Taxeringslängden år 1715
för Göteborg och Bohuslän

Bearbetad av Rolf Berlin.
Under Karl den XII:s tid utkämpades flera kostsamma krig. För att 
finansiera dessa bestämdes att en årlig förmögenhetsskatt skulle utgå. 
Skatten kom att tas ut under några år i mitten av 1710-talet.

De flesta av taxeringslängderna som uppgjordes i samband med uttaget av 
dessa skatter har gått förlorade. Lyckligtvis finns det några kvar i 
Riksarkivet och bland dem en från Göteborg och Bohuslän år 1715.

Denna bok består av en avskrift av denna taxeringslängd samt register över 
släkt och personnamn och statistik över förmögenheterna.

I boken avslöjas bland annat att av länets över 11 000 hushåll så ägde de 
100 rikaste hushållen mer än hälften av den totala förmögenheten!

________________________________________________________________________________


Förord


Riksarkivet i Stockholm har en stor mängd handlingar som är värdefulla 
för hembygdsforskare men som ännu inte har mikrofilmats. För forskare 
som är intresserade av Göteborg och Bohuslän finns bl.a. en unik 
förmögenhetslängd bevarad från år 1715. Volymen är över 25 cm tjock 
och omfattar mer än 1400 sidor. Denna längd är nu inlagd på data och 
finns härmed också i en tryckt version.

Boken vänder sig till forskare som är intresserad av hur 
förmögenheterna fördelades mellan hushållen samt till släktforskare 
som behöver någon tryckt källa för att hitta Bohuslänska släkt- 
person- och ortnamn vid början av 1700-talet.

Jag vill tacka personalen på Riksarkivet för all hjälp med 
framtagandet av handlingar samt Landsarkivet i Göteborg för bidrag 
till tryckkostnaden. Sven Nyblom, Olof Brattö m.fl. har bidragit med 
upplysningar som hjälpt till att höja kvaliteten på faktauppgifterna. 
Min dotter Cecilia skall ha ett särskilt tack för hjälpen med det 
mycket tidskrävande inmatningsarbetet.

Järfälla i december 1994.

_________________________________________________________________________________

Karta över socknarna i Göteborg och Bohuslän

_________________________________________________________________________________

                       Sid
Inledning ......................................1
Kontributionsräteriet...........................4
Förklaringar till längdens uppställning.........6

Taxeringslängden
Askim och Sävedals härader .....................7
  1 Fässbergs socken ..........................7
  2 Frölunda ..................................9
  3 Styrsö ...................................11
  4 Askim ....................................12
  5 Kållered .................................14
  6 Råda .....................................15
  7 Örgryte...................................15
  8 Partille..................................16
  9 Landvetter................................18
  10 Härryda..................................19
Göteborgs stad.................................21
  Gamla Skeppsvarvet..........................21
  Nya Skeppsvarvet............................21
  Nya Älvsborgs fästning......................22
  Första Roten, Vallgatan.....................22
  Andra Roten, Kungsgatan.....................24
  Tredje Roten, Kyrkogatan....................26
  Fjärde Roten, Drottninggatan................27
  Femte Roten, Stora Hamngatan................30
  Sjätte Roten, Köpmansgatan..................32
  Sjunde Roten, Sillgatan.....................34
  Åttonde Roten, Kronhusgatan.................35
  Nionde Roten, Spannmålsgatan................37
  Tionde Roten, Kvarnbergsgatan...............37
  Elfte Roten, Hagagatan......................39
  Tolfte Roten, Landerierna...................41
Kungälvs stad och Hisingens härader ...........42
  11 Torslanda socken.........................42
  12 Öckerö...................................42
  13 Säve.....................................43
  14 Björlanda................................45
  15 Backa....................................47
Kungälvs stad och Bohus fästning ..............48
  Kungälvs stad och Bohus fästning............48
  16 Kungälvs landsförsamling, Rödbo..........50
  17 Lundby...................................51
  18 Tuve.....................................52
Marstrands stad och Inlands härader ...........54
  Marstrands stad och Karlstens fästning......54
  19 Harestads socken.........................58
  20 Torsby...................................58
  21 Lycke ...................................60
  22 Ytterby..................................60
  23 Romelanda................................61
  24 Kareby...................................63
  25 Hålta....................................64
  26 Solberga.................................65
  27 Jörlanda.................................67
  28 Spekeröd.................................68
  29 Norum....................................69
  30 Ödsmål...................................69
  31 Ucklum...................................71
  32 Ljung....................................72
  33 Grinneröd................................72
  34 Resteröd.................................73
  35 Forshälla................................73
  36 Hjärtum..................................75
  37 Västerlanda..............................78
Orust och Tjörns härader.......................80
  38 Långelanda socken........................80
  39 Torp ....................................81
  40 Myckleby.................................82
  41 Stala....................................83
  42 Röra.....................................84
  43 Tegneby..................................85
  44 Morlanda.................................87
  45 Valla....................................89
  46 Stenkyrka................................91
  47 Klövedal.................................93
Uddevalla stad och Sunnervikens härader........95
  Uddevalla stad..............................95
  48 Ryr socken...............................99
  49 Bäve....................................100
  50 Herrestad...............................102
  51 Skredsvik...............................103
  52 Högås...................................105
  53 Bokenäs.................................105
  54 Dragsmark...............................106
  55 Bro.....................................107
  56 Brastad.................................108
  57 Lyse....................................109
  58 Tossene.................................111
  59 Askum...................................112
  60 Bärfendal...............................114
  61 Svarteborg..............................114
  62 Tose....................................117
  63 Foss....................................117
  64 Håby....................................120
  65 Krokstad................................121
  66 Sanne...................................123
  67 Hede....................................124
Strömstads stad och Norrvikens härader........126
  68 Naverstads socken.......................126
  69 Mo......................................128
  70 Kville..................................129
  71 Bottna..................................134
  72 Svenneby................................135
  73 Tanum...................................136
  74 Lur.....................................141
  75 Hogdal..................................142
  76 Näsinge.................................143
  77 Lommeland...............................144
  78 Skee....................................144
  Strömstads stad............................148
  79 Tjärnö socken...........................149

Statistik och namnregister
  Förmögenhetens fördelning .................150
  De hundra rikaste familjerna ..............151
  Förmögenhet per släktnamn .................152
  Förmögenhet per personnamn ................163

_________________________________________________________________________

Inledning

Karl den XII behövde på 1710-talet mycket pengar för att kunna finansiera 
de dyrbara krigen. Han beslöt år 1712 att införa en förmögenhetsskatt som 
skulle handläggas av en ny myndighet, kontributionsränteriet. Skatten togs 
ut åren 1712-18 varefter den avskaffades. Det kom att dröja nästan 100 år 
innan en motsvarande skatt åter togs ut.

Eftersom förmögenhetsskatten var tillfällig har inte skattelängderna 
bevarats i samma utsträckning som exempelvis mantalslängderna. I 
Riksarkivet finns dock några taxeringslängder bevarade varav en omfattar 
Göteborg och Bohuslän. Denna längd har beteckningen "Kontributionsränteriet 
för år 1715, Skattningslängd för Göteborg och Bohuslän, volym G 38". Den är 
upprättad i slutet av år 1714 enligt underskrifterna i längden.

Längden är inte mikrofilmad och har därför varit svåråtkomlig för 
forskning. Det enda som funnits åtkomligt i Göteborgs landsarkiv, är en 
avskrift som omfattar städerna och som gjordes på 1940-talet. Med hjälp av 
efterföljande avskrift som också finns tillgänglig på datadiskett i 
Göteborgs landsarkiv underlättas forskningen väsentligt.

Följande beskrivning av kontributionsränteriet är till stor del hämtad från 
en uppsats av Erik Nauman från 1925. En redogörelse för hur 
förmögenhetsvärdena räknades fram finns i Lars Herlitz bok "Jordegendom och 
ränta".
______________________________________________________________________

Kontributionsränteriet

I den kungliga förordningen 4 juni 1712 anges att en kontribution skall 
utgå efter förmögenhet till skillnad från de andra extra ordinarie 
skatterna. Motivet till skatten var, enligt ingressen till 
skatteförordningen, att de andra skatterna hade drabbat de olika klasserna 
på ett orättvist sätt.

För att kunna genomföra skatten måste en taxering av landets alla 
förmögenheter göras. Denna överläts till de olika undersåtarna att göra med 
hjälp av vissa regler som upprättats centralt. Fastigheter och lös egendom 
skulle taxeras var för sig. I städerna skulle såväl byggda som obyggda 
tomter medtagas såväl som fastigheter.

När taxeringen var klar skulle skatten tas ut med en viss procent av 
förmögenheten. Denna skatt skulle ersätta alla tidigare extra ordinarie 
skatter, såsom durchtågsgärden, kontribution efter eldstäder m.m. För att 
undersåtarna skulle få en garanti för hur medlen användes, överlämnades 
hela förvaltningen av de nya skattemedlen till bankofullmäktige. Dessa 
skulle sköta denna förvaltning helt skild från banken, såsom ett särskilt 
verk, Kontributionsränteriet.

I det kungliga brevet den 4 juni 1712 till rådet beskrevs hur medlen skulle 
förvaltas. När taxeringen var klar skulle ränteriet räkna ut vilken 
procentsats som skulle tillämpas för att få ut den skatt som rådet bestämt. 
Indrivningen av skatten skulle sedan handhas av resp. landshövding.

På K:M:ts vägnar utsågs rådsherre Reenstierna till att biträda vid 
förvaltningen. Han skulle således se till att taxeringen gick rätt till och 
han fick också sköta skriftväxlingen med de olika landshövdingarna. Av 
instruktionen framgår att kungen inte ville ställa rådsherren som chef för 
verket utan snarast att han skulle vara ett stöd för bankofullmäktige. Det 
kungliga brevet framhåller också att det nya ränteriet skulle vara till 
gagn för bankens styrka.

Reenstierna fick i uppdrag att organisera verket och begärde i ett brev 
till kungen den 20 okt. 1712 att de nya tjänsterna skulle tillsättas. Han 
föreslog att ränteriet skulle organiseras som ett nytt kollegium med en 
president som chef. Detta ville dock ej kungen gå med på och han skriver i 
ett brev den 27 mars 1713 att verket istället skulle ses som ett bokhålleri 
i banken. Det skulle skötas av nödvändiga kommissarier och bokhållare och 
vara skilt från bankens vanliga organisation.

Bankens ledning föreslog i ett brev till kungen i oktober 1713 att 
Reenstierna skulle underteckna alla utgående skrivelser men i övrigt att 
kommissarierna skulle vara självständiga. De skulle ha rätt att bryta alla 
inkomna skrivelser, bereda ärendena och upprätta förslag till utgående 
skrivelser. Detta förslag bekräftades av K:M:t den 21 feb. 1714. 
Tjänstemännen i ränteriet antogs på samma sätt som i banken. De utgjordes 
av två kommissarier samt bokhållare och skrivare. En notarietjänst 
inrättades enbart för den vidlyftiga skriftväxlingens skull.

Vid riksdagen 1713-14 var motviljan mot den nya kontributionen allmän. 
Senaten upphävde den år 1714. När kungen genom skrivelserna från senaten 16 
och 27 feb. 1714 fick reda på detta, förebrådde han Reenstierna för att 
denne inte yrkat på att den föreskrivna kontributionsmetoden skulle följas. 
För det följande året befallde kungen att skatten skulle utgå i enlighet 
med 1712 års förordning. Med brevet 23 apr. 1714 befallde kungen att 
ränteriet skulle låna kapital för detta års bevillning.

Det ränteri som fullgjorde detta uppdrag kom att bli fullt självständigt 
från 1713 års ränteri. Båda fungerade som två självständiga verk, under var 
sin styrelse. Ränteriet av år 1713, utredde restantier m. m rörande detta 
års skatt medan den andra verksamheten handlas av det senare ränteriet.

