelige tunnor, fierdingar, åttingar och 
flere slagz fisketrän efter Hållanske sättet till insaltningen kunna 
tillwärckas af fiskarne sielfwe, som förstår böckare handtwärcket, 
hwilket arbete the wintertiden kunna förrätta. 
Thet redan priviligerade fiskerie Compagniet har thenna swårighet 
förnummint och warit nödsakat förskaffa sig klapphålt med serskilte 
fracktade fahrtyg från andre afläghsne orter. 


6 o. 
Blef frågat om fiske buyssarne skohla byggas efter särskilt ritning 
och Modelle och om icke fiskarne undfå Praemium för the fiskeskutor 
the nu äga, hwilka dels äro bygde på Klink och dels på Cravell samt 
under Jutska wallen så wäl som Compagniets buysser förra åhren hafwa 
fiskat, men icke brukat insaltningen i siön, hwilken the nu wilja 
förrätta. 
 
7 o. 
Likaså om skiärbåtarne, hwilka äfwen fiska under Jutska och Norska 
wallen, långor och torsk, undfå praemium efter båtarnes dräcktighet, 
enär the insalta i siön någon dehl af then fångade fisken, eller om 
the allena undfå praemium efter tunnetahlet af then fisk som i siön 
warder insalltadt, och om the tå i then senare händelsen icke undfå 
praemium för the långor, kolljor och torsk the fiska och färska kunna 
hemföra, hwilken the oförskiämde kunna insalta och efter förra bruket 
spihla och salta till torr fisk? 
 
8 o. 
Huru buyssernes mätning bör ske, antingen efter swårare läster eller 
efter tolftunnor till lästen, och af hwilken mätningen bör förrättas, 
samt huru the skohla betahlas som mätningen förrätta? 
 
9 o. 
Som uppå musslor och skiähl, som brukas till agn på koljebackorne, 
hwilken fisk bör nödwändigt förut fiskas till krokagn, innan långor 
och torskebackorne kunna utsättjas, finnes här i skiärgården så stor 
brist, att fiskarne nödwändigt förut måste från Norgie afhemta sådane 
skiähl innan the kunna begynna något annat fiske, hwilken the ther hit 
intill fådt afhemta förutan ringaste betahlning, så förmena 
skiärgårdmännen få samma förmohn åtniuta i Swänske Skiärgårdarne, 
såsom uti Askims Härad och Götheborgs Elfwen, hwarest skall wara sådan 
myckenhet musslor, i synnerhet wid nya Ammiralitetets warfwet, at the 
stå sig sielfwa til hinder och icke kunna wäxa:  widare androgo 
skiärgårdsmännen: 
 
10 o. 
Thet saltet stiger öfwer thet pris som Städernes handlande försäkrat 
thet anskaffa för, samt at nederlag salt och tullfriheten therå efter 
förra Kungl. resolutioner, må dem förundt blifwa. 
 
11 o. 
Lika så att hampan icke må stegras til alt för obilligt pris, och at 
uppå tågwircke som reparebans ägare försälja, icke må tagas oskiälig 
avance. 
 
12 o. 
Som uti the uti Giötheborgs och Bohus lähn warande städer icke finnes 
någon krokmakare, utan at skiärgårdsmännen äro nödsakade kiöpa sine 
krokar utomrikes och ofta icke i rättan tid them kunna bekomma, så 
androgo skiärgårdsmännen thet wederbörande Magistrater må blifwa 
anmodade at infördrifwa tillräckeliga krokmakare. 
 
Widare än förbemält är, har icke warit at påminna. 
Datum Bärg den 24 nov. 1752  A. Liungwall 
Utöver den föregående skrivelsen skickade kommerskollegiet den 30 
oktober 1752 ut en frågelista på 11 punkter till landshövdingarna. 
Härnedan redovisas först svaret från befallningsmannen på Orust, 
Anders Ljungwall och därefter det som avgavs av Marstrands magistrat. 
 
Högwälborne Herr Baron General Major och Öfwer Commendanten samt 
Commendeur af Kongl. Swärdsorden. 
 
Nådige Herre. 
 
Till allerödmiukaste följe af Eders Nådes till mig den 18 sistledne 
november aflåtne höggunstlige befallning, har jag i anledning af 
Kongl. Maj.tt och Riksens Commercie collegie till Eders Nåde aflåtne 
skrifwelse under den 30 sistvekne oktober uppå sochnestämmor och andra 
sammankomster låtit föreställa Oroust och Tjörns fögderies inwåhnare 
the ellofwa stycken frågor, rörande fiskerien, hwaröfwer högbemelte 
Kongl. Collegegium äskat swar. 
 
Af här hos Allerödmiukaste under Num.s 1, 2 a 3 bislutne berättelser, 
som hwarje Häradz inwåhnare särskilt ingifwit, täckas Eders Nåde 
höggunstligt intaga innewåhnarnas utlåtande och swar öfwer hwarje 
fråga. 
Och emedan Eders Nåde äfwen höggunstligt behagat befalla mig, jemte 
innewåharnas swar, ingifwa mina egne tankar, angående fiskeriens 
uphielpande och utwidgande; för then skull har jag till fullgiörande 
theraf, allerödmiukaste bordt öfwer hwarje punct särskilt afgifwa the 
påminnelser, som jag efter nogaste undersökning tillförlitligen kunnat 
samlat. 
 
1 mo. 
Oroust och Tiörns skiärgård, är i anseende till fiskefånget wäl 
belägen, och utom the uti No. 2 a 3 ombemelte hamneställen finnes 
ganska många wid siökanten belägne hemman hwars ägor gå till siön, och 
äga god hamn, samt efter then tid som hemmans brukens skiötande lemnar 
them, äfwen idka fiske, utom thes finnes uti Tiörns Härad följande 
fiskeställen; Kiällkerön, Staffansholmen, Härön, Limhall, Skaboholmen, 
Biörholmen, Dyrön, Klädesholmen, Tiörnekalfwen, och uti Öster Härad 
Hwalöhn. 
 
2 do. 
Huru många slags fiskesorter med thet mera hwarom uti thenna punct 
erfordras underrättelse, therom förmäla inwåhnarnas ingifne 
berättelser, dock finnes ännu många slags fiske sorter, som icke äro 
omnemnde, hwilka fås inuti skiären, såsom lax och lax-öron, hafkatter, 
knotar, ulker, piggewarfar och saltsiöåhl, så ock iser eller marswin, 
samt Siählar som brukas till tran, med flera slag, hwilka fiskesorter 
inte fås till någon myckenhet. 
 
3 tio. 
Öfwer 15 000 wåhlor långor och torsk fiskas uti thetta fögdries 
skiärgård uti goda fiskeåhr, förutan alla andra fiskesorter, som 
säljas dels insaltade, dels torkade, till pris som är anfördt, och 
högst till 5 dr. smt. wåhlan långor, och 3 dr. smt. wåhlan torsk. 
4 to. 
Inga widare Bolagor äro inrättade, än at Skärgårdsmännen äro 
intresserade uti redderie 4, 5, 6, 7 a 8 man om hwart fiskefartyg och 
skiärbåt, samt fiskeredskapen der till då the dela fisken genom 
lottning sins emillan: insaltningen har icke hittils skiedt i öpna 
siön eller på holmar i hafwet, utan är fisken hwarje gång hemförd till 
fiskelägen. 
 
5 to. 
Om såwäl Kiöpmans- som fiske fartygs och större samt smärre båtars 
byggande äro allmogen uti thetta fögderie ganska wähl kunnoge, så at 
en stor del af Öster och Wäster Härads inwåhnarne äro Skiepe- och 
Båte- byggare samt timmermän. Skiärgårdsmännen äro och sielfwa utlärde 
at tillreda fiskeredskapen, samt på en del ställen, at tillwerka 
Bulldan till segelduk, och at wara repeslagare. 
 
6 to. 
Therigenom at fisken icke rensas och saltas i siön, blifwer han på 
långt när icke så wählsmakande, hwaröfwer i förledit åhr, som fisket 
warit ymmogt, utan skutorne warit länge i siön sommartiden, har 
förmärkts klagan: ty skutefisken i synnerhet har warit så brunnen, at 
han warit hwit i fisken, jemwäl uncken, både then torkade och till 
Cabelljou samt hwåhllångor saltade. 
 
7 mo. 
Sill och makrill, samt någon torsk och långor till cabelljou insaltas 
i halftunnor, fierding- och åttingz tunneträn, hwilcka Kärill fiskarne 
sielfe tillwerka; men i brist af werke till täta trän af Ek eller Bok, 
warder mycken fisk förskiämd, hwarföre thet som förut uti 6:te 
puncten, af den 24 sistledne November insände undersökningen om 
fiskeriens uphiälpande, andragit är, äfwen nu blifwer nödigt at 
påminna; ty förutan at fiskarne af Kongl. Maj.tt och Cronan, emot 
betahlning som kunde wärkeligen föröka fiskerifonden, komma at undfå 
nödigt werke till klappholt af then Ek och Bok, hwem wederbörande 
Skatte och Crono hemmans åboer undfå utsyningar, till rödning för åker 
och äng, hwaraf rotändarne kunde nyttjas till klapphålt, men förut 
icke warit till annat brukande än till wedbrand, så kan icke then 
högst nödiga och nyttiga insaltningen i siön i brist af nödiga 
Kiärille blifwa befordrad, hwilken likwäl till thet alldra mästa 
skulle ther till kunna bidraga, at saltsiöfisket blefwo både 
fördelaktigare och ymnogare: i anseende såwäl ther till at icke fisken 
i siön då blefwo förskiämd, och at fiskefartygen kunde uthärda wara 
längre i siön; ty med fartygens ofta hem och utgående försummas mycken 
fisketid. 
 
8 no 
Afsättningen skier till städerne Götheborg, Uddewalla, Marstrand och 
Wahrberg, emot contant betalning och icke emot byte af wahror, mindre 
än at betalningen för wahrorne som fiskarne hafwer nödigt köpa, 
decorteras uppå betalningen för fisken, enär någon handlande i staden 
kiöper hela laddningen, men på landet kiöper landtmannen husbehofs 
fisk för contant, och lika så skärgårdsmännen säd och matwahror af 
landtmannen. 
 
9 no. 
Fiskefångsten är olika, somlige åhr ymnog och somliga åhr ringare, 
hwartill wäderleken och winden, som förmenar fartygen gå ofta ut till 
siös, är orsaken. 
Öfwer okunoghet om fiskeriens skiötande hos thetta fögderis 
skiärgårdsmän, som therwid äro öfwade från barndomen, och äro duktige 
siömän, samt till en del warit förhyrde uppå Hållandska Sille och 
fiske Buyssor, kan icke någon skähligen klaga; men thet blifwer 
oförnekeligit, at brist på förlag till fartyg, skiärbåtar, salt, 
fisketräns werke och redskap är en hufwudsakelig orsak, att mästa 
delen icke förmå rätt bruka och nyttia fisket efter thet begrep the 
therom äga. 
 
10 no. 
The af Hans Kongl. May.tt aller nådigst utlåtafwande uppmuntringar, 
hafwa werkat hos detta fögderies skärgårdsmän både hog och lust at 
anträda uti fiskeriens flitiga idkande samt at bruka insaltningen i 
siön, hwilka äro, blandt alla the mäktigaste förslager till fiskeriens 
uphielpande. Som och brist uppå tillräckeligit manskap till fiskeriens 
idkande oförnekligen är then mäst hindrande orsaken uti inrättningens 
werkställande, så understår jag mig at allerödmiukaste underställa om 
icke thesse förslager wore nyttige; 
1 mo. at the som willja anträda uti fiskerien och them idka, borde 
åläggas at ther till sig än genaste angifwa, samt at på dem som sig 
angifwa kunde komma at hållas Roulla, hwaruti, tå the årligen niuta 
befrielse från Crono utlagors erläggande the synas böra tillkienna 
gifwa och intyga i nährwaro af Crono Betiente och edsworne hamnefogar, 
at the hafwa fiske idkat, så ock, om icke åhrligen wid samma tillfälle 
borde skie undersökning och annoteras uti Roullan om någon fiskare 
genom döden afgådt, eller hwarthän the som äro upptagna i Roullan 
förra åhren, tagit wägen; 
2 do. them som en gång låtit sig, uti Roullan för fiskeri införas och 
frihet för Cronoutlagor med flera förmohner åtniutit,borde icke 
olåfwande få resa utur Riket; ty thet sielfswåldet brukas mycket, både 
hos allmogen och skiärgårdsmännen at the enär theras söhner blifwa 18 
a 20 åhr gamla, utskicka them till Hålland eller England at idka 
siöfart, samt sällan återkomma, hwarigenom folket som äro så högst 
nödige för Riket äfwen wid denna fiskerie inrättningen warder 
förminskat, 
3 tio. Så kunde ock skiärgårdsmännen, som sig till frihets åtniutande 
angifwit wid hårdt straff förbiudas at flytta utur Riket, till 
förekommande theraf, at the icke afflytta härifrån till Norrige, 
hwarest wid the nära wid gräntzen belägne städers skiärgårdar, arbetas 
uppå fiskeriinrättningars upkomst och till then ändan hafwa Swenske 
fiskare, som warit therstädes at afhämta musslor till krokagn, af 
Norrske undersåtare ansenlige friheter blifwit försäkrade om the 
willja dit flytta, helst folket therstädes äger ingen kundskap om 
saltsiöfiskets rätta idkande, ändock the hafwa nog fördelacktig 
belägenhet ther till. 
 
11 no. 
Rätta kundskapen om fiskande är detta fögderies skiärgårdsboer wäl 
bekant, och hafwa fiskerie compagniet, som allena idkat fisket med 
några få fartyg, inga bättre fiskare än thesse, hwaraf the sig 
betient, kunnat utsöka. 
Med diupaste wyrdnad till grafwen framhärdar. 
Eders Nådes 
 
Aller ödmiukaste tjenare  A Liungwall 
Torp d. 9 februari 1753 
 
Till ovanstående skrivelse är bifogat tre bilagor. Nr 1 från allmogen 
på Tjörn, nr 2 från fiskarna i Morlanda socken och nr 3 från Daniel 
Bildt på Morlanda säteri. Medan bil. 1 och 3 innehåller samma 
information som i Ljungwalls skrivelse, finns det mer fakta i bil. 2, 
och den redovisas därför nedan. Det finns dock en notis i svaret från 
Tjörn som inte framgår av något annat dokument. En ny fiskebåt som 
tidigare kostat 140 dr smt, hade på grund av prisstegringarna stigit 
till det dubbla. 
 
No 2. Wäster Häradz och isynnerhet Morlanda Pastorats Skiärgårdz 
Inewåhnares i underdånighet lemnade swar uppå the Nådigste förestälte 
fråge-puncter, angående fiskeriet. 
På 1:sta frågan 
Thenna Skiärgård, i henseende till fiskefånget, består af tämmelig 
widd och myckenhet, 11 fiskelägen, Mållesund, Hällewikstrand, 
Störrdahlen, Ellös, Ståcken, Rågårdzwik, Wärbo och Fiskebäcks Kihl 
belägne på yttersta uddar wid Salthafwit af Oroust och Skaftöland, 
sampt Käringöö, Gullholmen och Råön uti Siön belägne. Hwarest till 
fiskeri idkande finnes 14 Skutor, 11 större Backe båtar med halfdäck 
uti och 26 stycken mindre dito. som erfordrade behållit manskap på 
hwar Skuta 8 a 9 man, samt de större Backebåtar 7 a 8, och mindre 6 a 
7 man, ringaste 356 man i stadig rörelse, ifrån första början om 
wåhren till höstetiden med detta fiskerie, som i 2 frågan utföres. Wid 
alla fiskelägen af de 10 förutan Störrdalen finns behåldne 
skiepshamnar. 
 
2 Dito 
Här wanckar fölljande fiskesorter, Långor och Cabelliou-Torsk, som 
fångas med de så kallade Backor hwilka på hwarje Skutelag bestiger 
till 32 hundrade Krokar, och på hwarje större Båtelag 18 a 20, samt 
mindre 16 hundrade dito, 3 famnar mellan hwar krok uppå linan. Detta 
fisket tager sin början uti Martio eller Aprill och Continuerar till 
September eller Octobris Månads slut, alt som wäderleken sig fogar. 
Desse fiskeslag äro wid ofwanemde tid stedze af lika fetma. Makrill 
fångas Sommar tiden till Mattis Mässo, och ju längre lider mot hösten, 
ju fetare. Fångsten sker med notar och dörg. Sillen som fångas om 
höst- och wintertiden, dehls med noth och dehls med garn, är 
höstetiden fetaste. 
Råckor fångas äfwen med Backor, isynnerhet höst- och wintertiden, Till 
desse fiskeslag brukas Spanskt Salt, men Råckorne icke saltes. 
Hwitling så wähl som små torsk fångas med dörg, samt flundror med garn 
eller näth, hwilka slag äga altid lika fetma. Hummer fångas höst- och 
wintertiden med dertill inrättade kupor. Ostron fångas wid samma tid 
med äfwen der till inrättad kass, och så kallade Oster skafwe. 
3 frågan 
Denne härstädes fångade fisk säljes, långorne dels först saltade och 
der efter torkade, dehls osaltade utspihlade och torkade, det förra 
slaget kallas salt- och senare Spihlelånga. Hwitling och Flundror 
saltas ganska lindrigt och torkas. Torsk Cabbelliou med sill och 
makrill saltas och nedlägges i richtige kärill. Men at röka något 
slagz fisk, är här icke mycke brukeligt. Priset är lika som ymnogheten 
på fiskefångsten och priset på spannemåhlen, samt på hwad till wår 
fiskeredskap, och annan för nödenhet tiena kan, stiga: 3 dr, 3 dr 16 
öre och 4 dr smt undgefärl. mer eller mindre för wåhlan af den saltade 
eller spihlade långe fisken. 
Hwilkens myckenhet från detta Härads Skiärgård kan undgefärligen uti 
medellmåttlige fiskeåhr stiga till tijotusen femhundra och trettio 
wåhlor. Priset på Cabbelliou till 12 a 13 dr smt tunnan, hwilken 
myckenhet är ungefärligen 200 tunnor, föutan then som i brist på salt 
sälges, en ansenlig myckenhet fersk till städerne Marstrand och 
Uddewalla. 
Flundror sälges för 1 dr smt 100 samt hwittling 6 öre d:o, makrillen 
till 10 a 12 dr smt tunnan alt som den feth och fångste är till, och 
äfwen sillen till lika pris. Men till hwad pris den nu i åhr fångade 
sillen stiga kan, wet man icke så noga, emedan hon emot wanligheten 
både större och fethare är. Råckor till 1 dr 24 öre a 2 dr smt wåhlan. 
Uppå desse senare fiskesorter kan ingen myckenhet utsättias, widare än 
nu i höst hwad sillen angår, hafwer här wäl warit fångad några hundra 
tunnor, som ock i brist på trä och salt måst fersk till städerne och 
landz inewåhnare föryttras för 16, 20 och högst 24 öre smt fierdingen. 
 
på 4 dito 
Bolagor äro här inrättade, som drifwa fiskeriet, dehls på denna och 
dehls på andra sidan Skagen. Insaltningen har härtills icke skiedt i 
öpna siön, ei heller på holmar, som uti hafwet, der fisken fångas, 
icke finnes, utan hwarje gång förd hem till wåra åboende fiskelägen 
och i synnerhet hwad Backe båtar angå , straxt efter den är fångad, at 
han warit lika så god af oss hemma på fiskeläget inlagd, som hadde 
thet skiedt uti siön, emedan wi med wåra öpna båtar der högst 2 dygn 
liggande blifwa kan. 
 
på 5.te dito 
Om wåra fiskefartygz byggnad och inrättning, äro wi så wida kunnoge, 
at byggmästaren wid theras byggnad, af oss tillräckeligen blifwer 
underrättad, huru han den till wår beqwämlighet byggia skall, fast wi 
medelst wårt trägna näringz sätt, just der wid icke stadigt får 
tillstädes wara. Ehuru och medelst det wi dem ei sielfa bygga kan, 
faller de nu alt mer och mera hos landtmannen så dyra, at wi nå länger 
efter utseendet dem lösa mächtar. Men alla de slagz fiskeredskap som 
af oss här uti wästersiön brukas, wi sielfwa, genom öfnad ifrån 
barndomen med egna händer tillwärka, krokar undantagna. 
 
Dito på 6.de 
All här i siön fångad fisk, ränsas straxt den är fångad medan den 
lefwande är i fartyget. Och den del som till saltning i kärill 
anwändes, saltas och packas aldehles efter hamnordningens 17§, och det 
så förswarl. at ingen af oss till thenna tid warit för något befunndt 
fehl i thet måhlet tilltalt. 
7.de dito 
Fisken inlägges i ricktige kerill, hwilka jämwäll ock af några få af 
oss till eget behof förswarl.n tillwärkas, fast werket dertill aftager 
och dyrheten deremott tilltager, så mycke, at i bland annat detta är 
och en ordsak i hwarföre icke mer fisk till denna dag insaltad 
blefwen, och än swårare faller det dem, som är en större möckenhet, 
som icke sielf dem kan tillwärka, och änd längre från skogbygden 
boendes äro. 
 
på 8.de dito 
Afsättningen med fisken skier uti städerne emot redbar betahlning, men 
ei emot byte af andra waror å landet. Ty wår handtering skulle wara 
mycke ringa, om den icke högre skulle stiga, änd till omkring boende 
landtmannnens behof, då han en liten dehl theraf emot redbar 
betahlning sig tillhandlar. 
 
9.de dito 
Ehuruwäl man af fiskefångstens till och aftagande, af hwilket, senare 
wi ofta haft nog dryg kiänning, lärer, framför all flit, wörda then 
gudomel. försynen, som stundom tilldehlar mer och åther mindre, så 
till fiskarne som landtmanns hwilket rönes, thå man ofta, med samma 
fartyg, lika redskap, lika försichtighet och flit samt på en och samma 
fiskegrund söker sin näring, thet ena åhret så wäll som dhet andra, 
men med långt olika winning. 
Så är och detta derjämte nog kiänbara och otwifwelachtige ordsaker 
till thenna näringens aftagande, som wärkel. och mer än ofta af oss 
förfarne blifwit, såsom: thå then fattige fiskaren medelst et 
påkommande stormwäder alldehles uti siön bortmister sin redskap, 
hwaruti thes ägendom, och än mer står i skuld före, består, icke på 
lång tid förmår sig annan åtherigen förskaffa, utan måste uplägga 
fartyget och hela sällskapet sökia sin näring på hwad annat sätt the 
kunna, till thes de åther på ny räckning af skuldsättning med stor 
swårighet och tidzens långa utdräckt, kunna i så måtto komma sig före 
igen. 
Äfwen och tå fattige som största dehlen af fiskarna äro, fast the icke 
på förut nämt sätt försättia fiskeredskapen, dock genom långliget bruk 
honom så förnöka, at han till fiskefång litet eller intet tienlig är, 
då kroken är med råst öfwerdragen förthenningen afsleten, samt 
flåståcken af saltwatten aldehles genomdrucken och linan försleten, 
samt alt på thet sättet onyttigt. 
Men förmå sig, medelst brist af medell, icke annan redskap ägen 
förskaffa, så snart den behöfwes, hwilket senare är den allmenaste och 
swåraste ordsaken, som jämwäl hwart åhr försökes, at 1 skuta med 
behållen redskap i siön kan ligga och få öfwer siuttio wåhlor, har 
andra liggat derjemte med förut beskrefwen redskap och icke fådt mer 
än 13 a 16 wåhlor och så redare med större och samma fartyg. 
Hwilket ock så mycket swårare allmänt förefaller, när en del af de 
ting som till fiskeredskap behöfwas såsom, flåstockar och krokar, 
hwilka senare till införsel äro förbudne, stå sällen här i omliggande 
städer at få kiöpa, och då de, i händelsewis, kunna fås, äro altför 
dyre och en del odugl. 


Hör och hampa, wäl altid fås, men på somlige ställen för nästan 
obilligt pris. Uddewalla är oss närmast beläget, och utan twifwel, för 
samma orsak hör och hampa, till så högt pris ther stigit, at tå wi uti 
Giötheborg, hwarest wi sällan få tid och tillfälle at komma, för wår 
näring skuld, som altid wid öpet watn behöf.r en noga och trägen 
uppassning, kunna få hampa för 3 dr smt £tt, måste wi uti Uddewalla 
ther betala 4 dr 16 öre a 5 dr smt. Hwilket wi nödgas at gifwa för det 
beswär skull, som oss förorsakas, medelst den långa wäg wi hafwa till 
Götheborg. 
Förlag uppå saltet efter förordningen af den 17 Mart. 1724, som warit 
för wår näring ej ringa understöd, der den blifwit wärkstäld, hafwer 
wi aldrig nutit till godo. Hwad förordningarne så af 1724 d. 17 Martii 
som af 1748 den 10 Maji om frit ekhygge till wåra fiskefartygs 
byggnad, innehålla, hafwa wi wäl åtniutit; men beklaga derjämte, at 
medelst Ammiralitets utskickandens och Jägerie- betiäntens betalning 
för upsyningar, hwilken skier på så långt ifrån oss aflägsne orter, at 
ekarnes framskaffande till byggningsplatsen, komma på stor kostnad, 
fartygen äro oss nu dyrare än någon tid tillförne. 
 
10.de Dito 
I största underdånighet erkiänna wi den högst beprisl. nåd och ömhet, 
som Hans Kongl. May.tt till wår wälgång nådigt har oss, tid efter 
annan låtit wisa; 
I underdånighet hemställes om oss icke på fölljande sätt kunde än 
hielpas; Tå wi finge de oss allernådigst förunte ekar, på then oss 
närmaste skog the finnas, wårt nederlagssalt; billigt pris uppå hör 
och hampa, en krokmakare, som sig nedsatte antingen i närmaste stad, 
eller och uti skiärgården, jämte tillräckl. flåstocks införsel. De af 
Hans Kongl. May.tt allernådigst utlåfwade upmuntringar har redan 
wunnit, det både en och annan uti skiärgården som tillförne inga egne 
fartyg haft, begynt sig dem förskaffa, fast de dertill måst låna 
penningar, och för de samma betala åhrl. ränta. 
Samt at samtel. fiskare fåresatt sig, på Hollänska sättet, insalta i 
siön, så stor myckenhet af den fångade fisken, som för dem möjel. wara 
kan och tilltror sig den här warande skiärgården, genom dens Högstes 
bistånd och wälsignelse, med sitt fiskerie idkande, tillskaffa 
Fäderneslandet så store quantiteter af de här i siön wankande fiske 
slagen, som Fiskeri Compagniet, ja långt större. 
 
