C.M. Rosenberg, Geografiskt-Statistiskt handlexikon öfwer Sverige 

Sammanställning av uppgifter rörande platser i Morlanda socken år 1881

 

 

Oroust. (Orust.) Betydlig ö i Kattegatt, den största på vestkusten, tillhörande Bohuslän och skild från fastlandet endast genom den flerstädes mycket smala Hafstensfjorden med dess fortsättningar, såsom Kolöfjärden åt v. (mot Bokenäset) och Hallsefjärden åt s. Längden är 2 1/3 mil i ö. och v. och nära lika i n. och s., vidden utgör 2,945 qv.-mil. Ehuru ön har Bohusläns skärgårds kala, stundom vilda klippnatur, ha dock flere af de bördiga, tätt befolkade dalarne ansenlig storlek, såsom slätten i Tegneby och Stala snr, Morlandadalen, Valldalen i Stala och Röra snr. Grindsbysjön och några smärre vattensamlingar ligga inne på ön. Skog finnes blott på vissa håll och till ringa utsträckning. Befolkningen idkar jordbruk, fiske, sjöfart, skeppsbyggeri m. m. Fisket är af hufvudvigt blott i v., der talrika större och mindre fiskelägen förekomma, mest dock på de hit hörande smärre öarne. Till Orousts båda hd räknas nemligen en betydlig skärgård i s. och än mera i v., såsom Lyrön, Mollön, Käringön, Lafön, Hermanön, Skaftölandet, Flatön och hundratals mindre betydliga öar och holmar. Orousts ö. hd omfattar Myckleby, Torps, Långelanda och Stala snr. tillsammans 1,617 qv.-mil, hvaraf land 1,588 eller 36,760 tnld, 123 mtl med 5,639 invånare och 3,003,600 kr. fastighetsvärde. Orousts v. hd består af Tegneby, Röra och Morlanda snr med Fiskebäckskils, Grundsunds, Gullholmens, Käringöns och Mollösunds kapellförslgr, för hvilka uppgifvas 1,887 qv.-mil, hvaraf land 1,881 eller 43,523 tnld, 142½ mtl, 14,342 invånare och 3,983,500 kr. fastighetsvärde. De båda häradena äro med Tjörns hd förenade till ett tg och en domsaga samt ett fögderi (hvartdera ett länsmansdistrikt) och ett kontrakt (i Göteborgs stift); tingsstället är Svanesund. Orousts postexpedition ligger i Stala sn. (Rörande häradenas större platser hänvisas till de särskilda snrnes artiklar.)

 

 

Morlanda. Sn och pastorat i Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, omfattande ön Orousts v. del vid Kattegatt samt talrika utanför liggande smärre öar. Hit höra kapellförslgrna Fiskebäckskil, Grundsund, Gullholmen, Käringön och Mollösund. 0,986 qv.-mil, hvaraf land 0,983 eller 22,750 tnld, 63 ½ mtl, 7,942 inv., 2,082,000 kr. fastighetsvärde. På Oroust ligger en två mil lång bergstrakt genom hvilken den vackra och bördiga, smala Morlanda-dalen sträcker sig från skogstrakter och Koljöfjärden i n. till Boxvikskilen i s. På hufvudön ligga de stora fiskelägena Hällviksstrand och Mollösund samt några smärre. Norrut ligger ön Skaftölandet med fiskelägena Fiskebäckskil, Grundsund och Rågårdsvik, ö. derom och n. om Oroust märkas Flatön, Malön och Engön, vesterut Gåsön med fiskeläge, söderut åter Lafön. Längst i s.v. ligga Hermanö med fiskeläget Gullholmen, Käringön med liknämdt fiskeläge. Måsskär med fyr. Näringarne äro jordbruk samt mycket fiske och mycken sjöfart, vidare båtbyggeri, skogsbruk och hemslöjd. Bland fiskelägena äro flere betydande, ha regelbunden ångbåtstrafik och båtskjutsanstalt, post-, tull- och lotsstation, liflig rörelse och visa välmåga, helst de stundom äro snarare skepparesamhällen än fiskelägen. Fiskebäckskil är badort och mest betydande. Herregården Morlanda vid kyrkan nära Koljöfjärden utgör 1 mtl säteri med Berg 1, Ebildsslätt ¼, Getrilla ½ och Hätteröd ½, tills. 3 ¼ mtl, tax. 70,000 kr., Getrilla qvarn 6,000 kr., Hätteröds qvarn 1,500 kr., Ilandefors garfveri 1,500 kr. eller alt 79,000 kr. Pastoratet eger 6 skolhus och är patronelt af 2 kl. i Göteborgs stift under säteriet Morlanda. Poststationer äro Kårehogen vid kyrkobyn, Mollösund, Käringön, Gullholmen, Grundsund, Fiskebäckskil och Gåsön.