I det ursprungliga ränteriet bestod adelns fullmäktige av vicepresidenten 
J. Thegner och kammarrådet Lagermark, för prästeståndets vägnar 
kyrkoherdarna S Törling och Cameen, för borgarståndet A. Strömberg och 
Aulevill. Thörling ersattes senare av Nordlindh. Det senare ränteriet 
bestod ej av bankfullmäktige utan av valda personer. På adelns vägnar var 
de C. Poulus och Lagermark, för prästståndet N. Sternel och Ekendal, för 
borgarståndet Strömberg och J. Bunge. Lagermark avgick 9 juni 1718 och 
ersattes av Nordenhielm. Chefskapet för det senare ränteriet uppdrogs åt N 
Tessin genom ett kungligt brev 15 sep. 1715.

Det yngre ränteriet skilde sig organisatoriskt från det äldre genom att det 
kungliga rådet ej hade någon ständig medlem i ränteriet. Från 1715 hade 
Reenstierna enbart skriftlig kontakt med ränteriet. Genom ett kungligt brev 
den 12 nov. 1716 fråntogs rådet all befattning med kontributionsränteriet.

Från 1716 förändrades ränteriet så att kontributionerna fortfarande 
utskrevs av ränteriet, men förvaltningen kom att skötas av en ny myndighet, 
upphandlingsdeputationen i enlighet med de kungliga breven den 20 jan. och 
13 feb. år 1716. Kontributionerna för åren 1717 och 18 utgick efter andra 
grundsatser än 1712 års förordning. Endast en mindre del av inkomsterna 
erlades direkt till ränteriet, bland annat en slags omsättningsskatt på 
lyxvaror.

Ränteriet fick 1716 utvidgade uppgifter och utfärdade obligationer, som 
säkerhet för upphandlingsdeputationen vid dess låneaffärer. Det fick också 
handha framtagningen av myntsedlar enligt de kungligt breven den 11 sep. 
1716 och 3 jan. 1717.

Ränteriet stod i mycken nära kontakt med upphandlings-deputationen och 
ränteriet torde endast ha indragit de extra ordinarie skattemedlen. 
Upphandlingsdep. utfärdade bestämmelser för år 1717 på hur uppbörden skulle 
gå till.

Genom ett kungligt brev den 26 maj 1719 påbjöds att statsmedlen åter skulle 
ställas under Statskontoret och därmed kan man säga att ränteriet upphörde. 
Några kvarstående tjänstemän kom dock en tid att arbeta för andra 
myndigheter. 

Det tillsattes en kommission 1719 för att undersöka upphandlingsdep. men 
den kom också att inbegripa ränteriets verksamhet. Som ett resultat av 
kommissionen framtogs en s.k. huvudbok, som visade hur medlen förvaltades. 
På grund av bristande resurser blev endast 1715 års huvudbok klar.

Kontributionsränteriets arkiv i Riksarkivet har stora luckor och endast 
fragment av de ursprungliga serierna återstår. Det framgår tydligt av 
inventarieförteckning som uppgjordes år 1747 då ränteriets handlingar 
flyttades till Kammarkollegiets första avräkningskontor.

Följande serier finns bevarade i Riksarkivet:

* Från det äldre ränteriet saknas 1715-1724 års protokoll
* Registratur och koncept är bevarad i hög utsträckning
* Förteckningar över lån saknas
* Inkomna skrivelser saknas i stor utsträckning
* Observationsakter över inkomna räkenskaper saknas
* Anordningsböcker och memorialböcker saknas helt
* Huvudboken för år 1715 saknas liksom senare års
* Inkomna räkenskaper finns sporadiskt bevarade

Det kan finnas koncept till länshuvudböcker i andra arkiv, som exempel kan 
nämnas att för Skaraborgs län finns en fullständig serie bevarad i 
Göteborgs landsarkiv.

Den länsvisa fördelningen av bevarade material i Riksarkivet framgår nedan:

Län         1   2   3   4   5   6
Stockholms stad          x   x
Stockholms län           x
Uppsala län         x   x   x       x
Södermanland            x   x   x
Östergötland            x   x
Kronoberg                 x   x   x
Jönköping                 x
Kalmar        x              x   x
Gotland       x              x
Blekinge       x
Skåne        x
Halland       x   x       x
Göteborg och Bohuslän                  x
Älvsborg          x       x
Skaraborg          x       x   x
Örebro           x       x
Kopparberg
Västmanland         x   x   x
Västernorrland       x
Västerbotten     x

1. Inkomna skrivelser till det äldre ränteriet
2. Hedengrens kommission angående kontribut. år 1713
3. Månadsräkenskaper till det äldre ränteriet
4. Inkomna skrivelser till det yngre ränteriet
5. Länshuvudböcker 1716-17
6. Skattningslängder 1713-18
_____________________________________________________________________


Förklaringar till taxeringslängdens uppställning

Längden är uppställd i samma ordning som de samtida mantalslängderna. 
Taxeringslängden omfattar till skillnad från andra skattelängder, även 
Göteborgs stad. Lägg märke till att efterföljande längd över Göteborg har 
kompletterats med uppgift om tjänstehjon vilket saknas i den tryckta 
längden från 1940-talet som förvaras i Göteborgs landsarkiv.

Förmögenheten är uppdelade på fast och lös egendom. Städernas fasta egendom 
är uppdelad i tomtvärde och fastighetsvärde. Denna ordning har bibehållits 
för Göteborg i följande avskrift, men för de övriga städerna redovisas en 
klumpsumma för den fasta egendomen. Myntenheten är Daler silvermynt i 
samtliga fall.

Den lösa egendomen är uppgiven vid personens bostadsort, medan den fasta 
egendomen ibland anges på många platser. Som exempel kan tas adelsmannen 
Daniel Bildt till Morlanda som anges som ägare till ett 50-tal frälsegårdar 
på Orust. 

När det gäller skattegårdar så uppges den fasta egendom oftast utan att det 
står vem som är ägare till gården. Detta torde ha berott på att det fanns 
många gårdar där släktingar till åborna innehade andelar. Det hade därvid 
krävts långa utredningar för varje gård för att redogöra för den fasta 
egendomens fördelning. Detta har man förenklat genom att skriva den fasta 
egendomen för sig. Det gör dock att det försvårar bedömningen av 
förmögenhetens fördelning, vilket framgår av texten under 
statistikavsnittet.

Avskriften är gjord på ett så bokstavstroget sätt som möjligt, men i vissa 
fall har förkortningar tillämpats för gårdsnamnens geografiska tillägg. Som 
exempel anges Tönsäng västergård med Tönsäng västerg o.s.v. De statistiska 
tabellerna och registren i slutet av boken har däremot normaliserats mot de 
moderna sättet att ange person och släktnamn, liksom ortnamn.


Följande kolumner finns i tabellen:

*Plats:   Här anges gården eller ortens namn

*Typ:    Här anges brukningsformen, såsom:
      Fr = Frälsegård
      Cr = Kronogård
      Cs = Krono friköpt till skattegård
      Sk = Skattegård
      Pr = Prästegård
      Strand = Strandsittare
      Brukningsformen efterföljs av storlek:
      ex: Sk 1/4 betyder 1/4 mantal skatteg.

*Namn    Här anges namnet på personen som stod för hushållet. Det var 
      alltid mannen som stod för hushållet, men om han var död stod änkan för 
      hushållet. 

*Fast    Här anges värdet av den fasta egendomen.

*Tomt    Här anges värdet av tomtmarken.

*Hus    Här anges värdet av fastigheten.

*Lös    Här anges värdet av den lösa egendomen.

Alla hushåll skulle tas med i längden men i vissa fall står att en viss 
familj inte taxerades därför att den var utfattig. Om man jämför med de 
samtida mantalslängderna så är det uppenbart att de fattigaste familjerna 
saknas i vissa socknars taxeringslängder. Det förekommer i flera fall att 
hushåll som förestods av änkor, saknas på fiskelägena på Orust och Tjörn. 
Fiskarna var vid denna tid hårt drabbade av kriget. Den totala omfattningen 
av bortfallet av fattiga hushåll i länet torde vara ca 10%. Se vidare under 
statistikavsnittet på sidan 150.
_______________________________________________________________________