11.te Dito 
At uti Fiskeri Compagniets tjänst sända wissa skickel. ämnen, till 
kundskapens och handalagits nogare inhämtande i denna handtering, 
skola wi icke finnas obenägne, när wi först i sielfwa wärcket blifwa 
öfwertygade, at Fiskeri Compagniets sätt, at fånga fisken i något mål, 
öfwerträffar den kundskap och det handalag, hwaruti wi altifrån 
barndommen äro uplärde och genom långl. bruk öfwade. Kunnandes wi icke 
finna, hwadan det kommer, at tå en af Socitetens fiske Byssor och en 
utaf wåra skutor ligga på ett och samma fiskewatn, kan på lika lång 
tid, den fisk som på Byssan fångas, icke till halft swara emot den, 
som på skutan indrages. 


Detta är det wi samtelige wäster Härads Skiärgårds Inewåhnare, uti 
Herrar Stånds Personernes närwaro och thes förreställningar, på the 
oss nådigt förestälta frågor i enfaldig- och underdånighet hafwa at 
swara och påminna, med lika underdånig anhållan, i samma måtte i 
nådigt betraktande taget blifwa. 
Datum Ellös d. 15 December 1752 
 
Å samtel. skiärgårds Inwåhnares wägnar 
Marcus Torgersson på Ellös 
Anders Jonsson och Bengt Svensson i Fiskebäckskihl 
Erik Swänsson i Rågårdswik 
Erik Simonsson på Gullholmen 
Per Christensson i Wärbo 
Lars Jönsson i Stocken 
Jöns Pärsson wed Hällewikstrand 
Pär Andersson på Kiäringön 
Christen Andersson i Mållesund 
 
Att samtelige Skiärgårds Inewåhnare och fiskarena här i wäster häradet 
med H.rar Ståndspersonerne sådane swar och berättelser på de nådigt 
förestälte frågor angående fiskerierne lemnat. 
 
Bewittnar ut supra 
And Ahlroth 
 
 
 
Marstands magistrats svarsskrivelse till landshövding Kaulbar, 
angående fiskeriet, den 12 februari 1753. 
 
Högwälborne Herr Baron General Major, Landzhöfding och Öfwer 
Commendanten samt Commendeur af Kongl. Swärdsorden. 
 
Till ödmiukt fölie af Högwälborne Herr Baron General Major och Öfwer 
Commendanten samt Commendeurens gunstige befallning, at afgifwa swar 
uppå några föreställta frågor angående fiskerierna, har Magistraten 
hördt denna Stadsens Inwåhnare, som tillika med Magistraten funnit 
fölliande ödmiukhet böra yttras, nembligen: 
 
1 mo. 
Hwad först angår skiärgården, hurudan den är i anseende till 
fiskefångst, och hwilka fiske eller hamneställen? 
 
Så kan samma skiärgård med alt fog, nästan öfweralt kallas rik, 
besynnerligen i anseende til småfisket, såsom små torsk, makrill, 
flundror hwitling, kolljer, hwagiäll och råckor, och understundom 
något gråsidor, utom sill som gudi lof nu några åhr i synnerhet wisat 
sig här i söder skiärgården til ansenlig myckenhet, hwilket icke 
skiedt nästan på 70 åhr tilbaka, tå staden och skiärgården theraf hade 
rikelig wälsignelse; 
At namngifwa fiske och hamneställen, så finnes de häriempte bifogade, 
nembligen de som staden gifwer förlag, både till fartygs byggande, 
samt deras fiskeredskapz iståndsättiande, med mehra hwarwid och är 
antecknat, huru många skutor och båtar på samma ställen finnes. 


2 o. 
The uti första puncten omnämnde fiskeslagen utwisa nogsamt huru många 
i skiärgården wankas, som kunna till handelswahra, ehuru ännu 
åtskilliga andra slag finnes, såsom hay, åhlkusser, smörboltar, 
bondglysser, qwappso, hwaraf kokas trahn, stenbit, pigghwarf, knot, 
krabbetaskor och små krabbar, hafskuser, hafmus, blåkiärsor, 
bergsnultror, och ullkar, som tiena til de fattigas föda utom at det 
sidsta slaget brukas af fiskarne uti kuporne at fånga hummer, som 
likaledes i skiärgården wankar. 
Af skiärgårdsborne fångas wäl Cabbelio och långor, iemte hälleflundror 
som är en stor fisk ifrån 2 a 3 till 10 och högst 12 lispundz wigt, 
men icke i skiärgården undantagandes hälleflundror, som fångas med 
storsnöre, utan åtskillige mihl i öpna siön ifrån Swänska sidan, under 
Schagen på Juttska refwet, uppå fiskeskutor eller så kallade 
backebåtar, med linor, hwarpå äro fästade många så kallade känsor med 
krokar uti, och therwid bundna flan. 
Then omtalte småfisken fångas öfweralt med snöre och krok, som kallas 
dörg, utan det at kolljorne tages jemwäl uppå så kallade småbackor, 
brukandes fiskarne sedermehra kålliorne til agn för Cabellio och 
långor, 
men för kulljorna tillika med den andra småfisken, musslor sill och 
räkor. Sillen theremot fångas med not til 120 famn lång, och 9 famn 
diup uti bröstet, samt garn. 
Wåren och sommaren är beqwämlig tid nästan för alt fisket, uti 
februari månadz slut brukas backebåtar at gå ut med. Skuterne gå ut i 
Maii månad som continuerar till slut af September, som åhrstiderne 
äro. Doch fångas i December, Januarii och Februarii månader, 
hälleflundror med andra små flundror och kolljor, men hwad sillen 
angår, så har hon i synnerhet wisat sig uti de 3:ne sidsta månaderne 
af åhret. 
Makrillen begynner i Maji månad at wisa sig, tå tages han fast med not 
och bottengarn, men i Junii månad med stora båtar i öpna siöen, 5 a 6 
mihl ifrån landet, som skier med dörg, under det båten seglar. 
Bloosaltningen af fisken har merendels skiedt med Franskt salt, men 
den andra insaltningen med Spanskt, ehwad godhet fisken ägt. 
 
3 o. 
Beträffande fisken, om han sälljes insaltad, torkad eller rökt, till 
hwad pris, samt till hwad myckenhet ungefärlighet? 
Så har ankommit af de större sorterne, som Cabellio och långor, 
ansenligit, dels färsk och saltas härstädes, dels saltad, dels och 
torkad, som långor i hela och halfwa wåhlor, små torsk och makrill 
införes äfwen så wäl hit, som till de andra städerne, insaltad. 
Hwittling och flundror, som icke färsk fångas till dageligit behof, 
sälljes elliest i buntar, men rökt fisk föres icke hit till staden, ei 
heller är skiärgårdz allmogen wahn der med at ungå, mindre at 
rätteligen ansa och salta den sill, som nu i synnerhet någon tid 
wankat, hwartil fiskarne hwarken hafwa käril, eij eller äro så 
manstarka, at the sillen kunna ränsa och insalta, utan införas 
densamma färsk hit til staden, hwarest hon af Borgerskapet til 2, 3, a 
4 öre smt tioget kiöpes och ansas. 
 


Priset uppå alla fiskewahror, har emot förra wahnligheten ansenligen 
stigit, i synnerhet sedan fiskerie Compagniet i Stockholm, genom sin 
utskickad r. i skiärgården, begynt dels för contant, dels för wahror, 
at handla sig till fisken, Hwarigenom thenna staden i synnerhet, i 
anseende til fiske och förlagshandel, som flera andra ansenligen 
lidit, hwilket och föranlåtit städerne, wid sidst öfwerståndne Rikzdag 
sig i underdånighet beswäran, och Hans Kongl. May.tt allernådigst 
lofwat särskilt theröfwer willia sig yttra. 
 
4 o. 
Utaf then under no. 1 åberopade och häriemte fölliande förteckning kan 
gunstigast inhämtas, at åtskillige bolager finnes, som drifwa fisket 
långt uti hafwet, men hafwa icke then inrättningen, at insaltningen på 
deras skutor eller backebåtar, kan skie uti öpna siön, utan sedan the 
fådt så mycken fisk, som the bärga kunna, komma the seglandes, dels 
hit till staden, dels och begifwa the sig sina hemwister, hwarest 
thenna stadsens inwåhnare emottaga fisken och ansa honom behörigen, 
begifwandes båtar och skutorne sig genast ut i siön igen, at fisket 
widare fortsättia. 
I anledning af Hans Kongl. May.t denna staden gifne och allernådigt 
förlänte föremohner äger staden frihet, at besöka Bohus Lähns 
strandsittiare, och med them handla, samt förse them med sallt och 
andra nödige wahror, till fiskerietz underhållande, at icke deras 
fisk, af brist på sallt, må skiämmas, men strandsittiarne deremot är 
all handel betagen, utan böra de allenast idka fisket, och stadens 
jnwåhnare giöra dem förlag, på hwad som behöfwes; Kongl. 
Resolutionerne af den 3 September 1664, § 9, 15 och 22 samt af den 30 
september 1668 § 3, intyga sannigen häraf, och hade denna staden 
förmodat, at få wara orubbade uti thesse rättigheter, som fiskeri 
Compagniet i sielfwa wärket nu några åhr, sedan det fådt Kiäringöen 
til skatte, sökt at bestrida genom then handel, Compagniet med 
skiärgårds allmogen om deras fisk idkat, staden til ganska stor skada 
och afsaknad. 
 
5 o. 
Innebyggarne här i orten hafwa altid warit wahne at bygga deras egne 
så kallade Backebåtar och skutor, och tilreda sielfwa sine 
fiskeredskap, som the til then förromnämnde fiskens fångande behöfwa, 
hwartil the så hwäl här, som i andra städerne undfå hwad som fordras, 
nemb. Krokar, hampa, kork, och Polniskt flarn, eller så kallat flå; 
men hwad nätz bindande angår, så emedan sillefisket en lång tid icke 
kunnat idkas, så torde hända at thertil i förstone fordrades någon 
kundskap. 
 
6 o. 
Rensas insaltas och inpackas härstädes all then fisk, som ifrån 
skiärgården hit til staden ankommer, hwarom stadsens inwåhnare, som 
idka fiskehandel hafwa fullkomlig kundskap, så at om fisken en eller 
annan gång icke warit fullkomligen god, har sådant härrört deraf, at 
fisken warit gammal, innan ränsningen och insaltningen skiedt, som 
understundom händer, tå fiskefahrtyger af storm och owäder blifwa 
länge uppehåldne i siöen, eller när thet icke särdeles will lyckas, 
och det drager något längre ut innan the kunna få något, som lönar 
theras möda. 
7 o. 
Til Cabellio, långor, små torsk och makrill brukas riktiga kiäril af 
furu och gran, som til största delen i Rommelandz sockn här i Bohus 
Lähn förfärdigas. Cabellio och långor hålla sig icke giärna i längden, 
om the skulle insaltas i täta kiärill, utan som theras mästa 
conservation består i torrsaltning, så måste och kärillen wara 
derefter. 
 
8 o 
Afsättningen af fisken skier här i staden, dels emot contant dels emot 
allehanda slagz nödige waror som staden enligit sine nådigst undfångne 
privilegier har frihet at försee skiärgården med. 
 
9 o. 
At icke fiskefångsten haft sine omskiften både i af- och tilltagande, 
thet kan icke nekas; ty wid sidsta ofrid med Dannemark, uti högst 
Sahlige i åminnelse Konung 
Carl XII:tes tid, blefwo månge fiskebåtar och skutor, så wäl thenne 
staden som skiärgården tilhörige, befraktade at öfwerföra nödige behof 
til Armen, wid Norska grentzen och wid samma tilfällen råkade uti de 
danskes händer, hwaraf både staden och skiärgården hade stor kiänning, 
sedermera har dock skiärgården, genom thenna stadens inwåhnares giorde 
förlag, både at bygga skutor och båtar, såsom och af andra 
nödwändigheter, tämmerligen repat sig uti det stånd, som skiärgården 
nu befinner sig, hwilket dock kunde wara större, om icke så mycket 
folk ifrån skiärgården bortgingo til utrikes orter, hwarest the till 
myckenhet skola uppehålla sig. 
 
Sedan sillfisket, som i förra tider till myckenhet wankade, uphört 
hwaraf thes idkare hade mycken förmohn, så har det senare, förmedelst 
medellöshet aftagit. Ett besynneligit fehl at denna näringen är mindre 
lönande, består therutinnan, at the som kunna och willia idka 
fiskerier här i orten, nödgas altför mycke betala det folk som dertil 
skola brukas, om the eliest willia hafwa them så at idka någon 
särdeles utkomst dermed är. 
Okunnoghet at fånga fisken kan icke skiärgården skyllas före, ei eller 
är någon brist på förlag. 
 
10 o. 
Huru aftagandet med fiskefångster må kunna botas och hielpes, synes 
oförgripeligen i ödmiukhet kunna föreslås 18 a 20 åhrs frihetsåhr för 
alla dem som här uti staden, hwilken är nu en ganska beqwämlig ort til 
fiskeriens utöfwande, tillika med Götheborg och Strömstad willia sig 
nedersättia, ifrån alla kronoutlagor, tull och accis hwarunder mantal 
äfwen borde inbegripas, för dem, hustrur och barn, utan inqvartering 
och service för Garnizonerne, then samma må wara Luthersk eller 
Reforme, och at honom lemnades något understöd af penningar, och wirke 
til byggnad; 
 
Detta skulle, torde hända, locka folk at sättia sig neder tå the också 
wore försäkrade, at inga wärfningar, pressningar eller utskrifningar 
woro tillåtne utan om någon skulle förlora sitt förswar, at then samma 
tå måtte lemnas til någon båtzmansrota. 
 
Det skulle och icke litet bidraga till upmuntran för fiskarne, om all 
slagz fisk woro befriad för tull och accis, på hwad sätt den woro 
ansad, iemwäl och att tullfriheten hädan efter, som för detta, 
lemnades på det sallt som til fiskerierne anwändas, insaltningen måtte 
skie i städerne eller skiärgården. 
Thet skulle och ganska mycket bidraga til fiskeriernes uphielpande, om 
åtskillige i riket wid siökanten boende allmoge blef betagen och 
förbuden at idka och bruka siöfarten, såsom utom flere Lysekilsboerne 
här i Bohus Lähn som bruka at handla och föra kalk i stället at the 
borde idka fisket, som the anse för mindre drägtigt, men i sig sielf 
är stor skada, ty therigenom ligger fisket under, som the kunde och 
borde idka. 
 
11 o. 
Rätta kundskapen om fiskande är denna staden, så wäl som 
skiärgårdzboerne nog bekant, så at det således synes onödigt, at sända 
något ämne i fiskerie Compagnietz tienst, som i så satte 
omständigheter icke skulle löna mödan. 
Framlades Magistraten med tilbörlig wördnad städje. 
 
Högwälborne Herr Baronen General Majoren, Landzhöfdingen och Öfwer 
Commendanten samt Commendeurens ödmikaste tienare 
 
Marstrand den 12 februari 1753 
Anders Wiggman 
N. Danell 
Jöns Holzt 
H. Frisch 
Swen Rosenberg 
Börge Meurman 
 
 
Bilaga till Marstands magistrats skrivelse angående fiskeriet av den 
12 februari 1753. 
 
Förteckning uppå the fiskeskutor och backebåtar, som fiska uppå stora 
Saltsiöfiske, här mellan Jutska och Swänska skiären, samt under 
Juttska wallen och refwet hwilka äro boendes 4 mihl nordan om 
Marstrand på fölljande ställen och åhrligen niuta förlag här af the 
handlande uti staden, så til theras fartyg byggande, som theras 
fiskeredskap i ståndsättiande. 
Nembligen: Skutor Båtar 
 
Tiörn: 
Rösselwik  1 
Rönängen och Standswik  1 
Morig  1 
Klädsholmen, fiskelägret  2 
Toftenäs och Nohlwik 3 
Sunnan 1 
Hellene  2 
Kyrkiosund och Härön, en Jagt 1 
Limhall  2 
Skaboholmen  1 
Biörholmen  3 
Wahlön  1 
Kielkeröhn  1 
 
 Skutor Båtar 
Oroust: 
Lyr  3 
Mollösund, fiskelägret  7 
Tången  1 
Hellevigstrand, fiskelägret 2 3 
Stocken, dito 3 1 
Råöhn, dito 1 
Kiäringön, dito 3 1 
Gullholmen 5 
Ellöes och Rågorswik  3 
Grunsund och Wärbo 1 4 
Fiskebäckskihl  10 
Stångenäs: 
Lysekihl 1 3 
Summa 21 51 
 Uppå skutorne far the 8 man: 168 man 
 Dito båtarne 6 man 306 man 
 Summa  474 man 
Nordan för Lysekihl fins wäl en dehl fiskare hwilka merendehls fiska 
hela föråhret hummer och små torsk, samt med not eller wad, stundom 
någon som bruka stora backor högsta sommartiden. 
Utan alt detta så fins en dehl folk uti skiärgården, som allena fiska 
med hummerkupor, makrill, hwittling, små torsk med dörg, och flundror 
med garn, som the föra till städerne at försälja. och äfwen fiska med 
Råcke och koljebacker. Kusse- och Åhlekupor och äfwen med backor tages 
samma fisk. 
 
 
År 1774 överlämnade hovrättsnotarie Ture Turesson sin fiskeriutredning 
till kungen, rörande fiskeriförbättringar på väst- och ostkusten. Han 
hade tillbringat en lång tid på Orust och denna del av utredningen 
redovisas nedan. Utredningen förvaras i riksarkivets ämnesserie 
"Fisket". 
Den tryckta skriften "Afhandling om fisket i Bohuslän" från år 1778 är 
sannolikt författad av Ture Turesson. 
 
N:o 21  Ink d. 14 Maji 1774 
 Till Handels Exped:n d. 14 Julii 1774 
 
Stormägtigste Allernådigate Konung 
Eders Kongl. Maij:tz betygade Allernådigste wälbehag emot dem, som 
genom nyttiga rön i fiskerierna och andra handteringar winlagt sig, 
giör mig äfwen försäkrad om Eders Kongl. Maij:tts nåd, då jag efter 
ett sex åhrs wistande i Giötheborgs och Bohus, så wähl som Elfsborgs 
Lähn nu inför Eders Kongl. Maij:ts höga person wågar genom bifogade 
blader yttra mina allerunderdånigste tankar om fiskeriförbättringarna 
i riket. 
 
Min naturliga böjelse har under mitt upwäxande wid lediga stunder 
wärkat begiärelsen til denna handteringen; en mig timad olyckelig 
eldswåda, då lagmansbostället i Södermanland i aska lades åhr 1764 
bragte mig at til någon tid häraf giöra profession; och min åtrå at 
komma uti Eders Kongl. Maij:ts allernådigste åtanka och at tiena 
allmänheten har nu öfwer 6 åhrs tid drifwit mig at arbeta i ämnet, och 
altid lättat de många swårigheter mig wid utöfwandet heraf träffat. 
Mina wilkor hafwa eij tillåtit mig at inrätta så kostsam redskap, icke 
eller har jag, som fallit på den tanke at förskaffa mig en någorlunda 
städad fiskerisystem uti alt det som denna rörelsen tilhörer, och jag 
kunna öfwerkomma och upfinna, welat eller kunnat hålla mig wid något 
enda sätt, för at deraf hafwa någon ständig usum fructuum utan när jag 
funnit probabiliteten af det ena, har jag gripit til något annat, 
emedlertid har det ena räckt det andra handen, så at jag til 
närwarande tid medelst Allmagtens bistånd i en främmande ort likwäl på 
egen bekostnad hunnit om eij mera mätta min egen lystnad genom de 
försöker jag här nedanföre i pennan författadt, hwilkas wärkelighet 
jag med flere beedigade intygander skall åtaga mig bestyrka, men för 
en oförmodad resa eij kunnat åstadkomma. 
 
Allernådigste Konung 
 
Mitt ändamål är eij at genom blinda förslager bringa mig til 
förtienster, jag är nöjd at arbeta i rättegångsämnet och förswara 
rättwisan i de längre från konungasätet belägne landsorter, äfwen och 
at å egen räkning kring Giötheborg under mina ledigheter practicera 
mina fiskeriprinciper, genom hwilka bägge näringsfonder jag medelst 
Försynens tilhielp, under Eders Kongl. Maij:ts allernådigste hägn och 
beskydd hoppas kunna bereda mig en sällare framtid. Men skulle Eders 
Kongl. Maij:tt lika nådigt täckas utse mig til ett redskap at widare 
härutinnan tiena allmänheten, wil och skall jag efter yttersta 
förstånd wisa min allerunderdånigste plikt och i öfrigit med all 
undersåtelig tro och lydno til mitt yttersta framhärda. 
 
Stormägtigste Allernådigste Konungs 
Eders Kongl. Maijestäts 
allerunderdånigste och tropliktigste tienare och undersåte 
 
Thure Thuresson 
extr: Not: uti Höglofl. Kongl. Swea Hofr: 
 
 
 
Tankar och Rön om Fiskeriförbättringarne i Riket. 
 
Om Nordsiöfisket 
§1 
Sillefångsten, såsom en bland rikets drägtiga handteringar, hafwa des 
idkare nu mera bragt til tämmelig högd, sedan de mägtat sig så kallade 
sillewader til 50 a 60 famnar på hwarje arm, och med ett diup af 10 a 
12 famnars slingor obodda, som efter en trediedels inboning wakar på 7 
a 8 famnar med hwilka de kunna inswepa en ansenlig widd i de inre 
fiordarne med 2 a 300 famnar tåg eller något deröfwer. En sådan 
kostsam redskap tyckes naturligitwis böra kunna återbära en ansenlig 
afkomst enär den med flit och försiktighet af förfarit folk brukas. 
Men härvid har jag under mitt wistande i Bohuslänska skiärgården 
giordt den anmärkningen, at änskiönt sillen til en mängd warit innom 
drättet, wid deras wanliga försök med så kallad dörj, har dock wid 
örningen fångsten warit ganska liten eller alsingen wid en dehl 
sillewader, hwilket jag tilskrifwer följande hufwudskiäl. 
Förfarenheten witnar, at alla sillewader på det sättet inrättas, at 
hwarje slinga som innehåller 10 tiog maskor och 10 a 12 famnars höjd 
eller längd för at formera diupet i noten, resas upp och ned, dels 
derföre at när sillwaden skall dragas på räckor, hindrar en slik 
ställning en mera slitning och nötning, dels obtineras härigenom ett 
lättare bindningssätt, dels förwaras waden härmedelst bättre för 
refwer och axeldragning wid träffande fäste i bottn; men orsaken 
hwarföre icke alla sillewader äro lika fiskejäfwa är den, at dese 
slingor bindas ofta af ungt och owarsamt folk, och frågas eij så noga 
efter om det stycketals på slingan fattas 10, 15 a 20 maskor endast 
hon wid bägge ändar håller sitt masketal 200 stycken. 
När nu en så märkelig minskning af maskor infaller merendels i hwarje 
slinga, hwilka annars böra formera en barmning eller skunk i hwilken 
fisken eller sillen under dragningen bör stadna, så följer 
owedersäjeligen, at noten eller sillewaden aldrig kan få annan 
ställning i wattnet än at hon måste gå såsom en wägg eller brädskrank, 
och at telnarne dymedelst hopdrages, då sillen så wäl som annan fisk 
går öfwer. 
Således är det högst angelägit at eij förminska maskorna, så wida 
barmning eller skunk i dylik fiskeredskap skall kunna erhållas; men at 
ännu giöra denna inrättning mera drägtig, wore efter min tanka 
rådeligast at emellan de 5 eftersta slingor, som mitt på böra wara 
öpna, så at de i stället för 5 utgiöra 10 st, skiuta en kihl. Hwad 
härmed winnes är lätt at finna, ty derigenom formeras ett större diup 
och genom maskornas ökning och minskning ett större skunk, just på det 
stället där sillen under örningen kommer at stadna, och där hon under 
hela dragningen skall hafwa sin samlingsplats. När sillen under 
örningen blifwer stött wid det tiärade garnet, händer altid at en stor 
dehl falla förvirrade til bottn, och där blifwa döda liggandes, men om 
skunken wore större, måste ofehlbart en större mängd däri rymmas och 
eij så mycken sill wid detta fallet gå til spillo. 
Härförutan händer ofta at man är nödsakad öra wid sådan strand där 
noten eller sillewaden, som med stenteln städse bör följa botn, eij 
kan flarna då sillen gemenligen går öfwer; til hwilkets förekommande 
fiskarena genom roning och pulsning söka förmå henne til botn, som 
dock eij så lätteligen låter sig giöra, och hwarföre jag äfwen håller 
detta sättet wara bättre. Finnandes til denna förändring eij upgå 
öfwer 25 marker hamp häklad, såsom en ringa kostnad emot den nytta 
deraf kan flyta. En sådan slinga bör man börja at binda mitt på 200 
maskor, och så proportionaliter minska henne til en maska i hwar ända, 
tils hon hunnit den längd som dese 5 slingor i bredd utgiöra, då de 
äro sträckte. 
 