 

Skaftön eller Skaftölandet. Betydlig ö i Bohusläns skärgård, den största näst Oroust, Hisingen och Tjörn, 2/3 mil lång i n.o. och s.v., nära 1/3 mil bred, skild genom Gullmarsfjorden i n. från Lysekil, genom Ellösefjorden i s. från Oroust. Den ganska kala, klippiga ön har odlade dalar och har ursprungligen varit flere öar, hvilka förenats genom sundens uppgrundning. Ön utgör 11 ¾ mtl och har mångar byar och gårdar samt de ansenliga fiskelägena Grundsund och Fiskebäckskil, båda med kapell, ångbåtsstation o.s.v., samt Rågårdsvik - alt inom Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län. Byn Skaftö ligger på öns n.ö. sida och har qvarn tax. 4,000 kr. Från Skaftö skjutsstation befordras till Forsa 0,9 mil, Fiskebäckskil 0,8, Grundsund 1, Stockevik 0,8; båtledes till Oxevik 0,3 mil, Lysekil 0,8, Flatö 0,5 och Fröjdendal 0,8 mil.

 

Fiskebäckskil. Kapellförslg och betydligt fiskläge i Morlanda pastorat, Oroust v. hd, Göteborgs och Bohus län, på den n., klippiga och skoglösa stranden af Skaftölandet vid Gullmarsfjorden af Kattegatt, midt emot Lysekil. Platsen, som sommartiden är en ganska mycket besökt badort, som räknar 712 inv., har poststation samt flere handlande och handtverkare. Regelbunden ångbåtsförbindelse med Göteborg, Uddevalla och andra orter. Båtskjuts erhålles till Lysekil 0,5 mil och Grundsund 0,7 mil. Taxeringsvärdet af alla lägenheter 103,300 kr.

 

Grundsund i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Betydligt fiskeläge vid Kattegatt i Morlanda pastorat på Skaftölandets s.v. kust. Platsen, har 795 inv., som lefva af fiske (storsjöfiske med salterier o. dyl.). Alla lägenheters tax.-v. 80,500 kr. Ångbåtsförbindelse med Göteborg, Fiskebäckskil, Lysekil m. fl. Från Grundsunds gästgifvaregård fås båtskjuts till Lysekil 0,7 mil, Fiskebäckskil 0,7, Gullholm 0,7 och Ellös 0,5 mil. Grundsund har liknämd poststation och utgör en kapellförslg i Morlanda pastorat.

 

Gullholmen. Stort fiskeläge vid Kattegatt, på n.ö. sidan af Hermanön vid segelleden till Uddevalla. Platsen som har post- och lotsstation, gästgifveri, och flere handlande, har 526 invånare och utgör en kapellförslg i Morlanda pastorat, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län. Jemte det egentliga fisket förekommer inläggning af fiskvaror. Gullholmen har regelbunden ångbåtsförbindelse med Göteborg, Kristiania och mellanliggande ställen. Båtsskjuts erhålles till Ellös 0,5 mil, Grundsund 0,7, Rågårdsvik 0,7, Helleviksstrand 1 och Käringön 1 mil.

 

Käringön. Holme i Kattegatt, v. om Oroust, med fiskeläge och kapell samt såsom egen kapellförslg (518 inv.) räknad till Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län. Post-, skjuts-, tull- och lotsstation. Båtskjuts lemnas härifrån till Mollösund 1 mil, Hällviksstrand 1 och Gullholmen 1 mil. Platsen anlöpes regelbundet af kustångbåtarne.

 

Mollösund. Betydligt fiskeläge och egen kapellförslg vid Kattegatt på Orousts långt utskjutande sydvestligaste udde inom Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län. Midt för läget ligger Mollön, som äfven är bebodd af fiskare. Platsen, som har regelbunden ångbåtstrafik med kustorterna, är väl bebygd och drifver ej obetydlig rörelse. Särskildt idkas sillsaltning o. dyl. i stor utsträckning. Post-, tull- och skjutsstation. Båtskjuts lemnas till Käringön 1 mil, Nösund 0,5, Hallsbäck 0,5 och Hällviksstrand 0,8 mil. Kapellförslgn räknar 713 invånare.

 

 

Assletorp. By i Morlanda sn, Orusts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

 

Backa i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn på Skaftölandet vid Grundsunds kapell.

 

Barrviken. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, vid Kattegatt.

 

Berg i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd, Morlanda sn. Gård under Morlanda herregård. Ett annat Berg i sn är en by på Skaftölandet.

 

Bjönne. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Orousts fastland.

 

Bro i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn.

 

Bräcke i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd, Morlanda sn. By nära Boxvikskilen af Kattegatt.

 

Bua i Göteborgs och Bohus län, Oroust v. hd, Morlanda sn. Byar: »B. i Dalen» ( på Oroust fastland) och »B. å Flatön.»

 

Bäcken i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn nära kyrkan.

 

Dale i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Gård i Morlanda sn.

 

Ebildsslätt. Gård i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, under Morlanda.

 

Edshult i Göteborgs och Bohus län. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, vid Kattegatt. Här ligger ett mindre fiskeläge, kalladt Edshultshall.

 

Efvensås. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandet.

 

Ellös. Fiskeläge i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, vid Ellösefjärden af Kattegatt, hvilken fjärd bildas af Skaftölandet i n. samt Hermanö och Lafö i s.

 

Eskekärr i Göteborgs och Bohus län. By i Morlanda sn, Orousts v. hd.