Plats        Typ   Namn                    Fast Lös

Fässberg sochn

Tolltorp tollsgd  Sk 1                         540  0
          Sk 1/4  Anders Swensson                0  80
          Sk 1/4  Bengt Torsson                 0  30
          Sk 1/4  Pehr                     0  30
          Sk 1/4  Bengdt                    0  30
Tolltorp mellan   Sk 1   därav 1/6 är cronans            200  0
          Sk 1/6  Erik brukar skattevrak            0  20
          S157/720 Eriks skattejord               0  0
          S323/720 Jöns Andersson                0  20
          Sk 1/6  Nils Torstensson, trädgårdsman,        0  0
               lösegendom uppges där han bor
Tolltorp sörgård  Sk 1                         360  0
          Sk 1/4  Anders Joensson                0  20
          Sk 1/4  Swen Pehrsson                 0  30
          Sk 1/2  Lars Olufsson                 0  60
Krogslätt hökeg   Sk 1                         540  0
          Sk 1/4  Erik Pehrsson                 0  20
          Sk 1/4  Oluf Eriksson                 0  30
          Sk 1/4  Anders Larsson                0  60
          Sk 1/4  Börge Olufsson                0  20
Trädgården     Sk 1                         540  0
          Sk 1/3  Nills (Torstensson?)             0  20
          Sk 3/8  Hallfword                   0  70
          Sk 11/24 Haralld                    0  40
Färsåker nohlg   Sk 1/2                        60  0
          Sk 1/4  Anders Larsson i Krogslätt          0  0
          Sk 3/16 Bengdt                    0  20
          Sk 1/16 Oluf                     0  10
Färsåker storeg   Sk 1                         360  0
          Sk 2/3  Torkell                    0 100
          Sk 1/3  Torsten                    0  40
Flintegård     Sk 1/2                        180  0
          Sk 1/6  Nills Pehrsson                0  40
          Sk 1/3  Anders Börgiesson               0  60
Räfwekiärr     Sk 1                         240  0
          Sk 7/18 Swen                     0  30
          Sk 11/18 Påfwell                    0  20
Sandbäck och    Sk 1   Luneta Hamilton, Bar:a           670  0
Kullen                                  240  0
          Sk 1/3  Anders Andersson               0  30
          Sk 1/4  Torsten Andersson               0  30
          Sk 1/4  Anders i Bränåhs               0  0
          Sk 1/6  Oluf i Bränåhs                0  0
Repperöd      Sk 1                         180  0
          Sk 1/2  Anders Swensson                0  40
          Sk 1/2  Börgie                    0  40
Kiärra hökegård   Sk 1                         540  0
          Sk 1/2  Nills Hallfworsson              0  80
          Sk 1/2  Torkell i Färsåker              0  0
Kiärra storegård  Sk 1   skattevrak till 3/16             0  0
               Torkel Pihl, Bef.man            290  0
               Andreas Pihl, Inspector            0 200
Kiärra pettergd   Sk1                         540  0
          Sk 1/4  Oluf                     0  30
          Sk 3/14 Börge Håkansson                0  20
          Sk 1/7  Gunla                     0  20
          Sk 1/4  Jöns                     0  20
          Sk 1/7  Nills i Hökegård               0  0
Kiärra torbiörng  Sk 1                         240  0
          Sk 1/4  Piihl, Inspect i storegd           0  0
          Sk 3/8  Carll                     0  20
          Sk 3/8  Joen Böckman i Götheborg           0  0
Kiärra per erikg  Sk 1                         240  0
          Sk 1/4  Arfwed                    0  40
          Sk 1/2  Nills Larsson                 0  60
          Sk 1/2  Bengdt                    0  30
Tallegården     Sk 1                         300  0
          Sk 1/2  Joen                     0  20
          Sk 1/4  Hellge                    0  10
          Sk 1/4  Börge i Möndahl nohlg             0  0
Bonketorp      Sk 1   Biörn Röhrling, Regementskrifware      670  0
          Sk 1/4  Hallfward i Trädgården            50  0
          Sk 1/4  Harall i Trädgården             50  0
          Sk 1/4  Kierstin i Liia               50  0
          Sk 1/4  Joen i Tallegård               50  0
Stora Kråketorp   Sk 1   Piihl, Inspector i storegården       240  0
Åby skomakarg    Sk 1   Johan Åderström i Mölndahl         1090  0
Åby nohlgård    Sk 1                         450  0
          Sk 1/4  Anders Ohlsson                0  40
          Sk 1/4  Joen Andersson                0  40
          Sk 1/4  Joen Ohlsson                 0  20
          Sk 1/4  Lars Ohlsson                 0  20
Åby mellangård   Sk 1                         540  0
          Sk 5/16 Hällge Larsson                0  20
          Sk 3/8  Knut Nillsson                 0  20
          Sk 5/16 Anders Nillsson                0  20
Åby wästergård   Sk 1   Niclas Bouchman               240 400
Balltorp kongegård Sk 1   Swen Pihl, handelsman i Götheborg      670  0
               brukar 1/3                 300  0
          Sk 1/3  Anders Börgesson               0  30
          Sk 1/3  Hällge Månsons änka Marit           0  60
Balltorp pållseg  Sk 1   Wrangel, Grevinna donerad           0  0
                                     540  0
          Sk 7/24 Anders Torsson                0  80
          Sk 7/24 Karin                     0  60
          Sk 1/4  Anders Joensson                0  60
          Sk 1/6  Joen Nilsson                 0  40
Balltorp hökegd   Sk 1   Wrangel, Grevinna, donerad          0  0
                                     470  0
          Sk 1/2  Haralld Torsson                0  40
          Sk 1/2  Britta Bengdtsdotter på säteriet Balltorp   0  0
Balltorp östergd  Sk 1   Wrangel, Gr:a, doner.             0  0
                                     540  0
          Sk 1/3  Nills Andersson                0  40
          Sk 17/60 Torsten Hansson                0  40
          Sk 4/15 Pehr Joensson                 0  30
          Sk 7/60 Anders Börgesson i kongegård         0  0
Långeberg bock   Sk 1   Röhrling, Regem. skr.            700  0
                                     200  0
          Sk 13/50 Anders Trullsson               0  10
          Sk 13/50 Hans i Järnebråt               0  0
          Sk 23/50 Erik i Långeberg               0  0
          Sk 1/50 Anders Ohlsson i Långeberg          0  0
Eklanda arnegd   Sk 1                         540  0
          Sk 11/24 Pehr Börgesson                0  30
          Sk 1/4  Nills Andersson                0  30
          Sk 7/24 Pehr Andersson                0  30
Eklanda rytterg   Sk 1                         540  0
          Sk 1/2  Bengdt Andersson               0  60
          Sk 1/2  Trulls i österg tills. med des svåger     0  0
Eklanda giökeg   Sk 1   Lunetta Hamilton, B:a            730  0
                                     540  0
          Sk 1/6  Joen Larsson                 0  40
          Sk 4/15 Pehr Larsson                 0  30
          Sk 19/60 Nills Pehrsson                0  60
          Sk 1/4  Erik Persson i Långeb.            0  0
Eklanda österg   Sk 1                         360  0
          Sk 1/4  Nills                     0  30
          Sk 1/2  Trulls                    0  80
          Sk 1/4  Pehr                     0  30
Fässberg wäster   Sk 1                         450  0
          Sk 3/8  Nills Börgesson                0  50
          Sk 5/24 Tore Mattzon                 0  20
          Sk 5/12 Nills Pehrsson                0  60
Fässberg österg   Sk 1                         540  0
          Sk 1/4  Anders Nillsson                0  50
          Sk 1/4  Pehr Joensson                 0  40
          Sk 1/4  Nills Nillsson                0  40
          Sk 1/4  Nills Andersson d.y              0  30
Fässberg mellan   Sk 1                         540  0
          Sk 1/3  Oluf Larsson                 0  60
          Sk 1/6  Lars Kråka                  0  20
          Sk 1/4  Börge Andersson                0  20
          Sk 1/4  Bengdt Nillsson med Anders Swensson      0  0
Allfweröd      Sk 1                         540  0
          Sk 1/4  Nills Swänsson                0 100
          Sk 1/4  Anders Larsson                0  10
          Sk 1/4  Anders Swänsson                0  20
          Sk 1/4  Bengdt i Brännemadan             0  0
Åhrekiärr      Sk 1                         360  0
          Sk 19/48 Oluf Lagesson                 0  50
          Sk 1/4  Lars Andersson                0  50
          Sk 3/16 Dordi                     0  40
          Sk 1/6  Anders Swensson                0  30
Lunnegården     Sk 1   Biörn Röhrling, Reg.sk           180 250
Krogslätt sörgd   Sk 1                         540  0
          Sk 1/4  Hans i Lerum                 0  20
          Sk 1/4  Torkell                    0  30
          Sk 1/4  Oluf                     0  10
          Sk 1/4  Assmund                    0  20
Bossgården     Sk 1   Ölckens, Rådman pant.             0 790
                                     680  0
          Sk 3/10 Erik Hällgesson                0  50
          Sk 19/80 Hällge Joensson                0  40
          Sk 1/6  Kierstin                   0  20
          Sk 163/ Anders Johansson i Skåhr           0  0
             200
          Sk 4/25 Anders Arfwedsson i Mölndahl         0  0
Tohltorp nohlg   Sk 1/2  Knut                    270  30
Krocken       Sk 1/2                        270  0
          Sk 1/4  Oluf Swensson                 0  30
          Sk 1/8  Anders Pehrsson                0  20
          Sk 1/8  Hällge Larsson i Åby             0  0
Bränåhs       Sk 1/2  Wernschöld                 360  0
                                     270  0
          Sk 7/24 Oluf Swensson                 0  40
          Sk 5/24 Oluf Nillsson                 0  80
Tösthullt      Sk 1/2                        120  0
          Sk 3/16 Nills Andersson i Eklanda           0  0
          Sk 1/8  Pehr Halworsson i Eklanda           0  0
          Sk 1/16 Nills Pehrsson i Eklanda           0  0
          Sk 1/8  Börge Andersson i Fässberg          0  0
Enerbacken     Sk 1/2                        180  0
          Sk 1/4  Pehr Nillsson                 0  30
          Sk 1/4  Nills Nillsson                0  20
Hollmen       Sk 1/2  Wernschöld                 370  0
                                     120  0
               Gunnar                    0  60
Siödahla      Sk 1/4  Eluf                     60  20
Brännemaden     Sk 1/4                        110  0
          Sk 1/8  Bengdt                    0  80
          Sk 1/8  Nills i Alfwered               0  0
Åby         Sk 1                         180  0
          Sk 7/18 Åderström i Mölndahl             0  0
          Sk 1/4  Anna Lundelis i wäst.g            0  0
          Sk 1/4  Börge Swänsson i nolg             0  0
          Sk 1/9  Nills Harallsson i Mölndahl          0  0
Balltorp      Sk    Wernschöld donerad              0  0
               Anna Lundelia                90  0
Askim kåbbegård   Sk    Britta Bengdtsdotters skatteutjord      60  0
Rijlycke      Sk    skatteutjo öde under fäfot sedan       0  0
               urminnes tid
Möndahl       Sk    Åderström, commissarie i Mölndahl      30  0
kiörningejorden
Huhlycke      Sk 1   en skatteqwarn                60  0
          Sk 1/2  Johan                     0  20
          Sk 1/2  Oluf                     0  20
Åby frällsegård   Fr 1/2  Wernschöld                 320  0
               Anders Ambiörnsson              0  20
Sandbäck präste   Cs 1/2  Anders Månsson                60  50
Balltorp cronog   Fr 1   Wrangel, G:a donerad             0  0
               Britta Bengdtsdotter             0  60
Mölndahl wäst    Cs 1/2                        90  0
          Cs 1/4  Anna Lundelia                 0  20
          Cs 1/4  Oluf Linnerhullt               0  20
Mölndahl knutz   Cs 1/2                        90  0
          Cs 1/4  Anders Andersson               0  20
          Cs 1/8  Åderström, commisaie i Mölndahl        0  0
          Cs 1/8  Nills Harallsson i Mölndahl          0  0
Mölndahl letsg   Cs 1/2                        90  0
          Cs 1/4  Oluf Börgesson i qwarnström          0  0
          Cs 1/4  Anders Hällgesson i qwarnström        0  0
Mölndahl nohlg   Cs 3/8  Börge Swensson                70  50
Gunneboo      Cs 1   Copman, Commisarie m en qwarn i Mölndahl  180 710
               ström har denna i pant
               ?, hallwebonden                0  20
Åby sörgård     Cs 3/4  Erik Carlssons arfwing. har denna i pant   0 640
               Anna Arfwedsotter               0  40
Fårsåcker och    Fr 2   Wernschöld har betalt 1700d för       120  0
Lilla Kråketorp       don.frihet
               Christian Bagge, Arrendator          0 200
Åby cronogård    Cs 1/4  Anders Tallz änka i Mölndahl         40  0
Huhlyckan      Cr 1/2  under fääfot                 0  0
Åhlegård      Fr 1/4  Wernschöld                  0  0
               Pehr                     0  50
Pillteqwarnen    Qwarn  Swen Andersson                0  30
Håkan Flitz qwarn  Qwarn  Anders Ambiörnsson              0  40
Arfwed Ohls qw   Qwarn  Börge Swänsson i Mölndahl nohlgård      0  0
Oluf Pehrs. qw   Qwarn  under Mölndahl wäster             0  0
Jochum Marcus. Qw  Qwarn  Anders Hällgesson               0  30
Arfwed i Forsåker  Qwarn  öde                      0  0
Anders Torkellsson Qwarn  öde                      0  0
i Pixbo qwarn
Biörn Andersson   Qwarn  öde                      0  0
Stampeqwarn     Qwarn  öde                      0  0
Joen i Forsåker qw Qwarn  åborna i nohlgård               0  0
Lars Olufs. qw   Qwarn  åbo. i Mölndahls w:rgd            0  0
Nills Nills. qw   Qwarn  Oluf Börgesson                0  60
Anders på Hållmen  Qwarn  skrivs på Hållmen               0  0
Lille Nills qwar  Qwarn  Anders Hällesson och Kerstin på Liia     0  0
Bengdt Knuts qwarn Qwarn  Nills Harallsson och Anders i Knutzgd     0  0
Ennerbacksqw    Qwarn  Tore Spåre                  0  20
Kiälleqwarnen    Qwarn  Anders Tallz änka               0  30
Kerstin på Liias  Qwarn  med sonen Anders Algutsson          0  40
Gunneboo qw     Qwarn  Anders Andersson               0  20
Cronoqwarnen    Qwarn  Oluf Andersson                0  20
Huhleqwarnen    Qwarn  Lars Hwass änka                0  10
Forsåkersqwarn   Qwarn  stamp till Klädmanufacturiet i Giötheborg   0  0
Långebergsqw.    Qwarn  Tore Franke                  0  10
Trädgårdsqwarn   Qwarn  åborna på Trädgården             0  0
Kiärbooqwarn    Qwarn  Anders Ohlsson                0  10
Pehr Anders qw   Qwarn  Johan Poppelmann, Biskop          250  0
               Pehr Larsson                 0  20
Smedieqwarn     Qwarn  Anders Nilsson, direct.           150  0
               Nills Harallsson               0  60
Franckeqwarn    Qwarn  Hierta Pehrsson, Gen-majors arfwingar    50  0
               Börgie Francke                0  10
Spåhlaqwarn     Qwarn  Johan Jordan, Mäster            360  0
               Börge Andersson                0  10
Kielleqwarn     Qwarn  Biörnskölds arfwingar            140  0
               Johan Ådeström, Commisarie          0 200
Anders Matz qw   Qwarn  Kersin på Liia               190  0
               Lars Torkellsson               0  20
               Harall Arfwedsson               0  30
Mölndals husfolk       Oluf Lång, Cronobåtsman            0  10
               Anders Tåhall                 0  10
               Lars i Söfwra                 0  10
               Swen Ung, Cronobåts              0  10
               Burtta                    0  10
               Nills Hall, Cronobåtsm            0  10
               Gabriel Becktråå, Cronobåtsman        0  10
               Bengdt Tåhalls änka              0  20
               Joen Swensson en ryttare           0  10
               Carl i Söfra                 0  10
Fässberg prgård   Pr    Jacob Werner, Pastor             0 200
Lackarebäck     Fr 1/2  Swen Pihl i Giötheborg           330  0
Korndahl      Fr 1/2  Witting, Öfwerste              330  0
               Peer Olufsson                 0  20Frölunda sochn