Än ett skiähl hwarföre en not eller wad, som öfwer alt äger lika diup 
eij kan waka så diupt mitt på, som på armarna, eller wara så fiskejäf 
såsom den, hwilken i hugget är diupare är det, at wattntyngden 
oemotsägeligen trycker mera i hugget än på armarna, så mycket mera som 
maskorna där äro finare, och hwarföre hon eij kan formera ett så 
tilräckeligit diup som wederbör, då tilökning af diupare garn i hugget 
saknas. Häremot torde wäl inwändas at ju diupare garn, ju mera 
resistance af wattntyngden i hugget, men när flarn och sten äro 
proportionerade efter garnets diup och des groflek, det en fiskare bör 
förstå, betages wattnets kraft i den dehlen. 
§2 
Om Backefisket i Nordsiön 
 
Det så kallade storfisket med backar föröfwas wäl öfwer hela 
Bohuslänska skiärgården, dock med mer och mindre drift. 
J Morlanda skiärgården hafwa inwånarena på Mollsund, Kiäringöen, 
Hälwikstrand, Råön, Stocken, Gullholmen, Ellös, Rågårdswik, Grönsund 
och Fiskebäckskihls fiskeläger enkannerligen winlagt sig härom, af 
hwilka större dehlen äro försedde med tienliga fiskeskutor, med 
hwilka, så wäl som deras storbåtar, de egendteligen under danska 
wallen idka sin handtering. J anseende til sättet kan det efter mitt 
begrep wäl eij förbättras, om eij deras så kallade känsor, i hwilka 
kroken är häftad, och den der är wid sielfwa linan eller refwen fäst, 
borde förwaras med cantillietråd, at de eij kunna bitas af. 
 
Fiskarena hålla wäl före, at så snart en långa slukat ett sådant angn, 
och slitit af känsan skall hon eij återwända förän hon å nyo upsöker 
ett annat, och så gradatim, tils hon ändteligen warder fångad, det de 
förmena sig bestyrka därmed, at uti en och samma långa ofta kunnat 
finnas 2, 3 a 4 krokar afbitna. 
Men sådant låter något paradoxt, ty ofehlbart måste hon under och 
efter arbetet innan hon hunnit afklippa en 10 a 12 garnakiänsa, 
widkännas någon sweda där kroken häftat, hwarföre hon eij så hastigt 
kan sluka; utom des är bekant, at så snart långan mer eller mindre 
blifwer skadad i tarmen, så at hon blifwer sprängd, som fiskarena 
kalla, börjar hon at flyta och följer gemenligen strömen åt alt längre 
och längre från botn, tils hon ändteligen når wattnbrynan, sådane 
fiskar både af långor och torsk har jag under mitt wistande i 
Bohuslänska skiärgården om somrarne 1767 och 1768 funnit flera, dels 
aldeles döde, dels halfdöde. En gång träffade jag en sådan, som wid 
mitt annalkande sökte skygd wid en stor sten med hufwudet neder til 
bottn och sierten upp åt; 
Lifskrafterna kunde eij länge hindra naturens ordning med denna sårade 
fisken, utan började hufwudet småningom lätta sig upp i watnbrynan, då 
hon åter tog diupet in, och flere gånger på detta sätt mattade sig 
tils jag med en wanlig fiskekäx skilde henne från sitt naturliga 
hemwist; i denna långa fant jag 2:ne krokar, den ena i sielfwa swalget 
och kunde eij så särdeles förmärkas denna wara magrare än andra. Alla 
dylika komma ganska sällan tll någon nytta, hwllket genom 
öfwerspinning af cantillietråd lätt kan botas. 
I Holland skall efter berättelse brukas mässingstråd emellan kroken 
och flarnet, men han må glödgas huru wäl han wi1, så är han ändock eij 
pålitelig, ty det har händt, at sådane krokar äfwen funnits i långor 
här under danska wallen. Utom dess skulle de eij med den beqwämlighet 
å deras backetråg kunna nyttias, hwarest krokarne böra ligga i en 
särskildt ordning; således måste öfwerspinning af cantillietråd blifwa 
det säkraste och torde ett medel härvid ännu böra i akt tagas. 
 
Man wet at så snart nytt tåg otiärat kommer i wattnet blifwer det 
hårdt, som härörer efter min tanka deraf, at hampen i wattnet mera 
swäller och giäser, men i anseende til twinningen eij kan få swälla 
ut, och derföre hårdnar och knorras; 
men at förekomma en sådan hampens egenskap, blef jag tilfälligtwis af 
en holländsk coopvardie capitain förständigad at om man lägger hampen 
i små dockor och lakar dem med skarp lut hwilka sedermera i warmt 
wattn uttwättas samt uphänges upsnodda i ett warmt rum eller i sohlen 
at torka, och hwilka åter wridas tilsammans hårdt och wäl bultas med 
en trädklubba mot en stock, låts tågorna sig klyfwa, så at deraf kan 
spinnas finare garn, hwilket blifwer långt starkare och segare, som 
wattnet sedermer eij hårdnar, 
detta har jag försökt til min insiö fiskeredskap och funnit dess 
riktighet, och sådant garn til kiänsor waxat och öfwerspunnit håller 
jag före wara det säkraste wid storbackar, äfwen för dem som dörja 
långor och annan storfisk, såsom wid fiskelägren Grafwarna, Smögen och 
Fisketången med flera hwilka eij hafwa storbackar. 
 
§3 
At förskaffa sig angn til desse storbackar bruka fiskarena dels 
koljebackar, 
dels en mindre not den de kalla makrillnot hwarmed fångas makrill, 
gråsik, småtorsk, skäddor eller flundror medmera; dels små notar, 
skiäddegarn och kusetjnor och beror det hufwudsakligaste derpå, at de 
kunna sortera sig med sådan i brist hwaraf de flere gånger eij kunna 
begifwa sig til siös, hwilket at uphielpa jag tycker wara högst 
angelägit. 
Deras så kallade koljebackar kunna wäl förändras och förbättras at 
bruka i öppna siön, men ett widtagit bruk hos en allmänhet låter eij 
häfwa sig utan öfwerflödig och åsyna öfwertygelse, deras sätt är och 
nog behändigt på dessa backar, ty de läggas så redigt under angningen 
at om och båten som gemenligen ros af 2 personer har sin starka gång 
skall ändock eij något blifwa traslat, hwilket eij så lätteligen utan 
särskildt öfning låter sig giöra,   om denna fiskeredskapen på 
annat sätt skulle blifwa stäld. 
Jag har wäl under mitt wistande i Bohuslänska skiärgården äfwen 
inrättat koljebackar til 200 st: krok efter det sätt jag nyttiar i 
färska wattn, dock en miniature och med dertil lämpelig krok, dem jag 
kastadt länk om länk med fiskarena och städse kunnat räkna så mycket 
efter 100 som de efter 2-300, men at nyttia den redskapen i öppen siö 
i storm och swall lät sig ei; så lätt giöra, efter jag eij hade några 
backetråg dertil inrättade utan brukade fiskarenas wanliga. 
At dermed om wåhrtiden fånga små torsk och kasta dem öfwer stengrund 
och bergskiär, där deras wanlige koljebackar eij kunna nyttias, som 
följer bottn åt, har jag funnit bästa interesset, och hwarmed 
fiskarenas barn och pigor som annars dageligen sitta med en dörj eller 
snöre med mera fördehl kunna sysselsättas. Med samma inrättning af små 
backar fast med någon förändring af förhållen för hwarje tafs, och 
andre backetråg tiltror   jag mig med lika färdighet som de, kunna 
kasta i öpna siön. 
 
§4 
Ibland alla sorter angn som till detta storfiske nyttias, är wäl intet 
som öfwerträffar makrill, hwilken efter des storlek klyfwes i halfwor 
eller fierdedehlar, då ryggbenet uttages. 
 
Denna fisksort fångas antingen på snöre eller dörj, eller med en wad 
emellan 30 a 40 famnar på hwarje arm eller något deröfwer, til 
hwilkens bearbetande fordras till det minsta 6 a 7 man, såwida den 
snällhet skall kunna observeras som härvid reqvireras, ty denna fisken 
är den snällaste och warsammaste i wattnet, så at wid klart wäder 
låter han sig skräma af en enda molnfläck som öfwerskyggar sohlen, och 
efter honom kastar men eij not eller wad förr än han wisar sig i 
wattnbrynan. En not stäld til makrildrägt får eij nalkas bottn på 
diupare wattn än notens diup innefattar från watnhorizonten. Des 
ordinaire gång är i branten på 2, 3, 4, 5 a 6 famnar, ja mera. 
 
Åhr 1768 om wintern, lät jag på Fiskebäckskihls fiskeläger i Morlanda 
sochn arbeta upp ett halft skeppund hamp til twenne notar med sina 
tåg, den ena efter wanligit sätt i Södermanland at bruka såsom ronot, 
och den andra til landnot i färska wattn; til bägge dese lät jag 
häckla hampen och spinna honom så grann enfängd som han til detta 
behof kunde tiena. 
Jag lät och binda något gröfre mask än annars är brukeligit dels 
derför at eij redskapen skulle blifwa för tung, hwarken i wattnet 
eller under transporten siöarne emellan, dels at derigenom obtinera 
större diup, så at hwarje slinga hålt circa 26 bohl i alnen, då 2:ne 
sådane slingor, som fördes långs efter telnarne utgiorde 10 tiog och 
formerade ett diup efter mitt boningssätt 7/4 aln not, på 1 aln telnar 
til något öfwer 4 famnar. 
 
Denna redskap så wäl som en särskildt inrättning af långref, nyttiade 
jag några weckor emot ansenlig fångst hos wälborne herr Daniel Bildt 
på Morlanda herregård, tils jag straxt efter pingst besökte de öfrige 
siöarne på Orust men i anseende til begiärligheten på nordsiöfisken 
want eij särdeles härmed, emedan jag i Uddewalla måste sälja min 
grofwa fisk för 2, 3 a 4 öre silfwermynt marken, hwilket jämte en 
difficil transport under sommarhetan eij kunde stoppa min möda; 
emedlertid wiste mig folket i orten som under denna rörelsen mig 
betiente flere stimar makril i en infiord emellan Uddewalla och Orust 
och när jag granskat möjligheten at härvid kunna nyttia min landnot 
begaf jag mig kort derefter at bedrifwa denna handteringen, då lyckan 
i första drättet tildelte mig något öfwer 500 st. stundom mer och 
stundom mindre. 
 
Det största drätte jag med denna not om 25 famnar på hwarje arm giorde 
war något öfwer 1800 st. wid en holme Skorstensholmen kallad. Ryktet 
om detta fisket bragte en dehl af strandsittiarena wid fiskelägren, 
som öfwer 2 mihl derifran woro belägne at äfwen draga sina stora 
makrillwadar dit upp, med hwilka de wäl stundom kunde träffa, men för 
redskapens och båtarnas swårighet, kastade de flere gånger och med 
mera möda förgäfwes. 
Emedlertid sorterade de nästgränsande sig äfwen med mindre 
makrillwadar, så at i stället för 2:ne stycken, som åt den dehlen af 
Orust funnes, kunde man åhret derpå räkna öfwer 24 stycken. 


Ehrur ostridigt det är, at tiärad not är mera durabel för röta, wille 
jag dock eij för tyngdens skull hafwa mina notar sådane, utan heldre 
genom en ordentelig torkning söka bewara dem. 
 
När således min landnot genom ständigt bruk blef upmiukad så at garnet 
blef lent, kunde tillfälligtwis hända, at jag kastade på diupare wattn 
än han kunde bottna och at makrillstimmen som nalkades noten började 
sticka diupare men likwäl garnade sig till 3, 4, 5, 6 a 7 tiog i 
sänder, hwarefter jag eij war så sparsam at kasta på diupt wattn 
endast jag wid fiskens annalkande til noten hade stenar til hands at 
dermed bringa honom til färmare anlopp på noten, och härigenom hände, 
at då denna fisk emot hösten begaf sig til siös, då han håller diupet 
de ordinaire sunden igenom likwäl i wattnbrynen, kunde jag lika fult 
bruka min lättare redskap, som sällan kastades forgäfwes, ehuru han 
den tiden på åhret eij går i så stora flockar. Detta bragte mig på 
andra tankar om makrilfångsten, som jag likwäl ännu eij hunnit 
försöka, men hwars probabilite af följande ....ligen kan intagas. 
Bewis at denna fisk låter fånga sig genom garning felar eij, således 
fordras endast at upfinna en sådan redskap som med minsta kostnaden 
passar till ändamåhlet, och behändigast til en så snäll fisks fångande 
kan nyttias och tillika bära frukt. 
 
Till ett ordinairt makrilgarn at bruka för stimmakril, upgår circa 2 
skålpund god hör eller ljn ohäkladt som häckladt spinnes och twinnas 
til fin tråd, hwilken genom stark lakning och bykning giöres len och 
miuk, hwaraf slingan bindes 10 tiog öfwer en kafle som i 1/4 aln til 
det högsta utgiör 6 bohl eller warf och i en hel aln 24 dito, hwilken 
sedan han blifwit frambunden 52½ famn, samt sedermera nätt och wäl 
sträckt på det sättet at hon til en famns höjd från marken warder wäl 
wåt utsträckt på en slät plan, och sedermera genom styltor af bräder 
understödd, då emellan hwar stylta wid 4 famnars distance lägges en 
liten stock eller wedkubb eller ett bräde med proportionerad tyngd til 
circa 1½ skålpund. 
Hwarigenom hwarje knut under torkningen blifwer hoppräsad och 
följakteligen garnet starkare och mera fiskejäft. Sedan det således 
blifwit torkat ganska wäl, har det wist i längden ökat öfwer 2 famnar, 
som endast sker under torkningen, ty om det och hängde där wått i 2 
dagar, skall näppeligen märkas knutarnes mera hopdragning icke heller 
at slingan skall blifwa längre, härefter bindes hon i bägge staderna 4 
maskor wid hwart h... med gröfre twinnat garn af hamp öfwer samma 
kafle, äfwen wid ändarne at derigenom bewara det finare garnet för 
stenarnes och flarnens nötning. 
 
Telnarna härtil äro de tienligaste af storbackelinor, dem bohusländska 
fiskarena casserat, af orsak at genom deras proportionerade hårdhet, 
garnet wid utläggnlngen eij så lätteligen traslas, icke heller af 
wattnet knorras; wid boningen observeras det förr omnämde 
boningssättet om 7/4 aln not på 1 aln telnar, då längden häraf skall 
blifwa emellan 31 och 32 famnar, längre behöfwes det eij. 


Til flår brukas mogen furubark och til sänken ringar af bly, eller 
aflånga sandpåsar. Med en sådan redskap tror jag i stöd af mitt förra 
försök med landnoten mig lätteligen kunna obtinera en mera fördelaktig 
fiskebragd i ämnet, ty denna kan med beqwämlighet brukas af 2:ne 
personer och en liten känningsbåt, med hwilken endast sillen upsöken 
genom dörj under sillefångsten, hwarigenom folkbesparing winnes, äfwen 
långt mindre kostnad än at til en ordinair makrilwad som 
strandsittiarena bruka anwända 12, 14 a 16 skålpund hamp. 
 
Ett sådant garn kan man föra med sig utan någon incommodite på alla 
sina siöresor och det slipper man äfwen at släpa i stenar eller på 
landet, ty när det giordt sin tienst wid hwarje kast, hämtar jag det 
åter in i fahrkosten, hwarigenom det är lika redigt til nytt drätte, 
sedan det är urgarnat; men at giöra det ännu mera durabelt, är 
rådeligit at bruka den i Östersiö skiärgården wanliga lätten eller 
färgen, som tillika hindrar at fisken eij så lätteligen skyr för 
garnet i wattnet. 
 
Det torde wäl tyckas, at jag härutinnan warit nog rik på förslag, dels 
för at utan fullständig experience giöra så säkra slutsatser om 
fångsten dels at upgifwa hwad som åtgår til redskapen, men i den förra 
dehlen kan jag trygga mig wid mina försöker med min landnot 1768 under 
makrilfångsten, och i den senare, skall jag eij heller fehla enär jag 
jämförer hwad som upgådt til min nyare pulsnot beskrefwen i 9§ om 
insjöfisket, som war af lika sort garn, men grannare mask det yttra. 
 
Sättet at kasta ett sådant nät, lärer förfarenheten, at det hälst 
formerar en semicirculus eller halfmåne a det ställe dit makrilen 
tenderar sitt lopp under stimmandet. 


Denna fisk nyttias så wäl färsk som salt til storfisket, och hwartil 
all den upgår som backefiskarena kunna öfwerkomma, eij at förtiga des 
godhet när han wid slutet af augusti och septembris månader fångas och 
rätt blifwer saltad til spiken utom flere sätt. Den öfriga fiskesorten 
till angn fångas til en dehl med dörj hwartil jag på försök åhr 1768 
om wintern utlämnade 12 st: finare krok jag förfärdigat af framledne 
herr inspektor Prises sort, dem de gofwo godt loford; och resten med 
förr omrörde fiskebragder. 
 
§5 
Hummer och ostronfångsten tror jag eij kan förbättras, men om det norr 
i skärgården brukeliga sättet at förwara hummer lefwandes i sumpar, 
hwarigenom han blifwer mera tom och mager, på något sätt hindrades, 
wore önskeligit, eller och, ett mig äfwen obekant sätt at under 
stierten borttaga wisa fähn blefwe mera landtkunnigt, kunde han eij 
tära sig sielf; at hålla honom i tiuder på tångbottn är det bästa. 
 
§6 
At fånga räkor, såsom oungängelig angn för dörjemakril, äfwen bäst för 
småtorsk och wittling, brukas i gemen en håf, som nedantil är twär, 
med hwilken man släpar öfwer tången utåt bottn och som i wackert wäder 
ger något igen, men wore til försökande, om eij de på samma sätt i 
Nordsiön kunde erhållas som i Östersiön, med färskt granris lagt på 
sandbottn, dit de gerna ställt sig, och sedan man sakta lättat busken 
från bottn, rister honom öfwer en grann håf, det jag i Östersiön 
funnit wara långt bättre än wanlige räknotar. 
 
§7 
Om Östersiö- och Insiö Fisket 
........ 
(Denna del av utredningen berör östersjöfisket och insjöfisket och är 
därför inte medtagen i denna skrift)
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
DEL 2
Allmogens besvärsskrivelser till Riksdagarna 1664-1746


År 1664

Menige allmogeens af Skatte och Crone uthi Oroust och Tiörn boendes i Bahuus
lehn, underdånigeste postulater och besuers poster, dom dee igienom dess 
uthskickedhe herredagz män, nu på tilstundande rijkzdagh, Hans Kongl: Maij:tt 
och den Kongl: Regieringen i underdånigheet hafwa at låta ahndraga, ähr som 
effterfölger 

1
Emädan såsom allmogen uthi desse nästförflutne och nu / Gudj loff / wäll 
ändadhe beswärlige krijgz- och feijde tijdh, af åtskillige så wåre egne som 
Fijendens af och till marcherade partijer, store giärder och inqwarteringer, 
ähra så uthblottade och förarmadhe, så dee icke kunne förmå uthstå och draghe 
dee månge och store skatter som åhrligen påbiudes; Altså supplicerer och 
underdånigst begiäre wij fattige undersåtar, att högstbem: Kongl: Maij:tt 
och den Kongl: Regieringen allernådigst tächtes wår fattige lägenheet och 
ringe wilkohr med nåder ansee och behierta, och der mögeliget wore, förunna 
oss någen förskoningh och lindringh på någet af dee extra ordinarie ränttor-
ne, synnerligen at den 5 rijkzdahljrs contribution eller sillfskatt som uthi 
någre åhr haf:r uthgådt af huar full gårdh, måtte uthi noget modereras och 
lindras, och i serdelisheet, att den sålunde måtte proportioneras och beläggies, 
som uthi dee danskes tijdh skedde, nembl: at dee som hafue små gårder och 
ringe bruuk, och icke kunne giöre tillfyllest, förmedelst dess ringe ägor 
och afwel, för hele eller halfwe gårder, måtte efter sinne bruk och bolige blifwa 
taxerade elliest ähr dem ömögeliget sådan tunga lenger att kunne uthstå. 

2
Desslijkes begiära och allmogen underdånigat, att när så hendher nogen uthfattigh 
bondde som sitter for gårdz: bruk, och förmedelst stoor armod och fattigdomb 
skuld, icke förmår tillfyllest at betahle dee extra ordinarie hielper, uthen 
medh noget theraf kunde resterra och jnnestå, att den eller dee, anten han är 
skatte- eller cronebonde måtte tillåttas at gifua sig an på häradtztingen 
och derom sin armod och fattigdomb taga tingzwittne, och sedan när samma 
tingzwittne af Gouverneuren ähr gillat oeh godt kiänt, den förarmade då 
dereffter uthi cronones rekninger måtte blifua till afkortningh förd, 
hluilcket också alltid uthi dee danskis tijdh, hafir warit brukeliget. 

3
Beklager sigh och allmogen och serdelis dee som åboe någre hemman huaruthi 
Någre kiörckiejorder finnis, att af dem nu, sedan den ny förordningen a:o 1662 
uthi Oddewald af Kongl: Maij:ttz hijtskickadhe commissarier blef oprättat, 
fordras af huart öresbohl jord 8 öre silf:rmynt i tage till cronen, oansedt 
att allmogen tilförn och ännu, af slijke jordher hafue gifuet landskyld till 
kiörckiorne; Begiäre fördenskuldh underdånigat, efftersom det faller dem 
förbeswärliget, att skatte både till cronan och kyrkiorne af sådanne ringe 
jorder, at dät anten måtte blifwa widh huadh som af gammell tijdh warit 
haf:r, eller och derför enthera parten, anten cronans eller kiörckians kraf, 
nådigat måtte förskonas.

4
Allmogen som wijdh siöösijden och stranderne ähre boendes, och tillförende hafwa 
drifuet sin näringh medh seglatzen och siöfarten, begiära underdånigst ännu, 
att få niuta samma willkohr, och medh nogen ringa trälast aff timmer, lechter 
och spärrar, måtte få segla och fahra på dee jnrijkes orter, huarigenom dee kunne 
förtiene sigh någre skillinger, till cronones skatter och uthlagors afbetalandhe. 

5
Öijeboor och strandsittiare som uthi skiährgåxden ähre boendis, och ingen annen 
bruck eller nähringh hafwa, uthan allenast brucka sinne fiskerijer; 
Supplicere och aller underdånigst begiäre, att när gudh welsigner dem medh någon 
ymnogheet af fisk, dem då måtte efteriåtes, effter richtigh förtullande, at 
fahra på dee orter jnrijkes, huarest dee bäst konne få selgia och yttre sin 
fisk, och seden få hempte medh sigh hem något till spannemåhl och slijkt, 
som dee kunne lefua af, jembwäll huadh dee till deres fiskeredakaps 
widmachthållande, konde betarfwe, och icke så strängat wara förbundne till 
desse twenne stapelstäderne Marstrandh och Giöteborg at föra dheras fisk, 
huarest dee intet mehra konne få för sitt godz, ähn kiöpmänderne medh en 
godh willie wela unna dem, huar medh dee icke konne wara belåtne, seden som 
hamp och redskaph huadh dertill behöfwes at hålla fiskerijet uedh macht medh, 
nu ähr dobbelt så dyr som tillförn, det dee alt uthi stapelstäderne måste 
borgia och hempte, och betahle dhet lijke så högdt och dyrt som kiöpmännen 
sielfur begiere, konne fördenskuld omögeliget hålla sinne fiskerjer widh macht, 
medh mindre dertill någen bötter kan skaffes. 

6
Sammaledis beswährer sigh och allmogen, när dee hafue nogre wahrur at föra 
till kiöpstäderne, som dee wille selgia och wända i penninger till skatter 
och uthlagors afbetahlande; Så tlifua dee strax af tullenährer och visiterer 
antastedde, och twingedde at förtulle sinne warur, anten dee få selgia dem 
eller icke; Begiäre fördenskuldh underdånigate, när så hendher, dee icke få 
selgia sinne wahrur, uthen måste före dem hem igien, dee då för tullens 
erläggiande af det osålde, nådigst måtte förskonas. 

7
äfwenså beklager sigh allmogen öf:r det orätte måhl och wicht som brukas i 
landet, och begiäre underdånigat att sådan olagh måtte afskaffes, och ett 
måhl och een wicht både i städerne och å landzbygden bruket.

8
Dee af allmogen som åboe cronehemman, beklaga och icke mindre den tunge dem 
pålegges med tredie åhrs tagen som Hans Högh Grefl:gh Excelli Htr Rijkzdrottzen 
ähr forlän t, at dee i stellet för 8 dr silf:rmynt som förordningen lydher af 
huar heel gårdh, måste åhrligen gifwa 1½- rijkzdahl:r in specie, eller och 
om specie rijkzdahl:r icke kan bekommas, måste dee på swenske croner och 2 dr 
stöcke, gifwa 5 öre silf:rmynt i opgelt på huar rijkzdahl:r, huilkett faller 
dem alt förbeswärligt; Begiära fordenskuldh underdånigst, at dee måtte 
handthafwas wedh huadh skähligt och ret ähr uthi samme tredieåhrstagas 
ährläggande, sampt för slijk opgeldt förskonade; Item at de måtte få ytha 
och lefwerera på sinne uthlagor såden myt (mynt?) som i landet ähr gångbar, 
och dee kunne åstad komma. 

Öfwer alt detta afbijder gemene allmogen Kongli Maijtttz nådige och hognelige 
resolution, och förblifwa deremoot effter skyldigheetz plicht 

Hans Kongl: Maij:ttz 
Underdånige, troskyldige undersåtter och 
Skatdragare så lenge wij lefwa 

Menige Man och Allmoge 
Af Skatte och Crone uthi Oroust 
och Tiörn i Båhuus lehn 


Noteringar
Vid punkterna 4,5,6 finns anteckningen: Remitteras till Kongl: Commereie Collegium 
Vid punkt 4 finns även anteckningens Resol: Finns tillförende häröf:r resolverat 
widh Norwijgen (?) 4 punct. 


--------------------------------------------------------------------
År 1680

Stormächtigste Konungh 
Allernådigste Herre. 