 

Fiskebäck i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn på Skaftölandet.

 

Flatön. Ö i Kattegatt vid segelleden till Uddevalla, mellan halfön Bokenäset och Oroust. Här ligga flere byar, tillhörande Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

 

Fossa i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn på Skaftölandet.

 

Getrilla. Gård i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, nära Kolsjöfjärden af Kattegatt. Qvarn tax. 6,000 kr.

 

Glimsås. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, nära Kattegatt.

 

Grönskhult. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandets ö. sida.

 

Gullberg i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Fiskeläge i Morlanda sn vid Ellösefjärden af Kattegatt.

 

Gullexeröd. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

 

Gunneröd i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn.

 

Gunnesbo. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandet.

 

Gåsö i Göteborgs och Bohus län. Bebygd ö i Gullmarsfjorden af Kattegatt, tillhörande Morlanda sn, Orousts v. hd, s. om Lysekil och v. om Fiskebäckskil på Skaftölandet, hvarifrån hon skiljes genom sundet Gåsöredd. Qvarn.

 

Hermanö. Ö i Kattegatt, v. om Oroust, ½ mil lång, men smal, samt klippig och kal. På n. delen ligger Gullholmens stora fiskeläge, sydligare märkas byarne St. och Lilla Hermanö, alt i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

 

Huseby i Göteborgs och Bohus län. By i Morlanda sn, Orousts v. hd.

 

Hålta i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Gård i Morlanda sn.

 

Hällvik i Göteborgs och Bohus län. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, vid Kattegatt.

 

Hällviksstrand. Fiskeläge i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, vid Kattegatt. Poststation kallad Helleviksstrand.

 

Härbjörneröd. By i Morlanda och Tegneby snr, Orousts hd, Göteborgs och Bohus län.

 

Hästekälla. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

 

Hätteröd. Gård med qvarn i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

 

Ilandefors. Garfveri i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län. Lyder under Morlanda gård.

 

Islandsberg. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandet i Kattegatt.

 

Jonsborg i Göteborgs och Bohus län. Liten ö i Kattegatt s. om Skaftölandet, bebodd och som 1/8 mtl räknad till Morlanda sn, Orousts v. hd.

 

Kila i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn.

 

Kongsviken. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, vid Koljöfjärden af Kattegatt.

 

Korsgård i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn, på Flatön i Kattegatt.

 

Kårehogen. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, vid Morlanda kyrka. Poststation.

 

Köperöd i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn.

 

Lafö. Bebodd ö i Kattegatt tillhörande Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, innanför Gullholmen och vid Orousts fastland. Ön är 1/3 mil lång och utgör 1 mtl.

 

Lunden i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd, Morlanda sn. By.

 

Lönndal. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

 

Malö. By på en liknämd ö i Ellösefjärden af Kattegatt och räknad till Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

 

Näreby i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn på Skaftölandet i Kattegatt.

 

Otteslätt. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

 

Rågårdsvik. Fiskeläge i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandet, vid Ellösefjärden af Kattegatt. Med båtskjuts befordras till Ellös 0,5 mil, Gullholmen 0,8, Fröjdendal 0,5 och Flatö 0,5 mil.

 

Rålandsberg. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

 

Råön. Ö med ett litet fiskeläge, belägen i Kattegatt strax v. om Oroust och s. om Gullholmen samt räknad till Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

 

Röd i Göteborgs och Bohus län, Oroust v. hd, Morlanda sn. Gård på Skaftölandet; på sns fastland finnes en liknämd by.

 

Slätthult i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn vid Ellösefjärden af Kattegatt.

 

Stensbo i Göteborgs och Bohus län. By i Morlanda sn, Orousts v. hd.

 

Stocken i Göteborgs och Bohus län. Litet fiskeläge vid Kattegatt på en halfö af vestligaste Oroust, räknadt till Morlanda sn, Orousts v. hd.

 

Strömdala. Garfveri i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

 

Stufveröd i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Gård i Morlanda sn på Skaftölandet i Kattegatt.

 

Svanvik i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Gård i Morlanda sn. Tillhör sns fattigväsen.

 

Sörbo i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn, s. om kyrkobyn. Från härvarande gästgifvaregård skjutsas till Hogen 1,1 mil, Hällevik och Hälleviksstrand 0,8 och Ellös 0,3 mil.

 

Tofta i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Fattiggård i Morlanda sn vid Kattegatt; 1 mtl, tax. 30,000 kr.

 

Torebo i Göteborgs och Bohus län. Herregård i Morlanda sn, Orousts v. hd, nära Koljöfjärden; 1 mtl, tax. 28,000 kr., qvarn 3,000 kr.

 

Tången i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By med qvarn i Morlanda sn, på en liknämd halfö i Kattegatt.

 

Tönsäng i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn, vid Lafösundet af Kattegatt.

 

Vassdal. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

 

Vrångvatten. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

 

Vägeröd. Kronoegendom i Morlanda sn, Orousts hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandet; ½ mtl.

 

Ängö i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By på en liknämnd ö i Koljöfjärden i Morlanda sn.

 

Östersidan. Fiskeläge i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.