Hinshållmen     Sk 1                         720  0
          Sk 1/4  Arfwed Larsson                0  50
          Sk 1/4  Erik Arfwedsson                0  50
          Sk 1/4  Anders Andersson               0  30
          Sk 1/4  Nills Joensson                0  50
Hagen        Sk 1                         360  0
          Sk 1/3  Herman Mattsson                0  30
          Sk 1/4  Peer Swensson                 0  20
          Sk 5/24 Arfwed Börgesson               0  20
          Sk 5/24 Joen Larsson                 0  20
Kiäringeberget   Sk 1   Catharina Falkenberg, donerad         0  0
                                     300  0
          Sk 1/4  Nills Pehrsson                0  10
          Sk 1/4  Johan Arfwedsson               0  10
          Sk 1/4  Gunne Nillsson                0  10
          Sk 1/4  Bengdt Andersson               0  10
Stora Fiskebäck   Sk 1                         300  0
          Sk 3791/ Anders Andersson               0  30
            8000
          Sk 4209/ Anders Swänsson                0  40
            8000
Lilla Fiskebäck   Sk 1                         240  0
          Sk 1/2  Joen Engebrektsson              0  30
          Sk 1/4  Oluf                     0  30
          Sk 1/4  Anders Ollsson                0  30
Traneröd      Sk 1                         360  0
          Sk 1/4  Mattis Hermansson               0  20
          Sk 1/4  Anders                    0  20
          Sk 1/4  Pehr                     0  20
          Sk 1/4  Hans                     0  20
Påfwelund      Sk 1   Swen Pihl har den i pant           0 560
               Oluf Claesson, Öfwervisitateur i Majone   360  0
               Joen Pehrsson                 0  30
Uppegården     Sk 1                         360  0
          Sk 1/4  Torbiörn Ollsson               0  20
          Sk 1/4  Pehr Andersson                0  20
          Sk 1/4  Anna i Hammar med arfwingar          0  0
          Sk 1/4  Pehr Andersson                0  20
Grimmered      Sk 1   Catharina Falkenberg, donerad         0  0
                                     360  0
          Sk 1/4  Anders Larsson                0  30
          Sk 1/4  Anders Bengdtsson               0  30
          Sk 1/4  Lars Börgesson                0  30
          Sk 1/4  Hans Bengdtsson                0  30
Torp        Sk 1                         540  0
          Sk 1/3  Anders Eriksson                0  40
          Sk 1/6  Pehr Larsson                 0  20
          Sk 1/4  Anna                     0  10
          Sk 1/12 Kierstin                   0  10
          Sk 1/6  Swennungh                   0  10
Högen        Sk 1   Strobill, Capitein             360  60
               Biörn                     0  20
Stora Önnered    Sk 1   C Falkenberg, donerad             0  0
                                     360  0
          Sk 1/3  Anders Ollsson                0  60
          Sk 1/6  Lars Ollsson                 0  20
          Sk 9/40 Nills Torstensson               0  20
          Sk 11/80 Anders Andersson               0  20
          Sk 11/80 Anders Swänsson                0  20
Lilla Önnered    Sk 1/2  Oluf Börgeson                120  30
Hammar       Sk 1                         360  0
          Sk 1/4  Arfwed Hindrecksson              0  30
          Sk 1/4  Anders Nillsson                0  30
          Sk 1/4  Börge Nillsson                0  40
          Sk 1/4  Nills Hällgesson               0  20
Backa        Sk 1                         360  0
          Sk 1/4  Hällge Börgesson               0  20
          Sk 1/4  Swen Ollsson                 0  10
          Sk 1/4  Ambiörn Joensson               0  10
          Sk 1/4  Anders Pehrsson i Knapegård Askims sn     0  0
Näset        Sk 1                         360  0
          Sk 1/4  Lars Eriksson                 0  30
          Sk 1/4  Börge Larsson                 0  30
          Sk 1/6  Nills Hällgesson               0  30
          Sk 1/3  Erik Carlsson Strömmer i Pixbo        0  0
Wästra Kannebäck  Sk 1                         360  0
          Sk 1/4  Anders Pehrsson                0  30
          Sk 1/4  Anders Örn                  0  20
          Sk 1/4  Nills Nillsson                0  20
          Sk 1/8  Ambiörn Andersson               0  20
          Sk 1/8  Joen Pehrsson                 0  20
Åkeredh       Sk 1   Ölcken, Rådmannen har gården i pant      0 560
                                     360  0
          Sk 3/8  Gunla Gudmundsdotter             0  60
          Sk 3/16 Erich Nillsson                0  20
          Sk 1/4  Bengdt                    0  20
Öst Kannebäck    Sk 3/4                        180  0
          Sk 3/8  Oluf Tohrsson                 0  30
          Sk 3/16 Torsten                    0  30
          Sk 3/16 Pehr Pehrsson                 0  30
Tynnered      Sk 1                         360  0
          Sk 1/4  Lars Erichsson                0  20
          Sk 1/4  Swennungh                   0  20
          Sk 3/16 Ambiörn                    0  20
          Sk 1/16 Anders Swensson i Önnered           0  0
          Sk 1/8  Lars i Ruud frälsegård            0  0
          Sk 1/8  Anna Nillsdr i Ekebäck            0  0
Ruud nohlgård    Sk 1   C Falkenberg, donerad             0  0
                                     240  0
          Sk 5/8  Bengdt                    0  10
          Sk 1/8  Engebrecht i slamtomt             0  0
          Sk 1/8  Lars i Ruud frällsegård            0  0
          Sk 1/8  Anna i Ekebäck                0  0
Ekebäck       Sk 1                         300  0
          Sk 1/2  Joen Swennungsson               0  40
          Sk 1/2  Anna Nillsdotter               0  30
Järnbråt      Sk 1   C Falkenberg, donerad             0  0
                                     360  0
          Sk 1/4  Joen Ollsson                 0  40
          Sk 1/8  Hans Ollsson                 0  40
          Sk 1/3  Anders Andersson               0  50
          Sk 1/6  Anders Larsson                0  20
          Sk 1/8  Pehr Hansson i Toffta             0  0
Flatåhstorp     Sk 1   C Falkenberg, donerad             0  0
                                     360  0
          Sk 1/4  Swen Giöks änka                0  10
          Sk 1/4  Börge                     0  40
          Sk 1/4  Oluf i Flatåhs sörgård            0  0
          Sk 1/4  Nills i Flatåhs sörgård            0  0
Flatåhs sörgård   Sk 1                         360  0
          Sk 1/4  Nills Engebrechtsson             0  40
          Sk 1/4  Oluf Bengdtsson                0  40
          Sk 1/4  Nills Andersson                0  50
          Sk 1/4  Börge i Flatåhstorp              0  0
Flatåhs nohlgd   Sk 1                         360  0
          Sk 3/8  Erik Larsson                 0  30
          Sk 1/4  Arfwed Joensson                0  20
          Sk 3/8  Nills Andersson i sörgård           0  0
Långeberg uppegd  Sk 1   C Falkenberg, donerad            360  0
          Sk 1/6  Anders Trullsson i Majorne          0  0
          Sk 1/6  Hans Ollsson i Jernbråt            0  0
          Sk 1/6  Peer Hansson i Toffta             0  0
          Sk 1/2  Joen Swensson                 0  40
Långeberg storegd  Sk 1                         540  0
          Sk 1/2  Erik Pehrsson                 0 100
          Sk 1/8  Anders Ollsson                0  10
          Sk 1/8  Nills Eriksson                0  20
          Sk 1/8  Marit                     0  10
          Sk 1/8  Lars Eriksson                 0  10
Ruudh sörgård    Sk 1/4  skattevrak                  80  0
          Sk 1/4  Nills                     0  10
Åckran       Sk 1/4  Anders Nillsson i Majorne          70  0
Fredagztompten   Sk 1/4  åborna i Torp                30  0
Hallstenshagen   Sk    skatteutjord under Grimmered         60  0
Hwessingöö     Sk    skatteutjord under Hensholmen        30  0
Frölunda mellangd  Sk 1/2  Fägerschöld, Landshöfdingens arfwingar   350  0
               Swen på Stommen                0  0
Frölunda sörgård  Cs 1/4  Oluf Hallfworsson              50  30
Stommen       Cr 1/2  Swän Larsson                 0  50
          Cr 1/2  Anders Jonsson                0  50
Fiskebäck mellangd Cs 1/2                        50  0
          Cs 1/4  Swän                     0  20
          Cs 1/4  Anna                     0  10
Tynnered grefwegd  Cr 1/3  Anders Torsson                0  40
          Cr 1/3  Gustaff                    0  40
          Cr 1/3  Anders                    0  40
Frölunda nohlgård  Cs 1/4  Oluf Andersson                40  30
Ruud mellangård   Cr 1/6  Anders Marcusson               0  30
          Cr 1/6  Anders Pehrsson                0  20
          Cr 1/6  Swän                     0  20
Trädgård crono   Cs 3/8  Pehr                     50  30
Ängåhs       Cr 1/3  Börge Bengdtsson               0  30
          Cr 1/3  Hans Bengdtsson                0  30
          Cr 1/3  Nills Pehrsson                0  30
Slamptompten    Cr 1/2  Engebrekt                   0  40
Töffta sörgård   Cs 3/8                        60  0
          Cs 1/16 Anders                    0  20
          Cs 1/16 Pehr                     0  30
Töffta nohlgård   Cr 3/8  Lars                     0  20
Ekebäcken      Cr    en öde cronotomt sen urminnes tider      0  0
Flatåhs       Cr    en öde cronotomt               0  0
Ruudh        Cr    en öde cronotomt               0  0
Önneredh      Fräng  Biörn Röhrling, Reg.sk            10  0
Töffta       Cräng  en öde cronoäng                0  0
Tynnered      Fräng  Swen Wenbo                  40  0
Tynnered      Cräng  en öde cronoäng                0  0
Frölunda      Cräng  en öde cronoäng                0  0
Frölunda frällsegd Fr 1/2  Oluf Claesson, Öfwerwisitateur       280  0
          Fr 1/4  Torkell                    0  20
          Fr 1/4  Pehr                     0  20
Bua nohlgård    Fr 1/2  Gripenstedt, Öfw.insp            230  0
               Joen                     0  30
Bua sörgård     Fr 1/2  Gripenstedt, Öfw.insp.           230  0
               Säfwed                    0  50
Bua wästergård   Fr 1/2  Ester Thelin                350  0
          Fr 1/4  Torsten                    0  30
          Fr 1/4  Nills                     0  10
Högzboo frällgd   Fr 1/2  Oluf Claesson, Ö.wis.            370  0
          Fr 1/4  Mattis                    0  30
          Fr 1/4  Oluff                     0  30
Tynnered frällsegd Fr 1/4  Oluf Claesson, Öfwerwisitateur       180  0
               Anders                    0  30
Ruud frällsegård  Fr 1/2  Oluf Claesson, Ö.vis.            340  0
          Fr 1/4  Lars                     0  30
          Fr 1/4  Oluf                     0  30


Öijarne
(Styrsö socken)