E:s Kongl: Maij:tt hafwe wij j alldjupasrte underdånighett fattige bönder och 
Allmoge uthi Orousrt och Tiöhrn boendes, näst Gudh och Eders Kongl: Maij:tt 
Högeligen at betacka för een önskeligh fredh, och roligheet, som oss fattige 
Almoge genom Eders Kongl: Maij:tz allernådigste tilhielp och höga omsårgh 
hafwer oss tilbracht. Och önska den samma måtte continuera. Altså böönfalle 
wij j alsomstörste underdånigheet, till E:s Kongl: Maij:tt, Eders Kongl: 
Maij:tt allernådigst tächtes oss fattige undersåthar på underbem:te poster 
böönhöra som effterföllier; 

1
Såsom fienden hafwer någre åhr bortåth bemächtigat sign detta Oroust och
Tiöhrn och dhess krigsfolck upboret mehra af wåre åboende hemman än som 
skatten kan importera och sigh bedraga j desse nästförledne ofredztijdher; 
Beståendes j redha penningar, gärder och inquarteringar, som Hans Exeell:z 
Högwälborne Herr Feldt Marskalcken sampt General Gouverneuren Asschenberg in 
loco wähl kunnigt ähr, om landetz rat ta tillståndh; J dedh een deehl af almogen 
ähr ifrån röffwade deras bästa förmåga, begäres därföre af E:s Kongl: Maij:tt, 
j allsomstorsta underdån:a ödhmiukheet oss allernådigst kunde åthniuta förberörde 
ofredzåhrens innestående skatter frij att förbliffwa.

2
Emädan Bahuus slått och fästningh af fienden ähr ganska ruinerat och nu för 
warande tijdh behöffwer een stoor reparation; Och endoch af allmogen uthgiffwes 
af hwart heehlt hemman, nembl: Tree (?) dahler sölf:r mynt åhrligen, uthi arbetz 
penningar, wälforståendes skatte och crohne; hwilka nu till militiae staten 
ähr anslagne, altså ähr till E:s Kongl: Maij:tt wår underdånigste begiäran, 
E:s Kongl: Maij:tt allernådigast, tächtes oss der emot låta oss åthniuta någon 
frijhet och förlindringh på wåra åboende hemman för Bahuus slotz arbethe; 
J synnerheet om höste och wåhr tijder emädan wij brukar wår affwell. 

3
Anlangande om den landtmat tninghen, som in anno 1666, här uthi fögderiet 
bleff på crohne och skatte påöökt, och ännu är blifwen beståendes; Och synes 
fuller igenom samma landtmat ningh skulle sökias E:s Kongl: Maij:tz interesse:
Men som wij fattige allmoge kunne förstå, så befinnes nu lljkawähl dher emot 
een deehl af samma hemman förmedelst samma påöökning liggia alldeles ödhe 
och j wahnmacht kåmbne. 

4
I lijka måtto haffwa wij fattige allmoge E:s Kongls Maij:tt uinderdanigst 
att betacka för den höga infödda Kongl: nådhe och mildheet, som oss fattige 
underaåthar wederfahret ähr j dette fögderij, så wähl som annorstädhes här 
uthi Bahuus lähn. J dedh oss allernadigst ähr bewilliat medh een frij segla-
tion medh trälast att åthniuta till godha; Och på dedh landet kan komma till 
macht igän; Och wij wåra uthlagor j rat tan tijdh kunna betahla; Beder wij
E:s Kongl: Maij:tt underdåhn: o ödmiukligast att wij fattige folck samma seg-
lation måtte frambdeehles obehindrajdhe få till godha behålla.

5
Och som nembden af forna tijdher, hafwa för deras dageliga hafda möda och 
beswähr åthniutet någon lööhn; Som ähr ett lisspundh. Smöör j jempte skiutz och 
arbetz pen:r fritt af deras påboende hemman. Hwar emot ähr samma dheras ehrliga 
deputat sedermehra wordet anslaget till militiae staten; Altså beder wij 
allerunderdåhnigst E:s Kongl: Maij:tt, dedh oss allernådigst bem:te räntta här 
effter måtte pro officio bekomma; eller och j stället effter lagh åthniuta 
saaköhren till godha. På desse öffwanbemelte postulater , afwachta wij af 
E:s Kongl: Maij:tt j diupaste underdånigheet een nådigh och huggneligh 
resolution, medh förbliffwande.

Eders Kongl: Maij:tz 
Allerunderdåhnigste och höörsamme troe undersåthar;
Menige man af skatt» och crone uthi Oroust och Tiöhrn 
J Bahuus lehn. 


----------------------------------------------------------
År 1682

Stormächtigste Konungh 
Allernådigste Herre 

Eders Kongl: Maij:tt förorsakas wij fattige allmoge och skattedragare uthj 
Oroust och Tiöhrns härrader boendes j underdånige te måtto medh denna wår 
ödhmiuka suplique j effterfölliande måtto att gifwa tilkänna;

1.
Att efftersom wij fattige almoge hafwa sädan Gudh oss medh den goda freden 
gagnat, warret beswärat medh ryttare och dragouner, af hwilka een deehl hafwa 
hustrur och barn och lagt sigh in uthj gårdarne :/ doch effter reglementet /: 
hoos oss till trengsell och taget gårdzbruuk medh oss; Sampt gifwa dem af 
wåra åboende hemman deras åhrliga skatt, som wij uthgöra böör; Och dessuthan 
taga dee fulla båtzmanspenningar som är begynt in anno 1679: Då wij blefwo 
förskonade för wår fattigdomb skuldh medh halfwa åhrs ränttan, och halfwa 
båtzmanspenningar, och sädan der medh continuerat in till denna tijdh, som 
wij nu åter igän är pålagt hålla fult båtzmansholdh. Och när wij för och 
effter täncker, hwadh för een särdeles högh nådh, E:s Kongl: Maij:tt oss på 
sistholdne rijksdagh in anno 1680 den 14 april hafwer Bahuus lähn nådigst förundt 
att få förbliffwa widh båtzmanshållet; Hwarföre wij j underdånigste måtto 
Eders Kongl: Maij:tt betacka. Dy böönfalla wij yttermehra underdååhnligen 
till Eders Kongl: Maij:tt, Eders Kongl: Maij:tt allernådigst tächtes oss fattige 
almoge få förbliffwa widh samma resolution, och undergå båtzmanshållet, som 
för detta wahnligit waret, så wij der emot kunde libereras och frijkallas 
för offwanbemalte ryttare och dragone inquartering,.

2.
Eders Kongl: Maij:tt gifwa wij j lijka måtto fattige almoge j all underdånigh 
ödhmlukheet till att förnimma, hurusom wij af hwart heehlt hemman gifwa åhrligen 
skiutz och arbetzpenningar, nembligen Fyra rijksdahler lijka widh Sweriges 
rijkes inbyggare; Och emädan wij hafwa undergådt swänsk lagh; Dy förmoda 
wij j detta fallet att åthniuta samma rat t; Så att oss icke emellan rixdagarna 
pålegges oss något osedhwahnligit arbethe, som här till dagx skedt är; 
Och lijckwehl måste wij göra arbethe till fästningarna, både medh skogzhugge 
och timmer flåttars införande till fästningarna. Och kommer oss slijckt på, 
mäst j den tijden, som wij skola wara hemma och arbeta widh wåra gårdar; 
Endoch mästeparhten aff oss som j dessa herrader boendes ähro, hafwa icke så 
mycket till bränne att wij kunna koka wår egen maath medh till wårt huusholdh, 
uthan sådant måste långwäga ifrån fremmande skogar för penningar köpas; Ehuruwähl 
oss wohre tarffweligit att kunna förskaffa oss så mycket byggningztimber, 
som wij förnöden hafwa att reparera och förbat tra wåra huus och hemman medh, 
som wij uthj föregångne ofredeliga tider äro wordne ruinerade och af sig kåmbne. 
Alltså beder wij E:s Kongl: Maij: tt i diupaste underdånigheet, E:s Kongl: Maij:tt 
allernådigst tächtes oss häruthinnan nogon forlindring giöra. 

3.
Eders Kongl: Maij:tt foga wij fattige allmoge j all underdånigheet till att 
förnimma, att endoch fierdepartten af desse herrader, som kunna hafwa någon 
små skogh. Till salu; Att wij kunna få försällia spärrar och lächter oss till 
skatt och nödtårfftigt underhåldh; Efftersom wij ähro pålagd att betahla wåra 
skatter j reda penningar och inga andra wahrur. Alltså böönfalla wij fattige folck 
j diupaste underdånigheet till Eders Kongl: Maij:tt, E:s Kongl: Maij:tt oss 
nådigst måtte förundt blifwa att få segla medh wåra små fahrkåster på inrijkes 
ohrter medh smått timmerwärcke, som ähr medh spärr. och lächter: Doch widh nästa 
tullplatz der af gifwa dess tilbörliga tull, hwilcket stappellstäderna här uthj 
till ingen praejudiiz och förfångh skedde emot deras wälfångne privilegier. 

4.
Wijdare kunna wij fattige undersåthare Eders Kongl: Maij:tt uthj all under-
dånigheet eij oförmält låtha, hurusom wij tillförende på åthskilliga rixdagar 
hafwa giordt ansökningh hoos E:s Kongl: Maij:tt att erhålla detta; Angående 
den landtmat tning som in anno 1666 uthj dessa herrader äro blefne på crohne 
och skatte påöckta; Hwarigenom är wordet förorsakat att een deehl af hemmanen 
äro kåmbne j wahnmacht och ödesmåhl, J synnerheet anhålla wij skattebönder, 
att efftersom wij åhrligen måste uthgifwa wår fulla skatt; Och deremot ingen 
förmedlingh åthniuta, att wij måtte få förbliffwa widh wår gambla frijheet, 
som af uhrminnes tijder waret och j cronones jordeböcker finnes wara upförda. 
Hwarföre länder till Eders Kongl: Maij:tt wår underdåniga böön ocn ödmiuka 
begäran, Eders Kongl: Maij:tt allernådigst tächtes oss fattige folck sin höga 
infödda kongl: nådhe och gunst j detta fallet påskijna låta; Och een sådan 
nådigh dissposition anordna här uthj landzorten, som kunde oss tiäna till 
uprättellse och förkåffringh..

5.
Och som Den Högste Gudh oss in anno 1679 förlänte medh een önskeligh fredh 
och rooligheetj Doch som wij fattige folck för dee danskas starcka inquartering 
skuldh, waaret mycket af oss kåmbne, are vij lijkwähl pålagde straxt effter 
samma fredzsluttningh af wår egen swänska Öffwerheet, af hwar heehl behållen 
gårdh skulle gifwa aderton dahler eilfwermynt uthj contribution och lijkwähl 
tilförende hafwer fienden i fyra åhrs tijdh, mäst hållet sin inquarteringh här 
på Oroust och Tiörn; Och när de inthet kunde bestå sigh annorstädes här i lähnet, 
så lade de sigh an till quarteer på dessa .öyar, och hade sina skärbåthar och 
galleyer widh färgeställen, så ingen af wåra krigxfolck kunde tillfoga dem nogen 
skadha. Och j fall E:s Kongl: Maij:tt nådigst tächtes oss någon ny pålaga 
påläggia; Alltså böönfalla wij fattige almoge till Eders Kongl: Maij:tt, att E:s 
Kongl: Maij:tt allernådigst tächtes oss ansee wår hafda tora presur, som i 
synnerheet dessa öyar hafwa j krigxtijden uthstådt, att wij j consideration inte 
kunna draga så stor tunga, som andra Sweriges rijkes undersåthare kunna tåhla som 
boendes äro långt ifrån gräntzen. 

På dessa offwanbemälta postulater affwachta wij j all underdånigheet af E:s Kongl: 
Maijttt een nådigh och hugneligh resolution medh förbliffwande.
Eders Kongl: Maij:tz 
Trooplichtigste undersåthare Menige Man och Almoge af Skatte och Crohne, som 
boendes ähro uthj Oroustoch Tiörns härrader j Bahuus lähn intill wår dödh. 

--------------------------------------------------
År 1695
Stormecktigste Allernådigste Konungh 
Een så stor och högstbeklageligh sorgh, som den alldrahögste Guden igenom sin 
outhransakeliga försyn Eders Kongl: Maij:tt wår allernådigste Konung har behagat
medh heemsökia, igenom dess högst älskeliga Kongl: Gemåhls dödeliga 
frånfälle, ähr fast större än att wij Eders Kongl: Maij:ttz ringaste undersåtare
och skattdragare kunna betänkia, mindre som sigh böör beklaga; utan som wij 
beklageligst der hoos måste befinna och uptaga för ett atoort syndastraf att Den
Högste Guden, wår allernadigsta och mildaste Drottning så hastigt, och uthj dess 
blomstrande ålder haar behagat oss ifråntaga, så finnes för oss intet rådeligare, 
än att medh wåra böner, och af innersta hiärtan, anropa wår nådiga Gudh att han 
medh sin hugswalelses anda wille styrkia och trösta Eders Kongl: Maij:tt wår 
allernådigate Konung, och igen ansee oss fattiga underså tare medh sina nådes 
ögon, medh straffet uphöra och nådeligen bewara wår allernådigsrte Konungh och
heela dett höga Kongl: Huset ifrån allskiöns wijdare olyckor, på dett Eders Kongl:
Maij:ttz wij fattiga undersåtare städze måtte få lefwa under E:s Kongl: Maij:ttz 
och dess Höga Kongl: efterkommande nådigsta regemente och beskydd. 

Här näst hafwa E:s Kongl: Maij:ttz samptl: ringaste undersåthare och skattdragare 
uthi Oroust och Tiörns härader stoor orsack medh en allunderdånigst wyrdnadh 
ehrkienna och berömma den höga nåden som oss fattiga undersåtare ähro kallade 
till den nu tillstundande Rijcksdagh sampt wår för detta allernådigsta nu 
hoos Gudh ewinnerl: Sal: Drottningz. Begrafningzact, och dett medh ett så 
nådigt löfte; att oss och der widh tillståndh gifwes f å andraga hwadh beswär 
man kan hafwa, Men som Eders Kongl: Maij:tt wår allernådigste Konung, 
den allernådigate försorgh för wåre och alla sina undersåtares wällståndh 
städse dragit; att wi näst Den Högstes biståndh, der igenom få hugna oss af 
ett fredeligit och roligit tillståndh, och således för tijden intet behöfwa medh 
några särdeles beswär Eders Kongl: Maij:tt att förekomma, helst att wår gunstige 
H:r Landzhöfdinge effter E:s Kongl: Maij:ttz allernådigste förordningh, 
hwadh små beswär wij kunna hafwa oss der uthi altijdh bönhörer och hielper; 
Utan allenast bönfalla att Eders Kongl: Maij:tt wille här effter som här till 
allernådigst skiedt är, ansee wårt fattiga tillståndh, och som allom noch är 
bekant, att här uthi wårt landh några åhr på radh, en stoor missväxt warit, 
E:s Kongl: Maij:tt allernådigst behagade detta åhr som tillförenne förunna oss 
att få låhna någon spannemåhl utur Eders Kongl: Maij:ttz magasiner den wij 
af den wällsignelse, som Gudh tillkommande åhr oss gifwer, skola wara 
så williga som skyldiga uthi pertzedler (?) att betala och igen införa. 

Här hoos bönfalla en dehl skattebönder, att när uthi en gårdh halfparten är 
Crono och den andra halfwa parten skatte, och skattebonden intet haar crono-
jorden medh sin i bruck, att han då kunde niuta sin skatterat t till goda, 
som är tagan af samma sin skatteiordh, denna ansökning ähr och på sidsta 
rijksdagh i underdånighee t föredragen och remitterat till H:s Höghgrefl: 
Excell:tz General Gouverneuren, men som ingen resplution af honom för dess dödh 
har kunnat ehrhollas, ähro supplicanterna föranlåtna blefna E:s Kongl: Maij:tt 
om en nådigh bönhörelse där uthi å nyo att beswära. 
Eders Konglj Maij:ttz wår allernådigste Konungz 
Allerunderdånigate och trooplichtigst undersåtare och skattdragare uthi Oroust och
Tiörns herader i Bohuus Lähn.

---------------------------------------------------------
År 1697

Eders Kongl: Maij:ttz wij fattige ringaste undersåtare och skattdragare uthj 
Qroust och Tiörns härader, hafwa högsta orsak hiärteligen beklaga, att wij, 
medh dhe öfrige E:s Kongl: Maij:tz undersåtare, så stoorligen syndat emoot 
wår Gudh, och dhär medh förorsakat honom, att så hårdeligen straffa oss och 
heela landetj Dhär medh att Gudh oss fråntagit, E:s Kongl: Maij:tz Höghsal:
herr Fader, wår fordom allernådigaste, nu högst prijswärdigst i åminnellse, 
Konungh, hwars siähl Gudh uthj sitt himmellska rijke ewinnerligen frögde;
Hwillcket syndestraff oss swårare öfwerkommit ähr, än wij betänckia, eller 
som wij böra, beklaga kunna; Så att Gudh synes, nästan som han oss i sin wrede 
alldehles förkastat och öfwergifwit hade; När han i dhessa sidsta swåra tijder 
ifrån oss så allt för hastigt kallade wår nådigste, rattwijsaste, milldaste 
sampt trognaste Konungh, Hufwudh och Förswar; Dhär icke wår Gudh oss erf (?) 
konungh och säcker tillflygt; Den samma nådige Guden anropa wij nu och 
hiärteligen bidia, att han af nåde wille giöra Eders Kongl: Maij:tz regements-
tijdh, långwarigh, fredeligh och uthj all E:rs Kongl: Maij:tz företagande, 
lyckeligh, att wij dher af måtte få röna dett Gudh oss igien ähr blefwen nådigh.

Dher näst betacka Eders Kongl: Maij:tt wij aller underdånigst, för den stoora 
nådh, och att Eders Kongl: Maij:tt allernådigst oss wärdige hållet att anbefalla, 
dett wij fattige allmoge, en af hwart häradh,. Skohla infinna oss till wår 
fordom aller nådigate nu glorwyrdigst i åminnellse Konungz höga begrafningzact, 
sampt den af E:s Kongl: Maij:tt för uth berammade och uthskrefne Rijksdagh, 
hwilcken E:s Kongl: Maij:tz nådigste willia, wij och således bordt effterlefwa, 
att wij Eders Kongl: Maij:tz allmoge uthi Oroust och Tiörns härader, här medh 
och i krafft af detta, fullmäcktige dettas innehafware, den beskiedelige danneman 
Hans Mattsson i Kiärra och Tegneby sockn på Oroust, att icke allenast på wåra 
wägnar bijwista wår fordom nu höghsalige allernådigste Konungz begrafningzact, 
uthan och widh den af E:s Kongl: Maij:tt till d: 3 November uthskrefne och 
berammade rijksdagen sigh aller underdånigst infinna. Hållandes wij sampteligen 
hans hemmawarande medhbröder för godt, och giärna underdånigst effterlefwe, 
allt hwad som denne wår fullmäcktige på wåra wägnar giör och samtycker. 

älliest borde wij, widh detta högstbeklagelige sorgelige tillfället, hafwa 
försyn och fördraKongli Maij*tt aller nådigst blefwet befrijade för wäge redningen 
på Inlandh, h, att för E:rs Kongl: Maij:tt före komma medh några beswär, 
dåck som E:s Kongl: Maij:tt alltijdh haar sina nådige ögon uplåtne för sina 
beträngde undersåtare, Och uppå den nådigsrte tillåtellsen som E:s Kongl: 
Maij:tt och nu dher till gifwer, bönfalle wij aller underdånigst om en nådigh 
hielp och bönhörellse uthj föliande 3:ne puncter. 

1.
Dhessa häraders allmoge, hafwa uppå 1689 åhrs rijksdagh, af H:s Höghsalige
Kongl: Maij:tt aller nådigst blefwet befrijade för wäge rödningen på Inlandh, 
emedan dhessa härader bestå af öier i salta siön, och Inlandh dher emoot ähr 
på fasta landet beläget, så att dhessa häraders inwånare, icke uthan stoor 
kostnadh och beswär, kunna medh kiärror och hästar, uppå färier öfwer komma, 
till dhe wägestycke, som dhe för detta hafft på Inlandh, då och H:s Kongl: 
Maij:tt aller nådigst förordnade, att dhessa öiar skulle dher emoot, för en och 
annan händellse och nytta skull, så som widh durckmarcher och älliest, rödia 
och förfärdiga sina egna wägar. Och som dhe sedan den tijden inttet åthniuttet 
denna Hans Kongl: Maij:tz nådigste resolution, hwar igienom dhe och inttet 
förmådt wägarna uppå dhessa öiar sedan den tijden dett ringasta uprödia och 
förfärdiga, så att nu här på landet sådanna beswärliga vägar finnas, 
att man om höst och wåhr, icke uthan största beswär och långsamheet, 
kan komma öfwer landet till kyrckior, tingh, etc: För hwillcken orsak skull, 
så wäll som dhe händellser af durckmarsher dhesse öiars inwånare yttermehra 
bönfalla, att blifwa för wägarna på Inlandh befrijade, på dett dhe sina egne 
wägar, kunde få tijdh och willkor att rödia och förbättra. 

2.
Dhe af allmogen uthi dhessa härader, som skatte äga uthj dhe gårdar, som 
cronan äger halfparten eller mehr uthj, då E:s Kongl: Maij:tt äger böxellen, 
och bonden måste gifwa städzlen för sin skatte iordh medh cronans, bönfalla nu, 
som äfwen på 1686 och 1689 åhrs rijksdagar skiedt ähr, att när bonden som 
skatte i en sådan gårdh äger, inttet af cronoiorden haar bruuk, uthan den 
medh särdehles åboe ähr försedd, att dhe då måtte niuta sin skatte eller 
odells rat t till goda, och blifwa för tagans afgifft befrijade; Dher hoos 
bönfalla skattebönderna i gemeen, att emedan dhem inttet tillåtes någon 
förmedlingh, dhe dher emoot kunde förskonas för: påökningh. 

3.
Så som detta åhr, så wäll som några tillförenne, dhessa härader af Gudh ähro 
Straffade medh stoor misswäxt och till största dehlen gårdarna ähr ringa af 
åker, så att till wåhren befaras icke allenast stoor hungersnödh hoos dhe 
fattige, uthan och att i många gårdar mycket osådt blifwer, för den skull
dhe aller underdånigst bönfalla, dett dhem allernådigst måtte tillåtas få lösa 
crono och kyrckie tijonden medh penningar. Och att E:s Kongl: Maij:tt och dett 
tillkommande åhr tullen nådigst efftergifwa wille på dett spannemåhlen, som 
redan mycket dyr ähr, icke måtte blifwa så högdt upsatt, att dhe fattige den 
eij skulle förmå lösa. 

Afwackte öfwer dhessa wåra allerunderdånigste bönepuncter Eders Kongl: Maij:tz 
allernådigste bönhörellse, och dher emoot så länge wij lefwe 
Framhärda Eders Kongl: Maijt:tz 
Aller underdånigste och trooplichtigste undersåtare och skattdragare uthj Oroust 
och Tiörns härader 

-----------------------------------------------------------
År 1714
Stormechtigste Allernådigste Konung. 
Wijd den uthi Eders Kongelige Maij:tz höga namn anbefallte ständernes allmänna 
sammankombst skulle wij fattige dock trogne undersåthare af Oroust och Tiörns 
härader högst önska, att kunna hugna och lijsa Eders Kongl: Maij:tz stora 
omwårdnadt och bekymber med en angenäm berat telse om ett gådt tillstånd på wår 
ort men Gudi och Eders Kongelige Maij:t klagat, nödsakoms wij att med tårar 
föredraga, huruledes wij här på gräntzenorten uppå öijar och hafzklippor boendes 
af detta långsamma kriget som råkade uthi ett fast miserabelt tillstånd, 
Ity: 

1:mo hafwa desse härader; som består af små ringa lägenheter, icke däss mindre 
under warande tijdh, måst uthgiöra allehanda stora gärder af spannemåhl, 
boskop, victualie persedlar och fouragie, hwilcket tillsamman räcknat bestiger 
sig till en fast större summa, än man kunnat troo och wänta af en så släth ort,
hwarest uthsädet wijd gårdarne högst kan räcknas till 6: a 8:a tun:r uppå de 
större öijer, och ingen annan uthwäg finnes till deras bergningh af bergzbruk, 
skough elxr annat uptänckeligit näringzmedell, mehr än af fiskeriet uthi 
Wäster Siön, från hwilcket de 

2:do af fiendens creutzare och capare icke allenaste alldeles warit stängde; 
uthan jämbwähl hehla skiärgården så åffta uthplundrat, att de nu alldeles äro 
uthblåttade, folcket mästadels fångne, fiskebåtarne och redskaperne bortförde, 
och resten, som är enrullerade af Eders Kongl: Maij:tz tienst alldeles hindrat, 
att kunna bijdraga något till deras egen förkofring och husuppbyggiande, för 
uthan detta. 

3:tio hafwa de måst uthhålla den ena inquarteringen effter den andra a£ dragouner 
och infanterie, 

4:to Wijd fästningarne och Uddevalla skantz giort många daxwärcken och stort 
arbete hwilcket allt desse härader godwilligt undergått och dragit aå länge de 
kunnat förmå, men måste nu beklaga att största dehlen af sådanne tyngder som 
de till denna tijden uthstått, nu äro blefne så förarmade, att de intet wijdare 
förmå några stora pålagor uthgiöra, så frampt de skola längre kunna sina 
gårdzbruuk wijd macht hålla, dock undandraga de sig intet alt hwad drägeligit 
är och deras wilckohr tåhla kunna, att undergå och draga, allenast att emoth 
de extraordinarie besvär, som ett och annat härad här uthi gräntzeorten påbördat 
blifwer, de uthi andra allmänna pålagor må blifwa anseddeoch förskoningh niutha, 
så att tyngan för alla må hafwa en lijkheet, 

5:to Kunna desse Oroust ochTiörns härader icke heller förbijgå, att wijd handen 
gifwa, att wijd contributionsskattningen som förledet åhr skiedde, en stoor dehl 
gårdar som warit till andra för penningelähn uthsatte, äro af dem som skattningen 
skrifwit, dubbel contribution påförde, och att possessorerne, som intet kunna 
sägas äga andras pant full contribution derföre hafwa måst uthgifwa, och 
pantemännerne, som samma gårdar hafft i pant, för sina pantepenningar äfwen 
lijka fullt betahla måst, hwilcket, såsom de icke kunna finna alldeles med 
patentet sampt andra der uthi giorde förordningar enliget och elliest på ingen 
annan ort dem witterliget är skiedt, bönfalla de, som sådant händer, att de måge 
en sådan för en gård uthgifwen dubbel contribution åther bekomma. 
Dhe kunnom nogsampt befinna, det rijketz stora tarfwor fordra anseenlig 
understödh, de draga sigh icke heller vindan att giöra de 11 yttersta de förmå, 
men hålla dock före att deras plicht icke mindre är, att uptäcka för höga 
öfwerheeten deras armod på dät genom dhen ene ortens undergång effter dhen andra 
hehla wäsendet icke må ställas i yttersta fahra, innan man täncker på remedium 
till des förekommande; som de nu eij annat medell kunna där till föreslå, än af 
innersta hierta och andacht bedia, den allzmächtige och rat tfärdige dock altijd 
nådige Guden wllle icke allenaste unna och förlähna den länge effterlängtade 
glädien, att de snart måge få see deras allernådigste Konung utj dess rijke, uthan 
jämbnwähl den ädela fredens härställande, och att de sedan måge hafwa den glädien 
att få emoth honom och hans effterkommande så länge wärlden står uthi frijdh och 
samdrächt betyga deras underdåniga plicht, det som wij af hiertadt innerligen 
önska och till wår dödzstund lofwe. 

Stormechtigate Allernådigste Konungz Eders Kongl: Maijstz 
Allerunderdånigste och troplichtigste undersåthar samptel: allmogen utj Oroust och 
Tiörns härader i Bohus lähn 


År 1714

Stormächtigs;te Allernådigste Konung. 

Oroust och Tiörns härader i Bohuus lähn giora en underdånig ansöckning, at i 
nåder bli ansedde med giärdernes lindring, hälst och wij öfwer förmögenheten 
contribuerat här till, ty sedan otta tun:r spannemåhl af hwar hel gård äro 
uttagne, och ett slachtnöt, och annat samt alla skatter och utlager äfwenledes 
blifwa igenom spannemåhls förytrande guldne, så skall Gud wetta att intet är 
öfriget förmodandes för den skuld at allernådigst för widare giärdera påbördande 
förskonas, än som wij redan öfwer ämne utgiort hafwa, och andre wåre wederlickar 
i gamla Swerige pålagde blifwa fylla hwad som widare ehrfordras; på det en 
lickhet må skie, och icke den ena undersåtaren lida mer än den andra, som 
elliest skulle förorsacka någon eftertanoka, at den ena woro licka som 
förskuten ifrån all nåd och destinerad till större undergång än den andra; 
men när bördan blifwer lika, så är hon lättare til at bära. 
Bedie och underdånigst at det inrullerade manskapet i Bohus lähn, eij må i 
påkommande nöd anwändas till annan milice än siöfolck och för all annor 
utskrifning befriade blifwa. 

Hwar med iag förbl: 
Eders Kongl: Maij:tz 
Allerunderdånigste tiänare
Jacob Olsson på Oroust och Tiörns häraders wägnar 

--------------------------------------------------------------
År 1719

Ibland den stora sorg, bedröfwelse och afsaknad, vår för detta allernådigste 
nu hoos Gudh ewinnerligen högst sahl: tappre och milde Konungs alt för hastiga 
dödzfall, i alle des trogne undersåtares hiertan medh ewigt ähreminne lämbnat, 
är oss den aldra största tröst, hugnad och glädie, att Eders Kongl: Maij:tt, 
som af den dyra konungzliga bloden den aldra närmaste, medh så stoor mildheet, 
nådh och ömheet om des trogne undersåtares wählgång, på den konungzliga 
thronen upstjgit; wj knääfalla medh hiertans innerliga böner och suckar in för 
den store Guden dett han täckes giöra Eders Kongl: Mait:tz regemente sällt 
och lycksahligt,. Och att af den höga kongl: ätten aldrig må fehla en nådig, 
mild, rättwjs och af Gudh wählsignad öfwerheet, den kongl: thronen till evig 
befästelse, och alla des trogne undersåtare till skydd,, hugnad och beskiärmelse: 
Och som Eders Kongl: Maij:tt allernådigst tillåtit des trogne udersåtare med 
sina underdånigt bööner och påminnelser för des kongl: thron att inkomma, 
så böönfalle wj samptel: fattige allmoge i Orost och Tiörns härader af 
Bohuus lähn om en allernådigste bönhörelse i effterfölliandde måhl. 
Nembl: 

1:mo 
Såsom till Eders Kongl: Maij:ttz allernådigste öfwerwägande och betänkiande 
wj underdånigst lämbne, om icke dette lähnet, som långz uthmedh siösjdan af 
Wästerhafwet ett smalt streck allenast belägit, endast till båtzmanshåll, rjketz 
siömackt till styrkia och ärsättning, /: dertill och alt manskap antecknat är :/ 
allra bäst kunde anslås, så kunne wj på den händelsen Eders Kongl: Maij:tt 
någon widare indehlning till häst än dett der stående dragoune regemente 
skulle behaga, icke underlåta i diupaste underdånigheet att föredraga, 
dett rusthållen i gemeen, som af ganska ringa ägor och hööbohl bestående, 
sig ingalunda bähra kunna, medh mindre de något ansenligit blifwa tillökte 
och förbättrade, uthom hwilket mehr än många ofehlbart lärer blifwa obrukade 
och i ödesmåhl lagde. 

2:do
Böönfaller samptel: så rusthållare aom båtamanshåll i gemen att blifwa för 
sochneknecktars och wahrgierningzkarlars anskaffande i nåder befrijade, emedan 
alla drängiar ifrån 14: ja 12: och 13: åhr, i befahrande derföre, låta sig 
till båtzmän för siöwahnan skuld anteckna, hwaraf föllier att ingen dräng fast 
till dett ständiga manskapet till häst i hehla lähnet står att finna, uthan 
bönder och flere som sina låflie nähringzmedell idkat; iämbwähl wjdh sielfwa 
kyrkiorne och gudztiänsten, blifwit i järn låste och dertill bortförde, hwilket 
icke annaras kan än draga landetz ofehlbara ödesmåhl effter sig; och som ett
båtzmanshåll före åhr 1688, altjdh bestådt af 4: hemman, men allmogen, emoth
Kongl: Maij:tz Konung Carl den XI: allernådigste försäkring att aldrig hwarken 
i fridz eller ofrida tjdh blifwa medh fördubbling beswärade, sig af godh willia 
påtagit af tree hemman att hålla en båtzman, så böönfalles underdånigst att 
blifwa wjd högstbem:te Konungz bekräftelse deruppå, af den 18: maij 1689 
allernådigst skyddade och handhafde.

3:tio
Beklaga sig allmogen af båtzmanshållet dett h:rar officerarne,af dem till 
båtzmäns beklädning dett ena åhret 27 d:r silf:mt, ett annat 22 d:r mehr eller 
mindre uthtaga, anskaffandes derföre mycket ringa, och när swårt är effter 
att få därtill dett som betarfwas, pålägges rothen äntå, sedan penningarne äro 
uthgifne, sådant i persedlar att anzkaffa, och sedan deröfwer att giöra medh 
H:rar officerarne afräckning, förr än dhe någon penning få tillbakers; hwilket 
som dett är ett dubbelt, och än större beswär, kåstnad och äfwentyrligheet, 
så böönfalle dhe att nu som förr sielfwa få löhna och bekläda sine båtzmän. 

4:tio
Dett är beklageligen allmänt kunnigt att detta ringa och swaga lähn i några åhr 
tillbakars:
1:mo medh swår miszwäxt af Gudh den högste blifwit straffadt och hemsökt. 
2:do wjd hehla krigzrmachtens fram- och återtågande medh ganska store gierder och 
inqvarteringar, /:hwarigenom dhe dels all sin sädh och höö uthan betahlning mist:/ 
så uthblåttat, att ganska få äger en betha brödh mehr att släckia sin hunger medh, 
mindre sin åcker att besåå, siukdommen sig och 
3:tio ganska swåra inristat, sampt 
4:to boskapen af gierder uthödd, och hästcreaturen 
5:to af otahlige och långe skiutzninger döde, förderfwade och borttagne, 
fördenskull och högst sahl: Hans Kongl: Maij:tt några åhrs frjheet, iämpte en 
någorlunda iämkad betahlning allernådigst des trogne allmoge i lähnet täckts 
tillsäja, men som sådant i hans alt för kårta lifztjd icke nådt sin wärkställan, 
så böönfaller ännu derom allerunderdånigst, sampt att spannemåhlen i förrådz-
huusen, för billigt prjs må blifwa uplåten, så frampt allmogen skall kunna 
uppehålla wjd ljf, och jorden mehra brukad eller besådd blifwa. 

5:to
Och som ett sådant häradernes och des allmoges utblåttade tillstånd för ögonen är, 
bedia wj allerunderdånigst Eders Kongl: Maij:tt wedh contributioners påläggiande 
allernådigst täckes oss och wårt usla tillståndh medh konungzlig nådh och 
barmhertigheet ansee, särdeles att wj medh inqvarteringar som oss aldra swårast 
och aldra odrägeligast faller, i nåder måge blifwa förskonte. 

6:to
När någon ringa brist eller rest kunnat hoos rusthållarne eller rothen warit, 
äre officerare och dragouner i huusen komne som alt på dett aldraswåraate medh 
militairisk execution uthsökt, och för sitt omak iämbwähl uthprässat och för 
sig sielfwa tagit, fördenskull som ordinarie cronobetienter nogsampt i lähnet 
äre, så böönfalle wj underdånigst en sådan swår militairisk execution hädan 
effter att undslippa, och att i den så wähl aom andra måtter wjd dhe wanlige 
betienterne få förblifwa. 

7:mo
Allmogen af lähnets södre dehl andraga i underdånigheet;, att dem blifwit på
lagt att åhrligen försee alla fästningarna Bohuus, Giötheborgr Marstrand och 
Elfzborg medh brännewedh, der dock dehls ingen dels ganska ringa förrådh och 
tillgång på skog är, blifwandes och uppå weden ett fast ringa prjs och wärde 
satt, mehrendehls till hälfften emoth dett han elliest kundes försällias före, 
ty böönfallea underdånigast, att, där sådant emoth alt bättre hopp och förmodan 
skulle blifwa en oundwjkel: pålaga, en sådan förrdehlning då måtte skiee, att 
Elfzborgz lähn som på skog bättre ymnigheet och tillgång hafwer, sampt sin 
skog till saltsiuderi icke brukar, till större dehlen måtte giöra tiilförssel, 
sampt att weden så måtte betahlas, som man elliest wjd fritt kiöp och handell 
till en annan den kunde föryttra och afsättia, så att afnähmaren, mindre 
borgerskapet i städerne effter ett sådant exempel, icke må wara tillåtit 
att sielf sättia prjs på landtmannens wahra. 

8:vo
När allmogen förer någon spannemåhl till sahlu, förplichtas han sällia den 
medh rågat måhl,. men när nöden är att han den igenkiöpa måste, niuter han 
allenast strukit måhl, ty anhålles i underdånigheet att derwjd en ljkheet må 
stadgad warda, som och ljkaledes skieer medh tjonden att den medh rågat måhl
uthtages, men medh strukit och myket knapt igen uthmåhles. 

9:mo
Såsom nämndemännen wjd lagmanae och häradstingen icke allenast upwachta måste, 
uthan och wjd alla syner, executioner, giärdaers och skiutz uthdrifwande medh 
alt dett mehra nästan hehla åhret ifrån sina huus wara måste, så böönfalles 
underdånigst att dhe åthminstone en dräng för rothering och enroullering frj 
behålla måtte,, uthom hwilket deras hemman och åkerbruuk nödwändigt måste blifwa 
öde, warandes och denna nåden i förra allernådigaste resolutioner dem gifwen 
och bewilliad. Anhålla och underdånigst att få wärkeligen niuta den andehl 
af häradz saköhren som effter lagen och kongl: förordningar dem tillkommer, 
och att wederbörande måtte giöra dem derföre redo och räckning. 

10:
Såsom uthaf hehla lähnet så skatte aom crono säterjer och prästegårdar, fyra 
dahl: silf:t äre påbudne och upburne till en gästgifwaregårdz upbyggande wedh 
Kiärra på Hjsingen, som sig till en ansenlig sxunma af hehla lähnet belöper, 
så emedan hwart härad des uthan hafwa sine egne gäatgifwarehuus att byggia 
och wjdmachthålla, anhålles i underdånighee t att de åse upburne penningar måge 
allmogen återställas, eller i andre crono uthlagor dem godtgiöras. 

11:
Ifrån dett stämplade papperet eller så kallade charta sigillata hafwer allmogen 
altjdh för detta warit frj, ty böönfallés underdånigst att dhe och hädan effter 
derföre må wara befrjade, så wähl som och 

12:
för uphandlingz afgiften emedan mantahlen så ewårt och skrifwas, att ingen 
förlammad och skröplig slipper, uthan i dett alldra yttersta uthtages så länge 
dett aldraringaste in till sielfwa kråppen i huuset finnes att tillgå, 

13:
Allmogen af deasa härader gifwa i synnerheet klageligen tillkiänna dett föruthan 
att dragounerne medh deras hästar dem medh en ganska swår inkvartering beswärlige 
falla, tages ändå en myckenheet af höö uthaf dem till annan giärd, den dhe twingas 
att föra till Strömstad och Sundzborg 14 a 16: mihlar, hafwandes då dhe till landz 
fahra skola twänne beswärlige sundh, och till siöös sådan leja af fahrkåster, 
så att mången för blotta förstlen måste gifwa 26 d:r silf:mt och deruthöfwer, 
så böönfalla dhe underdånigat Eders Kongli Maijitt deras hårt tryckande nödh 
allernådigst behierta wille, och deras i så måtto öfwerhängiande aldra ytterste 
ruin och undergång i nåder afwända, förblifwandes altjdh medh trognaste njt intill 
dödzstunden 
Eders Kongl: Maij:tz 
Wår Allernådigste Drottningz 
Ållerunderdånigste och troplichtigaste undersåtare 
Samptl: allmoge af Orost och Tiörns härader, och på deras wägnar 
Jacob Olofsson i Hästkjäll, nämbdeman på Orust. .År 1719
Underdånigst Memorial att bifoga wgd allmogens af Bohuus lähn särdeles häradernes 
Oroust och Tiörns underdånigate beswärs puncter wjdh 1719 åhrs Rikzdag. 

1:mo
Största dehlen af detta lähns och i synnerheet förbemtte häradera hemman och 
gårdar, äro för fiskerjet skuld af hwilket dhe mehrendels sin föda haft och sin 
skattepenning förwärfwat, ansedde och skattlagde, hwilket som dett nu förmedelst 
kriget blifwit dem betagit, och deras fisketyg och fahrkåster dehls af fienden 
borttagne, dels på landet upbrände och förruttnade, ägandes dhe ganska ringa åcker 
eller äng desuthan att försörja sig uppå, uthan allenast små ensädes åckrar och 
lyckior så böönfalle dhe underdånigst om någre frjheetzåhr, in till des fjskerjet 
som nu så i grundh för dem ruinerat är, någorlunda må kunna komma i sitt förra 
bruuk och ståndh igen. 

2:do
Stahla, Tegneby, Mårlanna och största dehlen af Röör sochn äro förledne winter 
af fienden som der landsatt röfwade och plundrade, och sammaledes är uppå 
Oroust åhr 1716 af herrar officerer medh en hoop gemeena till skiutz uthtagne 
så många hästar der funnitz, hwilka dhe behållet till Norige, på hwilken marge 
Oroust härad förlorat till 90 st:n hästar. På ljka sätt äro2:ne skutor här ifrån 
Oroust den ena tillhörig lon Ingesson i Tårp, wärderat för 300 dahl:r silf:mt, 
och den andra Ohluf Nillsson i Stinshålt, wärderat för 150 d:r silf:mt, när dhe 
efter befallning skulle färdas till Saltkiällan att intaga bräder och föra till 
Strömstadh, under wägen af fienden borttagne, för hwilka erledne skador veder-
börande allerunderdånigst böönfalla att benådas på något sätt medh ärsättning. 

3:tio
Dhe hemmans åboer som efter skedd syn och refning om nådig förmedling förtröstade 
äro, beklaga sig i diupaste underdånigheet att dhe af höglåfl: Kongl: Cammar 
Collegio efter allerödmiukaste giorde ansökningar intet sluth kunna ärnå, 
fördenskull dhe och gårdarne afflyttia och öde efter sig lämbna högst nödsakade 
warda, ty anhållas i underdånigheet att förmedlingzfbrefwen af högbem:te Kongl: 
Collegio måge uthgifne warda, eller och att allmogen må få till godo niuta höga 
herrar Gouverneurernes och Landzhöfdingarnes förmedlingar, uthan att wjdare sökia 
högbem:te Collegium. 

Efter de hemmawarande medbrödernes begiäran af samptl: allmogen i Boohuus lähn 
Oroust och Tiörns s härader underskrifwes detta af 
Hennes Kongls Maij:tz 
Wår Allernådigste Drottningz
Underdånigaste och trooplichtigste underersåtare 
Jacob Ohlsson i Hästkiäll ifrån Bohuus lähn Oroust och Tiörns härader 
nämnde- och herredagzman 


År 1719

Eders Kongl: Maij:tz högst prisliga nådh, som Eders Kongl: Maij:tz ringaste under-
såtare och skattdragare uthi Oroust och Tiörns härader så wäll af Eders Kongl: 
Maij:tz allernådigste resolutioner uppå almogens almänna beswär, som de aller-
nådigste tillsäielser, som dessa Oroust och Tiörns härader i henseende till deras 
utj förfluten krigztijdh uthståndne stora tynger, med den ena gierdens efter den 
andras utgiörande, i spanmåhl, höö och victualie pertzedlar, samt siussferder och 
inquarteringar, widh sidsta rijckzdag fådt sig öfwer hugna, att de deremot, efter 
som de lidet, skola blij förskonte utj extraordinarie pålagor och inquarteringar, 
och der iempte få efter giord liquidation betalning för sina uthlefwererade 
gierder etc: eller och att blifwa dem derföre utj deras skatter godtgiordt, 
ährkienna allmogen i desse härader utj diupaste underdånigheet och än allerunder-
dånigst bönfalla 

1:mo
Det täcktes Eders Kongl: Maij:t allernådigst behierta största dehlen inwånarnes 
utj desse häraders stora fattigdoom och älende, som de ike alenast igenom stora 
pålagor af gierder och inquarteringar äro utj bräckte, utan och att de der till af 
fienderna, som en lång tijdh detta Oroust och Tiörns landh inspärrit, stora 
swårigheeter lidet. Hwar till och en stoor olycka dem påkommet, som swårast ähr, 
att många gårdar uppå detta Oroust och Tiörns landh af en Gudi klagat smittosam 
boskaps siuka mistat all sin boskap, så att dhe som detta swåra straffet, iempte 
det förra drabbat, äro utj större elende brackte än de sig deröfwer klaga kunna: 
Hwarföre och dease härader allerunderdånigst bönfalla att de af Eders Kongl: 
Maij:tz wid sidsta rijkzdagen dem giorde allernådigste tillsäielser om 
förskonning, det som till denna tijden intet ähr skiedt, måtte wärkeligen 
få hugna sigh, och äfwen för sina gierder och inquarteringar niuta betalning eller 
ut j deras skatter blifwa afräcknade.

2:do
Besvärar sig och Oroustz härad att dem ähr pålagdt till palisader kring Uddevalla 
dijt skaffa en quantitet grofwa trän, och derföre än efter låfwen ingen betalning 
åthniutet, bönfallandes att wederbörande måtte tillhållas dem, icke allenast för 
timbret, utan och för fördzlen i den blötan som då war och den beswärliga 
flåtningen till Uddevalla betala, hälst de gårdar på detta landet som hafwa någon 
skogh, till dem är mycket ringa åcker och ängh, och de för skogen skull ändå högdt 
äro skattlagde, som der igenom och att dhe dessuthan hugget och framkiört en 
quantitet timber till batterierna wid Swansundh och Uddevalla ähr mycket blefwet 
förringat och på sombliga ställen mäst uthödh. 

3:tio
Eders Kongl: Maij:t haar och waret så nådig och almogen i gemen försäckrat det 
militairske exeecutioner skulle uphöra; Men Gudh bättre oss, der utj hafwa wij 
här på orten ännu intet funnet någon lijsa, utan wid alt som denna för flutna 
tijden af oss fattiga fålck är fordrat, där wid ähr den militairske excecutionen 
brukadh, och de som giort excecutionen, föruthan sisas och underhåll, aftwunget 
dem penningar eller i ställe andra pertzedlar oss fattige undersåtare som föruth 
blefwet ruinerade till största förtryck. 

4:tio
Giöres en allerunderdånigst påminnelse om hemmanens klyfning utj mindre delar, 
hwarom wid sidsta rijckzdagen utj almogens almänna beswär ähr andraget, och 
då blefwet till Högl: Kongl: Cammar Collegium remitterat, bönfallandes desse 
härader att förordningen om skattskyldiga iordz delning af åhr 1684 den 10 junij 
måtte stå wid macht och hemmanenes bruck intet till mindre delas, än som der uthi 
ähr förordnat, hälst här på orten inga rödningzplatsar uppå almänningarna finnes, 
hemanen och mäst öfwer alt äro till ägor helt ringa och intet uthrymme äga, som 
till åcker och ängz uprödning tiäna kan. 

5:tio
Beklaga sig almogen i desse häraderna att de 2:ne åhr uthgifwet till beklädningz-
penningar det första åhret 28 d:r och det andra 23 d:r för hwilcka penningar deras 
båtsman första åhret något ringa till kläder bekommet men det sidsta altzintet, 
bönfalla att wederbörande derföre må giöra redo, och äfwen för de penningar, 
som för slussen till bleck pontonerne förnimes af H:s Kongl: Maijzt wara uthgifne 
och almogen intet åthniutet. 

Allernådigste Drätning inblincka oss förarmade fattige undersåtare här på gränse-
orten med nådige ögon och hugna oss med en nådig bönhörelse, som efter yttersta 
krafter altijd waret och än till wår dödzstvmd skola finnas allerunderdånigst 
willige att giöra och undergå alt hwad som wij förmå, och altijd lofwa 

Eders Kongl: Maij:tz 
Wår allernådigste Dråtningz 
Allerunderdånigste och troplichtigste
undersåtare och skattdragare 
Samtl: almogen utj Oroust och Tiörns härader 


År 1719?
Ibland andre förmåner hwaraf Hennes Kongl: Maij:tz rijke har at hugna sig, är 
eij fiskeriet det minsta, hwilket uti Bohus Lähn för krigets begynnelse war i det 
stånd att skiärgårdz innebyggarna kunde försee hela landet med nödige fiskewahror, 
till hwilken ända de ock derpå anwände stor omkostnad, och idkade det samma eij 
allenast med båtar uti skiärgården utan ock med skutor långt uti Nordsiön på andra 
sijdan Jutska refwet, dit de åtskillige resor om åhret giöra kunna, i hwilket 
anseende de wid siön och uti skiärgården belägne hemman äfwen efter fiskeriet i 
forna tider blifwit skattlagde men sedan kriget påkom, är eij allenast fiskeriet i 
siön aldeles uphäfwit och skutorne förrutnade och aldeles oduglige, utan och uti 
skiärgården så af sig kommit at fiskaren i stället för det han till förene genom 
sitt fiskerie kunde wara både landet och sig till tienst, nu mera eij förmår sig 
och de sina nödigt lifsuppehälle förwärfwa. 
Orsaken är först osäkerhet i siön och skiärgården för fiendens ströfwande, 
af hwilka den förra eij utan fredens emellankommande lär kunna förekomwärfwa. 
Orsaken är först osäkerhet i aiön och skiärgården för fiendens ströfmas; 
men hwad den senare angår så emedan med båtar, redskap och all annan ägendom 
lefwat under fiendens siellfzwåld som alt bortröfwat; dy anholler allmogen 
allerunderdånigst at sådant efter all möijeligheet hädan efter nu hindraas
på det de måtte få sittia i roo och beholla deras fåå öfrige båtar och redskåp 
som är det endaste medlet hwarmed de sig nära kunna och bijbeholla deras 
hemman ifrån ödesmåhl. Dernäst har genom den allmänna siömanskapz enrollering 
och upfordring till Hennes Maijttz siötienst och timmerarbete utan åtskillnad 
landet besynnerligen siärgården, som mäst beståt af siöwahnt manskap och timmermän 
så utblottat at det på manshielp merendels är öde, och gubbar och kiäringer, 
enckior och små barn allenast öfrige; Hwarföre allmogen i underdånighet anholler 
det den ständige båtzmans indelningen må blifwa hädanefter wid förekommande 
tillfällen brukad och det extraordinarie manskapet från upfordring befrijat, 
på annor händelse blifwer ingen utwäg öfrig hwarken till fiskeriets eller 
hemmanens uprättelse. Och på det de öfrige fåå af skiärgårdzboerne måtte med 
tijden kunna bringia sig sielfwa och fiskeriet på fötterna igen, så bönfalla de än 
yttermera i diupaste underdånighet, att dem måtte i nåder bewilljas uti skogarne 
få fälla så många af de åhr 1708 och 9 af den starka winteren förfrusne eekar som 
de kunna hafwa nödige till fiskeskutor och båtar.

2:do
Såsom samtelig allmogen uti Orost härad icke allenast uti de förflutne åhren 
hafwa måst dragas med stora och starke inquarteringar och durchmarcher, utan 
ock i nästförledit åhr af fienden som wårt egit krigzfolck nästan alldeles 
blifwet ruinerade; ja som alldra beklageligast och, att sedermera hafwer sig den 
fahrlige så kallade fänadsiukan inrotat i landet, så att mästedelen bortmist all 
sin boskap och dymedelst äro kommne i ödesmåhl; ty anholle wij uti allerdiupaste 
underdånighet det tächtes Eders Kongl: Maij:t allernådigst behierta wårt usle 
tilstånd och i detta och någre åhr befria oss ifrån contributioner samt andre 
extraordinarie utskylder. 

3:tio
Anholler allmogen uti lika underdånighet at blifwa befriade ifrån de så kallade 
wägepenningar som de måste utläggia 12 öre silf:mtt på hwar hel gård och att 
wederbörande som samma penningar upburit, måtte derföre tillhållas at giöra 
räckning hwar till de äro anwände. 

4:tio
Att såsom wij uti förra åhren ofta högel: betungas af den swåra förhöjning 
som oss med cronotiondens betahlande påbiudes att erläggia, ty anholle wij 
samtel: uti äfwen lika underdånighet at oss måtte i nåder efterlåtas betala wår 
cronotionde i föllje efter contractet till 5 R:r s:mtt tunnan i god och ond tijd. 