Brännö faggegd   Sk 1/2  Elsa Macklier donerad             0  0
                                     40  0
          Sk 3/8  Margareta Upman                0  20
          Sk 1/8  Carll Larsson i bergegård           0  0
Brännö nohlgård   Sk 1   Elsa Macklier donerad             0  0
                                     160  0
          Sk 1/16 Börge Torstensson               0  30
          Sk 1/16 Anders Olssons änka              0  10
          Sk 1/8  Erich Andersson                0 140
          Sk 1/8  Lars Olufsson                 0  40
          Sk 1/8  Nills Swänsson i berggård           0  0
          Sk 1/2  Carll Larsson i bergegård           0  0
Brännö bergegd   Sk 1   Elsa Macklier donerad             0  0
                                     200  0
          Sk 1/2  Carll Larsson                 0 300
          Sk 1/8  Bengdt Nillsson                0  30
          Sk 1/32 Nills Swänsson och Joen Ollsson        0  80
          Sk 1/4  Joen Pehrsson på clafwensgård         0  60
          Sk 3/32 Erik Andersson i nohlgård           0  0
Brännö clafwensgd  Sk 1   Elsa Macklier donerad             0  0
                                     200  0
          Sk 3/20 Joen Pehrsson                 0  30
          Sk 1/10 Swen Joensson                 0  20
          Sk 1/4  Börta                     0  40
          Sk 1/4  Hans Larsson                 0  20
          Sk 1/4  Carll Larsson i bergegd            0  0
Brännö sörgård   Sk 1   Elsa Macklier donerad             0  0
                                     160  0
          Sk 3/8  Börge Larsson                 0  80
          Sk 1/16 Anders Joensson                0  10
          Sk 1/16 Hans Larsson                 0  30
          Sk13/160 Erich Joensson                0  30
          Sk24/160 Enor Larsson                 0  30
          Sk24/160 Anders Enarsson                0  30
          Sk13/160 Mattis Caspersson               0  10
Kiöpstadsöen    Sk 1   Peter Tillroth, Öf.insp           600  0
                                     120  0
               Hellge Nillsson                0  40
               Oluf Larsson, Leutnant            0  50
               Nills Swänsson                0  40
               Anna                     0  30
               Anders Andersson               0  40
               Hellge Nillson d.y              0  30
               Oluf Ollsson                 0  40
               Pehr Andersson                0  40
               Erich Swänssons omyndiga barn         0  20
Styrsöö ell Tången Sk 1/2                        50  0
               Lars Hellgesson                0  70
               Anders Joensson                0  30
               Karin                     0  20
               Hans Lambert                 0  40
               Anna                     0 100
               Anders Gunnarsson               0  20
               Lars                     0  30
               Kierstin                   0  30
               Anna Biörnsdotter               0  30
Styrsöö nohlgd   Sk 1                         270  0
          Sk 5/24 Oluf Anderson                 0  50
          Sk 1/9  Marit                     0  10
          Sk 4/27 Oluf Ollsson                 0  30
          Sk 1/9  Burtta                    0  30
          Sk 1/9  Lars i Tången                 0  0
          Sk 1/9  Hans                     0  40
          Sk 1/9  Lars Hansson                 0  50
          Sk 1/18 Joen Andersson i sörgd            0  0
Styrsöö sörgård   Sk 1   Elsa Macklier donerad             0  0
                                     360  0
               Hans Schitt, Pastor              0 200
               Karin                     0  40
               Lars Torstensson               0  10
               Nills Larsson                 0  10
               Joen                     0  40
               Lars                     0  50
               Petter                    0  50
               Oluf                     0  50
               Erich Jöransson                0  50
Donsö nedergård   Sk 1   Elsa Macklier donerad             0  0
                                     240  0
          Sk 5/16 Oluf                     0  50
          Sk 5/16 Gunmund                    0  30
          Sk 1/4  Lars                     0  20
          Sk 1/8  Joen Hansson i föggegården          0  0
Donsö föggegård   Sk 1   Elsa Macklier donerad             0  0
                                     120  0
               Anders                    0  30
               Nills                     0  30
               Anders                    0  20
               Joen                     0  40
Wrångö östergård  Sk 1                         120  0
          Sk 1/3  Joen Pehrsson                 0  80
          Sk 1/6  Börge                     0  50
          Sk 1/6  Anders                    0  50
          Sk 1/6  Joen                     0  20
          Sk 1/6  Anders Andersson               0  40
Wrångö wästergård  Sk 1   Elsa Beata Maclier             760  0
                                     120  0
          Sk 1/6  Karin                     0  30
          Sk 1/6  Anders Ollsson                0  50
          Sk 1/6  Anders                    0  50
          Sk 1/6  Jöns                     0  40
          Sk 1/6  Joen                     0  40
          Sk 1/6  Hellgie                    0  10
Asperöö       Sk 1                         480  0
          Sk31/120 Hans Nillsson                 0  20
          Sk 3/32 Oluf Mattsson                 0  30
          Sk31/320 Börge                     0  20
          Sk31/320 Hans                     0  50
          Sk19/160 Nills                     0  30
          Sk19/160 Pehr                     0  40
          Sk31/320 Daniell                    0  30
          Sk31/640 Kierstin                   0  20
          Sk31/640 Johan                     0  10
          Sk 1/16 Anders                    0  10
          Sk 5/64 Oluf Börgesson                0  50
          Sk 9/80 Joen Andersson                0  30
Föröö        Sk    under Donsö                 10  0

Askim socken

Gettersered sörg  Sk 1   Hans Macliers arfwingar, donerad.       0  0
                                     240  0
          Sk 5/12 Måns med barnepengar             0  60
          Sk 1/3  Engebrecht                  0  50
          Sk 1/4  Oluf                     0  40
Gettersered norrgd Sk 1   Hans Macliers arfwingar, donerad       0  0
                                     240  0
          Sk 5/12 Torkell                    0  60
          Sk 1/3  Erich                     0  40
          Sk 1/4  Bryngell                   0  30

Käpperåhs      Sk 1   Hans Maclier, donerad             0  0
                                     240  0
          Sk 1/2  Anders                    0  60
          Sk 1/4  Nills                     0  40
          Sk 1/4  Amund                     0  70
Bråtkiärr wästgd  Sk 1   Peter Tillroth, pantsatt           0 570
                                     300  0
          Sk 1/3  Mattis                    0  50
          Sk 1/5  Anders                    0  40
          Sk 3/10 Pehr Anderssons barn             0  40
          Sk 1/6  Börge i östergård               0  0
Bråtkiärr Österg  Sk 1                         300  0
          Sk 1/3  Börge                     0  80
          Sk 1/3  Anders                    0  60
          Sk 1/3  Torkell                    0  40
Börkedahl      Sk 1   Hans Maclier, donerad             0  0
                                     360  0
          Sk 1/4  Jöns                     0  50
          Sk 3/8  Hans                     0  50
          Sk 1/4  Anders                    0  50
          Sk 1/8  Amund i Kåpperåhs               0  0
Storegård      Sk 1   Hans Maclier, donerad             0  0
                                     480  0
          Sk 5/12 Måns                     0  60
          Sk 7/24 Hallword                   0  40
          Sk 1/8  Swen                     0  20
          Sk 1/6  Oluf                     0  30
Stora Swindahl   Sk 1   Hans Maclier, donerad             0  0
                                     240  0
          Sk 3/8  Swen                     0  50
          Sk 1/4  Börge                     0  40
          Sk 3/8  Anders                    0  50
Hästebäck      Sk 1                         240  0
          Sk 1/4  Anders Andersson               0  30
          Sk 3/8  Anders Ollsson                0  50
          Sk 1/4  Bengdt i Pielltered              0  0
          Sk 1/8  Anders i Uggledahl              0  0
Uggledahl      Sk 1                         240  0
          Sk79/240 Pehr                     0  50
          Sk23/120 Anders                    0  50
          Sk 1/6  Lars Katt                   0  40
          Sk 5/16 Ingeboor                   0  50
Stora Skinteboo   Sk 1   Peter Tillroth, pantsatt           0 600
                                     360  0
          Sk 1/2  Anders                    0  80
          Sk 1/4  Lars                     0  50
          Sk 1/4  Pehr                     0  50
Lilla Skinteboo   Sk 1/2                        160  0
               Lars                     0  50
               Kierstin                   0  40
Stora Hofåhs    Sk 1                         320  0
          Sk 3/8  Anders                    0  50
          Sk 3/8  Pehr                     0  50
          Sk 1/4  Swen                     0  30
Otterbäck      Sk 1                         240  0
          Sk 3/4  Bengdt                    0  60
          Sk 1/4  Anna                     0  30
Askim        Sk 1   Biörn Röhrling, Reg.sk           730  0
                                     360  0
          Sk 1/3  Anders Rassmusson               0  40
          Sk 1/3  Anders Andersson               0  30
          Sk 1/3  Oluf                     0  30
Hullt sörgård    Sk 1/2  Biörn Röhrling, Reg.sk           340  0
          Sk 1/2  Wenbo, Commis. arfw.            340  0
                                     270  0
          Sk 1/4  Erich                     0  50
          Sk 1/4  Pehr                     0  50
          Sk 1/4  Hällge                    0  50
          Sk 1/4  Oluf                     0  40
Hullt eller Åsen  Sk 1   Jonas Flygare, Capitein i Giöteheborg    180  0
Hullt krokegård   Sk 1                         260  0
          Sk 2/9  Oluf Krok brukar skattevrak          0  0
          S275/990 Oluf Kroks skattegård             0  60
          Sk56/330 Kierstin                   0  30
          Sk37/330 Pehr                     0  40
          Sk 12/55 Hellge i Pixbo                0  0
Hyllka öfwergård  Sk 1   Biörn Röhrling, Reg.sk           640  0
                                     180  0
          Sk 1/2  Runnels änka                 0  50
          Sk 1/4  Pehr                     0  70
          Sk 1/4  Torsten                    0  10
Hyllka nedergård  Sk 1/2  Biörn Röhrling, Regementskrifware      300  0
          Sk 1/2  Wenbo, Commisariens arfwingar        300  0
                                     180  0
          Sk 5/12 Erich                     0  10
          Sk 1/9  Anders                    0  30
          Sk 3/4  Pehr i öfwergård               0  0
Behldahl wästergd  Sk 1/2  Oluf                    120  40
Lilla Hofåhs    Sk 1/4  Biörn Röhrling, Reg.-skrifware, donerad    0  0
               Oluf                     30  30
Klåfwa       Sk 1/2                        240  0
          Sk 1/5  Oluf Olufsson                 0  50
          Sk 1/5  Oluf Dawedsson                0  30
          Sk 1/10 Tore Lenberg                 0  30
Behldahl Östergård Sk 1/2  Lars                    120  40
Hagen        Sk 1/2                        240  0
          Sk 1/4  Arfwed                    0  80
          Sk 1/4  Swen                     0  60
Ledzgården     Sk 1/2  Hans                    120  80
Trökiörslätt    Sk 1/2  Oluf                    120  80
Ambiörnehagen    Sk 1/2                        120  0
          Sk 1/4  Reor                     0  40
          Sk 1/4  Börge                     0  40
               Swen Kull, Cro.båtsm.             0  10
Lindåhs       Sk 1/2  Bengdt Erichsson              120  70
Hullt mellangd   Sk 1/2  Wenbo, Commis. arfw.            350  0
               Erich Olufsson               150  40
Nygården      Sk 1/2  Joen                    100  30
Hofåhs       Sk    Biörn Röhrlings skatteutjord         60  0
Askimb stom     Cr 1/2  Anders                    0  50
Huhlan       Cs 1/4  Börge Andersson med barnearf         70 120
Pixboo cronogård  Cr 1/4  Wenbo, Commisariens arfwingar         0 150
               Hellge                    0  40
Lilla Askim     Cs    Erich Pehrssons i Långebergs skatteäng    20  0
Lilla Åhrekiärr   Cr 1/2  Tomas                     0 300
Pillkered      Cr 1/4  Bengdt                    0  90
          Cr 1/4  Joen                     0  30
Kåbbegården     Cr 3/8  Nills Joensson                0  30
          Cr 3/8  Nills Säfwedsson               0  30
Askim knapegård   Cr 1/4  Måns Erichsson                0  80
          Cr 1/4  Måns Pehrsson                 0  60
          Cr 1/4  Anders                    0  60
          Cr 1/4  Biörn                     0  50
Hedan        Cs 3/8  Isaak Bengdtsson               60  40
Hulldt skomakaregårdCs 1/4  Gunne Andersson               70  60
Lilla Swindahl   Cs 1/4  Oluf Pehrsson                50  50
Amundöö       Cs 1/8  Peter Tillroth, pantsatt           0 120
                                     50  0
          Cs 1/16 Bengdt                    0  30
          Cs 1/16 Jöens                     0  30
Kåpperåhs      Cs    en utjord under gården            10  0
Pilltered      Cr    en utjord under gården            0  0
Backa        Cr    en utjord under gården            0  0
Backa        Fr 1   Witting, Öfwerste              710  0
          Fr 1/2  Petter                    0  50
          Fr 1/2  Börge                     0  60
Pihlegården     Fr 1/2  Oluf Clesson, Öfw.wis.           300  0
               Anders Bengdtsson               0  40


Kollered sochn

Torekulla      Sk 1                         240  0
          Sk 1/2  Bengdt Larsson                0  80
          Sk 1/2  Oluf Andersson                0 140
Kållered      Sk 1                         300  0
          Sk 1/8  Oluf i Torekulla               0  0
          Sk 11/24 Nills Olufsson                0  50
          Sk 1/4  Pehr                     0  50
          Sk 1/6  Joen                     0  20
Wannedahl öst    Sk 1                         540  0
          Sk 1/4  Carll                     0  50
          Sk 1/4  Erich                     0  50
          Sk 1/4  Anders d.y                  0  50
          Sk 1/4  Anders d.ä                  0  30
Wannedahl wäst   Sk 1   Carl Philip von Sack            720  0
                                     300  0
          Sk 1/4  Oluf Spårre                  0  50
          Sk 1/4  Swen Pehrsson                 0  30
          Sk 1/4  Arfwed                    0  40
          Sk 1/4  Anders                    0  40
Hellgered sörg   Sk 1   Wrangel, G:a, donerad             0  0
                                     240  0
          Sk 2/3  Hans                     0  60
          Sk 1/3  Carll i mellangård              0  0
Hellgered mell   Sk 1   Wrangel, G:a, donerad             0  0
                                     240  0
          Sk 5/12 Carll                     0  80
          Sk 1/4  Nills Larsson                 0  30
          Sk 1/3  Nills i Lifwered               0  0
Hellgered wästg   Sk 1   Wrangel, G:a, donerad             0  0
                                     240  0
          Sk 3/8  Oluf Pehrsson                 0  20
          Sk 1/8  Oluf Bengdtsson                0  10
          Sk 1/4  Bengdt Lafwersson               0  20
          Sk 1/4  Börge i Tollered               0  0
Labacka       Sk 1   Hamilton, Gen.maj. arf           670  0
                                     180  0
          Sk 2/3  Anders Börgesson               0  50
          Sk 1/3  Joen i Långåker                0  0
Tuhleboo nohlg   Sk 1/2                        150  0
          Sk 1/4  Börge                     0  20
          Sk 1/4  Arfwed under Eeken              0  0
Segered       Sk 1/2  Poulins änka                340  0
                                     180  0
          Sk 1/4  Pehr                     0  30
          Sk 1/4  Haralld                    0  30
Späred       Sk 1/2                        180  0
          Sk 1/4  Mattis                    0  30
          Sk 1/4  Erich                     0  30
Lifwered      Sk 1/2                        180  0
          Sk 1/4  Nills                     0  30
          Sk 1/4  Oluf                     0 130
Lill Wannedahl   Sk 1/4  Nills i Lifwered               60  0
Tuhleboo      Sk    Röhrlings utjord               40  0
               åborna i Tuhlebo nohlg            60  0
Böhlet       Sk    Röhrlings utjord               40  0
               åborna i Böhlet               60  0
Långåker      Sk 5/8                        160  0
               Hellge                    0  30
               Joen                     0  70
Apellgård      Cr 1/2  Hermin, Länsmans arfwingar, donerad      0  0
          Cr 1/4  Hellge                    0  10
          Cr 1/4  Lars                     0  20
Stretered      Cr 1/4  Anders                    0  20
          Cr 1/4  Börge                     0  20
Kållered      Cr 1/4  Börge                     0  50
skomakaregård
          Cr 1/8  Carll                     0  30
          Cr 1/8  Joen                     0  20
Hallen       Cr 3/8  Erich                     0  40
Sågered       Sk 1/2  Paulins änka                340  0
               Gunmund                    0  60
Böhlet       Cr 1/2  Wernschöld, donerad              0  0
          Cr 1/4  Oluf                     0  40
          Cr 1/4  Nills                     0  40
Hålltet       Cr 1/2  Wernschöld, donerad              0  0
          Cr 1/4  Mattis                    0  10
Backen       Cs 1/2  Oluf                     80  50
Tuhleboo sörg    Cr 1/4  Anders                    0  30
          Cr 1/4  Tore                     0  30
Eeken        Fr 1   Biörn Röhrling, Reg.sk           610  0
          Fr 1/2  Arfwid                    0  80
          Fr 1/2  Carll                     0  70
Backen, Högen    Fr 1   Håkan Månsson, Commissarie         610  0
          Fr 1/2  Swen                     0  40
          Fr 1/2  Gunmund                    0  40
Tållered frällseg  Fr 1   Lars Hierta Persson, Generalmajors arfwing 360  0
          Fr 1/2  Gunmund                    0  50
          Fr 1/2  Börge                     0  60


Råda socken

Stora Bråte     Sk 1/2                        140  0
          Sk 1/8  Börge Swensson med 30 Dr barnearf       0  70
          Sk 1/4  Pehr Andersson med 50 Dr barnearf       0  80
          Sk 1/8  Nills Joensson med 20 Dr barnearf       0  40
Huhlebaäck     Sk 1                         540  0
          Sk 1/2  Pehr Andersson                0  60
          Sk 1/3  Erik Andersson är ett omyndigt barn      0  0
          Sk 1/6  Anders Pehrsson                0  20
Hanekulla      Sk 1   Hamilton, Baronessa             700  0
                                     500  0
          Sk 5/24 Anders Larsson                0  20
          Sk 3/8  Joen Ollsson                 0  20
          Sk 1/8  Nills Larsson                 0  10
          Sk 5/48 Börge Swänsson                0  20
          Sk 5/48 Lars Swänsson                 0  30
          Sk 1/12 Lars Knös                   0  10
Stora Kuhlbäcktorp Sk 1   Hamilton, Baronessa             650  0
                                     360  0
          Sk 1/2  Anders Torsson                0  50
          Sk 1/6  Håkan                     0  60
          Sk 1/6  Nills                     0  40
          Sk 1/6  Jöns                     0  20
Hårtered      Sk 1/2                        140  0
          Sk 1/8  Amund                     0  20
          Sk 1/8  Hans                     0  40
          Sk 1/8  Anders                    0  20
          Sk 1/8  Christiern                  0  20
Sohlsten      Sk 9/32 Erich                    50  50
          Cr 3/32 Måns brukar skattevrak            0  10
Lilla Bråte     Sk 1/4  Erich Nillsson med barnearf         120 220
Pixboo       Sk 1/2  Erich Carlsson Strömner           180 100
Lilla Kuhlbeckstorp Sk 1/2  Kierstin                   50  20
               Anders Andersson är hälftenbonde       0  20
Diupedahl      Skäng  Kierstin i Lilla Kuhlbeckstorp       100  0
               Anders Erichsson               0  10
Hylttan       Cr 1/4  Wernschöld, donerad              0  0
               Lars                     0  10
Lahall       Cr 1/4  Wernschöld, donerad              0  0
               Swen Bengdtsson                0  30
Råda säteri     Säteri  Lunetta Hamilton, Baronessa        1010 1100
Kinbogård      Fr 1/2  Lunetta Hamilton, Bar.           210  0
               Johan                     0  10
               Bengdt                    0  10
Mölnlycke      Fr 1/2  Lunetta Hamilton, Bar.           290  0
               Måns Tohrsson                 0  30
Hagen        Fr 1/2  Lunetta Hamilton, Bar.           210  0
          Fr 1/4  Christiern Ozelius, Comminister        0 100
          Fr 1/4  Jöns                     0  60
Domet        Torp   Biörn                     0  10


Örgryte socken

Krogslätt kongegd  Sk 1                         290  0
          Sk 1/4  Enor Andersson                0  40
          Sk 1/4  Pehr Andersson                0  40
          Sk 1/4  Erich Jonsson                 0  30
          Sk 1/4  Oluf Ollsson                 0  30
Kallebäck mellangd Sk 1                         290  0
          Sk 3/4  Nills Ollson                 0 150
          Sk 1/4  Oluf Olsson                  0  40
               Oluf Larsson en tiggare            0  0
Kallebäck sörgård  Sk 1                         290  0
          Sk 1/4  Swän Lundh                  0 120
          Sk 1/4  Anders Bengdtsson               0  20
          Sk 1/4  Anders Tohrsson                0  30
          Sk 1/4  Oluf Torstensson               0  30
Skiåhr wästergård  Sk 1                         290  0
          Sk 1/3  Swen Larsson                 0  30
          Sk 1/3  OLuf Johansson                0  40
          Sk 1/6  Anders Andersson               0  20
          Sk 1/6  Christan Lidberg i Göteborg          0  0
Skiåhr österg    Sk 1                         290  0
          Sk 1/4  Johan Esbiörnsson               0  50
          Sk 1/4  Anders Johansson               0  50
          Sk 1/2  Christan Lidberg i Gteborg          0  0
Gårda        Sk 1   Johan Utfall, Capitein i Göteborg      270  0
Böö         Sk 1   Hans Swensson, Rådman i Göteborg      500  0
               Swen, Trädgårdsmäst.             0  20
Underåhs      Sk 1   Anders Carlberg, Biskop i Burgården     180  0
Öfweråhs      Sk 1   Anders Carlberg, Biskop i Burgården     180  0
               Måns                     0  40
               Torsten                    0  40
Tårpa        Sk    öde skatteäng sedan urminnes tider      0  0
Eklanda       Sk    öde skatteäng s. u. tider           0  0
Lilla Hagen     Sk    öde skatteäng s. u. tider           0  0
Örgryte Stom    Cr 3/8  Bengdt Ollsson                0  30
          Cr 3/8  Carll Larsson                 0  20
Säfwenähs      Säteri  Poppelman, Biskop i Göteborg        1010  0
               Diderick, Hälftenbonde            0  30
Lunden       Cs 1/2  Paulin, Inspectorns arfwingar i Göteborg   80 290
Engegården     Cr 1/2  Erich Grönblom                0 100
Wikärr       Cr 1/4  Gunne                     0  30
          Cr 1/4  Pehr                     0  30
Tårpa pehrsgård   Cr 1/6  Pehr                     0  30
          Cr 1/6  Pehr                     0  30
          Cr 1/6  Lars                     0  30
Tårpa nohlgård   Cs 1/4  Gustaf                    50  30
Örgryte       Cr    en öde cronoåker,  dito för Underåhs,    0  0
               Lunnegård, Ronängen, Krogslätt och Skåhr
Gamla Elfsborgs   Cr    öde                      0  0
ladugård
Kåhltorp nederg   Cs 1/2  Silentz, Just.borgmäst.           80  0
               Mårten Edenberg                0  40
               Trulls Joensson                0  30
Kåhltorp öfwerg   Fr 1   Thelins änka                730  0
          Fr 1/3  Måns                     0  30
          Fr 1/3  Anders                    0  30
          Fr 1/3  Måns                     0  30
Kåhltorp nohlg   Fr 1/4  Von Sack, Öfwerste             210  0
               Anders Hindrichsson              0  30
Stora Torpet    Fr 1/2  Gripenstedt Fru               430  0
               Oluf                     0  50
Lilla Torpet    Fr 1   Gripenstedt Fru               170  0
          Fr 1/8  Anders                    0  20
          Fr 1/8  Swen                     0  20
Torpa sörgård    Fr 1   Chatarina Rödbeck              620  0
          Fr 3/8  Lars                     0  40
          Fr 3/8  Pehr                     0  30
          Fr 1/4  Lars                     0  30
Torpa mellang    Fr 3/8  Pallkull, Generalmajor           410  0
          Fr 5/8  Poppelman Bisk. i Göt.           690  0
          Fr 1/2  Swän                     0  30
          Fr 1/2  Oluf                     0  40
Fräntorp      Säteri  Chatarina Rödbeck, Camrerskan        700 400
               Anders är halvbonde              0  30
               Pehr                     0  30
               Oluf en trädgårdsmäst.            0  20
Kallebäck nohlg   Fr 1/2  Hamilton                  310  0
Kiärra       Fr 1   Anders Carlberg, Biskop i Burgården     720  0
          Fr 1/4  Gunne                     0  30
          Fr 1/4  Anders                    0  30
          Fr 1/4  Pehr                     0  30
          Fr 1/4  Anna                     0  20
Majorne       Hus   Oluf Claesson, Öfwervisitateur        0 600
               Petter Lorentsson, Leutnant          0  60
               Anders Nillsson, Wisitateur          0  40
               Anders Dragon                 0  50
               Carll Torkellsson               0  20
               Jonas Andersson                0  40
               Berndt Jonsson                0  40
               Nills Erichsson                0  20
               Kierstin Olsdotter              0  40
               Joen Swensson                 0  20
               Swen Månsson                 0  20
               Lars Olufsson                 0  20
               Trulls Nillsson                0  20
               Carll Borgell                 0  20
               Johan Schröder                0  10
               Petter Anderberg               0  10
               Jochum Swart i Sandhålan           0  0
               Petter Liedberg                0  10
               Floderius, Amiralitetspastor         0 500
               Anders Rebb vid Prissekrogen         0  30
               Joen vid Prissekrogen             0  20Partille socken