5:tio
Såsom Orost blefwit twugne denna winteren att underhålla dhe uti samma province 
stående ryttare och dragoner med deras hästar officerare och betienter, oachtadt 
att dhe sine ständige rusthåll och boställen hafwa, och det bewisligen är giordt 
att rusthållarne som skuddat denna bördan ifrån sig in på båtzmanshållit, 
warit förmögnare båd med höö och säd än båtzmanshållit af frälse crono och skatte, 
som dragit rusthållarnes last, hwarwid och denna olägenheet i synnerheet trycht 
landet, att inquarterningen som i sig sielf obillig jämwäll warit så olijka i 
länet reparterat, att somlige härader warit frie, och somlige med en alt för stor 
och odrägelig inquartering belastade; Hwarföre begiäres underdånigast, att här 
öfwer nu noga och opartisk ransakning måtte anställas, så att 
1:o liquidationerne skier snörrätt efter inquarterningz ordningen och betahlningen 
i gemen exequeras af wederbörande rusthåll och boställen. 
2:do att undersöktas måtte huru så wäll officerare som chronobetienter wid 
inquarterningz dragning ifrån rusthållarne och boställen in på båttzmans hållit, 
som och wid repartitionen af inquartärningen fölgd sina ordres och rättwisan. 
3:io huru Kongl: Maij:tz förordningar och billigheten i alt detta är observerat, 
uthan sielftagen myndigheet och militaire execution. 
4:to att dhe som med rätta intet warit befogade til att niuta någon inquarterning 
och lijkwäll der med graverat landet, måge derföre ansees och tilhållas att 
betahla efter markgången eller undergå execution. 

6:tio
Att lagmannen må tilhållaa att wistas i provincen, på det man icke behöfwer 
med omak och bekåstnad sökia honom i fierran belägne provincer. 

Uppå samtel: allmogens uti Orost Tiörens häraders wägnar 
Jacob Ohlsson 
Heredsman från Båhus Län .

------------------------------------------------------------
År 1723 den 25 juni
Wid den af Hans Kongl: Maij:t allernådigst påbudne och berammade allmänne rijckz-
dagen som kommer att hållas och utj Stockholm begynnas will Gudh d: 16 näst
kommande januarij bönfalla samtel: Hans Kongl: Maij:tz ringaste undersåtare och 
almoge ut j Oroust, Tiörn, Nordre och Fräckne härader uthi Bahuus lähn det Hans 
Kongl: Maij:t sig allernådigst af deras fullmechtige och härredagzman ehrlig 
och förståndig Jacob Olhsson i Hästekiälla, föredraga täcktes deras bönfallan 
utj fölljande måhl, och dem hugna med en allernådigst bönhörelse. 

1.
Samtel: rusthållarne i Nordre och Fräckne härader, som de förnummet en ny indel-
ning skola skie med rusthållen och de i stället för ryttare få dragoner, bönfalla 
underdånigast, att om en sådan ny dragone indelning måste skie i stället för 
ryttarne, att de lickmätigt högsal: Konung Carl den XII:s glorwyrdigst i åminnelse 
nådige bref d: 31 maij 1718 måtte få 60 d:r smtz ränta till hwarje dragone rust-
håll, emedan deras hemman äro af ringa willkor och lägenheter, och dragone munder-
ingar skall wara wäll så kostsam som ryttare munderingar; men om de ut j denna sin 
underdånigste ansöckning icke skulle kunna willfaras, och en ny indelning måtte 
oundwickeligen skie, bedia de lika underdånigst, att få indelning på rusthållen 
till bådzmän äfwen som andre deras grannar i orten som bådzmanshåld hafwa. 

2.
En del rusthållare I Präckne och Nordre härad, som hafwa contante augmentz räntor, 
dem de af regementz skrifwaren skola undfå, beklaga sig att ibland dragas med 
samma augraentz räntor långt på tijden uth, och stundom få de af regementz skrifw-
aren räckningar derföre, som de eij wäll förstår, supplicera altså samma rusthåll-
are att regementz skrifwaren må pålagd blifwa desse contante augmentz räntor till 
rusthållarne wid hwart och ett åhrs slut i contante penningar lefwerera, och icke 
med räckningar, utan de willja sielfwa betala hwad af rusthållen bör uthgå. 

3.
Såsom rusthållarne beklaga sig att de i ofredzåhren måst upsättia kostsamma 
munderingar och kienna nog svårigheter der wid, som eliest på åthskeligt sätt 
af kriget; Altså anhålla de underdånigat att nu i fredztijden blifwa frigiorde 
hålla tråtzdrängar och tråtz munderingar, på det de måge derutinna af Hans 
Kongl: Maij:tz nåd kiänna lisa och lindring till uprättandet. 

4.
Almogen hembär underdånigste tacksäielse till Hans Kongl: Maij:t som nådigt 
behagat forordna att både skatte och cronohemman blifwit refwade och efter deras 
willkår och lägenheter skattlagde, och som de efter samma skattlägning ännu icke 
blifwit ansedde, så bönfalla almogen underdånigst att de af Kongl: Maij:tz höga 
nåd må hafwa sig att hugna der utinnan, att hemmanen både i rusthåld, bådzmanshåld 
och andre räntor och uthskulder efter den nyligen skiedde skattlägningen må 
ansedde blifwa. 

5.
Samtel: almogen i desse härader anhålla underdånigst att som de wid gräntzeorten 
mycket i krigztijden måst lida, de måge hädan efter ifrån contribution, durtogz 
gierden och fridzhielpens ährläggande fritagas. 

6.
Lickaledes almogen underdånigst bönfaller det Kongl: Maij:t nådigst täcktes 
förordna att för de myntetekn som för dem blifwit indragne och de på hwart 
myntetekn måst redan eftergifwa 16 öre sm:t, de så wäll som kyrkior och omyndige 
barn kunna få dhe 14 öre sm: t som de för hwart inlefwererat myntetekn hafwa 
försäkringz zedel uppå, eller och att de med samma försäkringz zedlar måge få 
betala deras skatter och uthlagor till Kongl: Maij:t och Cronan. 

7.
Som i desse härader mästa delen almogen kiöpt deras åboende cronohemman till 
skatte och redan efter behörig wärdering betalt skattelösens penningar, samt 
richtige quittencer blefwet der öfwer höglofl: Kongl: Cammar Collegio tillstälte 
men ännu inga skattebrefwer ährhållit, altså bedia almogen underdånigst det 
Kongl: Maijtt nådigst täcktes förordna att almogen måtte deras skattebrefwer nu 
med härredagzmanen undfå. 

8.
Beswärar sig almogen i desse härader, att de skola pålagde blifwa lefwerera deras 
cronotjonde i qwarntor spannemåhl när den in natura till magazinen måste uthgå, 
hwarföre de underdånigast bönfalla, att så framt de icke skola tillåtas betala 
cronotjonden efter cronowärdering, de måtte få den samma då uthgifwa i den bästa 
och renaste spannemåhl som deras gård kan gifwa sådan som han af loen måhles, utan 
att giöra den qwarntorr; äfwenledes bönfalla almogen undernigst, att när de föra 
deras cronotjonde spannemåhl till magazinens förnödenheet de måge då nådigst 
befrias att för den samma ährlägga tull som de nu en dehl af dem måst giöra. 

9.
Almogen anhålla äfwenlicka att på deras wedh som de föra till Giötheborg och 
annorstädes till sahlu icke må sättias någon taxa utan de der med få en frj 
handel, och den till borgarne sälja som de med hwarannan bäst kunna åsämjas 
om kiöpet, och att den taxa som giöres på weden till fästningarnes förnödenheet 
icke må sträckia sig till privat handel emillan borgaren och bonden. .

10.
Andraga almogen huruledes för en dehl skiutser, gierder och inquarteringar som 
de i krigztijden uthgiort, af Kongl: Maij:t och Cronan ännu icke någon betalning 
till dem uthfallit, utan cronobetienterne föregifwa, att derföre ingen ährsättning 
är bestådd; Anhålles fördenskull underdånigst, att till sådane obetalte skiutzer, 
gierder och inquarteringer måtte nådigst förordnas och bestås betalning, 
besynnerligen som almogen i kriget här på orten fram för andra mycket lidit. 

11.
Anförer almogen att de efter befallning åhr 1719 uthgiort och fört en hoop 
fambne wedh både till crono skippen, bagerien i Uddevalla och fästningarne 
Giötheborg och Carlsten, samt timber till Uddevalla skantz och prommar, men 
lickwäll derföre icke bekommit betalning, hemfalla altså underdånigst att 
ährsättning må bestås, och de med betalning för samma wedh hugnade blifwa.

12.
Beklaga sig almogen i Fräckne och Nordre härader att de måste hålla på landzwägen 
både för sig och Oroust samt Tiörns härader wägstycken, och deremot Oroust och 
Tiörn pålagt är 12 öre sm:t af hwar heel gård och så proportionaliter af mindre 
som de i Nordre och Fräckne härader derföre af dem till ährsättning skulle 
bekomma, men samma 12 öre sm:t af hwar heel gård dem aldrig kommit till godo, utan 
i landtränteriet influtit; altså anhålla almogen i bem:te härader, de måtte 
allenast få sina egne wägstycken på landzwägen, och Oroust och Tiörn, som 
utj gambla tijder warit sina andelar der af lika med dem uppehålla, eller och 
att de måtte få samma 12 öre sm:t af hwar hehl gård från Oroust och Tiörn, samt 
som de här till måst wägarna således laga och wid macht hålla att de måtte hugnas 
med de penningars undfående och åthniutande som för förledne åhren sedan de 
blifwit uthgifne, således i landtränteriet blifwit incasserade; Hwarwid almogen 
i Oroust och Tiörns härader äfwenlikaledes anhålla att blifwa befriade 
ifrån landzwägars uprättande på Oroust och Tiörn, om de dessa 12 öre sm:t på 
hwart hemman skulle uthgifwa, emedan och alt förswårt skall wara landz eller 
wagns wägar på desse öjer inrätta, utan de allenast få så mycket giörligit är 
uprödia nödige ridwägar. 

13.
Beswära sig almogen af Tiörns härad huru som åhr 1719 då de danska innehade 
fästningen Carlsteen och öjan eller landet Tiörn, upbar den danska fougden af 
dem för samma åhr fierdeparten af hwart och ett hemmans skatt, och sedan landet 
efter fredsfördraget kom tillbacka under swänska cronan betalte de hela det åhretz 
skatt tillfullo, anhålla altså i underdånigheet, det de måtte nådigst hugnas att 
blifwa förskonte för tillkommande åhr från fierdeparten af hemmans skatten och 
räntan, eller för så mycket, som de på förbem:te sätt dubbelt uthgifwit, 
hugnas med ährsättning derföre .

14.
Griästgifwarne och påstbönderne i Oroust, Nordre och Fräckne härader andraga att 
de under krigztijden mycket måst lida, giästgifwarne der med att de måst för 
hästelejor och mattwaror samt annan förnödenheet till resande, emottaga myntetekn, 
som sedan blefwet devalverade, och påstbönderna för den stora leja de måst till 
påstknecktar i krigztijden uthgifwa; Anhålla derföre till uprättning blifwa i 
contributionerne nådigst lisade. 

15.
Allmogen i desse härader anhålla underdånigst, att Kongl: Maij:t efter aller-
nådigst gifwen försäkran, samt resolutioner på allmogens allmänna besvär af åhren 
1719 och 1720 i de första puncterne nådigst täcktes confirmera och stadfästa den 
förordning som Hans Kongl: Maij:t Konung Carl den XI:te glorwyrdigst i åminnelse 
nådigst förundt Bohuuslähns almoge En fri Seglation med trä och stenvarors 
uthförande till uthrickes orter, samt spannemåhls igen införande på sätt och wijs 
som högstbemtte kongl: förordning daterad Liungby d: 4 decemb: 1679, hwilken genom 
en vidimerad copia underdånigst medfölljer, förmälar, och att den på landet som 
äger eget fartyg icke må förmenas på det samma wara skippare när det anten med 
egen last eller för fracht uthgår, 
Utj föreskrefne måhl bönfalles än yttermehra om en aller nådigst bönhörelse af
Eders Kongl: Maij:tz 
Wår Aller Nådigste Konungs 

Aller underdånigste och ringaste undersåtars och skattdragare. 
Samtel: Almogen utj Oroust, Tiörn, Nordre och Fräckne Härader i Bohuus Lähn. Bilaga till allmogens besvär år 1723 
Kongl: Maij:tz 
Förordning öfwer the Farkoster som i Bohuus lähn skola niuia frij Seglation 

1.
Kongl: Maij:t will allernådigst efterlåta alle thess trogne undersåtare som boo i 
Bohuus lähn att byggia tienlige och wäll beseglade fahrkoster, af sådant bestick 
och storlek som hwar och en sielf behagar, warandes jämbwäll efterlåtit att sådan 
skipsbygnad må ske utj theras egne eller främmande hamnar i städer eller på 
landet. 

2.
Samma farkoster måge om wintren ligga hemma i böndernes egne hambnar, på thet 
the så mycket bättre må kunna achtas och repareras 

3.
Skole the hafwa friheet med bem:te fahrkoster att segla på uthrijkes orter med 
fracht eller med theras egen last. 

4.
På det städerna icke måtte praejudiceras; Ty blifwer wederbörande förbudit med 
inga andra waror att handla än trää och steen waror, samt inkommande spannamåhl,
dock skall under trää wahror intet eekewärke, som till skipstyggerie tienligit 
ähr, wara förståndet. 

5.
När någon fahrkost will segla på uthrikes ort, tå måste skipparen eller kopp-
mannen, först och innan han begynner lasta, angifwa sig wid nästa tull-cammare, 
på thet en tullbetient må förordnas som inlastningen biwistar och tillseer att alt 
richtigt tillgår, skolandes sedan en specification öfwer alla the wahror inlastade 
äro, till tull-contoiret ingifwas, ther efter tullen skall beräknas och klargöras, 
sedan bekommer skepparen sitt siöpass, och kan således fortsättia sin resa thit 
han sig är ämbnadt. 

6.
Wed uthgående må wäll thessa farkoster, sedan the som bemält är, äre wederbörligen 
visiterade, clarerade och förpassade, uthsegla ifrån sine egne hambner, men wid 
inkommande efterlåtes ingen ehoo then ock wara må wid skip och godz förbrytelse, 
att taga något annat inlopp än på stapel städerne. Ther sammastädes hwar och en 
strax wid ankomsten skall wara förplichtad sig på tull cammaren angifwa och efter 
vanligheten sitt pass och rulla från then orten ther ifrån han ankommer, 
öfwerlefwerera, ther efter han Kongl: Maij:tz och stadhens rätigheter skall 
clarera och sedan thess innehafwande ladning i städerna låssa. 

7.
Kongl: Maij:t will jämwäll allernådigst förunna thesse fahrtyg, anten the löpa 
uthrickes på fracht eller med last för främmande eller inhemske half frij skips 
tull aldeles som andre Kongl: Maij:tz undersåtare på theras omonterade skepp 
och farkoster niuta pläga. Sammaledes haar Kongl: Maij:t till en behagelig tijd 
efterlåtit them frijheet för skepps umgelderne som are siörättz-last, pass och 
armpenningar, jämbwäll förblifwer tullen på theras trää-wahror efter then här 
till brukelige taxa uthräcknadt. 

8.
Sammaledes måste lilla tullen efter tullordinantien när någon fahrkost på landet 
uthur böndernas egne hambner på uthrikes ort seglar, först clareras och tull-
zedelen wid stora siötullen upwisas, men när någon fahrkost löper inrikes, 
tå betalas landtmans tullen efter ordinantien i staden thit han länder. 

9.
Om någon fahrkost blifwer af borgare frachtad att löpa till jnrikes städer med 
något godz, särdeles wijn och kramgodz, som stora siötullen underkastad är, tå 
skall skipparen wara förplichtad att taga frij zedel wid stora siö tull cammaren, 
efter hwilken frij zedel godset ther thet anländer visiteras skall.

10.
Och såsom förfarenheten haar wist hwad underslef sig theraf förorsakar att en
dehl farkoster taga pass att löpa på jnrikes orter, gåendes likwäll sedan med 
theras ladningar uthrikes, och således Kongl: Maij:tz siötull försnilla; 
Altså blifwer theta här med alfwarligen förbudit, så kärt hwar och en är att 
undwijka confiscation af skip och godz. 

11.
Och på thet hwar och en må weta hwilka hambner som tillåtelige, äro, ty blifwa 
the här under uthnämbde och specificerade nembligen 
Mastrand, Uddevalla, KongElf , Strömstad - uthgående och inkommande hambnar
Saltkälla - uthgående hambn. 

Befalles förthenskull alla Kongl: Maij:tz general gouverneurer, landzhöfdingar 
och magistraterna i städerna, samt tull och andre betiente som wederböre att 
the thenne förordning tillbörligen maintinera, handhafwa och befordra, samt 
ställa sig till hörsam rättelse. Till yttermera wisso är thetta med Kongl: Maij:tz 
egen hand och secret bekräftat. 
Datum Liungby d: 4 decemb: 1679
Carolus 

Medh siälfwa Kongl: tryckta förordningen wara lika lydande attesterar 
Eric Simmingschiöld 

------------------------------------------------------
År 1727

Kongl: Maij:ts nådigste willie och befallning är, at CammarCollegium, 
sedan wederbörande blifit hörde, inkommer med des skyndsamma underdånige 
utlåtande öfwer den 2, 3, 7 och 10 §§ härutinnan; då det tillika återsändes. 
Stockholm i RådCammaren d: 25 febr: 1727. 
Uppå nådigste befallning 

Stormechtigste Allernådigste Konung 
Den rolighet och frid som Eders Kongl: Maij:tz underdånigste undersåtare sutit 
utj under Eders Kongl: Maij:ts högst hugneliga och nådigste regering, hafwer 
allmogen i Oroust och Tiörns härader ifrån Bohuus lähn jämte diupaste taksamhet 
till den alswåldige Guden, största orsak for Eders Kongl: Maij:ts Höga 
Kongl: Thron Eders Kongl: Maij:t allerunderdånigste tacksäjelse att hembära, 
med innerlig bön till samma alswåldige och nådefulla Gud, han wärdigas ännu 
framgent Eders Kongl: Maij:ts högstönskelige regemente och rike med en beständig 
frid bekröna och afwända alla fientelige oroligheter, som med största hugnad i 
diupaste underdånighet Eders Kongl: Maij:ts rikes jnwånare förspörja att Eders 
Kongl: Maij:ts sinne till en nyttig fridz bijbehållande och åthniutande är städze 
högt och benäget; Och såsom Eders Kongl: Maij:t genom allmänt nådigt påbud af 
d: 22 junii nästweckne, för sine högwichtige orsaker skull, låtit nådigast till en 
allmän ricksdag sammankalla dess trogne och underdånigate undersåtare; altså 
fördrista sig allmogen af Oroust och Tiörns härader, i Bohuus lähn följande klage- 
och beswärs puncter aller underdånigat insinuera, och i lijcka underdånighet 
afwachta deröfwer Eders Kongl: Maij:s allernådigste resolution. 

1.
Emedan Gud behagat straffa desse Oroust och Tiörns härader äfwen som flera i detta 
lähnet åthskillige åhr tillbaka, men besynnerligen i åhr med en allmän misswäxt på 
säd, så att mästa delen näppeligen bekomma icke halfwa mindre helt utsädet igen, 
jämbwäll boskaps siukan giort en allmän brist på boskap, besynnerl: fåhren som 
öfwer alt genom fåhrsot blifwit döda, att desse härader sedan de i krigztijden 
medelst de mångfaldige beswären af skiutsar, giärder, inquarteringar och andre 
åthskillige pålagor, jämte det fienden legat i landet blifwit utharmade eij kommit 
sig före; Fördenskull underdånigst bönfaller desse häraders allmoge, att 
Kongl: Maij:t allernådigst täcktes hugna dem med någon lindring utj tillkommande 
åhrens uthlagor till opprättelse på det de måge komma sig före igen, samt förordna 
att för i åhr och jämbwäll framgent när sådan allmän misswäxt öfwer hela landet 
infaller, allmogen måge få lösa och betala deras cronotijonde efter cronowärdering 
eller högst med tre d:r tunnan hälst som i desse härader hemmanen äro af små 
willkår och ganska litet utsäde alt i ensädes jord fram för andre landzorter uppe 
i Swergie som hafwa större hemman och ymnigare åkerjord. 

2.
Ehuru wäll Kongl; Maij:t genom allernådigste resolution uppå allmogens allmänne
beswär wid 1723 åhrs riskzdag stadgat ut j den 16 § att de hemman som for dess 
ägors ringhet skull blifwit refwade och till mindre ränta skattlagde i landzorten, 
borde inom 6 månader efter at den i landzorten skiedda ref- och skattlägningen 
till Kong: Cammar Collegium blifwit öfwersänd, utslag deröfwer fält wara eller i 
annor händelse h:r landzhöfdingen i orten skulle hafwa frihet låta wederbörande 
bem:te skiedde skattlägning till godo niuta, lijkwäll som sedermehr ganska få 
omsidor niutet en sådan ny ref- och skattlägning tillgodo, utan ännu der med för 
mästa delen uppehålles; Ty bönfalla allmogen underdånigst, att Kongl: Maij:t 
allernådigst täcktes anbefalla Högwällborne H:r General Lieutnant Landzhöfdingen 
och öfwer Commendanten att låta dem åthniuta en sådan hög kongl: resolution till 
godo, på de hemman öfwer hwilka skattlägningarne till Kongl: Cammar Collegium 
inkommit, och öfwer de sex månader oafgiorde legat men ännu eij deröfwer fådt 
utslagen, samt att Högwällbem:te Kongl: Collegium äfwen allernådigst må beordras 
hädan efter meddela utslag på sådanne skattlägningar som framdeles kunna insändas, 
eller de i annor händelse af H:r Landzhöfdingen confirmeras lijckmätigt 
högstbem:de Kongl: Maij:ts resolutions inne håld.

3.
Såsom igenom allmänne publicationer blifwit påbudit at på hwart helt hemman skulle 
när ållonåhr infaller, planteras ett hundrade ekollon till unga ekar, och de 
sedermehr oppfredast men utj desse härader så är beskaffat, att på dels orter 
där skogsbygd är finnes öfwerflödig eek så att de mycket förtaga åhrswäxten både 
i åker, änglar och hagar, och åter den andra delen är slätt bygd der inga eketrän 
för den starka winden från Wästersiön kunna trifwas samt dessutan öfwer alt små 
och trånga ägor äro, så at om det med en sådan ekeplantering skulle fortfaras, 
eller wissa tracter af ägorne tagas till planteringen och dess omsättning, 
hemmanen blefwo ödelagde; altså ansöka allmogen underdånigst, att ifrån en sådan 
påbuden plantering af ekar blifwa frigiorde, hälst som dessutan der ekeskogar äro, 
sådanne trä af sig siälfwa förökas och tillwäxa. 

4.
Det hafwer Högwällborne H:r General Lieutmanten, Landzhöfding och Öfwer
Commendanten i förmågo af den nya landzhöfdinge instructionen af åhr 1723 
påbudit, att allmogen utj hwar sockn skulle uppbygga sockne- eller siukestugor för 
de fattige, som i socknen wistas och sig uppehålla, men som sådant faller allmogen 
för beswärligit både till att underhålla deras sockne fattige med tinderhåld och 
eldzwarme som och att böggia och underhålla särskilte huus för dem, besynnerli på 
slättbygden der ingen skog är, utan wirke till husebygnader från långt aflägse 
orter med stoor bekåstnad skall förwärfwas, jämbwäll allmogen hwar i deras sockn 
påtaga sig att försörja och skiöta deras fattige, som de hit tills warit wahne 
wid, så att de eij skola behöfwa gå omkring i andre socknar efter allmosor, och 
utom detta desse härader Oroust och Tiörn äro kringflutna öjar i saltsiön, att 
eij så lätt är för deras fattige komma der ifrån till andre orter; så beder 
allmogen underdånigst, att för sådanne fattig- eller siukestugors oppbyggande 
blifwa nådigast frigiorde, och at nu som af gambla tijder tillbacka i denna orten 
wanligit warit, deras fattige hoos dem siälfwa måge få underhållas och skiötas, 
men der jämte at de fattige alfwarsammel: måge blifwa förbudne, at gå omkring i 
andra socknar, än der de hafwa sine tillhåld och hemwister, ock der de böra söckia 
och bekomma deras försörgning. 

5.
Bönfaller allmogen underdånigst at omliggande städers: Giötheborgz, Marstrandz 
och Uddevallas handlande borgerskap eller tullbetiänter och der wid bruckade 
oppsyningzmän eij måge förmena eller hindra dem, at få frihet till deras sädeskorn 
och huushåldz behof, opphandla eller tillbyta sig spannemål, järn och andre 
nödige wahror som de det bäst kunna sig betinga och förskaffa på landet den ena 
af den andra, och sådant utan någon tull- eller accis-ährläggande, samt att de 
måge få frihet föryttra sine wahror som de kunna hafwa at sälja på torgen, utan
at de skola blifwa twungne aflåta dem efter någon i staden giord taxa, emedan 
med desse härader så ähr beskaffat, at om de hafwa någon wahra till at försälja 
eller bortbyta, så betarfwa de andre wahror till huusbehof igen,som de wid deras 
egne hemman eij kunna hafwa.

6.
Hafwer allmogen stor orsack underdånigst att klaga och sig beswära, at wid 
fiskielägen i skiärgården när någon ifrån landet dit kommer och will kiöpa sig 
fiskwahror till huusbehof, då ligger der mehrendels för dem af borgerskapet 
uthskickade från Uddevalla och Marstrand som för än fisken kommer i land, hafwa 
betingat och oppkiöper af fiskiarne alt hwad de kunna fiskia, och således 
landtmannen till dess huushåldning och näring eij får för sig kiöpa det han till 
oppehälle och nödtorft betarfwar, emot hwilket förfarande som fiskwahrorne af 
sådant förut skiedt betingande stegras, allmogen underdånigst ansöker at det måtte 
dem nådigst tillstånd och frihet gifwas, at till deras huusbehof få utan förfång 
och oförment oppkiöpa fiskwahror när de komma till fiskelägen i skiärgården, samt 
at borgerskapet må förbiudas anten siälfwa uthresa eller skicka någon at oppkiöpa
stora quantiteter af fisk till sahlu utan at fiskiarne måga föra deras fisk eljest 
till torgz i städerne och den der siälfwa försälia.