Uthby kållegård   Sk 1   Magraff, Magister i Göteborg        250  0
               Ingebor utan bruk               0  20
Uthby nedergård   Sk 1                         240  0
          Sk 1/3  Oluf                     0  30
          Sk 1/3  Pehr                     0  20
          Sk 1/3  Anders                    0  30
Utby sörgård    Sk 1                         270  0
          Sk 1/4  Anders Larsson                0  30
          Sk 1/4  Gutter Larsson                0  30
          Sk 1/4  Gutter Andersson               0  30
          Sk 1/4  Bengdt Swänsson                0  20
Mällby sörgård   Sk 1                         290  0
          Sk 3/8  Erik Larsson                 0  60
          Sk 1/4  Anders Pehrsson                0  40
          Sk 1/4  Tore Otterbäck                0  50
          Sk 1/8  Maret                     0  20
Lexby brunnegd   Sk 1                         180  0
          Sk 1/3  Erich Andersson                0  40
          Sk 1/3  Anders Swänsson                0  30
          Sk 1/3  Anders Andersson               0  30
Lilla Smediegård  Sk 1                         290  0
          Sk 1/4  Anders Nillsson                0  40
          Sk 1/4  Anders Ollsson                0  20
          Sk 1/4  Lars Ollsson                 0  30
          Sk 1/4  Pehr Börgesson                0  30
Lexby håhlegård   Sk 1                         180  0
          Sk 1/4  Gripenstedt Fru i Göteborg          0  0
          Sk 1/4  Anders Olufsson                0  20
          Sk 1/4  Pehr Larsson                 0  20
          Sk 1/4  Pehr Olufsson                 0  20
Lexby mellang    Sk 1                         220  0
          Sk 1/4  Börge Pehrsson                0  40
             1132Bengdt Andersson               0  30
          Sk 7/32 Börge Andersson                0  30
          Sk 3/16 Anders Nillsson i östergård          0  0
Lexby klintegård  Sk 1                         290  0
          Sk 1/4  Pehr Olufsson                 0  30
          Sk 1/4  Swen Larsson                 0  30
          Sk 1/4  Carll Andersson                0  30
          Sk 1/4  Anders Andersson               0  30
Kåhög wästergård  Sk 1                         260  0
          Sk 1/2  Daniell Ollsson                0  50
          Sk 1/4  Ellsa                     0  20
          Sk 1/4  Anders Swensson                0  20
Kåhög östergård   Sk 1                         160  0
          Sk 1/4  Anders Torstensson              0  20
          Sk 1/4  Lars Andersson                0  30
          Sk 1/4  Lars Börgesson                0  20
          Sk 1/4  Daniell i wästergård             0  0
Mannered      Sk 1                         240  0
          Sk 1/3  Börge Eriksson                0  20
          Sk 1/3  Anders Gustafsson               0  30
          Sk 1/3  Oluf Larsson på Högen             0  0
Skuhltorp wästergårdSk 1                         450  0
          Sk 9/20 Anders Eriksson                0  80
          Sk 3/10 Anders Andersson               0  30
          Sk 1/4  Oluf Andersson                0  30
Partille mellang  Sk 2/3                        340  0
          Sk 2/9  Gripenstedt Fru i Göteborg          0  0
          Sk 2/9  Johan Swensson                0  50
          Sk 2/9  Anders Andersson               0  30
Partille kåhlkullegåSk 1/2  Gripenstedt Fru i Göteborg         100  0
               Anders Börgesson               0  50
Ugglum mellangård  Sk 1                         150  0
          Sk 1/4  Gunne Ollsson                 0  80
          Sk 1/4  Anders Olufsson                0  50
          Sk 1/4  Anders Andersson               0  30
          Sk 1/4  Nills Börgesson                0  30
Partille stom    Sk 2/3  Gripenstedt Fru i Göteborg         100  0
Mällby bärgegård  Sk 1/2                        150  0
          Sk 1/4  Anders Swensson                0  30
          Sk 1/4  Anders Hellgesson               0  30
Ugglum baggegård  Sk 1/2                        70  0
          Sk 1/4  Anders Börgesson               0  60
          Sk 1/4  Anders Andersson               0  60
Mällby       Sk    en skatteutjord u fäfot            0  0
Uthby        Sk    en skatteutjord u fäfot            0  0
Kåhög        Sk    åbornas tomt                 20  0
Ugglum sörgård   Cs 1                         420  0
          Cs 1/4  Anders Bengdtsson               0  40
          Cs 1/4  Nills Andersson                0  40
          Cs 1/4  Hellge Hellgesson               0  40
          Cs 1/4  Hellge Swensson i kollegård          0  0
Lexby östergård   Cs 1/2                        40  0
          Cs 1/4  Anders Nillsson                0  30
          Cs 1/8  Anders Joensson                0  10
          Cs 1/8  Anders Månsson                0  10
Högen        Cs 1                         130  0
          Cs 1/2  Anders Andersson               0 100
          Cs 1/4  Oluf Larsson                 0  50
          Cs 1/4  Bengdt Andersson               0  50
Ugglum storegd   Cs 1                         130  0
          Cs 1/3  Hans Nillsson                 0 100
          Cs 1/3  Pehr Olsson                  0  20
          Cs 1/3  Pehr Olufsson                 0  60
Ugglum biörseg   Cr 3/8  Joen Andersson                0  50
          Cr 1/4  Pehr Börgesson                0  30
          Cr 1/4  Pehr Pehrsson                 0  20
          Cr 1/8  Nills Swensson                0  20
Ugglum wachtmästaregCs 3/4                        100  0
          Cs 3/8  Petter Wallenberg, Mäster           0  20
          Cs 3/8  Oluf Andersson                0  50
               Nills Pehrsson är hälftenbrukare       0  20
Ugglum stom     Cs 1/2                        40  0
          Cs 1/4  Torsten Bryntesson              0  30
          Cs 1/4  Anders Swänsson                0  30
Partelle östergd  Cr 1/2  Arfwid Grundel, Comminister          0 200
Ugglum håhlegd   Cs 1/2                        50  0
          Cs 1/4  Anders Börgesson i baggegården        0  0
          Cs 1/4  Anders Andersson i baggegården        0  0
Mällby liigård   Cr 1/4  Anders Andersson               0  30
          Cr 1/4  Anders Larsson                0  40
          Cr 1/4  Bengdt                    0  20
Kåhög mellangd   Cr 1/3  Asser                     0  60
          Cr 1/3  Oluf                     0  20
          Cr 1/3  Ingebor                    0  20
Uthby bäckegd    Cs 1/2                        40  0
          Cs 1/4  Oluf Andersson                0  30
          Cs 1/4  Gutters änka                 0  20
Uthby sörgård    Cr 1/4  Oluf Olsson                  0  30
          Cr 1/4  Lars Larsson                 0  30
Mällby wästerg   Cs 1/2                        50  0
          Cs 1/4  Pehr Bengdtsson                0  30
          Cs 1/4  Anders Bengdtsson               0  30
Mällby bäckeg    Cs 1/2                        50  0
          Cs 1/4  Swen Larsson                 0  40
          Cs 1/8  Rangella                   0  20
          Cs 1/8  Lars Larsson i storegd            0  0
Lexby wästerg    Cs 1/2  Lars                     40  50
Tolltered      Cs 1/2                        70  0
          Cs 3/8  Joen                     0  50
          Cs 1/8  Anna                     0  20
Stärtered      Cs 1/2                        70  0
          Cs 1/4  Anders Andersson               0  50
          Cs 1/4  Joen Swensson                 0  40
Uddered wästerg   Cs 1/2                        40  0
          Cs 1/8  Gabriell Arfwedsson              0  30
          Cs 1/8  Nills Andersson                0  20
          Cs 1/4  Anders Joensson                0  50
Uddered österg   Cs 1/2                        40  0
          Cs 1/4  Joen                     0  30
          Cs 1/4  Lars                     0  20
Ugglum kållegd   Cs 1/2                        60  0
          Cs 1/6  Hellge Swensson                0  50
          Cs 1/8  Anders Swensson                0  20
          Cs 1/16 Anders Olufsson i mellangård         0  0
          Cs 1/12 Lars Pehrsson                 0  20
          Cs 1/16 Gunne Ohlsson i mellangård          0  0
Ugglum högen    Cr 3/16 Anders Börgesson               0  30
          Cr 3/16 Lars Andersson                0  20
          Cr 3/16 Bengdt Olufsson                0  20
          Cr 3/16 Anna                     0  10
Öijersjö mölnlyckegdCr 1/4  Tohl Andersson                0  20
          Cr 1/4  Anders Andersson               0  20
Åsteboo       Cs 1/4  Torkell                   20  20
Öijersjö hallen   Cr 1/4  Anders Mattsson                0  20
Hållte nederg    Cr 1/8  Joen Bengdtsson                0  20
          Cr 1/8  Erik Larsson                 0  20
Lexby lillegård   Cs 1/4  Börge Pehrsson                30  30
Öijersjö rambse   Cr 1/4  Rafwell i giökegård              0  0
Öijersjö giökeg   Cr 1/4  Rafwell                    0  30
Hålltet öfwerg   Cr 1/8  Anders Tohrsson                0  20
Öijersjö brasseg  Cr 1/8  Måns Larsson                 0  30
Råhult       Cr 1/4  Anders Gustafsson               0  30
Qwasekulla     Cr 1/4  öde och under fääfot             0  0
Qwarnen       Cr    en fiskeriutjord, Fäbäcken en qwarn, Högen  0  0
Uthby nohlgård   Fr 1/2  Knut Lilliehöök               250  0
          Fr 1/2  Bengdt Bellfrage              250  0
          Fr 1/2  Anders Larsson                0  30
          Fr 1/4  Lars Nillsson                 0  20
          Fr 1/4  Lars Andersson                0  20
Uthby wästerg    Fr 1/2  Gyllengrip, Assessor            290  0
          Fr 1/4  Petter Valltinsson              0  30
          Fr 1/4  Pehr Börgesson                0  30
Mällby rotegård   Fr 1   Lunetta Hamilton, Bar.           620  0
          Fr 1/3  Anders Nillsson                0  50
          Fr 1/3  Anders Olufsson                0  30
          Fr 1/3  Joen Pehrsson                 0  30
Ugglum bråtegård  Fr 1/2  Fägerschölds arfwingar, obesutten      290  0
Öijersjö storeg   Fr 1/2  Hans Wennerstierna, Commissarie       360  0
          Fr 1/6  Mattis Larsson                0  20
          Fr 1/6  Carll Andersson                0  20
          Fr 1/6  Swen Larsson                 0  20
Skulltorp östergård Fr 1   Hans Wennerstierna, Commissarie       710  0
          Fr 1/2  Pehr                     0  20
          Fr 1/2  Torkell i Åsteboo               0  0
Puketorp      Fr 1/2  Von Sack, Öfwersteleut           320  0
               Erich                     0  30
Jonsered      Säteri  Hans Wennerstierna, Commissiar i Göteborg   0  0
               Anders en halvbonde              0  30
               Anders Tohrsson                0  30
               Nills Pehrsson                0  10
               Nills Nyboo                  0  20


Landwetter sn

Sallmered      Sk 1                         180  0
          Sk 4/9  Andes Swänsson                0  80
          Sk 1/6  Bengdt                    0  30
          Sk 2/9  Lars                     0  20
          Sk 1/6  Oluf                     0  30
Landwetter     Cr 1   skattevrak                  0  0
lensmansgård
          Cr 1/3  Anders Larsson                0  50
          Cr 1/3  Börge                     0  30
          Cr 1/3  Oluf                     0  30
Landwetter     Sk 1                         150  0
gullsmedzgård
          Sk 1/2  Erich Elmius, Pastor             0  30
          Sk 1/4  Oluf                     0  40
          Sk 1/8  Jöns                     0  30
          Sk 1/8  Anders Gustafsson               0  30
               Lars en hälftenbrukare            0  30
               Gunmund en hälftenbrukare           0  20
Snåkered wrgd    Sk 1                         240  0
          Sk 1/2  Bengdt Swänsson                0  50
          Sk 1/4  Bengdt Ohlsson                0  40
          Sk 1/4  Jöens                     0  20
Snåkered östgd   Sk 1   hälften är skattevrak            90  0
          Sk 1/4  Pehr Larsson                 0  20
          Sk 1/4  Hans                     0  30
          Cr 1/4  Pehr Sturf                  0  30
          Cr 1/4  Anders                    0  30
Sundet       Sk 1                         180  0
          Sk 1/3  Nills                     0  50
          Sk 1/3  Oluf                     0  50
          Sk 1/3  Lars                     0  20
Backa        Sk 1   1/6 är skattevrak              120  0
          Sk 1/4  Hans Bengdtsson                0  50
          Sk 1/4  Bryngell                   0  40
          Sk 1/6  Nills                     0  30
          Sk 1/6  Börge                     0  30
          Cr 1/6  Carll                     0  30
Biöred       Sk 1                         350  0
          Sk 1/4  Rassmus                    0 100
          Sk 1/6  Bengdt                    0  60
          Sk 1/4  Anders                    0  50
          Sk 1/6  Lars                     0  50
          Sk 1/6  Ammundh                    0  60
Bärtzhullt     Sk 1                         160  0
          Sk 1/3  Oluf Ollsson                 0  30
          Sk 1/3  Bengdt                    0  50
          Sk 1/3  Oluf                     0  40
Eskellsby      Sk 1                         160  0
          Sk 1/4  Swän                     0  50
          Sk 1/4  Anders lille                 0  60
          Sk 1/4  Anders store                 0  50
          Sk 1/4  Börge                     0  50
Wresteby      Sk 1                         200  0
          Sk 1/4  Hellge                    0 100
          Sk 1/4  Börge                     0  60
          Sk 1/4  Swän                     0  50
          Sk 1/4  Hans                     0  30
Långenähs      Sk 1/2  Brunner, Pastor               180 300
Benareby östergd  Sk 1                         150  0
          Sk 1/2  Nills Christensson              0  60
          Sk 1/4  Nills Andersson                0  30
          Sk 1/4  Anders Andersson               0  20
Smugga       Sk 1                         140  0
          Sk 1/2  Hans                     0  70
          Sk 1/2  Anders                    0  60
Slaneby       Sk 3/4                        120  0
          Sk 3/8  Pehr Larsson                 0  60
          Sk 3/8  Erich                     0  60
Skallmered     Sk 1/2                        120  0
          Sk 1/4  Anders                    0  40
          Sk 1/4  Joen                     0  30
Hassleråhs     Sk 1/2                        80  0
          Sk 1/4  Tore                     0  30
          Sk 1/4  Börge                     0  30
Landwätter österg  Sk 3/8                        30  0
          Sk 1/8  Pehr                     0  50
          Sk 1/8  Tohre                     0  30
          Sk 1/8  Anders                    0  40
Landwätter stomn  Cr 1/2  brukas av Pastorn               0  0
               Pastorns moders lösöre            0  50
Stiernåhs      Cs 1                         60  0
          Cs 1/4  Engebrecht                  0  50
          Cs 1/2  Börge                     0  60
          Cs 1/4  Nills                     0  40
Bårhullt      Cs 1/2  Sjöblad, Guveneur              40  0
          Cs 1/4  Jöns                     0  20
          Cs 1/4  Lars                     0  20
Giöskulla hallen  Cr 1/2  Börge Pehrsson                0  40
Giöskulla ödegård  Cr 1/2  öde under Landwetter giästgivarg       0  0
Tåhullt wästerg   Cr 1/8  Pehr                     0  30
          Cr 1/8  Bengdt                    0  20
Benareby wrgd    Cs 1                         60  0
          Cs 1/3  Mattis                    0  60
          Cs 1/3  Oluf                     0  50
          Cs 1/6  Swen                     0  20
          Cs 1/6  Joen                     0  20
Hellgered      Cr 1/2  Anders Gunnarsson               0  90
Skiöllered     Cs 5/8                        70  0
          Cs 5/16 Jöns store                  0  60
          Cs 5/16 Jöns lille                  0  60
Galhula       Cr 3/4  under Prästgården               0  0
Tåhullt uppegd   Cs 1/2                        40  0
          Cs 1/4  Oluf                     0  30
          Cs 1/4  Anders                    0  30
Landwetter wästergårCr 1/4  Oluf Bengdtsson                0 200
               Anders Bengdtsson, klåckare          0  20
Önnered       Cr 1/4  Pehr                     0  50
Tåhullt österg   Cr 1/4  Swen                     0  30
          Cr 1/4  Lars                     0  30
Tåhullt mellang   Cr 1/4  Anders store                 0  30
          Cr 1/4  Anders lille                 0  30
Snäckered      Cr 1/2  Nills                     0  50
Buråhs       Cs 1/2                        30  0
          Cs 1/4  Swen                     0  50
          Cs 1/8  Börge                     0  30
          Cs 1/8  Lars                     0  30
Giöskulla      Cr 1/4  Engebrecht                  0  30
Bårekulla      Cs 1/2  Sjöblad, Guveneur              40  0
               Nills                     0  40
Kierret       Cr 1/4  Anders Börgesson               0  50
          Cr 1/4  Anders Andersson               0  30
Fläskeboo      Cr 1/4  Nills                     0  30
          Cr 1/4  Pehr                     0  20
Härkeshullt     Cr 1/2  Gunne                     0  60
Håltåhs       Cs 1/4  Börta en änka                30  20
Giöskulla sörg   Cr 1/4  Bengdt                    0  30
Bohlåhs       Cs 1/4  Lars                     30  50
Hyltan       Cs 1/4  Anders                    40 100
Nygård       Cr    öde under fääfot               0  0
Hålltet       Cr 1/4  Lars                     0  40
Lilla Hålltet    Cr    öde under fääfot               0  0
Lunkelia      Cr    öde under fääfot               0  0
Sallwered      Cr    öde under fääfot               0  0
Landwetter prästgd Cr 1/8  Erich Elmius, Pastor             0 250


Härrya sochn

Skulltorp nedergd  Sk 1   1/8 är crono                210  0
               Bengdt                    0  30
               Nills                     0  20
               Börge i Kåppebo                0  0
               Pehr i Kåppebo                0  0
Skulltorp öfwerg  Sk 1                         210  0
          Sk 1/2  Bengdt                    0  80
          Sk 1/4  Mattis                    0  30
          Sk 1/4  Hellge                    0  30
Stora Assmuntorp  Sk 1                         260  0
          Sk 1/4  Johan                     0  30
          Sk 1/4  Oluf                     0  30
          Sk 1/6  Börge                     0  30
          Sk 5/24 Lars                     0  30
          Sk 1/8  Börge Olsson                 0  20
Härrija       Sk 1   1/2 är crono                 90  0
          Sk 1/2  Erich                     0  30
          Sk 1/2  Anders                    0  40
          Cr 1/2  Swän                     0  30
          Cr 1/2  Anders Smedh                 0  30
Rija wästergård   Sk 1                         180  0
          Sk 1/2  Jöns                     0  60
          Sk 1/2  Börge                     0  50
Rija östergård   Sk 1/2                        180  0
          Sk 1/4  Joen                     0  60
          Sk 1/4  Swen                     0  60
Limmerhullt     Sk 1                         140  0
          Sk 1/3  Tohre                     0  60
          Sk 1/3  Pehr Larsson                 0  40
          Sk 1/3  Pehr Arfwedsson                0  20
Knöös        Sk 1                         150  0
          Sk 1/2  Carll                     0  70
          Sk 1/3  Gunne                     0  50
          Sk 1/6  Pehr                     0  20
Kopparboo      Sk 1                         180  0
          Sk 11/20 Börge                     0  40
          Sk 1/5  Pehr                     0  20
          Sk 1/4  Lars                     0  20
Räflås       Sk 1                         120  0
          Sk 1/6  Swen                     0  20
          Sk 1/4  Anders                    0  10
          Sk 1/4  Mårten                    0  20
          Sk 1/6  Torkells änka                 0  10
          Sk 1/6  Pehr                     0  20
Hufdeby       Sk 1                         180  0
          Sk 1/2  Joen                     0  50
          Sk 1/4  Nills                     0  20
          Sk 1/8  Anders                    0  20
          Sk 1/8  Ingierd                    0  20
Sanserhullt     Sk 1                         150  0
          Sk 2/5  Pehr                     0  40
          Sk 3/10 Anders                    0  30
          Sk 3/10 Jöns                     0  40
Assmuntorp     Sk    en skattäng som pastorn brukar        0  0
Bugierde      Cs 1/2                        50  0
          Cs 1/4  Oluf                     0  30
          Cs 1/4  Joen                     0  30
Faxhullt      Cr 1/2  Jöens                     0  30
               Anders                    0  30
Lilla Assmuntorp  Cs 1/2                        30  0
          Cs 1/4  Pehr                     0  30
          Cs 1/4  Bryngell                   0  30
Åå         Cs 1                         70  0
          Cs 1/2  Oluf Carlsson                 0  40
          Cs 1/2  Oluf Larsson                 0  50
Lillhult      Cs 1/2  Gustaff                   30  40
Danseredh      Cs 1/2                        40  0
          Cs 1/4  Anders                    0  30
          Cs 1/4  Lars                     0  30
Kiersegierde    Cr 3/16 Anders                    0  40
          Cr 1/8  Jöens                     0  20
          Cr 3/16 Lars                     0  20
Apellgierde     Cr 1/4  Tohre                     0  20
          Cr 1/4  Anders                    0  30
Sandzbacka     Cr 1/6  Lars                     0  30
          Cr 1/6  Bengdt                    0  20
          Cr 1/6  Asser                     0  20
Måssbacka      Cr 1/2  Jöns                     0  30
Klåddegierde    Cs 1/2                        80  0
          Cs 1/4  Måns                     0  30
          Cs 1/4  Pehr                     0  30
Slåpperhullt    Cr 1/3  Anders                    0  50
          Cr 1/6  Swän                     0  30
Rijsbohullt     Cs 1/4                        30  0
          Cs 1/8  Lars                     0  30
          Cs 1/8  Oluf                     0  30
Prästegierde    Cs 1/2                        30  0
          Cs 1/4  Swen                     0  20
          Cs 1/4  Joen                     0  30
Rougdahl      Cr 1/4  Bengdt                    0  50
Rijsbacka      Cr 1/4  Anders                    0  30
Fagerhullt     Cs 1/4  Oluf                     30 100
Hagedahl      Cs 1/4  Gunne                    30 100
Flåhall       Cs 1/4  Anders                    30  40
Skougen       Cs 1/4  Joen                     30  20
Stora Gransjöåhs  Cs 1/4  Joen                     30  70
Lilla Gransjöåhs  Cs 1/8  Anders                    20  50
Börkesdahl     Cs 1/4  Anders                    20  40
Högösset      Cr 1/4  Joen                     0  20
Dahla        Cr 1/8  Pehr                     0  20
Öhn         Cr 1/8  Anders                    0  20
Rija        Cr    öde med Åhsa och Öhn             0  0
Elmhullt      Fr 1   Wernschölds atfwingar            710  0
          Fr 1/4  Anders                    0  30
          Fr 1/4  Andor                     0  20
          Fr 1/4  Hans                     0  20
          Fr 1/4  Kieller                    0  10
Dantzereds led   Cr    Öijer Biörnsson, Krögare           0  20

Summa för Askim                            89520 43030
och Sävedal