7.
Kongl: Maij:t t är desse häraders allmoge höjeligen förorsakad underdånigst före-
draga, huru åthskillige som redan ifrån åhr 1718, 1719 och de flere åhren der 
emiilan alt till 1723 efter skiedd wärdering uppå deras åboende cronohemman och 
lägenheter samt derefter ährlagd kiöpeskilling, ännu icke bekommit deras skatte
kiöpebrefwer ifrån Högl: Kongl: Cammar Collegio, utan nu nyligen och i åhr är dem 
förehållet ät lijkmätigt Kongl: Maij:ts allernådigste förordning af d: 19 septem-
ber 1723 angående cronohemmans försäljande till skatte, att de skulle betala en 
tillökning på kiöpeskillingen efter hemmanens sex åhrs ränta, men alldenstund 
efter såwäll Hans Högst Sahl: Konglt Maij:ts glorwyrdigste I åminnelse Konung 
Carl den XII:te, som Hennes Kongli Maij:ts wår allernådigste Dråttningz förord-
ningar om sådanne skattekiöp allmogen redan betalt kiöpeskilling för åthskillige 
åhr tillbaka, hwarigenom deras penningar en så lång tijd warit ifrån dem, så 
bönfaller allmogen underdånigst at dhe som före åhr 1723 kiöpt och betalt deras 
cronohemman efter skiedd wärdering, men ännu eij fådt kiöpebref derpå, eij måge 
dragas under högstbem:te förordning af åhr 1723 at nu påläggas öka kiöpeskillingen 
till sex åhrs ränta, utan at Högl: Kongl: Cammar Collegium må sådanne kiöpebref 
återstå före, äfwen som med andre föruth skiedt, dem bekomma, som nog är answarig 
emot hemmanens godhet eller högst efter tre åhrs ränta räcknadt, hälst Tiörns 
härad kiöpeskillingen med silfwerpenningar och resten med plåtar betalt, jämbwäll 
och de som sedermehr efter 6 åhrs ränta och sedan åhr 1723 för deras hemman betalt 
kiöpeskilling på samma sät med skyndesammasle få deras kiöpetrefwer. 

8.
Bönfalles underdånigst att Kongl: Maij:t nådigst täcktes förordna det allmogen och 
de som innehafwa fiorton öre silfwermyntz försäkringz zedlar för dem på något sätt 
måge få ährsättning, eller i någre utlagor som böra utgifwas emottagas och 
godtgiöras 

9.
Såsom en del af enroulleringz bådzmännen, hwilka warit brukade i krigztijden, 
hafwa hemmans bruk och de dem mycket eftersättia om de ännu när oppfordringar 
och möten hållas skola der wid förblifwa; altså anhålles underdånigst at de som 
hafwa hemman at bruka, måge ifrån samma enroullering slippa och frikiännas. 

10.
Allmogen af bådzmanshållet som med deras ränta äro anslagna till H:rr Officerarnes 
löner andrager underdånigst, huru de som äro inom 2 mihl nära in till bostället 
belägne, efter Kongl: Maij:ts allernådigste förklaring af d: 21 maii 1724, samt i 
anledning af kongl: förordningen d: 7 novembris 1695 förplichtas at till 
officerarne wid boställen giöra dagzwärkan in natura på sin egen kast, emot de 
penningars innehållande som för dem i jordeboken utförde äro, men emedan det ifrån 
danska tijderne skall wara allmogen i desse härader hwars hemman högt skattlagde 
äro, belåfwat at allenast med penningar efter cronowärdering i jordeboken deras 
skatt få betala, utan at gifwa derpå någon förhöjning eller förwandling eller att 
giöra dagzwärkan in natura, och sådant äfwen när desse härader med Bohuus lähn 
kommo under swenska cronan, både wid fridzfördraget och eljest igenom Kongl: 
resolutioner skall warit dem försäkrat, jämbwäll allmogen medelst sådanne 
dagzwärkans fullgiörande mycket hindras ifrån deras egne hemmans bruk och andre 
näringzmedel samt faller för desse härader Oroust och Tiörn som äro kringflutne 
öjar i saltsiön, där inga officerare boställen äro, alt för beswärligit att giöra 
både åke- och drängedagzwärkan, der medelst at de hafwa en swår och hinderlig wäg 
öfwer saltsiön, som när storm och owäder timar dem alt för mycket och långt 
hindrar at komma fram och tillbaka emillan desse öjer och fasta landen med folck 
och creatur, och således deras egne hemman aldels komma i wanmacht och undergång, 
till hwilka de ifrån långwägade orter till siöss med bygningzwirke måste förse och 
der med samt deras fiskerier nog hafwa ät giöra; 
alt fördenskull bönfaller denna allmogen underdånigat, att Kongl: Maij:t för åfwan 
andragne orsaker skull och som de aldrig sådanne dagzwärkan i detta landet till-
förne in natura giort allernådigst täcktes frikiänna dem ifrån desse dagzwärkana 
fullgiörande in natura wid officerare boställen, så at de nu som de af förrige 
tijder giort, måge med penningar få betala sin skatt efter jordebokens innehåld. 

11.
Kongl: Maij:t hembära nämbdemännen utj Oroust och Tiörns härader underdånigste 
tacksäjelse för den allernådigste resolution af d: 25 maii 1720 de undfått, som
allernådigst confirmerar för dem de resolutioner af åhren 1672, 1683, 1684, 1686
och 1719 om deras så wäll som andre nämbdemäns i Bohuus lähn löner och förmoner 
de bekommit, samt aldenstund Kongl: Maij:t genom allernådigste bref till dess 
Giöta Håfrät låtit efterfråga huru med desse nämbdemäns löner är beskaffat; 
Fördenskull bönfalla desse häraders nämbdemän än ytterligare underdånigst at 
Kongl: Maij:t allernådigst täcktes bijbehålla dem wid deras löhn och förmohner, 
som de af uhrminnes tijder haft, och redan confirmerade äro. 

12.
Beklagar sig allmogen på Oroust och Tiörn underdånigst att hoos dem på deras 
hemmans ägor efter befallning bådzmans platsar blifwit utsynte, hwar igenom deras 
ägor till hemmanen blifwa så förminskade, och inkräcktade wid små hemman, som 
desse härader mästa delen bestå utaf, att deras creatur om sommartijden deraf lida 
stort mehn och trång på bete; anhålla alt derföre underdånigst att blifwa
frigiorde från bådzmans platsar på sådanne hemman som icke hafwa så stora
och goda ägor, att de dem utan hemmanetz skada tåla kunna.

13.
Allmogen på Oroust och Tiörn beklagar sig underdånigst, at igenom den swåra 
tullen och den medfart som derwid brukas, stor brist är på inkommande fartyger 
från uthlänske orter, som pläga hafwa salt, spannemåhl, ull- och linwaror at
dem tillföra, hwilcka alt derföre nu så högt stegrade blifwit att allmogen eij 
mächtar dem snart lösa, som de dem dock höjel: betarfwa, sedan misswäxt i landet 
åhr efter åhr infaller, och fåhren hwaraf de till forne siälfwa kunnat giöra 
sig uldne kläder, genom allmän fåhrsot nästan öfwer alt döde äro; J lijka måtto
beswära sig äfwen underdånigst de som hafwa träwahror wid stranderne at föryttra, 
att sådanne träwahror medelst det handelen med främmande eij fortgår, ligga wid 
stranderne till dess de blifwa skiämbde och förrutnade; ansöckia och bönfalla 
fördenskull det tullen för jn- och uthlänska fartyg så må proportioneras at 
sådanne åfwannämbde wahror med hwad mehr till bondens behof ährfordras kunna 
ymnigare blifwa i rijket införde och handelen komma i dess förra wanlige
gång igen till landetz bättre uthkomst och nödtorft. 

14.
För Kongl: Maij:ts Höga Thron nedlägger allmogen underdånigste tacksamhet för den 
wid sidsta rijckzdag uppå deras enskylte beswär uthfaldne allernådigste resolution 
af d: 21 novemb:r 1723 och 16 § att dem blifwit tillåtit idka jnrijkes seglation 
och reda i skiepp med stapel stadz borgare, men beswärar sig här hoos underdånigst 
att när de komma till tullcamrarne med sådanne deras större och sedan wid stora 
tullen, och således gifwa skrifwarepenningar och omkåstnader på begge ställen som 
faller dem till för stoor last anhålla derföre underdånigst at blifwa wid den ena 
tullen ifrån sådan omkåstnad skrifwarepenningar och pass uttagande frigiorde, när 
de wid den andra giöra deras bekåstningar och pass uttaga.

15.
Allmogen beswärar sig underdånigst, at när de komma med deras fahrtyger till 
Uddevalla från jnrijkes orter, och hafwa salt eller spannemåhl ombord, då måste de 
der betala 1½ öre smt tunnan, i mätarepenningar, men i Giötheborg och andre stapel 
städer fordras eij mehr än ½ öre smt i mätarepenningar för tunnan; ansökia derföre 
underdånigat, att Kongl: Maij:t allernådigst täcktes förordna, att när de komma 
med sådanne wahror till Uddevalla, de äfwen der eij måge twingas i mätarepenningar 
gifwa mehr än ½ öre smt tunnan. 

16.
Emedan ungdomen, som i desse härader oppwäxer, mycket wänja sig att fara till 
siöss, och således bättre äro siöwahne än andra oppe i landet; Så bönfaller 
allmogen underdånigst, at om någon dräng i desse härader blefwo till 
Kongl: Maij:ts krigztiänst för en eller annan orsak skull förfallen, den då måtte 
allenast blifwa förfallen och antagas till bådzman men icke soldat, efter 
dermedelst bättre till siöss wahnt manskap bekommes.

17.
Såsom allmogens unga barn som kommit till 15 åhrs ålder,medelst det de i krigz-
tijden både af hunger understundom, och ibland af uthmattande wid skiutzningar, 
äro så små till wäxten och af ringa krafter, att de eij kunna ansees wid full-
kombligit arbete, men när de kommit att skrifwas i mantal, då fölljer och straxt 
med att dem pålägges betala contribution, samt lön- och betalningzafgiften,
hwilka penningar dhe med all sin tiänst om åhret icke förmå tiäna; altså och 
emedan Hennes Kongl: Maij:t genom dess nådigste resolution af d: 12 julii 1719
försäkrat detta lähnet att utj extraordinarie uthlagor lindras; 
Ty ansökia allmogen nu underdånigst at deras barn, drängiar och pigor måge för 
contribution- och betalningzafgiften förskonas till dess de blifwa 21 åhr gambla, 
och således till dess allenast betala mantalspenningar. 

Utj föregående beswärspuncter och ansökningar bönfaller allmogen allerunderdånigst
Om Eders Kongl: Maij:ts allernådigste bönhörelse, och i diupaste underdånighet 
till döden framhärdar. 

Stormechtigste Allernådigste Konung 
Eders Kongl: Maij:ts
Allerunderdånigste och troplichtigste undersåtare och skattdragare. 

Samtl: allmogen på Crono och Skattehemman utj 
Oroust och Tiörns härader i Bohuus lähn. 

------------------------------------------------------
År 1730

Stormecktigste Allernådigste Konung 
Eders Kongelt Maij:tts allernådigste kallelse till samtelige dess trogne ständer 
att infinna sig wid denna berammade ricksdag, ährkiänna Eders Kongl: Maij:ttz
underdånigste och tropliektigste undersåtare allmogen på skatte och cronohemman 
af Oroust och Tiörns härader i Bohuus lähn, med icke mindre undersätelig diupaste 
wyrdnad, än för Eders Kongl: Maij:ttz Höga Thron de uti trohiertelig f ägnad 
nederlägga underdånigste tacksamhetz betygan för Eders Kongl: Maij:ttz högst 
wijsa regering, hwar under de, ibland andre Eders Kongl: Maij:tts trogne 
undersåtare, nu en tijd fådt sittja uti fridelig rolighet, skydd och hägn; 
warandes desse häraders samtelige förbemelte jnwånares innerlige och stadiga bön, 
att den aldra högste af sin grundlösa godhet, nådeligen och mildeligen täcktes 
bekröna Eders Kongl: Maij:tt och hela höga kongel: familien med all sielfbegierlig 
hög wällgång, lyckosamt regemente och långt lijf till samtelige dess trogne 
undersåtares wällgång, nytta och glädje; Hwar hoos Eders Kongl: Maij:tts 
skattskyldige allmoge i desse Oroustz och Tiörnz härader underdånigst bönfalla, 
att Eders Kongl: Maij:tt af högst berömmelig wanlig kongl: nåd täcktes sig 
mehrbemelte allmoges underdånigste ansökningar och beswär låta förekomma, och dem 
med aller nådigst resolutioner der öfwer hugna. 

1.
Såsom lag och rätt med tillbörlig flit och alfwarsamhet så wäll skipas wid härads-
eller tingzrätterne på landet som wid andre underrätter, i förmågo af lag 
och kongl: nådigste förordningar, men en dehl ensinte och träto dryga parter 
skiönt de nogsamt wetta att de hafwa en orätt sak att drifwa, ändå, när de wid 
häradss tingz rätten emillan sig och sine wederparter ährhållit ett lag och 
förordningar enliget uthslag, eij der wid stadna, utan medelst afläggande 
wädjepenningar 24 öre smt draga sine wederparter som wid häradzrätten wunnit, till 
lagmansrätten uti ganska små och ringa måhl, hwar medelst den, som rätten hafwer,
påbringas hwarjehanda olegenheter och bekostnad, innan han kan komma att 
niuta det som rättwijsan honom tillägnar; Altså bönfaller allmogen i desse härader 
underdånigst att Kongl: Maij:tt allernådigst behagade låta författa och uthsättja 
en wiss summa, under hwilcken, om saken, hwarom twistas, mindre innehåller,
ingen må wara till låteliget, att få wädja ifrån häradz tingz- till lagmansrätten, 
på det den rättsökiande uti j så små och ringa måhl, med icke mindre 
skyndesamhet må förhielpas till sin rätt ifrån häradz tingz rätten än ifrån 
ciämnärs- (kännärs-) och rådstugu rätter hwarest wisse summor till appellable 
måhl föresatte äro,eller att åthminstone den wid häradz rätten sucumberande 
parten må påläggas att deponera hwad han igenom häradz rättens dom blifwit 
pådömbd, och sättje giltig borgen för alla widare rättegångz omkostnader och 
skadestånd innan han undfår appellations attesten ifrån häradz- till lagmans 
rätten och hans appellations penningar emottagas måge.

2.
Emedan härads höfdingz bostället i denna jurisdictionen är underkastat båtzmans-
håll, der lickwäll andre häradz höfdingar uti Swerige hafwa deras boställen frije 
både för soldate- och båtzmans rotering och den ena häradz höfdingen hafwer 
så wäll beswär wid dess embetz sysslor som den andra, och i synnerhet i desse 
gränse orter wid krigstider ändå förefaller häradz höfdingen mehra arbete än
uppe i landet, dess utan i denna orten äro små och ringa hemman; fördenskull 
bönfaller allmogen underdånigst att Kongl: Maij:tt allernådigst täcktes resolvera 
att deras domares och förordnade häradz höfdingars boställe må befrijas ifrån
båtzmanshållet, som wäll af det hemmannet till något bespart kan flöttas, så att 
han lijka willkohr och förmohn med dess wederlijkar uppe i Swerige niuta må.

3.
Alldenstund allmogen som äger wed att försällja, och den med deras fahrkoster 
Bortföra, gemenligen hafwa sådanne hemman till bruk, att de ingen annan afwel 
af sine hemman till skatt och uthlagors sig afbördande hafwa att tillgå än 
träwahror, och såsom åter de som ingen skog äga utan hafwa spannemåhl och chreatur 
till deras uthkomst att föryttra, de då sådanne wahror enliget den 5 § uti Kongl: 
Maij:tts nådigste resolution uppå allmogens underdånigste beswär wid 1719 åhrs 
ricksdag, sig till bästa måtton få föryttra men der emoth de som skog hafwa och 
der wid långt större släp och arbete måste uthstå, än de andre, hafwa efter skiedd 
repartition, och efter uthsatt taxa så wäll på weden som fahrtyget måst lefwerera 
weden sedan den så wäll som fahrtyget wid stranden der till af cronobetienterne 
blifwit krönat till fästningarne; om befrijelse hvrarifrån allmogen wäll behörigen 
söckt Kongl: Landzhöfdingz Embetet, men der uti eij blifwit ifrån ett sådant wede, 
och fahrtygs krönande och taxerande frijgiord, utan fådt till swar att 
Kongl: Maij:tt sådant genom skrifwelse till landzhöfdingen i orten 
d: 9 december 1721 allernådigst förordnat; 
Alt derföre på det allmogen som träwahror hafwer att sällja till deras 
skattpenning eij större besvär och tunga må draga än de andre som annan afwel 
äger, bönfalla de underdånigst, att Kongl: Maij:tt allernådigst täcktes frijtaga 
dem ifrån en sådan taxas sättjande på deras wed och fahrtyger till samma weds 
förande fästningarne tillhanda, och att de som skola fornera fästningarna med wed, 
måge den handla af allmogen efter betingande och gångbart prijs, emedan så mycket 
mindre är till befara att fästningarne ljda någon brist på wed, när den i tjd 
kiöpes, som all weden som föres städerne till salu, skall uth med och in till 
fästningarne.

4.
Kongl: Maij:tt hafirer under dj 29 augusti 1694 uppå dess tromans General 
Lieutenants och Landzhöfdingens Herr Baron Schiönlebens underdånigste insinuerade 
memoriale, nådigst förklarat, att af hwarje fahrtyg som förer wed till Giötheborg 
att försälljas, skall till fästningen Elfsborg när det der förbij löper, afgifwas 
30 famneweds träd, och helften mindre af bryggewedz träd, och som denna fästning, 
så wäll som andra förmodeligen hafwa penningar till weds inkiöp på staten, så 
beder allmogen underdånigst att de för en sådan af gift hädan efter måge nådigst 
förskonas eller om det eij kan i nåder till låtas, att de emedan det faller dem 
som hafwa mindre fahrtyg och således mindre last af wed än de större fahrtygen, 
för swårt att gifwa af lasten lijka med de större fahrtygen, som mehr last af wed 
innehafwa, att denna wede afgiften må proportioneras efter fahrtygetz last, så att 
de måge slippa med ett wede träd af hwarje famn som fahrtyget bär. 

5.
Allmogen uti Oroust härader, då landetz jnwånare giort arbete wid Bohuus fästning, 
hafwa kommit i wahna, att gifwa färgemannen wid Swanesund en half skiäppa korn af 
hemmanet, och proportionaliter af de mindre, jemte det de hållit honom för det han 
skulle sättija dem öfwer bemelte Swanesund, när de fahra af och till Oroust land, 
wid hwilcket bruk de ännu hålla; men som ibland kan hända att de nu warande 
färgiemän wijsa sig försummelige och wårdzlöse att hielpa allmogen och de resande 
öfwer siöen i synnerhet när de komma ifrån Jnland; 
Fördenskull som desse färgemän äro med privilegio på färgiemans rättigheten 
försedde; så ansöker allmogen underdånigst, att Kongl: Maij:tt i nåder täcktes 
förklara, att desse eller frambdeles kommande färgiemän wid Swanesund, som niuta 
löhn af allmogen, måge wara färgiemans rättigheten förlustige, om de beträdes och 
lagl: öfwertygas att wårdzlöst och försummeligen färgiemans tiensten förestå, och 
att Herr Lanfzhöfdingen i orten då må befullmecktiga den der till i stället som 
tingz rätten uppå allmogens och landetz jnwånares begiäran kan föreslå och landet 
wara betiänt med. 

6.
Fiskiarne i skiärgården beswära sig underdånigst, att när de derecte ifrån 
fiskelägen infördt deras i saltsiöen på danska båttn under Skagen fiskade 
cabeillou och långor till Giöthetorg att försällja, så hafwa de der icke fått 
niuta Kongl: Maij:tts dem allernådigst förtinte frijhet uti j förordningen 
angående fiskerijerne af d: 17 Martii 1724 med tullfrijheten wid lilla tullen, 
utan måst der i Giötheborg för sådanne fiskewahror af lägga lilla tullen; 
Hwarföre anhålla de underdånigst att Kongl: Maij:tt nådigst täcktes låta anbefalla 
wederbörande lilla tulls betienterne i Giötheborg, att icke allenast återbetala 
fiskiarne hwad de för sådanne fiskewahror sedan åhr 1724 i tull betalt, hwar om i 
tull specialen nog efterrättelse lärer finnas, utan och att de måge blifwa 
anbefalte sådan tull af fiskiarne hädan efter eij fordra eller taga.

7.
Såsom Kongl: Maij:tt uti resolution på allmogens allmänna beswär d:1 augusti 1727 
Uti den 12 § nådigst resolverat, att ladorne och logan som allmogen i prästegården 
skall hålla, komma att proportioneras efter tertial tijondens storlek uti församb-
lingen, och allmogen i desse härader äfwensom wid andre församfblingar i Bohuus 
lähn eij gifwa deras kyrckioherde någon tertial tijonde af säd uti skaftet, utan 
trusken spannemåhl åhrligen lijka mycket, och prästerskapet således inga lador 
eller loga för tertial tijonde behöfwer, altså ansöker allmogen underdånigst, det 
Kongl: Maij:tt nådigst täcktes förklara, att allmogen som efter föreningen om 
prästerskapetz oppbörd betala tijonde spannemåhlen i skieppan till deras 
kyrkioherde må slippa att bygga och widmackthålla lador och loga på 
prästegårdarne i sådanne försainblingar .

8.
Bönfaller allmogen underdånigst, att Kongl: Maij:tt nådigst täcktes stadga, det 
wederbörande domare måge hafwa frijhet att hålla och förrätta syner och ägodel-
ningar grannar emellan uti åcker och äng först om wåhren uti martii och aprilis
månader så snart marcken är bar och der till tiänlig innan åckerjorden blifwer 
plögd och sådd, och att samma syneförrättningar måge äga samma kraft och wärckan 
som de hwilka hållas efter Wallborgz dag eller d: 1. maii om åhret, på det den
olägenheten må förekomma, att de som sådanne delningar behöfwa, eij måge uti 
deras rätt antingen blifwa oppehåldne, eller skadde med sädens borttrampande 
wid syneförrättningen, när den eij förr än det blifwer sådt, som oftast i aprili 
infaller, blifwer hållen. 

9.
Beswärar sig allmogen underdånigst att sedan förordningen om tienstefolck och 
legohion af åhr 1723 uthkom hafwer allmogen lidit brist på tienstefolck i syn-
nerhet af drängar, hwilcka häldre begifwit sig till enrouleringz båtzmän och 
gådt sedan hwart de welat i landet, än att de wille tiena för lönn hoos någon 
huusbonde, emedan de tyckt sig hafwa för liten löhn bespard, när de af lönen 
10 d:r smt skola betala deras contributioner och mantal; Altså på det de unga 
drängar eij så fritt mage få gå löse, ansöker allmogen underdånigst, att alla 
ogifta och unga enrouleringz båtzmän måge wid förelagt wijte eller böter pålagde 
blifwa, att taga tienst hoos allmogen och den som dem behöfwer, och uti samma 
tienst som andre legodrängar blifwa till dess de i cronones tienst kunna 
oppfordrade warda. 

10.
Allmogen uti Oroust och Tiörns härader hafwa godvilligt ährbudit att efter 
Kongl: reglementet af åhr 1686 d: 23 november förnöija deras häradzhöfdinge för 
dess rese- och underhåldzkostnad till, wid, och från mötet med dem till herredagz-
mans uthseende och beswärens oppsättjande för dem, emedan det är en extraordinarie 
förrättning, och häradzhöfdingen der med hafwer åthskillige bekostnader med resor, 
underhåld och det mehra, samt corespondencer; men som häradzhöfdingen efter 
betänckande i anseende der till att der å torde gioras åtahl, och han beswäras att 
der på sig förklara, wägrat att emottaga sådanne penningar; 
Så är allmogens underdånigste anhållan att häradzhöfdingen eij må wara förmenat 
att för en sådan förrättning taga betalning af allmogen efter högstbemelte 
reglemente eller som han med dem der om åsämjas, efter de samma penningar kunna 
med herredagzmedlen oppbäras, och allmogen eij nekar utan will därföre dess 
domare, som beswäret hafwer, förnöija. 

Kongl: Maij:ttz allernådigste bönhörelse bijfall och resolution öfwer åfwan 
anförde måhl oppwacktar allmogen uti Oroust och Tiörns härader som till döden med
diupaste undersåtelig wördnad beständigt är och förblifwer 

Stormecktigste Allernådigste Konung 
Eders Kongl: Maij:ttz 

Allerunderdånigste Troplicktigaste undersåtare
På Oroust och Tiörns Häraders Allmoges wägnar 
Sven J Wahlborg 
Häradshöfding 

-----------------------------------------------------------
År 1734
Bengt Christopherson 

Stormechtigste Allernådigste Konungl 
J underdånigste förtröstan uppå Eders Kongl: Maij:tts högstbeprijselige wanlige
nåd, dristar, för Eders Kongl: Maij:tts Höga Thron, allmogen uti Oroust och 
Tiörns härader i Bahuus lähn wid denna förestående, och af Eders Kongl: Maij:tt
nådigst berammade ricksdag till den 14:de maii uti innewarande åhr, fölljande 
deras enskylte ansökningar och beswär underdånigst nederlägga. 

1:o
Wid nesthåldne 1731 åhrs ricksdag, hafwer allmogen i desse åfwannembde härader 
underdåniget bönfallit, att undslippa taxerande och krönande på deras fambnewed 
till fästningarna och att vederbörande måtte handla weden till fästningarne efter 
betingande och gångbart prijs. Och som Kongl: Maijitt genom nådigste resolution på 
denna allmogens beswär af d: 13 julii 1733 § 3 nådigst stäldt detta måhl till 
wederbörande collegiers underdånige uthlåtande; Så beder allmogen ännu 
underdånigst, att med nådig resolution och bönhörelse däraf förskaffa sig 
skattpenningar och krono- samt andre uthlagor, lijka som de som hafwa säd och 
chreatur der till att sällja, hwilcka sådant taxerande undslippa. 

2:o
Emedan Kongl: Maij:tt med åfwanhögstbemelte nådigste resolution uti den 4:de § 
remitterat till dess och Ricksens högl: Cammar Collegii underdånige uthlåtande 
allmogens i desse härader underdånigste ansökning om förskoning från wede afgiften 
till Elfsborgz fästning, af de fahrtyg som föra wed att sällja i Giötheborg, 
eller om det eij kan till låtas, att samma afgift må proportioneras efter 
fahrtygets last; Fördenskull bönfaller allmogen uti desse härader underdånigst, 
att med hugnelig resolution ther öfwer blifwa benåden.

Öfwer thesse allmogens underdånigste ansökningar solliciterar, om Eders Kongl:
Maij:tts aller nådigste bönhörelse och resolution, allmogen uti Oroust och 
Tiörns härader, som med diupaste undersåtelig wyrdnad till döden förblifwer 
Stormechtigste Allernådigste Konung 
Eders Kongl: Maij:tts 

Allerunderdånigste troplichtigasteundersåtare och skattdragare
Samptelig allmoge uti Oroust ochTiorna härader af Bohus lähn 

I diupaste underdånighetförfattat af häradzhölingen in loco, efter allmogens 
begiäran. Sven J Wahlborg 
 

----------------------------------------------------
År 1738
Anders Christensson 

Samtelig allmogens i Oroust och Tiorna härader allerunderdånigste beswär till 
ricksdagen i Stockholm den 13:de nestkommande maii. 
1.
Allmogen i skiärgården som icke hafwa något hemmansbruk, utan allenast bygt och 
boo på tårra och ofruktbara stenklippor, och med fiskande i saltsiön nära sig, 
beklagar, att de eij förmå för sig, sina hustrur och barn utgifwa så mycket i 
mantahl, löhn och betalningzafgift, bewillningar och slottshielp samt härads-
ränta som andra antingen på hemman eller på torp wälbesutne bönder och torpare 
eller huusmän, utan om de skola ljka anses med de andra hädan efter som hit till,
befara de att de meste öfwergifwa huus och hem samt fiskeriet och slå sig till 
andra näringzmedel, i synnerhet nu sedan fisket några åhr tillbaka mehr och mehr 
blifwet sämbre, och wahrorne på det de skola lifnära och kläda sig med, är dyrare; 
så att en del af dem för fattigdom skull booflottat aldeles till Norriget, 
när de här satt sig i så stor skuld, att de eij mecktat den betala, och icke mehr 
warit betrodde att få borga,och en del most gripa till det medlet att gå omkring i 
landsorten att tigga, synnerligen om winteren då intet fiske kunnat brukas, hwar 
till och kommer att desse fiskare ofta lidet och än kuinna ljda den skadan att de 
i hårdt stormwäder i saltsiön mistat, stundom all, stundom den mesta deras fiske 
redskap, som är deras bästa och nestan endaste egendom; Alt derföre bönfalla de 
underdånigst, att på några tjd, till dess de kunna komma sig före igen och fisket 
blifwer noget ymnigare, förskonas utgifwa för sig sina hustrur och barn löhn och 
betalningzafgift, slottshielp, bewiIlningar och fulla häradzräntan då de eij 
undandraga sig mantalspenningarne och halfwa häradsräntan, men om sådant icke 
skulle i nåder kunna dem förunnas, att de då i föreberörde utgifter måtte allenast 
anses med helften i hwarje ränta och utlaga mot hemmansbrukare och huusmän samt 
torpare för deras personer. 

2.
Allmogen andrager att de aldrig warit wahne att i desse härader utgifwa som nogon 
rättighet till deras kyrckioherdar nogon wed eller wedepenningar af dem som ingen 
skog äga a 4 öre smt på matelaget, innan föreningen emillan prästerskapet och 
allmogen i Bohus lähn med Kongl: Maij:tts nådigste swar till landshöfdingen af 
d: 25 septembtr 1722 utkom, som här om i 9 § förmäler, tyckandes allmogen en sådan 
afgift faller dem alt för swårt och kostsamt, bönfalla alt derföre underdånigst 
att om de icke kunna slippa denna wedeafgiften aldeles, att kyrckioherdarne eij 
måge wara berättigade till att få mehr än ett lass wed af dem som äga skog, 
men af them som ingen skog äga, fyra öre smt af hwarje helt hemman och 
i proportion ther efter af dem som mindre hemmantahl bruka.

3.
Emedan stadgat är att de som hafwa skog på sina skattehemman och deraf hugga 
famnewed, att försällja i omliggande städer Götheborg, Marstrand och Uddevalla, 
skola hugga biörk och ahlewed 1 ¼ dels aln och gran samt fuhr 1 ½ aln lång,
och sådan längd faller allmogen för beswärlig wid in- och uthlastningén i båtar 
och wedeskutor, hwaruti weden till städerne föres; fördenskull beder allmogen
äfwen underdånigst, att dem må tillåtas att hädan efter få hugga famneweden af 
löfskog till en alns, och af fuhr samt granen och enfiärdendels aln allenast lång,
då säljaren och kiöparen derefter kunna komma öfwerens om prijset, och ändå 
ingendera skie förnär. 

Om allernådigste bönhörelse i åfwan underdånigst andragne måhl bönfaller allmogen 
som med diupaste undersåtelig wyrdnad till döden framhärdar 
Hans Kongl: Maij:tts 
Troplicktigste och skattskyldige undersåtare 
Samtelig allmogen i Oroust och Tiörns härader 

Efter allmogens begiäran oppsatt wid härredagzwahlet och mötet wid Swanesund den 
24 februarii 1738 af ordinarie häradshöfdingen i desse härader. 
Sven J Wahlborg 


Bilaga till 1738 års besvär
Efter protocollets anledning som hölts wid allmogens i Oroust och Tiörns härader 
sammankomst om deras beswärs oppeättjande till ricksdagen den 13 maii nestkommande 
å wanliga tingzstället Swanesund den 24 februarii 1738, kommer deras utkorade 
herredagzman dannemannen ährlig och wällbeskiedelig Anders Christensson fölljande 
att särskilt efterlefwa. 

Om det högtährade och hederwärda bondeståndet skulle enhälligt så godtfinna, 
önskade allmogen i åfwanskrifne härader uti de allmenne beswären måtte inflyta
1:o  Som 2 § uti Oroust och Tiörns beswär är infört. 
2:o  för rusthållarnes i Bohus lähn stora uthgifter till dragoune munderingen
och andra mångfaldiga uthlagors skull, ansökes likaledes att aldeles blifwa 
befriade från besparingz eller reserve casse penningarnes hädanefter uthgifwande. 
3:o  Som allmogen nu giordt sig stor bekostnad med det nya måhletz anskaffande
och krönande, att det nu eij må opphäfwas och nya måhlkiärol åter bekostas,
utan att det må stadfästas och till allment bruk påbiudas.
4:o  Sökes att samtelige allmogen i Bohus lähn måtte i de allmenna beswären 
giöra ansökning att slippa wedeafgiften till kyrckioherdarne åthminstone enliget 
den 4:de § uti Nordre och Fräkne häraders beswär.
5:o  Båtsmänshållarne ansöker ljkaledes att undslippa deras inrättade besparings 
cassor, om det hederliga och lofl: bondeståndet i gemehn äro att giöra ljka 
ansökning i de allmenna beswären. 
6:o  Ansökes att båtsmännens uthcommendering till wärfwet eller på skiepp må 
i ordning efter deras nummer, så att både den ena roten och båtzmannen eij 
åftare commenderas än den andra. 

På allmogens wägnar 
Sven J Wahlborg 

---------------------------------------------------------
År 1740
Promemoria för rikedagzmännerne, häradsdommaren ährlig och wälförståndig Anders 
Christensson i Klefwa för Orost och Tiörns samt Fräckne härader, jemte ährlig 
och beskiedelig bondeman Lars Olsson i Tega ifrån Södre härad, för Nordre härad,
uthom hwad i berörde häraders allmoges enskyldte beswär anfördt är, allmogen 
åstundar at i dhe allmänna beswären må wid nu instundande ricksdag förekomma.

1§.
Emädan den nu i riket tilwärckade tobaken, dels dag ifrån dag til prijset blifwer 
stegrad, dels skall wara mycket oduglig och obeqwäm at bruka, så anhåller allmogen 
underdånigst det Hans Kongl: Maij:tt i nåder tillåta täcktes att hålländsk tobak 
måtte emot en lindrig tulls afgift så tillräckeligen uti riket få införas, 
at the til sin nödtorft måtte kunna theraf blifwa betiente.

2§
Likaledes finner allmogen här å orten sig nödsakad i underdånighet andraga, at
saltet har til en owahnlig dyrhet blifwit upsatt, hwarföre underdånigst bönfalles, 
at til ett lindrigare kiöpz erhållande tullen å bem:te wahra allernådigst lindras 
måtte. 

3§
J anseende til then dyra tiden som nu alt mehr och mehr genom detta åhrs misswäxt 
både på foder och säd beklageligen tiltager, så supliceras allerunderdånigst at få 
någon eftergift på uthlagorne, i synnerhet anhålla rusthållarne at blifwa i nåder 
förskonte för afgiften til regimentsmöte, sedan sådant möte här wid Bohus lähns 
regimente i åhr icke blifwit hållit, jämnwäl och at nästkommande åhr allernådigst 
blifwa för regimentsmöte förskonte, emädan en stor dehl nu förmedelst fodernöd, 
hafwa i åhr måst giöra sig af med mehra än hälften sine creatur, så at dhe til 
wåhren icke se sig uthwäg at kunna bruka theras jord, elller hafwa utsäde öfrigt 
thermed at beså åkren. 

4§
Widare måste allmogen af rusthållarne klaga, at thet klädet, som wid manufactor-
ierne tilwärckas, på långt nu icke är af den godhet, som thet engelska, hwarföre 
underdånigate ansökning giöres, det allernådigst tilstånd lemnas måtte, at engelsk 
kläde såsom wahracktigare, och til Kongl: Maij:tts tienst dugligare när regimentet 
kommer ät beklädas, måtte få införas. 

5§
Till rödningars erhållande på allmogens enskyldte åker och äng, skohla the blifwa 
betungade med Kongl: Ammiralitets betienter, dem dhe måste bestå skiuts och 
förplägning samt underhåld; För hwilken swårhet the i underdånighet anhålla, at
blifwa framdehles befriade, samt at högwälbem:te ammiralitet när någon uthsyning 
på ekerödning hållas skall, måtte sielf sine betienter underhålla och förpläga. 

6§
Bönfaller allmogen af rusthållarne i underdånighet, at emädan här å orten är 
ganska liten uthmarck til bete för dehras creatur, det dhe måtte blifwa befriade 
för hästhagars underhållande, samt at dhe dragonetorp som på samfäldt marck 
äro uptagne, måge åter til allmänt muhlebete blifwa uthlagde. 

7§
Anhålles i underdånighet, at undslippa en styfwers erläggiande till regiments 
feltschieren Sundbeck, som de nu några åhr måst til honom betahla. 

8§
Tiörns jnwohnare beklaga sig theröfwer at timber och bräder i Fräkne härad, 
skohla til ett mäckta dyrt pris wara stegrade, efter som berörde wircke uthur 
riket ifrån thetta senare härad skall utföras, hwarföre berörde Tiörns åboer i 
underdånighet anhålla, at en slik bräde och timber handel allernådigst måtte 
hämmas och förbiudas, Swanesund d: 25 och Båtslycke d: 27 October 1740. 

Oppå samtelig Orost och Tiörns samt Nordre och Fräckne häraders allmoges wägnar
Jonas Faegerplan 

---------------------------------------------------------
År 1742
Fölljande angelägenheter anförtros Orost och Tiörns häraders ricksdagz full-
mächtige ährlig och beskiedelig Anders Andersson ifrån Lilla Askeröen å berörde 
allmoges wägnar wid nu instundande ricksdag den 20 augusti nästkommande hos 
Hans Kongl: Maij:tt i underdånighet att föredraga. 

1:mo
Anhålles i underdånighet om Hans Kongl: Maij:tts allernådigste resolution på
de genom förra herredags mannen Anders Christensson i Klef ingifne underdåniga
beswär, hwar öfwer ännu intet swar utfallit.

2:do
Emedan Gud behagat i synnerhet nu 2:ne nästförbigångne åhren hemsöka Bohus lähn 
med miswäxt och dyr tid, samt en skadelig ohyra, hwilken både de 2:ne förra 
nästl:ne åhren, så wäll som nu i åhr säden till en dehl och gräset aldeles på
någre ställen fördärfwat, så beder allmogen allerunderdånigst det Hans Kongl:
Maij:tt i nådigst behiertande af theras således åkomne stora nöd täcktes i nåder 
låta allmogen i theras utlagor blifwa lindrade, samt them ett nådigt bifall öfwer 
fölljande underdånige besvär allernådigst förunna. 

3:tio
J lika underdånighet anhåller allmogen, att emot förra wanligheten här å orten,
i synnerhet på Orost och Tiörn icke blifwa med wärfningar beswärade, serdeles 
som de hit tils haft och ännu måst hafwa nog möda att anskaffa thet af höga 
öfwerheten påbudne siömanskapet. 

4:to
Emedan det här i rijket tilwärkade ståhl befinnes wara så odugeligit att ther 
af intet behållit äggjärn, hwarcken till yxar, lijar el:r andre i huushållen 
nödiga äggjärn kan förfärdigas, så söker allmogen i underdånighet at uthomlands 
ståhl till deras förnödenhet må tillåtas att blifwa införskrifwit. 

5:to
Påminnes i underdånighet ät få slippa then här i lähnet pålagde fältschiers 
styfren, hwarom wid the 2: ne nästi:ne ricksdagar underdånig ansökning giordt är.

6:to
är allmogens underdåniga begiäran att emedan Orost och Tiörn samt en stoor dehl
af Jnland och hela Hising land äro skoglöse, dess utom Kållered Bruk en ansenlig 
consumtion af timmer och brännewed åhrl: emottager, föruthan then myckna 
tilförssell, som städerne Giötheborg, Marstrand och KongsElf med deras tillydande 
fästningar behöfwa, så att Fräckne Torp och Lahne härader kunna therignom mehra 
afsättning med sitt timber och wed hafwa än the efter lag kunna föryttra, dett 
måtte berörde häradsboer, som wed hafwa att sällja, hädan efter förbudit blifwa, 
att afytt afyttra några träwahror uthom rijkets att sälljas eller utföhras. 

7:mo
Påminner äfwen i underdånighet att allmogen, som liten eller ganska ringa skog 
äga, måge slippa wed till fästningarna Marstrand samt Nya Elsborg och wederbörande 
i thet stället allernådigst befalles att till berörde fästningar uphandla af then 
weden, som i myckenhet går förbij mehrberörde fästningar och till sahlu åth 
Giötheborg afsändes. 

8:vo
Emedan Orost och Tiörn äro kringflutne öyar, som med stoor möda måste sig till 
fasta landet öfwerhielpa, när de skola hästar el:r andra creatur transportera; 
ty supplicera berörde häraders allmoge i underdånighet att blifwa för kronoskutz 
hållande i nåder forskont. 

9:no
Emedan the här å orten belägne gymnasie-hemman äro af en ganska stor myckenhet, 
och aldrig welat till herredagzmannen något i herredagzpenningar contribuera, 
ther likwäll öfwer nog bekant är, att uti många måhl röra riksdagzährenderne 
så wäll gymnasii hemmanens åboer, som then öfrige allmogen och the äfwen så 
wäll som tesse lika nytta och förmoner niuta; så suppliceras i underdånighet, 
thet måtte bemelte gymnasii hemmans bönder lika med then andre allmogen till 
herredagzmannens underhåld och aflöning sammanskiuta. 

10:mo
Så till siukt folcka styrckio som boskapens underhåld och the fiskiandes 
förnödenhet, anhålles allerunderdånigst att utom någon tynga el:r afgift 
allmogen som besutne hemmans brukare äro, må blifwa tillåtit efter nödtorft 
och behof af theras egit spannemåhl brännewin at bränna. 

11:mo
Emedan en stor oreda och olägenhet skall therigenom förorsakas att en dehl på 
theras inägor hafwa åhrsskiften hwarigenom then wällmenande och flitige 
gemenligen kommer att lida och ägorne åhr ifrån åhr obeskrifweligen förswagas, 
så bönfalles i underdånighet att med jnägors delande måtte i nåder stadgatt 
blifwa att förhållas som hittils om utmarcken förordnatt är, så att den som fast 
stående dehlning i berörde ägor begiärer, må sådant tillåtas på thet att then 
flitige må niuta sin idkesamhet till godo. 

12:mo
Allmogen har stor orsak i underdånighet sig theröfwer beswära att tobacks 
fabriqueurerne när de tobaks rullar i minut försällja, taga äfwen så mycket 
för en rulle toback, som när en hehl matte af 64 rullar hos dem afhämtas, hwilket 
skadeliga förfahrande allmogen i underdånighet anhålla må afskaffas och berörde 
fabriqueurer tilhållas theras toback icke mindre än i matte thall utförsällja.

På samtel: Orost och Tiörns häraders allmoges wägnar 
Jonas Faegerplan 

---------------------------------------------------------------------
År 1746

Underdånige beswär, andragne af Orousts och Tiörns samt Fräckne häraders allmoge i 
Bohus lähn, at af theras walde fullmächtige häradsdommaren Anders Christensson i 
Klefwa, wid instundande ricksdag lika underdånigt föredragas, författade af 
undertecknad, theras ordinarie häradshöfdinge. 

1:mo
Orousts och Tiörns allmoge, hwilka alla hafwa slne hemwister uppå thesse af 
4 pastorater bestående och kringflutne öar, beswära sig theröfwer, at the städse 
i then åhrsens tid, tå wägelaget skal giöra thet för them helt omöjeligit, 
blifwa antydde aflefwerera sin kronotijonde, hwilket the således blifwa nödgade, 
at til ett ganska högt prijs med penningar lösa; Anhållandes therföre, thet 
them hädan efter måtte förunnas, ät straxt efter bergningstiden få aflefwerera
then samma in natura till närmaste; fästning här i lähnet. 

2:do
Förrberörde häraders jnbyggare, som hafwa sitt mästa näringsmedell af långe 
och cabeljofiske i Wästra Siön, ser sin oiindwikeliga undergång uti thenne hela 
riket eljest högst nyttige handtering, therest icke them i nåder skulle förunnas, 
at på thenne orten hwarest ingen furu finnes, till sine fiskeskutors förbättring 
och nybyggnad få utsyning på ekewärke, änskiönt och oacktadt thet till någon 
Kongl: Ammiralitets tienst woro nyttigt, hwartill nu nästan alt ekewärke skal 
blifwa förklaradt och ansedt, fast theraf icke kunde tillwärkas annat ähn naglar; 
Anhållandes altså om nådig bewillning härutinnan, såsom och at på the skoglöse 
orter få utsyning på ekar till syllar och huus reparationer, utan at then 
widlöftige omgången therwid må brukas, som sista förordningen om ekehygge 
eljest föreskrifwer. 

3:tio
Allmogens ansökning är äfwen, thet i nåder måtte blifwa förordnat, at banco 
sedlarne, hwaruppa nu mera ymnighet ähn skiljemynt i landsorterne finnes, måtte 
hädan efter blifwa trykte uppå någon sort tiockare och stadigare papper ähn 
härtills skjedt, emedan allmogens owahne, at med behörig ackt- och warsamhet 
kunna omgås med slike papers sedlar, eljest will tillskynda them, som wandra 
genom så många händer, sådan förslitning, och förderf, at the omsider therföre 
icke kunna utgifwas eller emottagas.

4:to
Uti the om prästewahl utgångne nådige förordningar samt theras förklaringar är 
icke något omrört, huru wida allmogen äfwen wid capellanswahl må äga frihet, at 
af consistorio begära then fierde profpredikan; och som capellanerne eij mindre 
ähn kyrkjoherdarne äro allmogens siälesörjare och af them blifwa underhåldne; 
altså anhålles underdånigst thet en slik frihet af then 4:des källande wid 
capelians vacancerne måtte them hädan efter i nåder blifwa förundt, såsom ock 
at consistorierne owägerligen måtte för then utfärda capelians fullmackten, 
som wid ett lagligit wahl fådt the fläste församlingens röster thertill. 

5:to
Dageliga ferfarenheten utwijsar huru twister om ächtenskaps löfte, lägersmåhl och 
dylijke mindre brått, dragas genom jnstantierne, så at rättegångens slut, antingen 
therigenom eller af andre händelser, utom parternes egit eller ämbetsmäns för-
wållande, blifwer långvarig, hwarwid öfwerklagas, at prästerskapet skola förneka 
the twistande, at under thenne tiden blifwa dehlacktige af salighetsmedlen; Och 
allthenstund the icke allenast äro allmänne för en och hwar, som sig them och 
theras kraft i trone tillägnar, samt med en sanskyllig syndaboot theras åtniutande 
och dehlachtighet åstundar, utan thet jemwehl är owedersäjeligit, ät ett slikt 
förfarande hos them blödsintom kan åstadkomma yttersta siälawåda och förderf; 
Ty bönfaller allmogen underdånigst, thet af slika rättegångsmåhl icke hädan efter 
må få tagas anledning till någons utestängande från salighetsmedlens nyttjande. 

6:to
Fräckne härads allmoge underställa i underdånighet, om icke jeiate utslutandet 
från ricksdagsmanswahlen samt sielfwa fullmäktigskapet, en ansenlig penninge-
eller annan plikt måtte blifwa utsatt för then, som thermed beträdes, at han 
på något sätt sielf eller genom andra söker förwerfwa sig röster eller kallelse 
at blifwa någon menighets ricksdags fullmäcktige, emedan then, som således 
sielf fikar efter ett så mödosamt och answarigt kall, owedersägeligen synes 
giöra sig misstänkt, at therwid mera hafwa enskylte afsickter till ändamåhl, 
än fäderneslandets och thet allmännas sanskyldige bästa och förmåhn. 

7:timo
Sistnämnbde härads nämnbdemän underkasta jemwehl öfwerhetens nådige bepröfwande, 
om thet rätteligen må kunna ansees för en dombstohls wäsänteliga sysla och 
giöromåhl, at på officerares boställen förrätta husesyner, hälst the samma, 
som andre dombstohlsmåhl icke komma at pröfwas af någon högre rätt, utan sedan
wid yppande beswär theröfwer, devollveras till the ställen, som icke sielfwe 
hafwa någon dombmyndighet, eller således skulle tyckjas kunna ändra eller widröra 
hwad en laga dombstohl af sitt ämbete pröfwat och fastält; och emedan thet 
thesutom will falla nämnbdemännen ogiörligit, at för sine någre d:r smts 
tingsgiästningspenningar om åhret giöra långa och kostsamma resor till slike 
mångfaldige förekommande syneförrättningar, hwaraf äfwen häradshöfdingarne 
obeskrifweligen hindras uti theras ordinarie och dommareämbetet wärkeligen 
tillhörande syslor; Förthenskuld anhålla the underdånigst, at slike husesyners 
förrättande hädan efter måtte updragas regementz auditeuren eller någon annan 
särskilt betient i hwarje lähn, som tå kunde få taga sig bijsittjare af the 
närmast intill bostället boende bofaste bönder, hwilka jemwehl om byggnings 
materialiernes inkiöp och kostnad på thet stället äga både närmare och säkrare 
kundskap, ähn någon långt therifrån boende nämnbdeman.

8:tavo
En person, som af vederbörande hijt till orten skal wara nedsänd ät anställa 
saltpettersiuderie undersök- och indehlning, hafwer hos konungens befallningz-
hafwande under d: 23 sistledne junii giordt then ansökning, at allmogen måtte 
förbiudas nu få lägga sitt inbärgade höö uti logegolfwen efter wanligherten, 
emedan sådant föregifwes hindra saltpettersiudandet. 
Allmogen wördar sin Herr Landshöfdinges häröfwer d: 27 dito giorde förordnande, 
som icke bewiljat thetta owanlige försöket annorlunda till någon wärkställighet 
ähn så wida giörligheten will tillåta; Men som thet samma flere resor hädan 
efter torde wilja yrkjas och sådant, oförgripeligen at säga, skulle synas wilja 
betagit, allmogen then fria disposition öfwer nyttjandet af theras huus, 
gröda och ägendomb, som höga öfwerheten them eljest nådigst försäkrat och undt,
hwartill ock kommer, at ladugårds bygnaden här i Bohus lähn hwaräst landet mäst 
är skoglöst öfwer alt är så knapp till utrymme inrättad, at höet äfwen måtte 
förwaras underst i ladugolfwen, så framt thet icke skulle iäggas under bahr 
himmel, samt thermed både fänadens och hemmanens undergång befordras; 
Altså bönfaller Orousts och Tiörns samt Fräckne häraders allmoge underdånigst,
the under förewändning af saltpettersiuderiewärkets befordrande slike olägenheter 
them icke må öfwergå, utan at the therföre alt framgent måtte blifwa förskonte. 

9:no
Sist andraga Fräckne härads jnbyggare, at, som thet här i Bohus lähn från långlige 
tider warit then sedwahne, at the som med mahlning betiena allmogen på skattlagde 
qwarnar i stället för tullkappen tagit contant betahlning och the then samma nu 
likwehl åhrligen efter egit godtycko så förökt, at en sådan afgift ± denne dyra 
tiden will blifwa them fast odrägelig; 
Altså utbedes underdånigst, at the om qwarntull täckts och tullkappars ärläggande 
utgångne allmänne stadgar äfwen måtte hädan efter lända till efterlefnad för Bohus 
lähn, så at qwarntullen therefter må tagas af then spannemåhlen förmahles.

Således af allmogen i underdånighet wara ansökt betygas af Helle d: 18 julii 1746. 
Joh. Broström Ovanstående är endast ett utdrag ur boken,
för mer information skriv till rolf.berlin@telia.com